Amasyaya komşu İller
Amasya Yakın şehirler


Amasyaya yakın komşu illeri ve uzaklıkları Çorum’a 92 km Samsun’a 131 km Tokat’a 114 km Yozgat’a ise 196 km dir.