Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kadınların dikkati daha çok dağınık

  Kadınların genetik olarak dikkat dağınıklığına daha yatkın olduğunu belirten uzmanlar dikkat eksikliğinin çocukluk döneminde tedavi edilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

  Dik­kat de­ni­lin­ce ak­lı­mı­za sa­de­ce odak­lan­mak ve dik­kat ke­sil­mek ge­li­yor. Oy­sa dik­kat ol­duk­ça komp­leks bir iş­le­vi­miz ve ka­ba­ca 3 bö­lü­me ayı­ra­bi­li­riz:

  Dik­ka­ti bir şe­ye odak­la­mak odak­lan­dık­tan son­ra sür­dür­mek ve dik­ka­ti çe­len baş­ka bir du­rum ol­sa bi­le kal­dı­ğı­mız yer­den tek­rar de­vam ede­bil­me­miz. An­cak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler bu 3 alan­da ay­rı ay­rı ya da tü­mün­de so­run ya­şı­yor­lar: Her­han­gi bir şe­ye odak­la­na­mı­yor dik­kat­le­ri­ni sür­dü­re­mi­yor ve­ya dik­kat­le­ri ko­lay­ca çe­li­nip kal­dık­la­rı yer­den de­vam ede­mi­yor­lar. Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban dik­kat ek­sik­li­ği­nin mut­la­ka te­da­vi edil­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek “Ço­cuk­luk­tan iti­ba­ren te­da­vi alan ki­şi­ler aka­de­mik ve sos­yal açı­dan da­ha ba­şa­rı­lı olu­yor­la­r” di­yor.

  Ço­cuk­luk­ta baş­lı­yor

  Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban dik­kat ek­sik­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­nı ve top­lum­da yüz­de 5-9 gi­bi yük­sek oran­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek şu bil­gi­le­ri ve­ri­yor “Bu ço­cuk ya da er­gen­le­rin 3’te 1’in­de sı­kın­tı­lar eriş­kin ol­duk­la­rın­da da de­vam edi­yor. Bu grup da­ha şans­sız ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor çün­kü ge­ne­tik ola­rak kod­lan­mış ol­duk­la­rı için ba­zen her tür­lü ça­ba ve te­da­vi­ye rağ­men has­ta­lık dü­zel­mi­yor. An­cak ço­cuk­luk­ta teş­his edi­lir ve te­da­vi­ye de­vam edi­lir­se has­ta­lık eriş­kin yaş­lar­da de­vam et­se bi­le so­nuç­lar da­ha yüz gül­dü­rü­cü olu­yor.”

  Kim­ler risk al­tın­da

  Ço­ban dik­kat ek­sik­li­ğin­de risk al­tın­da olan ki­şi­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor “Dik­kat ek­sik­li­ği kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Bu ço­cuk­lar bü­yü­yüp eriş­kin ol­duk­la­rın­da dik­ka­ti da­ğı­nık bir ka­dın ha­li­ne ge­li­yor. Kız­lar­da dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­nın da­ha çok gö­rül­me­si­nin ge­ne­tik ta­şın­ma­nın şek­liy­le il­gi­li ol­du­ğu­na da­ir ça­lış­ma­lar mev­cut. Er­kek ço­cuk­la­rın­da has­ta­lık hi­pe­rak­ti­vi­te­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le da­ha gü­rül­tü­lü bi­çim­de sey­re­der­ken kız­lar­da sa­de­ce dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı gö­rü­le­bi­li­yor. Ai­le­sin­de ge­ne­tik ola­rak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler­de çok da­ha yük­sek oran­da or­ta­ya çı­kı­yor. Bir­çok has­ta­lık gi­bi ge­ne­tik ge­çiş­li olu­yor. Ka­lı­tı­mın ro­lü­nün yüz­de 80’le­re ka­dar çık­tı­ğı­nı gös­te­ren ça­lış­ma­lar mev­cut.

  Nasıl tedavi edilir

  Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban dik­kat ek­sik­li­ği­nin ilaç te­da­vi­si­nin ya­nı sı­ra bi­rey­sel da­nış­man­lık ve te­ra­pi­ler­le te­da­vi edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Te­da­vi ile ol­duk­ça yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar alı­nı­yor. Dik­kat ve kon­san­tras­yo­nu ve sü­re­si­ni ar­tı­ran ilaç­lar ha­yat kur­ta­rı­cı olu­yor. Sa­nı­la­nın ak­si­ne dik­kat ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da bu ilaç­lar ba­ğım­lı­lık yap­mı­yor has­ta­lı­ğın önü­ne ge­çe­bi­li­yor.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ocağı söndürdüm mü ütünün fişini çektim mi diye düşünmekten dikkatimiz eksik oluyor malesef.
  Sükut, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Atalarımız boşuna dememiş kadının saçı uzun aklı kısa diye
  Sükut, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş