10 Sefirot: Ruhun 10 özelliği

125 Seviye: Egoist özelliklerin değişimi ve üst dünyaların edinilmesi mutlak özgecillik. Beş temel seviye vardır ve dünyalar denir. Her dünya 5 ana Partzufimden oluşur. Her Partzufimin içerisinde 5 kategori vardır ve bunlara Sefirot denir. Toplam 5 dünya x 5 Partzufim x 5 Sefirot = 125 seviye.

620 Seviye:
Ruhun arzularının düzeltilmesinin dereceleri.

600000 Ruh:
Yaratılan tek ruh olan Adem’in parçacıkları.

6000 Yıl: Hz Adem’le başlayan dünyadaki ruhların düzeltilmelerinin süreci. BYA (Beria Yetzira Assiya)

7000 Yıl:
Atzilut dünyasının seviyesi.

8000 Yıl: Partzuf SAG’ın seviyesi.

9000 Yıl: Partzuf AB’ın seviyesi.

10000 Yıl: Partzuf Galgalta’ın seviyesi.

1995: Bu yıl itibariyle insanlarda maneviyatı edinmek için bir arzu başlayacak.

Adam:
Genel ruh yaratılan esas varlık.

Adam Kadmon: İlk dünya genel ilahi takdir.

AHP: Yaratılandaki istemek arzusu ruh

Alıcı (Kli) Yaratılan: Haz duyma isteği.

Altıncı His:
Ruh özgecil olma arzusu.

Ari: Aşkenazi Rav İshak’ın kısaltılmışı (1534-1572). 16.yy’da modern kabala metodunun geliştiricisi.

Arzunun Beş Seviyesi: Yaratan’ın yarattığı varlık 5 seviyeden oluşan bir arzudan ibarettir.

Assiya:
Bizim dünyamızı da içeren en alt seviyedeki dünya.

Atzilut: Kontrol ve ıslah dünyası.

Baal HaSulam: (Yehuda Leib Alevi Ashlag’ın ikinci ismi (1885-1955) – üst dünyaları edinmenin metodolojisinin yazarı Zohar kitabının ve Ari’nin tüm yazılarının yorumlayıcısı.

Beria: Özgecillik dünyası.

Bilgi:
Algılanan gerçeğin etken ve etkisini bilmek.

Bina:
Yaratılandaki özgecil karakteristik.

Birinci Kısıtlama:
Egoistik arzulamanın durdurulması.

Bizim Dünyamız: Perde olmadan ki duyarlık.

BYA:
Beria Yetzira Assiya (ruhun etrafındaki dünyalar)

Dalların Dili:
Bizim dünyamızın dilini kullanarak üst dünyaları anlatmak.

Duran Büyüyen Yaşayan İnsan: Arzunun 4 seviyesi.

Dünya: Yaratılanın kendi halini algılayışı.

Egoizm:
Kişinin kendisi için arzulaması/ niyet etmesi.

G”E: Özgecil arzular.

Gimatria:
Islah edilmiş arzuların sayısal değerleri.

HaVaYaH:
Yaratılanın oluşmasını sağlayan direkt ışığın 4 safhası.

Hayat Ağacı:
Ari tarafından 16 y.y.’da yazılmış ana kabala kitabı.

Haz:
Işığın verdiği his.

Islahın Sonu:
Adem’in tüm arzularının ıslahı.

İç Işık: Ruhu dolduran ışık arzu yaratılan.

İkinci Kısıtlama: Almak arzusunu kullanma yasağı.

İnkarnasyon:
Ruhun ıslahı.

İradenin Özgürlüğü:
Yaratan’ı edinmeyi sağlayabilecek tek ilahi güç.

Kabala: Yaratan’ın yapısını olan özgecilliği edinmek için uygulanan bir metot.

Kabalacı:
Kabala metodunu kendisi üzerinde edinen kişi.

Keter: Yaratılandaki özgecillik arzusu.

Kli: Yaratılandaki haz duyma arzusu.

Kli’nin Parçalanması: Özgecil amaçlı niyetin yitirilmesi.

Klipa (çoğul Klipot):
İlahi gücü kendi arzuları adına ve başkalarının aleyhine kullanmak niyeti.

Malkut:
Yaratılandaki haz duymak arzusu.

MAN: Islah edinmek arzusu.

Manevi Dünya:
Özgecil olma arzusunda hissedilenler.

Maneviyat / Ruhanilik: Özgecillik prensibi.

Manevi Yükseliş:
Özgecillik özelliklerin gelişmesi.

Masah:
Anti-egoist güç haz vermek niyeti özgecillik.

NaRaNHaY (Nefeş Ruah Neşama Haya Yehida):
Yaratılandaki beş ışık.

Nefeş: En az edinilen maneviyat yaratılandaki en küçük ışık.

Neşhama: İkinci derecenin ışığı.

Niyet: Arzunun kişinin kendisi için yada bir başkası için yönlendirilmesi.

Özgecillik / Vermek: Karşılıksız vermek niyeti (kime yönelik olursa olsun).

Partzuf: 10 Sefirottan oluşan ruhani nesne.

Perde: Anti-egoist güç haz verme niyeti özgecillik.

Putperestlik: Olan herşeyin Yaratan’dan/ İlahi Güç’ten kaynaklandığını algılayamamak.

Rabaş:
Rav Baruh Şalom Alevi Aşlag’un kısaltılmışı (1906-1991) Merdivenin Basamakları adlı kitabın yazarı – insanın maneviyata yükselişinin detaylı anlatımı.

Rashbi:
Rav Şimon Bar Yoha Zohar’ın yazarı (M.S. 3. y.y).

Ruh:
Üst güce benzerliği edinmek arzusu.

Ruhani Gen (Reşimo):
Farkına varılmamış özgecil hal.

Saran Işık: Yaratılana girmek isteyen ve egoist arzuları özgecil arzulara çeviren ışık.

Sonsuz Dünya (Eyn Sof): Işığın sınırsız olarak alınabilmesi.

Talmud Eser Sefirot (TES):
("On Sefirot’un Kitabı") Baal HaSulam’ın kitabı (20. yy) kabala öğrencilerinin ana kitabı.

Üst Dünya: İnsanın kendi özgecil olma arzusunda hissettikleri.

Üst Işık: Özgecillikten edinilen haz.

Yansıyan Işık: Yaratan’a benzer olmak niyeti.

Yaratan: Özgecillik özgecil olmak arzusu.

Yaratılan:
Haz duyma arzusu Galgalta.

Yaratılışın Kitabı (Sefer Yetzira): M.Ö. 18. yy dan bir kabalistik kitap.

Yaşayan Ruh:
Biyolojik bedenin hayat gücü.

Yehida: Yaratılan en yüce ışık.

Zeir Anpin (ZA): Yaratılandaki küçük hal.

Zohar Kitabı (İhtişamın Kitabı):
Evrenin erdemliğiyle ilgili yazılmış bir kitap (M.S. 3. y.y).

Alıntıdır.