Sürekli Burun akıntısı yakınmasıyla gelen hastada önce akıntının süresi özelliği çift ya da tek yanlı olması ve birlikte bulunan belirtilerin saptanması gerekir. Erişkin ya da çocuklar*da en sık burun akıntısı nedeni viral rinitlerdir. Viral enfeksiyonlar bakteri invazyonuna karşı normal burun direncini düşürdü*ğünden ikincil bakteryel enfeksiyon gelişe*bilir. Burun akıntısı bir haftalık bir süreyi aş*tığında alerjik rinit yapısal anormallikler (septum deviasyonu koanal atrezi adeno tonsiller hipertrofi) ve mukozal anormallik*ler (özellikle çocuklarda immotil silia [Kar-tagener sendromu]) kistik fibroz akla gel*melidir. Burun boşluğundaki enfeksiyon kolayca sinüslere ulaşarak inatçı sinüzitlere yol açar.

Tek yanlı pürülan bir akıntıda aksi kanıtla*nana kadar yabancı cisim üzerinde durmak gerekir. Kanlı mukoid ya da mukopürülan akıntıda burun ve paranazal sinüs neoplazi-leri akla gelmelidir. Yüzde asimetri dişlerin kaybı gibi başka belirtiler eşlik edebilir.

Burundaki koruyucu düzeneklerin bozul*ması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan immotil silia sendromunda (Kartagener) intraselüler ATPaz'ın kalıtımsal olarak eksikliği söz konusudur. Sinüzit ve bronşit situs inversus (dekstrokardi) immotil spermler ne*deniyle infertilite bu sendromu oluşturur. Pürülan burun akıntılarının en sık görülen nedeni akut sinüzitlerdir.

Burun mukozasında özellikle konkalarda ödem ve soluklukla birlikte hapşırma aksır*ma burun kaşıntısı ve berrak akıntı ve va-zomotor ilaçlardan doğum kontrol hapları reserpin epinefrin ve iodürler de burun akıntısına yol açabilirler. Reserpin kullanan*ların %8'inde rinit görülür (sempatik sistemi baskılarlar ve parasempatik sistem baskın olur). Oral kontraseptifler ös******in vazo-aktif etkisi nedeniyle aspirin ise prostaglandin ****bolizmasını bozup mast hücrelerin*den degranülasyona yol açarak burundaki etkilerini gösterirler.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) rinoresinin en sık kaynaklandığı bölge etmoid çatısı ve kribriform laminadır. Kafa travmalarının %2-9'unda BOS rinoresi görülür. Travma dışın*da en sık neden tümör ve hidrosefalidir. Intrakranyal basıncı artıran öksürük Valsalva manevrası gibi hareketler berrak ve visko*zitesi düşük olan sıvının akışını artırır. Gaz üzerine damlatılan sıvının sertlik bırakma*dan kuruması BOS olduğunu düşündürür. Burun salgılarına göre BOS'da glukoz yük*sek protein düşüktür. Glukoz testi yapılır (30 mg/mL'nin üzerindeki glukoz pozitif yönde bir bulgudur). Intratekal fluoresein verilerek endoskopiyle izleme ve metriza-mid bilgisayarlı tomografi sisternografisi de kullanılan öteki tanı yöntemleridir.

Viral rinit ve sinüzitlerde damlacık yoluyla bulaşmanın yanında virüsün temas yoluyla da bulaştığı düşünülürse ellerin su ve sa*bunla yıkanması burun ve konjonktivaya el değdirilmemesi profilakside önemlidir. Vi*rüslerin antijenik yapıları çok değişken ol*duğundan aşının etkinliği kısıtlıdır. Yerel ve genel destekleyici yöntemlerden istirahat mentollü buhar inhalasyonu ve sistemik va-zokostriktörler rahatlama yaratabilirler.

Akut bakteriyel sinüzitlerde en az 10 gün süreyle antibiyotik ve sistemik dekonjestanlar kullanılmalıdır (Yerel dekonjestanlar en fazla 3 gün kullanılabilir) Antibiyotiklere (amoksisilin klavulonik asit ampisilin sul-baktam klindamisin sefalosporinler) ek olarak anaeroblara yönelik ilaçlar da kulla*nılabilir (ornidazol metronidazol). Kronik sinüzitte düzenli antibiyotik tedavisinden sonra yineleme oluyorsa endoskopik sinüs cerrahisi işlemlerine başvurulması uygun*dur.

Yabancı cisimler neoplaziler ve sık görülen polipler cerrahi girişimle çıkarılır. Endosko*pik burun işlemleriyle yapısal bozukluklar giderilir.

Antihipertansif ilaçlardan özellikle reserpin hidralazin propranalol metildopa gibi ilaçlar kullanıldığında rinit ortaya çıkıyorsa baş*ka bir antihipertansife geçilmelidir.

Mukozal anomalilerden kistik fibrozda semptomatik ve koruyucu tedavi uygulanır gerekirse sınırlı bir endoskopik cerrahi ya*pılabilir. Kartagener sendromunda ise siliyer parezi nedeniyle sekresyonlar staza uğradı*ğından maksiller sinüs depo gibi davranır. Antrostomi ve uzun süreli antibiyotik teda*visi yararlı olabilir.

BOS rinoresinde ilk 1 hafta menenjit profi-laksisiyle birlikte hastanın başını yükselt*mek kafaiçi basıncı artırıcı nedenleri (öksü*rük kabızlık) önlemek ve bu sürede belirti*ler devam ediyorsa endoskopik yolla (ya da nöroşirurjikal yolla) cerrahi girişim (defek-tin kapatılması) gerekir.