Rinosinüzit bir veya daha fazla sinüsün burunla beraber enflamasyonunu tanımlar.


Burada mukozanın mukusun ve periostun bakteriyel fungal veya nonenfeksiyöz enflamasyonu vardır. Optimal şartlarda mukus akımı sinüs ostiumuna doğrudur ve sinüs içinde 10 dakikada tam temizlik oluşur. Maksiller frontal ve ön etmoid sinüsler orta meatusa Sfenoid ve arka etmoid sinüsler ise üst meatusa drene olurlar.

*Rinosinüzitlerin 4 dönemi vardır:
1-Başlangıç evresi
2-Ostium obstrüksiyon evresi
3-Bakteriyel evre
4-Kronik evre.

Başlangıç döneminde transüda oluşumu ve seröz sekresyon artışı sonucu mukozal hiperemi ve ödem görülür. Böylece sinüs havalanması bozulur ve anaeroblar daha etkin hale gelebilir. Çok dar bir bölge olan osteomeatal kompleks ön grup sinüslerin drene olduğu yerdir ve en sık etkilenen bölgedir. Bakteriyel dönemde ise bakteriler artar oksijen daha da azalır hasar başlar ve bu bir kısır döngü halinde ostial obstruksiyonu daha da arttırır. Olay en sonunda irreversibl hale gelir.

*Etyolojik Faktörler:
Başta septum deviasyonu adenoid vejetasyon konka bullosa gibi anatomik bozukluklar gelir bunu sık geçirilen enfeksiyonlar barotravma allerji mukosilier sistemi etkileyen faktörler (sıcak soğuk toz sigara silier diskinezi) immun bozukluklar travma (özellikle pseudomonasların hakim olduğu nozokomiyal enfeksiyonlarda) ilaç alışkanlıkları (lokal vasokonstriktör damlalar antihistaminikler antihipertansifler gibi) maksiller sinuzit için diş enfeksiyonları reflü aspirin duyarlılığı sayılabilir.

*Sınıflama:
-Akut:
Semptomların süresi 4 haftaya kadardır. 10 günden kısa süreli en fazla 4 atak/yıl olmalıdır. Tedavi sonucu mukozal hasar görülmez.
-Subakut:
Semptomların süresi 4-12 hafta arasındadır.
-Rekurren:
Bir yılda 4’den fazla en az 10 gün süreli atak. Hasta ataklar arası normaldir.
-Kronik:
Süre 2-3 ay (çocuklarda 3 ay) veya yılda 4 atak (çocuklarda 6 atak) (10 gün süreli) olmalı ya da BT’de irreversibl bulgular saptanmalıdır.

*Klinik Bulgular:
Bu hastalığın tedavisi semptomların süresine şiddetine ve çeşitliliğine bağlıdır. Akut ve kroniğin seyri tamemen farklıdır. Burun tıkanıklığı postnazal pürülan akıntı ağırlıklı olmak üzere her sinüs bölgesi için değişik olabilen baş ağrısı ve yüz hassasiyeti vardır. Ayrıca ateş basınç hissi koku alma bozukluğu görülebilir. Gözlerin arkasında hissedilen bir ağrı etmoid sinüsü yanak ve diş ağrısı maksiller sinüsü alın lokalizasyonu ise frontal sinüsü düşündürür. Fakat bu yerleşimler çok rağbet görmez zira olay başladığında birden fazla sinüs etkilenir ve tablo değişebilir.

*Etkenler:
Akut olgularda sık görülen etkenler S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis’dir. Kronik olgularda ise anaerobların da olaya karıştığı gözlenir. Burada ilave olan mikroorganizmalar arasında Bacteroides Peptostreptococcus Prevotella ve Fusobacterium türleri sayılabilir.

*Fungal Sinüzit:
Kronik bakteriyel veya polipoid rinosinüziti olan erişkin hastaların bir bölümü klasik tedaviye büyük direnç gösterirler. Bu hastaların radyolojik değerlendirmesi sinüslerde opasifikasyon ve kalsifikasyonlar gösteriyorsa mutlaka fungal sinüzit düşünülmelidir. Bu hastalarda aynı zamanda total IgE artmıştır ve periferik eozinofili vardır. Fungal antijenlere karşı pozitif deri testleri görülür. Agresif vakalarda yine bir fungal enfeksiyon düşünülebilir.

*Tanı:
Tanı amacıyla eskiden transülliminasyon palpasyon anterior rinoskopi ve standart grafiler (caldwell lateral waters gibi) kullanılırdı. Bugün ise nazal endoskopi BT ve gerekiyorsa MRI bunların yerini almıştır.

*Tedavi:
-Yardımcı Tedavi:
Amaç mukosilyer sistemi düzeltmektir. Nemlendirme tuzlu su preparatları ve ponksiyon eskiden çok kullanılırdı. Bugün ise akut viskoziteyi hastada düzeltmek gibi yöntemler tedaviye yardımcı olacaktır. İlaç tedavisine Guanifenasin 1500-2000 mL s›v›/gün ile sinüzitte tedaviye direnç halinde dayanılamayacak bir lokal hassasiyet oluşmuşsa ya da kültür almak amacıyla yapılabilir.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi(ESS):
BT ve yetersizlikte tedavi yöntemlerine yardımcı olarak kullanılabilir. Endoskopi kullanımı artmasıyla bu bölgelerin subdural abse beyin absesi kavernöz sinüs trombozu cerrahisinde de ilerlemeler kaydoldu. Orbital ya da menenjit epidural abse gibi intrakranyal komplikasyon ihtimali varsa diğer yanıt vermeyen kronik olgularda yine immun yetmezliği olan hastalarda komplikasyon eğilimi olanlarda ESS düşünülebilinir. Tedavinin amacı enfeksiyonun kontrol altına alınması sinüs ostiumunu açmak ve böylece sinüsdeki birikimi boşaltıp buraların havalanmasını temin etmektir.

Çocuklar için ayrı bir yaklaşım gereklidir. Öncelikle adenoid sorunu varsa bunu ortadan kaldırmak daha uygundur.

Tedavideki diğer hedef ise özellikle orbital ve intrakranyal komplikasyonların önüne geçmektir. Tedavide kullanılan ilaçlar:
-antibiyotikler
-lokal ve sistemik dekonjestanlar
-nazal antihistaminikler
-steroidler
-sistemik steroidler
-analjezik antipiretik
gibi ağrı ve ateşe yönelik ilaçlardır.

*Antibiyotikler:
En az 2 hafta kullanılmalıdır. Şikayetlerin bitmesi tedaviyi durdurmayı gerektirmez. Kullanılan ilaçlar arasında:
-Amoksisilin
-Amoksisilin Laryngoscope klavunat
-Ampisilin sulbaktam
-Sefuroksim aksetil
-Sefaklor
-Sefprozil
-Sefiksim
-Lorakarbef
-Klaritromisin
-Azitromisin
-Klindamisin
-Levofloksasin
-Ofloksasin
-Siprofloksasin
-TMP/SMX
sayılabilir. Olay kronikleşmeye doğru gidince anaerob ilaçlar da (Metronidazol) düşünülmelidir. Tablo 72 saatte düzelmiyorsa ilaç değişimine gitmek gereklidir. Kültür ancak endoskopla sinüs ostiumundan alınmalıdır.

*Lokal ve Sistemik Dekonjestanlar:
Sinüs ostiumlarını açmak için çok önemlidir. Lokal ilaçlar fenomeni düşünülerek en fazla 5 gün sistemik olanları ise ajitasyon ve diğer merkez sinir sistemi etkileri gözönüne alınarak 5 gün süreyle verilmelidir. Hipertansif bir hastada psödokolinesteraz gibi sistemik tedavi önerilmez.

*Antihistaminikler:
Ancak bilinen allerjisi olan olgularda önerilir. Aksi taktirde burun sekresyonları daha da kuruyacağı için drenaj sorunları da artacaktır.

*Lokal Steroidler:
Allerjik rinit ya da konka hipertrofisi varsa tedaviye yardımcı olacaktır. Sistemik kortikosteroid etki görülmez. Uzun süre kullanımı burunda kurumaya yol açabilir.

*Sistemik Steroidler:
Allerji ön plandaysa verilebilir.