Akciğer ve bronşlarda bir çok tümör gelişebilir. Bunların %90'ı bronştan çıkan kanserlerdir. Bunun yanında akciğerin çeşitli iyi huylu tümörleri de vardır. İyi huylu tümörler habis tümörlere göre nadirdir. Ayrıca başka organların kanserleri kan lenf ve komşuluk yolu ile akciğere oldukça sık yerleşmektedir.

Akciğer kanseri çok büyük bir sağlık sorunudur. Erkek ve kadınlarda dünya genelinde en sık görülen kanserlerin başında akciğer kanseri gelmektedir. 1983 yılı itibariyle 35 yaşını geçen erkeklerde ölüme neden olan kanserlerin başında akciğer kanseri yer almaktadır. Kadınlar da ise ikinci neden olarak gözükmektedir.

Akciğer kanserinden ölüm sayısı her 15 yılda ikiye katlanmaktadır. Her iki cinste yaş değişimi 35-75 yaşları arasındadır. En sık görüldüğü yaşlar 55-65 yaşlarıdır. Akciğer kanseri teşhis edildiği zaman yalnız %20 hastada akciğerde bölgesel kaldığı %25 hastada komşu lenf bezlerine ve %55 hastada ise uzak bölgelere yayıldığı görülmektedir.
1985 yılında bir yılda 135 bin akciğer kanseri teşhis edilmiş ve bunlarda 100. bininin 1 yıl içinde kanserden öldükleri saptanmıştır.

Akciğer kanseri büyük oranda önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen insan topluluklarını önemli derecede etkilemeye devam etmektedir.Akciğer kanseri konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta sigara kullanılmasının akciğer kanserine neden olduğunun tartışmaksızın kabulü ve bu yönde önlemler alınmasıdır. Üzerinde durulması gereken ikinci nokta hastaların erken teşhisi hastaya en uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve çok yakından izlenerek bilinçli bir destek tedavisi verilmesidir.

AKCİĞER KANSERİNDE DEĞİŞİK HÜCRE TİPLERİ VAR MIDIR?
Akciğer kanserinin birçok değişik tipi vardır. Bu tipler Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından (WHO) sınıflandırılmıştır. Akciğer kanserinin büyük çoğunluğu bronş epitel hücrelerinden veya bronş müküs bezlerinden gelişir. Bu nedenle akciğer kanserleri bronkojenik karsinom olarak adlandırılır. Bronş kanseri tüm akciğer kanserlerinin %90-95'ini teşkil eder. Bronş kanserinin dört ana hücre tipi vardır. Bunlar epidermoid karsinom küçük hücreli karsinom adeno-karsinom ve büyük hücreli karsinomdur. Bu hücre tiplerinin doğal seyri ve tedaviye cevabı farklılık gösterir. Bu nedenle bronş kanserleri "küçük hücreli" ve "küçük hücreli olmayan" olarak da iki gruba ayrılır. Akciğer kanserinin hücre tiplerinin doğru olarak belirlenmesi tedavi planının seçilmesi için çok önemlidir.

Dört esas hücre tipinin sıklığı patolojik dokunun elde edilme kaynağına göre değişir. Biyopsi sitoloji ve cerrahi rezeksiyonla elde edilmesi arasında hücre tipleri farklılık gösterir. Bu sonuç kanserin yerleştiği yer büyüme hızı ve tanı konduğu andaki gelişme evresine bağlı olarak meydana gelir. Genel olarak hücre tiplerine göre rastlanma sıklığı incelendiğinde epidermoid karsinomun erkeklerde adenokarsinomun da kadınlarda daha sık rastlandığı görülür.
Epidermoid ve küçük hücreli kanser genellikle akciğerde merkezi bir yerleşim gösterir ve bronş içine doğru gelişirler. Adeno ve büyük hücreli karsinom ise akciğerin çevresinde yerleşim gösterir.

HÜCRE TİPLERİNE GÖRE KADIN ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NEDİR? TÜRKİYE'DEKİ KADIN ERKEK ORANI NASILDIR?
Epidermoid karsinomun erkeklerde daha sık rastlandığı kadınlarda ise adenokarsinomun daha sık görüldüğü yaygın bir kanıdır. Fakat geçen zaman sürecinde bu durumda değişiklikler gözlenmiştir. Genel olarak hücre tipleri sıklığına göre epidermoid karsinom adenokarsinom büyük hücreli karsinom ve küçük hücreli karsinom olarak sıralanır. Kadınlarda ise adenokarsinom en sık rastlanan karsinomdur.

Kadın erkek oranı hücre tiplerine bakılmaksızın akciğer kanserinin erkeklerde daha sık görülmesine rağmen kadın erkek oranı birbirine gittikçe yaklaşmaktadır. Bizim yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de akciğer kanserinde erkek kadın oranı arasında belirgin fark vardır. Erkek kadın oranı 11 erkeğe karşın 1 kadın şeklinde saptanmıştır.
Hücre tipleri açısından erkek-kadın farklılığına bakıldığında genel sıklığa uygun bulgular elde edilmiştir. Fakat son zamanlarda yine dünya literatürüne uygun olarak küçük hücreli kanserin kadınlarda gittikçe artış gösterdiği saptanmıştır.

Kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın hücre tiplerinin sıklığı incelendiğinde Türkiye'de hücre tiplerine göre dağılım epidermoid küçük hücreli adeno ve büyük hücreli karsinom şeklinde bir sıralanma saptanmıştır.