Kadında Üreme Sistemi

Siklus son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen süredir. Normalde bu süre 28 gün olmasına karşın 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırlarıdır.


28 günde bir adet gören yani siklusu 28 gün olan bir kadının ovulasyon (yumurtlama günü) sıklıkla (şart değil) 14. gündür.


Adet görme mekanizmasI


Beyinde gerçekleşen olaylar


Her adetin ilk günü beyinde hipotalamustan salgılanan GnRH adlı hormon hipofizden folikül stimule edici (uyarıcı) hormon (FSH) salgısını uyarmaya başlar. FSH etkisiyle yumurtalıklardan birinde yeni bir folikül (yumurta hücresini barındıran yapı) olgunlaşmaya başlar. Bu folikül olgunlaştıkça ös****** hormonu üretimi artar ös****** üretimi arttıkça hipofiz bölgesinden salgılanan luteinizan hormon (LH) miktarı artar. Folikül olgunlaştıkça giderek içi sıvı dolu ufak bir kese haline gelir.


*


Yumurtalıkta gerçekleşen olaylar


Folikül yaklaşık olarak 16-20 milimetre çapına eriştiğinde ös****** hormonu da kanda maksimum seviyeye ulaşır ve bu da LH seviyesinin giderek daha da artmasına neden olur. LH piki (LH'ın en yüksek seviyeye ulaştığı an) olduğunda folikül çatlar ve içindeki oosit (yumurta hücresi) serbestleşerek Fallop tüpünün içine girer.


Folikül çatladıktan sonra "çatlama bölgesinde" corpus luteum (sarı cisim) adı verilen bir yapı oluşur ve bu yapı bu defa ös****** hormonuna ek olarak progesteron hormonu da üretmeye başlar. Gebelik oluşmazsa bu yapının işlevi 14 günde biter. Gebelik oluştuğunda ise gebelik ürününü "desteklemek" için bu yapı yaklaşık 10. haftaya kadar progesteron salgılamaya devam eder. 10. haftadan itibaren "gebelik ürünü" kendi progesteronunu kendisi üretebilecek hale gelir ve görevi devralır.


Uterusta gerçekleşen olaylar (uterus=rahim)


Uterusun içi endometrium adı verilen bir tabakayla kaplıdır. Endometrium ös****** etkisiyle kalınlaşır ve yumurtlama sonrası devreye giren progesteron hormonunun etkisiyle döllenmesi muhtemel bir yumurta hücresinin implantasyonu (yerleşmesi) ve gebeliğin başlaması için elverişli duruma getirilir.


Neden kanama olur?


Corpus luteumun ömrü siklus kaç gün olursa olsun her kad?nda 14 gündür. Bu süreye yakla?t?kça corpus luteumun progesteron salg?s? giderek azal?r ve kandaki progesteron iyice azald???nda endometrium tabakas? deste?ini kaybederek "dökülmeye" ba?lar. ??te bu dökülme kanamayla birlikte oldu?undan adet kanamas? ad?n? al?r.

Corpus luteum ömrünün k?s?tl? olmas?n?n özel bir anlam? vard?r: 28 günde bir adet gören bir kad?nda ovulasyon 14. günde olmaktad?r demek ki kad?n örne?in 30 günde bir adet görüyorsa bu kad?nda 30-14=16. gün ovulasyon günüdür. Aksine 26 günde bir adet gören bir kad?nda 26-14=12. gün ovulasyon günüdür.


Resimde oosit ve çevresini saran spermler görülmekte


Döllenme ve takiben gebeli?in ba?lamas?


Salg?lanan oositin ömrü 12-24 saattir. Bu süre içinde oosit sperm hücreleriyle kar??la??r ve ?artlar uygun olursa sperm hücrelerinden biri oositin içine girerek fertilizasyon (döllenme) olay?n? ba?lat?r. Daha sonra sperm-oosit birle?mesinden olu?an blastosist endometriumda uygun bir yer bulup yerle?ti?inde implantasyon gerçekle?ir.


Art?k gebelik süreci ba?lam??t?r. ?mplante olan hücrelerden beta HCG adl? hormon salg?lan?r ve hücreler de h?zla ço?alarak embriyo olu?umunu ba?lat?rlar.


E?er yumurtlama sonras? gebelik olu?ursa corpus luteumun ömrü uzar ve progesteron salg?s?n? sürdürmeye devam eder. Böylece gebelik olu?tu?unda porgesteron salg?s? azalmad???ndan endometriumda "dökülme" yani adet kanamas? gerçekle?mez. Corpus luteum progesteron deste?ini bu görevi geli?mekte olan gebelik ürünü devralana kadar devam ettirir.