Mutlak Varlık Sadece Allah'tır.


Madde hayat ve ruh itibarî (relatif) varlıklardır Mutlak Varlık ise sadece Allah...İtibarî ve izafî varlıklar yokolan varlıklar demek değildir. Varlıklarını Mutlak Varlığa borçludurlar. O'nunla vardırlar O'nunla varlıkta durmaktadırlar. İtibarî ve izafî varlıklar ne «hiç» tirler ne de «hep»; onlar sıfır da olamazlar sonsuz da olamazlar.

Hayat ve ruh konusundaki görüşlerimizi ileride açıklamak üzere biz şimdilik madde ve üç boyutlu varlıklar ve tezahürlerine neden «mutlak» gözü iie bakamadığımızı açıklamaya çalışalım.

«Mutlak» olan iki şeyden söz edilebilir: Birincisi «Mutlak Varlık» ikincisi de «mutlak yokluk». Mutlak Varlık Allah'tır mutlak yokluk ise «yok»tur. İslâm'da Allah benzeri ve zıddı olmayan varlıktır. İslâm «Mutlak Varlık»ta var olma cehdini getirdiği halde Budizm «mutlak yoklukta» tükenme ıstırabını savundu. Oysa varlıktan hiçliğe (Nirvanaya) giden bir yol yoktur. İslâm'a göre: «Herşey Allah'tan geldi yine Allah'a dönecektir.»

Mutlak Varlık olan Allah sonsuz ve tükenmez varlık olduğundan üç boyuta veya üç boyutlu varlık tezahürlerine irca edilemez. Yahut madde ve tezahürleri mutlak varlık itibar edilemez. Çünkü üç boyutlu varlık tezahürleri sınırlı dolayısı ile bir yerde tükenmesi gereken varlık dalgalanmalarıdır. Üç boyutlu varlık tezahürlerini istediğiniz kadar ufalayın daima üç boyutlu kalacaklarından sıfıra (hiç'e) dönüşemezier. Yine istediğiniz kadar büyütün «sonsuzlaşamazlar». Görülüyor ki üç boyuttan sıfıra da sonsuza da gidilemez. O halde üç boyutlu varlıklar ve her türlü maddî varlık ister tek başlarına ister toptan düşünülsünler her durumda sınırlı varlıklardır.

Bu açıdan bakılınca şayet kâinatımız üç boyutlu parçacıkların ve varlık tezahürlerinin bir kompozisyonu ise hiç şüphesiz o da sonludur ve sınırlıdır. Sınırlı varlıkları istediğiniz kadar üstüste yanyana getiriniz veya düşününüz daima sınırlı kalacaklardır.Boşuna yorulmayınız sınırlı tuğlalarla «sonsuzluk duvarını» öremezsiniz. Ayrıca sınırlı idrakinizin sınırlarına sonsuzluk adını vermek vehminden vazgeçiniz. Kâinatımız maddeden inşa edilmişse mutlaka sınırlıdır. Materyalizmin bu konuda iki önemli çelişkisine işaret etmek gerekir: Birinci çelişme sınırlı değerlerle sonsuza ulaşma çabasıdır. İkinci çelişme de maddeyi mutlak ve temel varlık kabul ettikten sonra aynı zamanda bunların üç boyutlu (dolayısı ile sınırlı varlık) olduklarını kabul etmeleridir. Bu durum ister istemez onları yoklukla çevrili varlık çelişkisine düşürecektir.

İnsan ancak Allah'a inanmakla Mutlak Varlık şuuruna ulaşabilir; çelişkisiz «sonsuz varlık» kavramını edinebilir. Allah mutlak varlık olarak varlığı ile sonsuzluğu ifade ettiğinden «yokluğu imkânsız» kılmakta «zât» ve «sıfatları» ile tükenmeyen yegâne varlık olmaktadır. Allah sonsuz varlık olduğundan bir tanedir. Birden fazla sonsuz varlık olamaz. Çünkü biri diğerini sınırlamış olurdu. Allah «ahad» (bir) dir. Bu İslâm'ın vazgeçilmez temel prensibidir.

Müslüman beş duyu ile yakalanmayan tasavvur edilemeyen «bir tek Allah'a» inanır ve iman «gaybe» (gizli olana) dır. Allah tek ve mutlak varlık olduğundan herhangi bir yabancı etkiye maruz kalamayacağından yegâne mutlak irada sahibi olan varlıktır.