İNSAN ALLAH'I BİLMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

insanlardan gayrı varlıklar sanki bilmekten çok bilinmek için yaratılmışlardır. Onlar. insan gibi «bilmenin çilesini» yaşamıyorlar.

İnsandan gayrı her varlık zarfına konmuş bir mektup gibi kendinde yazılanlardan habersiz olup muhatabının eline ulaşmayı bekliyor. Sistemimizi aydınlatan güneş bile kendisinin farkında değil bilmenin çilesini yüklenmemiş.

İlim insan şuurunun şanlı aydınlığında yoğrulur. Bu sebepten insan şuuru kâinatın içine asılmış en gerçek aydınlık kaynağıdır.

İnsan maddesi ve bedeni ile çok küçük ve önemsiz bir varlıktır. Lâkin kâinata ve varlık âlemine bir gözlemci olarak yönelen ruh ve şuuru ile gerçekten muhteşemdir. Bu sebepten «en güzel surette yaratılmış» ve «Allah'ın yeryüzündeki kutlu vekli» olmuştur.

İnsan kendini incelerken objet-sujet bütünleşir diyoruz. İnsanın idrak ve şuuru da varlık tezahürlerinden birisi olmakla birlikte diğer varlıklardan farklı olarak yalnız bilginin konusu olarak kalmamakta bilginin şuuruna da varabilmektedir. İnsan varlığın ve varlık tezahürlerinin idrak ve şuuruna varan yani bizzat varlığın üzerine kapanan ve onu kritik eden bir varlık kıvılcımıdır.

Bilgi hiç şüphesiz varın varla temasının şuurudur. Her bilgi varlığı ve varlık tezahürlerini ifade eder. Yok olanın bilgisi de yoktur. İdrakimiz yok ile temas sağlayamaz çünkü «yok yoktur» ve yok olandan bir veri (donne) gelemez. Şu halde yokun yokluğu esastır ve «hiçlik» tanrılaştırılamaz.

Buna göre bütün varlık tezahürleri ve varlıklar ancak «Mutlak Varlık» ile var olabilmektedir. Mutlak Varlığın varlığı ise mutlaktır. Mutlak Varlığın yokluğu düşünülemez çünkü muhaldir. Mutlak Varlığın inkârı bütün varlığı varlıkta tutan sacece Mutlak Varlık olan Allah'tır.

Allah mevcut varlıkların ve varlık tezahürlerinin idrakimizde ve şuurumuzda meydana getirdiği izlenimlerin çok pek çok ötesinde duran ve beş duyumuzla yakalayamayacağmız Mutlak Varlık�tır. Allah varlığımıza «Şahdamarımızdan daha yakın» olduğu halde idrakimize sonsuzca uzaktır.

Allah'ı beş duyu ile yakalama çabası boşunadır. Putperestlik beş duyu ile yakalanan şeyleri «tanrı» sanmaktır. Bu sebepten İslâm'da hiçbir objektif varlık ve değer tanrılaştırılamaz. Yine İslâm'da tasavvur edilen hayalî ve sübjektif bir «tanrı» anlayışı da kesin olarak red edilmiştir. Çünkü Mutlak Varlık tasavvur edebilecek bir güçte yaratılmamıştır. Beş duyumuz ve beş duyu ile sınırlandırılmış idrakimiz ancak zaman ve tezahürleri idrak edebilecek ve yorumlayabilecek bir biçimde yaratılmışlardır. Bu sebepten «Mutlak Varlığı» tasavvura çalışan bir idrak kendini «gizli şirk»ten kurtaramaz. Allah objektif bir varlık ve sübjektif bir tasavvur değil yokluğu yok eden Mutlak Varlık' tır.