PEYGAMBERLER FİLOZOF DEĞİLDİR


«Felsefe» ayrı şeydir. «Din» ayrı şeydir. Bunlar arasında fark bulamıyanlar ya cahildir yahut ard niyetli...

«Akıl» ile «Vahiy» arasındaki farkı kabul etmeyenlere «filozof» ile «peygamber» arasındaki farkı kabul ettiremezsiniz. Bütün idrakini beş duyunun sınırları içinde «tutsak» eden ve kendini aşma cehdini duymayan bir akıl «renkleri idrak edemeyen bir kör» gibidir ona boşuna «sezgiden ilhamdan vahiyden» söz etmeyin. Unutmayınız «peygamberlere iman etmeyen kimse» mümin değildir. İslâmın «basiretinden» mahrumdur. Oysa filozof ile peygamber arasındaki fark inkâr edilemez.

Peygamber «din» kurucusu filozof «sistem» sahibidir. Din vicdanı «iman» ile aklı tefekkürle. cemiyeti getirdiği «norm»larla besleyen ve kavrayan bir ilâhî nizam» dır. Felsefe ise vicdanları etkilemeye cemiyete «norm» getiremeyen sadece aklı bir «sistem içinde» düşünmeye götüren bir zihin çabasıdır.

Filozof varlığın mahiyeti bilginin doğuşu ve kaynağı hareket ve iradenin sebebi üzerinde belli metodlar ve kanunlar içinde düşünür. Varlıkları ve oluşları beş duyunun verileri ile yorumlar kendini tatmine çalışır. Gücüne göre az veya çok «bir entellektüel zümreyi» de peşinden sürükleyebilen filozoflar da vardır. Filozofun «sistemi» kendi düşüncesi ile varlık bilgi ve irade konusunda geliştirebildiği ve kurabildiği bir sentezi ifade eder.

Filozofun geliştirdiği bu sistem «şüphe» ile kurulmuştur; aklın tereddütleri törpülene törpülene gelinen nokta filozofun «idrakinin sınırı»dır. Bu bir bakıma aklın sustuğu fakat «sonsuzluğa» hasret duyan insan şuurunun tedirgin olduğu noktadır.

Filozofun determinizme ve objektivizme bağlı «buz gibi» bir akıl ile gelebildiği nokta belki organizmamıza yeter fakat ruh ve vicdanımız «şuurumuzu» sonsuzluğun tükenmezliğin «mutlak hakikatin» ateşi ile tutuşturur. Âleme «buz gibi bir bakış» ile değil «şefkat merhamet ve aşk» ile yönelen bir «göz ve gönül» arar. Peygamberlerin ve velîlerin ellerindeki sıcaklığı filozofun «soğuk» ellerinde bulamazsınız. İnsanlık bu sebepten peygamberleri daima folozoflara tercih etmiş ve onların etrafında toplanıp kenetlenmiş onları canlarından aziz bilmiştir.

Peygamberler akla değer verir düşünmeyi ibadet sayar fakat insan aklının ve idrakinin sınırlı bir güce sahip olduğunu da bilirler. Beş duyumuzun olayların ve varlıkların kabuğunda dolaştığını ulaşabildiği bilgilerin itibarî olduğunu vicdanı şüpheden kurtarıp «imana» götüremediğini bu sebepten aklı aşan bir bilgi yoluna «vahye» muhtaç bulunduklarını kendilerine doğuştan verilen çok yüce bir idrak gücü ile kavramışlardır.

Filozoflar aklın ve şüphenin doğurduğu girdapta bunalırken peygamberler iman ve aşkın huzuru içindedirler. Filozof kendine ulaşan verilere acaba «eşyadan mı yoksa zihinden mi geliyor?» diye şüphe ile yönelirken peygamber ister eşyadan ister tabiattan ister canlıdan ister cansızdan gelsin her varlığı ve veriyi «ilâhî bir mesaj» olarak okur. Filozof «kesrette» bunalır peygamber «tevhidde» mutlu olur. Filozofun idraki determinizmin dişlileri arasında ufalanırken peygamber «sünnetüllahı» hayranlıkla seyreder.

Kültür ve medeniyette filozofların etki ve rolünü küçümsemek istemiyoruz. Ancak kültür ve medeniyetlerin doğuş ve kuruluşlarında peygamberlerin» rolünü ve değerini küçümsemeye kalkışanları uyandırmak istiyoruz. Tarihi inceleyiniz kültür ve medeniyetlere hiçbir filozof peygamberlerin getirdiği ruh ve heyecanı getirmemiştir. Beşer tarihinin en önemli simaları daima peygamberler en çok okunan kitapları ise «mukaddes kitaplar» olmuştur. Kültür ve medeniyetler «mukaddes kitapların» ışığında kurulup gelişti. Tarihte asla «lâik» bir medeniyete tesadüf edemezsiniz.