Arap Harflerinin Gizemi
Güç kelimeleri ve harfleri bütün majikal sistemlerinin esasını teşkil etmektedir. Kabala'da 22 İbrani harflerin ilişkileri sembolik şekilde o sistemde birbirlerine tekabül eden fikir ve düşünceler için bir temel oluşturmaktadır. Bu tefekkürü etkilemektedir ve pratik majide şuurun yüceltilmesine yarar. Geleneksel olarak İbrani harfler Kabalistik Hayat Ağacına Tarot kartlarına ve hemen hemen her okült tekabüle addedilmiştir. Bu harfler Arap diline (Arapça'nın geldiği) Aramca'dan göç etmiştir. Ancak Arapçada birkaç harf daha gelişmiştir. Modern Arapça'da 28 harf vardır ve bunlara yeni dört harf daha eklenmiştir ama bu yeni harfler fiili olarak kullanılmamaktadır. Böylece toplam 32 harfe çıkmıştır ama sistemimizde sadece 28 harf üzerinde odaklaşırız. Her harf 10 temel şeklin bir veya ikisini içermektedir. Bu on şekil on tecelliye tekabül etmektedir. Bunlar Ku'ran-i Kerim'de söz edilen mükemmel on veya Hayat Ağacındaki on Sefirottur.

Daha fazla ileri gitmeden Arap Alfabesinin temel ilkelerini size sunmak üzere bir tablo hazırladık. İlk sütunda Arap Alfabesinin harfleri bulunmaktadır. Basılı harflere kıyasla el yazısında doğal olarak bir fark oluşacağı gibi - bu harflerin şekillerini elle yazılış şekilleriyle karıştırılmamalıdır. İkinci sütunda Arap harflerinin genel telaffuzu vardır. Üçüncü sütunda harflerin İbrani karşılığı verilmiştir. Dördüncü sütunda ise harflerin ebced değerleri verilmiştir. Kabala'da Gematria olarak bilinen sistemle Arabi ebced değerleri birbirine uyumludur. Bu tabloda Arap ve İbrani harfleri arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilirsiniz:

Arap
Harfi Adı İbranice
Karşılığı Ebced
Değeri


Alef
1

Ba
2

Cim
3

Dal
4

Hah
5

Waw
6

Zin
7

Ha
8

Tah
9

Ya
10

Kâf
20(500)*

Lam
30

Mim
40(600)

Nun
50(700)

Sin
60

Ayin
70

Fa
80(800)

Sad
90(900)

Qaf
100

Ra
200

Şin
300

Ta
400

Tha 500

Kha 600

Tza 700

Dad 800

Tzah 900

Ghyn 1000

Dil bilimi açısından bu alfabeye daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım. Arap dili diğer dillerde bulunmayan birkaç harf içeren fonetik bir dildir. Arap asılı olmayan kişilerin çoğu özel bir eğitim geçirmeden bu harfleri telaffuz edemiyorlar. Bu bağlamda aşağıdaki benzetmelerle bu harflerin telaffuzlarını mümkün olduğu kadar açıklamaya çalıştık. Diğer dillerden farklı olarak harflerin şekilleri kelimelerde bulundukları konuma göre değişmektedir. Bu değişimler de aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Arap

Harfi Adı Latin Harf Değeri Sesi

Alef A At

Ba B Bal

Ta T Tat

Tha TH Gırtlaktan "th" sesi

Cim J C Can

Ha H1 Gırtlaktan "h" sesi

Kha K Gırtlaktan "k" sesi

Dal D Don
Ağır Ses

Tza The İngilizce
The

Ra R Ara

Zin Z İngilizce
Blitz

Sin S As

Şin Ş Aş

Sad S
Ağır Mustafa

Dad D
Ağır Doku

Tah T
Ağır Fatma

Tzah Th/Z İngilizce
Those/
Nizam

Ayin A' Ara

Ghyn Gh İngilizce
Ghana

Fa F Fas

Qaf K
Ağır İngilizce
Quote

Kaf K Kes

Lam L El

Mim M Mim

Nun N En

Waw W İngilizce
Dawn

Hah H His

Ya Y/İ Yedi

Arapça'yı öğrenmenizi beklemiyoruz ama alfabeyi aşina olmanız gerekir. Talim dizisinde bir sonraki metinlerinde ileri seviyede majikal ve mistik teknikler verilmiştir. Uygulayıcının İbrani ve Arap alfabelerine aşina olmaması bir handikap olur. Harflerin hepsini bir anda ezberlemeniz şart değildir ama bir sonraki seviyeye çıkmadan önce ezberlemeniz önerilir. Dil bilimine bu basit önsözden sonra alfabenin temel bazı okült prensiplerini irdeleyelim.

Daha önce söz edildiği gibi bu harflerin on temel şekilleri vardır. Aşağıdaki resimde bu on temel şekilleri Hayat Ağacında gösterilmektedir.

Ağaçtaki ilk tecelli Kether'dir (Taç). Bu tek nokta ile ilintilidir. Kether evrendeki her şeyin başlangıcıdır. Bütün şekiller noktayla başlar o bütün şekillerin en basit ve temel olanıdır. Mümkün olan her şeklin potansiyelini temsil eder aynı şekilde Kether evrendeki her şeyin potansiyelini temsil etmektedir. O Eheieh'in şekli halidir.

Kether'in potansiyelinden Hokmah (Hikmet Bilgelik) tecelli eder. Bunu iki noktaya benzetebiliriz. O eril ve dişili temsil eder. Herşeyin içindeki mevcut kutupluluğu temsil eder. Bir bakıma tek olan kendini bölerek iki meydana getirdiği için yaşam başlangıcı ve sperm ve yumurta birleşerek bir zigot (döllenmiş yumurta) yaratıkları meosis sürecine benzetebiliriz. Bu Tzim Tzim süreci evrenin yaratılışıdır. Bu belirli bir başlangıç noktası ve sonu ama aynı zamanda yaşamın doğal sürekliliğini temsil eder.

Binah (Anlayış) ise Hokmah'tan form ve işlev yaratma enerjisine kısıtlamak için gelen alıcı güç İkilem Duad'den zuhur eden Üçlem Triad'dır. Üçgen tek bir form olarak çalışan üçlemi simgeler. Burada iki zıt güç ve üçüncü bir dengeleyici güç aralarında dördüncü bir güç İlahiliğin tezahürünü ortaya koyarlar. Onu hayatın doğduğu evrensel rahme benzetebiliriz. O İlahiliğin fiziksel formda tezahür edebilmesi için yaratılan Tzim Tzum boşluğudur.

İlk üç şekiller bütün şeylerin tezahür olmayan yönünü veya özünü içermektedir. Onlar safi özlerinde noktadırlar. Bu şekil görülebilir ama aklın gözünde doldurulması gerekir. O tezahürattan hemen önceki hali Ain Ain Sof ve Ain Sof Aur [Hiçlik Sonsuzluk ve Sonsuz Işık] halini temsil etmektedir. Tezhürat süreci başlar başlamaz her şeklin özü somut çizgilerden belirlenmiş bir şekil alır. Tezahür olmayan Tanrının özünden rahim de oluşan ve sonradan olgunluğa varan süreci içeren fiziksel tezahürata dek insan yaratılışına paraleledir.

Hesed (Merhamet) Binah'ın faaliyetlerinden yaratılan tezahürattır. Burada tek yatay çizgiyi bulmaktayız. Bu fiziksel tezahürata girmenin ilk safhasıdır. Hesed daha somut bir şekilde Hokmah'ın yansımasıdır. Hesed ayrıca Hayat Ağacında arketipsel eril şeklidir. O dışa yayılma gücünün tezahüratıdır. Dolayısıyla onun nihai ifadesini düz çizgide bulmak mümkündür. Çizgi sürekli genişler ve uzar. O Hesed faaliyetlerini çok iyi temsil eder.
Hokmah-Hesed ilişkisine benzer olarak Geburah (Güç) da Binah'ın daha somut bir şekilde yansımasıdır. Ancak burada daireyi buluyoruz. Daire kısıtlama gücünün iyi bir simgesidir. O hepimizin içinde dünyaya geldiği rahmi simgelemektedir. Bu bizi tezahürat sürecinde yardım eden kısıtlayıcı güçtür. Onu ayrıca kendi kuyruğunu ısıran kuyruklu yılan Ouroboros'a benzetebiliriz.

Daha önce belirtildiği gibi çizgi ve daire iki nokta ve üç nokta ile temsil edilen güçlerinin tezahüratının sonucudur. Altıncı şekil bu tezahür eden güç temasını devam etmektedir. Bu Kether noktasının tezahürat sürecinin bir sonraki evresidir. Eğer noktanın sayfadan aşağı akmasına izin verilseydi o kolaylıkla bir dikey çizgi oluştururdu. Altıncı şekil Tifaret (Güzellik) tecellisiyle ilgilidir.

Düz çizginin basitliğinde büyük bir güzellik vardır. Yatay çizginin temsil ettiği genişleme yerine çizgi yükseliş ve inişi belirtmek üzere dikeydir.

Dikey ve yatay çizgilerin birleşimi yedinci şekli ortaya çıkarır. Bu şekil Netzah (zafer) ile ilgilidir. İlginçtir ki yatay çizgi ister üste veya altta olsun sonuç hep aynıdır. Her birinde Dal (Dalet) harfinin (kapı) iki farklı şekli vardır. Harf aşk gezegeni Venüs ile ilintilidir ve bu Netzah'a atfedilen gezegendir. Bu tezahüratın zuhur ettiği kapıdır rahmin kapısıdır.

Sekizinci şekil Geburah'in Tifaret'ten çıkarılmasından ortaya çıkar. Çıkarma dişil işlev kısıtlamayla yakınlığı vardır. O Geburah gücüne yakındır nitekim Adalet Kılıcı olarak kir ve tortuyu kesip yakar ve kutsal ve kutsanmış olanı açıya çıkarır. Yarım daire tecelli Hod ile ilgilidir. O yukarısındaki Ağaçtan enerji alır ve Yesod'a yönlendirir.

Dokuzuncu şekil Tifaret'in dikey çizgisine benzer ama eğiktir ve bir hilal oluşturur. Bu hilal şekli tecelli Yesod'a (Temel) atfedilir. Kabala Yesod'u aysal nitelikli olarak tanır. O insan ve İlahi arasından gelip giden enerjileri temsil eder ve İlahilikten insana ve insandan Tanrı'ya geri enerji gönderebilme özelliğine sahiptir.

Son tecelli bir kupa şeklinde hilaldir. Şekil son tecelli Malkut'ta (Krallık) yatar. Bu ykarıda sıralan bütün şekillerin alıcı sondur. Bu Kether'de başlayan sürecin son tecellisinin kabıdır.

Biraz irdelemeden sonra okuyucu görecek ki Arap Alfabesinde mevcut olan tek şekiller bu on şekillerdir. Teorimize göre eğer bir harfin üstü ve altı varsa enerjisinin birden fazla yönü vardır. Üst şeklin onu dış veya tezahür eden tarafı olduğu ve alt şeklin onun içsel tarafı olduğunu inanıyoruz. Bir bakıma dışsal enerji veya tecelli makro-kozmik etkiyi gizler. Maalesef bazı harflerin karmaşıklığı onları Hayat Ağacında belirli bir yola oturtmayı çok zor kılmaktadır. Ancak bu metodu kullanarak yapılan derin irdelemeler harflerin birçok özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliklerin bir çoğu ağızdan kulağa intikal eden öğretiler tarafından desteklenmektedir.

Arap
Harfi Adı Dışsal
Enerji İçsel
Enerji

Alef Tifaret Tifaret

Ba Malkut Keter

Jim Hesed Hod
Keter

Dal Netzah Netzah

Hah Geburah Geburah

Waw Geburah Yesod

Zin Keter Yesod

Ha Hesed Hod

Tah Tifaret Geburah

Ya Hod Malkut
Hokmah

Kâf Tifaret
(Hod Hesed) Malkut

Lam Tifaret Malkut

Mim Geburah Tifaret

Nun Keter Malkut

Sin Malkut Malkut

Ayin Hod Hod

Fa Keter Geburah Malkut

Sad Hod Malkut

Qaf Hokmah Geburah Malkut

Ra Yesod Yesod

Şin Binah Malkut Malkut

Ta Hokmah Malkut

Tha Binah Malkut

Kha Kether Hesed Netzah

Tza Kether Netzah

Dad Kether Geburah Malkut

Tzah Kether Tifaret Geburah

Ghyn Kether Hod Hod

Bu harflerin majikal operasyonlarda kullanıldığı birçok farklı usul vardır. Burada Shemusu Al-Anwar Fe Kenuz - Al-Asrar (Okült Hazinelerde Güneşsel Işıklar) kitabında İbn Al-Haja Al-Talmasani Al-Magribi tarafından verilen temel uygulamalara değineceğiz. Hitabın Hicri 737 yılında veya 12. (Miladi) asırda yazıldığı söylenmektedir. İlk önce uygulayıcı harfin majikal imajına aşina olması gerekir. Harflerin majikal imajları üç kısımdan oluşmuştur. İlk ve son kısımlarda harfler normal şekilde yazılır ancak orta kısımında harf tersine çevrilir. Örneğin Şin harfinin majikal imajı şöyledir:

Bundan sonra öğrenmeniz gereken şey Ay Mevzileri ve gökyüzündeki yıldızlara göre konumlarıdır. Ancak bu Mevzileri sadece Üstat Çırağı derecesinde kapsamlı gireceğiz. Burada sadece birden yirmi sekize dek belirteceğiz ve şimdilik aya doğru çalışmanızı yapmanız yeterli olacaktır.

Mevziler


Sayıları Mevzi İsmi Zodyak Derecesi
1 Şartayin 5° Boğa - 17° Boğa
2 Butayin 18° Boğa - 30° Boğa
3 Turaya 1° İkizler - 12° İkizler
4 Dubran 13° İkizler - 25° İkizler
5 Haka'ah 26° İkizler - 8° Yengeç
6 Hana'ah 9°Yengeç - °21 Yengeç
7 Zura'a 22° Yengeç - °4 Aslan
8 Nathra °5 Aslan - °17 Aslan
9 Tarfah °18 Aslan - °30 Aslan
10 Jabha °1 Başak - °12 Başak
11 Kurthan °13 Başak - °25 Başak
12 Sarfa °26 Başak - °8 Terazi
13 A'wa °9 Terazi - °21 Terazi
14 Samak °22 Terazi - °4 Akrep
15 Gafer °5 Akrep - °17Akrep
16 Zabana °18 Akrep - °30 Akrep
17 Akil °1 Yay - °12 Yay
18 Kaleb 13° Yay - °25 Yay
19 Şulah °26 Yay - °8 Oğlak
20 Na'ayem °9 Oğlak - °21 Oğlak
21 Baldah °22 Oğlak - °4 Kova
22 Zabeh °5 Kova - °17 Kova
23 Bala'a °18 Kova - °30 Kova
24 Sa'aud °1 Balık - °12 Balık
25 Akbiah °13 Balık - °25 Balık
26 Mukkadem °26 Balık - °8 Koç
27 Muakher °9 Koç - °21 Koç
28 Raşa °22 Koç - °4 Boğa

ALINTIDIR.