Mescidlerdeki Bid'atler

Mescidlerle ilgili birçok bid'at İslâm'a ve müslümanlara rağmen maalesef hâlâ yaşamaktadır. Gayrı meşrû bid’atlerin arasında sünnet ve müstahap olarak işlenen bazı sevaplar bid’atlerin günahını ödemez. Usûl-i Fıkıh’ta bir kaide vardır: “Bir ibâdette müstahap veya sünnet ile bid’at birleşirse bid’ati işlememek için sünnet fedâ edilerek o ibâdet işlenemez.” Hatta böyle bir durumda vâcibin terkinde ihtilâf edilmiştir. Bid’atten o derece sakınılması tavsiye edilmiştir. Câmilerde görülen bid'atleri saymaya çalışalım:

a- Mescidlere kadın-erkek her müslüman girebilir. Asr-ı saâdette böyle olmuştur. Peygamberimiz'in sünnetinde kadınların mescide devam etmelerinin kısmen veya tamamen engellenmesi diye bir şey yoktur (bkz. Ahmed bin Hanbel 6/66 90 154; Müslim Salât 137; Tirmizî Cum'a 48; Buhârî Cum'a 13).

Kadınların mescide gelip namaz kılmaları sünnettir. Peygamberimiz (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescidlerinden men etmeyin." (Buhârî Cum'a 13; Müslim Salât 16; Ebû Dâvud Salât 13; Tirmizî Cum'a 64; Ahmed bin Hanbel 5/17). Hz. Âişe (r.a.) mü'minlerin kadınlarının şafak vakti çıkıp Allah'ın Rasûlü ile birlikte sabah namazını kıldıklarını söylemiştir (Buhârî Mevâkît 27). Dolayısıyla günümüzde kadınlara mescid yolunu göstermemek onları mescidlerden uzaklaştırmak en azından bid'at olacaktır. Onlar özellikle Cuma günü ve benzeri özel günlerde câmideki hitâbe öğüt ve vaazlardan hisse almalı cehâlet karanlığından kurtulmalıdır.

b- Pis kokular yayanların mescide girmelerini Rasûlullah yasaklamıştır. Hatta helâl ve şifalı bitkiler olan soğan sarımsak gibi hoş olmayan kokulara sebep olan gıdaları yiyenlerin mescide gelmemelerini istemiştir (bkz. Buhârî Ezan 160; Müslim Mesâcid 68 69 71; Ahmed bin Hanbel 2/20 266 429; İbn Mâce İkamet 58). Fosur fosur sigara içen ve sigarasını lütfen câmi kapısında söndürüp atan ve sigara içmeyenleri soğan yiyenlerin kokusundan rahatsız olduğundan çok daha fazla etkileyen kişi durum değerlendirmesi yapmalıdır. Tabii birini tercih etmesi gerekiyorsa neyi tercih edeceğine de karar vermelidir.

c- Mescidler imkânlar zorlanarak asr-ı saâdetteki fonksiyonlarına yaklaştırılmalı faâliyet alanlarını genişletmelidir. Mescidlerin çok yönlü faâliyetlere merkezlik teşkil etmesi yüzünden insanlar oraya daha fazla gelecektir; mescid sosyal hayatın merkezi en vazgeçilmezi olacaktır. Çok yönlü hizmetleri yüzünden cemaatle kılınan namaz 25 veya 27 derece daha üstündür. Mescidin bu çok yönlü fonksiyonunun kalktığı kardeşlik ve kaynaştırmanın yerini hizip ve politik çekişmelerin dedikoduların aldığı için günümüz cemaatlerinde bu derece sevap fazlalığının bulunduğunu söylemek zordur. Şimdi ne o takvâ mescidi ne de bir namazı 27 derece yükselten erdem sahibi cemaat...

ç- Mescidlerde konuşulmayacağı dünya kelâmı edilmesinin yasak olduğuna dair hiçbir şer'î hüküm yoktur. Yasak olan lağvdır/boş söz gereksiz lakırdıdır mâlâyanidir ki bir hayır amacına ulaştırmayan bu gereksiz söz sadece mescidde değil; her yerde yasaktır (bkz. Mü'minûn 3).

Bütün evren secde halinde olduğundan arzın her yeri mescid hükmündedir. İnsanlık açısından mescid olma hali ise o mekânda secde edilmesine bağlıdır.

d- Belirli mekânları mescid edinip başka yerde namaz kılmamak veya kılınamayacağını iddia etmek de bid'attir yanlıştır. Evleri de kabir haline getirmemek oralarda özellikle farz dışındaki namazları edâ etmek Peygamber tavsiyesi ve uygulamasıdır.

e- Bugünkü câmiler dolaylı yoldan da olsa devlet kanunlarıyla yönetildiğinden imamlar bazı dinî emirleri de uygula(ya)mamaktadır. Örnek olarak müslüman olmadığı bilinen hatta din düşmanı olarak tanınan bir kimse öldüğünde hangi görevli “ben bunun cenaze namazını kıldırmam!” diyebilir? Kur’ân-ı Kerim Allah’ın dininden hoşlanmayan fâsıkların kâfir ve münâfıkların namazlarının kılınmamasını mezarları başında durulmamasını isterken tâğut ve zâlimler için duâlar edildiğini görüyoruz. “Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah ve Rasûlünü inkâr ettiler de fâsık olarak öldüler.” (9/Tevbe 84)

f- Farz namazdan sonraki müezzinlik fasılları bid'attir. Müezzinin namaz esnasındaki görevi ezan ve kametle sınırlıdır. Farz namazlarından evvel veya Cuma namazında hutbe öncesinde İhlâs sûreleri veya başka âyetler okumak sünnette olmayan bir davranıştır.

g- Kur'an ve sünnetin belirlemediği uydurma ibâdet veya bereket unsuru kabul edilen şeylerin mescide sokulması bid'attir. Tesbih adı altında câmiye sokulan bazı araçlar onların cemaat arasında ona buna atılması huzur bozan bir davranıştır. Câminin duvarlarına kubbesine levhalar yazılar yazmak dikkat çekici süsler yapmak da bid'attir. İmam Mâlik gibi nice âlimler câminin mihrabına bir Kur'an âyetinin yazılmasına bile karşı çıkmıştır.

h- Namaz kılan cemaatin secde ettiği yerden daha yüksek ve câmide çıkıntı olacak şekilde mihrap yapmak da doğru değildir. Hatta mihrabın Emevîler döneminde câmiye konmaya başlandığından Peygamber mescidinde bulunmadığından tümüyle bid'at olduğu değerlendirilir.

ı- Mescidlere para toplamak için konan "sadaka sandıkları"na İmam Mâlik karşı çıkmış "Allah mâbedleri dünyalık toplama yeri yapmadı" demiştir. Câmiler dilencilik yapılacak yerler olmamalı; imamlar ve vâizler de dilenci. Cuma’dan cumaya câmiye gelen adamdan para isteme ve fâsıkların hatta müslüman oldukları şüpheli olan insanların haram olduğu halde câminin îmârına katkıda bulunması (9/Tevbe 17) isteniyor; namazsızlar veren el olduklarından aziz câmi ve görevliler isteyen ve alan el oldukları için altta ve zelil oluyor. Denilebilir ki “efendim ne yapalım câminin halıları değişecek süslü âvizeler alınacak paraya ihtiyaç var...”

Halbuki Cuma ve bayram namazında câmiye gelenleri kayıp çocuklarımız ve misafirlerimiz olarak kabul etmeli onlara biz birşeyler verebilmeliyiz. Onlar ayakkabı çalınma riskinden veya yine para isterler anlayışından dolayı câmiden kaçma yolu arayan değil; câmide dağıtılacak hediyelerden ve sunulan imkânlardan yararlanmak için de olsa aramıza katılabilmeli. Câmiye çok nâdir gelen Cuma cemaatine kitaplar broşürler dergiler kasetler başka hediyeler verebilmeli ondan bir şey kesinlikle istememeliyiz. Cebine değil gönlüne hitap etmeli gönlünü ve gözünü doyurabilmeliyiz. Hemen bütün peygamberlerin toplumlarına bir hitabı vardır: “Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi (ecrimi mükâfatımı) verecek olan ancak âlemlerin Rabbi Allah’tır.” (26/Şuarâ 109 127 145 164 180...)

i-
Yine bir câmi inşaatı için elde makbuz çarşı pazar geziliyor önüne çıkan dinli dinsiz herkesten câmi için yardım isteniyor. Bunun dini ve câmileri küçülten bir tavır olduğu kadar Kur’an’ın yasakladığı (9/Tevbe 17) bir tavır olduğunu belirtmek gerekiyor.

j-
Mescidlerde ticaret yapılması da çirkin bir bid'attir. Özellikle Diyanet kendi kasasını şişirmek için kendi memurlarına kendi yayınlarını câmide pazarlamalarını emretmektedir. Takvim dergi kitap ve makbuzlarının satılması şeklinde örneklerini gördüğümüz ticaretle ilgili işler için mescidin kullanılması Hz. Peygamber'in bizzat yasakladığı hususlardandır.

k- Günümüzde mescidlerle ilgili bir başka yanlışlık da çoğu müslüman halk tarafından yapılıyor: Filan vilâyet veya uzak semtten Sultan Ahmet Câmiini veya câminin içindeki Konya’ya Mevlâna müzesini ya da başka bir câmiyi ziyaret etmeye gidiyorlar. Câmi ziyaret edince sevaba girdiklerini zannediyorlar.

Halbuki câmi ziyareti kasdıyla yapılan bu davranışlar yanlıştır yasaktır vebaldir. Çünkü yeryüzünde namaz kılmak ve ziyaret etmek maksadıyla yolculuğa çıkılabilecek ancak üç mescid vardır. “Üç mescidden başka bir yere (ibâdet ve ziyâret etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz; Mescid-i Haram Mescid-i Aksâ ve Benim mescidim.” (Buhârî Fedâilu’s-Salât -Salâtu Mescid-i Mekke- 1 6 Savm 67; Müslim Hacc 74; Ebû Dâvud Menâsik hadis no: 2033; Tirmizî Salât 243 hadis no: 326) Bugün müslümanlar maalesef Mescid-i Aksâ’yı ziyaret edememektedirler. Hiç olmazsa hacca gidenlerin yol üzerinde uğrayıp ziyaret edebilecekleri ilk kıblelerine gitme yollarını bulmak bedel istiyor; insanımız da kolay sevap istediği için bedele yanaşmıyor.

l-
Peygamberimiz'in her Ramazan'da mutlaka yaptığı mescidde i'tikâf sünneti unutulmuş câmiler i'tikâfsız/coşkusuz kalmıştır. İtikâf bilindiği gibi dünya işlerinden arınıp bir mescidde özellikle Ramazan ayının son on günü ibâdete çekilme demektir. Bu kuvvetli sünnetin terk edilmesi mescidlerimiz açısından önemli bir eksikliktir. İ'tikâfın ihyâ edilmesi gerekmektedir.

m- Bid'at unsurlarının bulaştığı mescidlere girmeme hakkı olan mü'minlerin şirk unsurlarının bulaştığı mescidlere girmeme zorunluluğu vardır (Bkz. 7/A'râf 29; 9/Tevbe 107-109; 72/Cinn 18).

n- Mescidin dırar olması/zararlı mescid haline gelmesi mescidin sadece o niyetle yapılmasını gerektirmez. Mescid-i Dırarla ilgili âyet-i kerimede (9/Tevbe 107) yapmak ve kurmak anlamında bir kelime kullanılmamış "ittihaz (edinme)" kelimesi kullanılmıştır. Bu demektir ki bir mescidin zarar vermesinden söz etmek için daha yapılırken o niyetle yapılmış olması şartı aranmaz. İlk zamanda hatta yüzyıllarca iyi hizmetler verdiği halde günün birinde "zarar veren mescid" haline dönüşen binalar olabilir.

o- Mü'minleri fırkalara bölmek tefrika çıkartmak için mescid yapmak veya yapılmış mescidleri bu maksatla kullanmak dırar mescidinin özelliğidir. Avrupa'da Türkler tarafından mescid haline getirilen yerlerde çok net sırıttığı gibi her fırkanın kendine has bir câmisi vardır. Câmiler sadece Allah'ın olması gerektiği (72/Cinn 18) halde falancıların mescidi filancıların câmisi diye câmiler gruplarıyla bilinir ve çoğu mescidde ırklar ve uluslar arası ayrım özelliğine işaret anlamına gelecek tarzda Türk bayrakları hem de mihrab veya minber civarında bulunur. Sadece kendi gruplarına ait mescidlerde toplanıp namaz kılanlar öteki câmilerde namaz kılmaz ve o mesciddekilere müslüman gözüyle bakmaz. Hemen hepsi birbirinin gıybetini etmeyi cihad zanneder.

ö- Rus işgali dönemindeki Afganistan'da ve günümüzde nice yerlerde örnekleri görüldüğü şekilde câminin İslâm düşmanı olanlara dini kullanmak ihtiyacı duyan ikiyüzlü kişilere barınak yapılması da bid'at olmaktan öte şirk unsurudur dırar özelliğidir. Senelerce kahır ve zulüm altında inlettikleri müslümanların mâbedlerini onları sömürmek kontrol etmek ve birbirine düşürmek için kullanma alçaklığının İslâm tarihinde ilk temscilcileri Emevî hânedanıdır. Onlar İslâm'ın zaferi önünde eğilmek zorunda kaldıklarında müslüman kanı damlayan kılıçlarını kınlarına soktular ve o kılıçlarla dize getiremedikleri müslümanları musallat oldukları mâbedlerinden vurdular. Bu öyle bir vuruştu ki en büyük kahrını dinin tebliğcisi Peygamber'in evlâdı üzerinde gerçekleştirdi. Onları zehir ve kılıçla yok etmekle yetinmedi tevhidin mâbedinden yaklaşık bir asır o aziz Rasûl evlâdına ezan ve hutbelerden lânet okuyarak o Peygamber'in ümmetine âmin dedirtti. Ömer bin Abdülaziz (ölümü; 102/720) Rasûl evlâdına okunan bu lâneti mescidlerden kaldırdığında kavramları tersine çevirmeye örnek olarak onu şu şekilde itham etme çarpıklığına gidebildiler: "Sünnete muhâlefet ediyor..."

p- Mescid yapımında Allah rızâsı ve takvâ kaygısından başka herhangi bir kaygının rol oynaması da Dırar mescidinin temel özelliğidir. Kişisel menfaat şöhret hırsı grup ve parti çıkarı ekonomik rant vb. bu özelliklerdendir.

r- Mescidlerde Allah'ın dışında herhangi bir kişiye sığınılması yakarılması herhangi bir kişinin Allah ile kul arasında vesîle ve aracı yapılması da mescidin takvâ mescidi özelliğinin kalkması demektir (72/Cinn 18). Bu durum ulûhiyet şânından olan özelliklerin Allah dışında bir varlığa verilmesini ifade ettiği için şirktir. Allah'ın dışında kişi veya kişiler için çağrıda bulunulması övgüler dizilmesi propaganda ve reklâm yapılması da mescidlerdeki çirkin davranışlardandır. İslâm'ın temel kabullerine zıt unsurların sokulduğu mescidlerdeki bu durumlara karşı çıkılmalı tavır alınmalıdır.

s- Mescidlerin vazgeçilmez fonksiyonlarından biri oradaki cemaatin birbirlerinin dertleriyle dertlenmesi ve istişâre etmesine zemin olmasıdır. Bu ibâdet ve meşveret yerlerinde müslümanlar eşitlik kuralına uyarlar. Kimsenin kimseye meslek maddî güç makam vb. açıdan üstünlüğü olamaz. Bu ayrımlara göre saflar düzenlenip bazılarına ayrıcalık verilemez. Herkes aynı safta ve omuz omuzadır. Bu yüzdendir ki imamın da cemaatten yüksek bir yerde namaz kıldırması doğru değildir; hatta bunu câiz görmeyenler bile vardır (Ebû Dâvud Salât 67). Hatta bazı ülkelerde günümüzde de uygulandığı şekilde mihrabdaki imamın cemaatten daha yüksek yerde namaza durarak gurura kapılmaması için mihrab câmideki cemaatin secde ettiği zeminden daha aşağıda olmasının daha faziletli olacağı değerlendirilebilir.

ş- Cemaatteki bu eşitlik ancak bir noktada bozulur; o da ilim ve ibâdet noktasıdır. Mescidde ilk safta ilim ve takvâ bakımında önde olanlar bulunur. Bunlar imâmet ve riyâset namzedi oldukları gibi müzâkere ve müşâverede de reylerinden en fazla yararlanılan kişilerdir. İmamın namazdan sonra arkasını mihraba yüzünü cemaate dönüp oturması duâ için olmayıp kendisini imam seçen veya imam olarak kabul eden cemaatle istişâre ve tartışmaya başkanlık etmek içindir. “Benim hemen arkama sizden dirâyet ve akıl sahipleri dursun! Sonra onları takip edenler sonra da onları takip edenler dursun! Çarşıların karışıklığından sakının!” (Müslim Salât 123; Ebû Dâvud Salât 96; Tirmizî Salât 168) “Üç kişinin namazları kabul olmaz; bunlardan birisi cemaat istemediği halde imamlık yapmak isteyen kişidir...” (Ebû Dâvud Salât 63; Tirmizî Salât 266)

t- Bu ölçüler dahilinde câmilerde istişârenin terk edilmesi cemaatin birbiriyle kaynaşmaması imam-cemaat ilişkisinin sağlıklı olmaması ciddî problemlerden biridir. Takvâ ve ilim durumuyla öne çıkmadığı halde ön safı ve imamın arkasını âdetâ parselleyen kimselerin bu tavırları da sünnete uymaz. Aslında imamın cemaat tarafından seçilip öne çıkartılması gibi imamın arkasına geçecek insanları da cemaat belirlemeli lâyık olanları namaza durmadan oraya dâvet etmelidir.

u- Vaaz ve hutbelerde müezzinlik ve imamlıkta normal olarak ses duyulduğu müddetçe gereksiz yere hoparlör kullanmak ve kulağı tırmalayacak şekilde bağırmak da çok yanlıştır çirkin bir bid’attir.

ü-
Duânın kabulünün bir şartı samimiyet ve sessizliktir. “Rabbınıza tazarrû ile yalvara yakara gizlice duâ edin. Bilin ki O haddi aşanları sevmez.” (7/A’râf 55) Duâ tevâzu ve zillet ile fakirane gizlice ve çok yavaş sesle yapılmalıdır. Yoksa duâ tevâzunun tersine bağırma ile yarış edercesine edebiyat gösterişi şeklinde kafiyeli ama samimiyetsiz sözlerden oluşan tarzda olduğu müddetçe o duâ câmi kubbesinin dışına yükselmeyecektir. Hele bir de zâlim ve tâğutlar için de rahmet istenerek duâ edilmesi duâda câiz olmayan vesîleler ırk asabiyetine dair övünmeler de varsa böyle duâya el açıp âmin diyenlerin de durumu Akaid ilmini ilgilendirir.

v- Cuma namazlarında hutbeyi kısa namazı uzun tutmak sünnet olduğu aksi bid’at olduğu halde hutbeler çok uzun ve namazlar çok kısa edâ ediliyor.

y- Mescidlerden yola çıkılarak oradan İslâm'ın öğrenilip yaşanması hâkim olması halka halka yayılarak toplumu hükmü altına alması gerektiği halde; bugünkü mescidler aslî görevlerinin çoğunu yerine getirmemektedir. Tâğutlar ve onların rejimleri çeşitli baskı ve dayatmalarıyla İslâm dünyasındaki mescidlerin çoğunu mahkûm etmiş hapishaneye çevirmiştir.

Câmiler müslümanların her çeşit ibâdet buluşma ve görüşme önemli meselelerini müzâkere etme dinin emir veya tavsiye ettiği birtakım hizmetleri gerçekleştirmek üzere faâliyetlerde bulunma yerleridir. Bu kutsal mekânları laik devletin kontrol altına alması ve işlevlerini de yalnızca namaz ibâdetinden ibaret kılması; dine sünnete hukuka aykırıdır. Câmilerde yapılan vaazların ve hutbelerin devlet tarafından kontrolü hele devlet tarafından hazırlanıp papağan yerine konanların eline tutuşturulması kesinlikle din özgürlüğüne müdâhale anlamı taşır.

Câmiler ilk kuruluşundaki örnek uygulamaya göre birden fazla iş ve ihtiyaç için kullanılırdı. Câminin fonksiyonları bölümünde bu konu yeterince ifade edildi. Eğer biri çıkar da "bunlar tarîhîdir o günkü ihtiyaç ve imkânsızlıklara bağlıdır bugün bu işler için ayrı mekânlar ve kurumlar vardır" diyecek olursa kendisine şu cevap verilir: Bunlar doğru olabilir ancak bu tarihî uygulama iki şeye kesin delildir: 1- Câmiler yalnızca namaz kılmak için değildir. 2- Müslümanların din işleri dünya işlerinden ayrı değildir; din ile dünya iç içedir. Kur'an ve Sünnet hem din hayatını hem de dünya hayatını düzenlemek yönlendirmek yönetmek için gönderilmiştir.

z- Câmilerde; farzmış namazdan bir parça imiş gibi Haşr sûresinin son âyetlerinin sabah ve akşam namazlarında imam veya müezzin tarafından mutlaka okunması tesbihlerin komutlarla ve hiç ihmal edilmeksizin ve mescidin dışındaki hayata yayılmaksızın câminin ve namazın olmazsa olmazı gibi okunması da bid’attir. Bakara sûresinin son iki âyetinin de yatsı namazından sonra başka âyetler okunmaz veya hiç terkedilmemeli gibi kıraati için de aynı şey söylenebilir.

Aslında okunan aşır veya sûrelerin meal ve tefsirleri verilmeli hatta güncel konularla câmi dışı hayatla ilgili hükümleri tavsiyeleri içeren âyetler seçilmelidir ki okunanlar yerini bulsun gerçek sünnete ve istenilen seevaba ulaştırsın. Ezanın müezzinliğin haydi neyse hele Kur’an’ın namaz veya namaz dışı okunmasında teğannî şarkı okur gibi gereksiz yersiz ve hatta yanlış uzatmalar ve ses dalgalandırmaları sesin alçaltılması gereken yerlerde yüksek sesle okunması ve tersi uygulamalar cehâlet kaynaklı bid'atlerdendir. Kur’an kıraatinin ağlayarak hiç olmazsa ağlar gibi yapılarak hüzünlü bir şekilde okunması gerekirken ses sanatkârı gibi ve değişik makamlarda okumanın da doğru olmadığını belirtelim.

Yine müezzinlik gerekeği zannedilen tesbih duâları için komutlarda ve mevlid vb. okuyuşlarda Kur'an makamıyla Allah'ın âyetleri dışındaki şeylerin okunması büyük yanlışlardan ve bid'atlerden biridir.

Kamet getirilirken bazı müezzinlerin ellerini namazda imiş gibi bağladığı görülüyor; bu da bid’attir. Mevlid okunurken de Peygamber’in doğum zamanı anlatılırken namaza durur gibi cemaatin ayağa kalkması ve ellerini namazda bağlar gibi bağlamaları da yanlış üstüne yanlıştır.

Namazdan sonra veya câmiden çıkmak üzere cemaatin birbirleriyle sanki namazın bir tamamlayıcısı gibi her zaman tokalaşmaları bunu âdet haline getirmeleri de bid'attir. Ama arada bir yapılyor olmasa da olur deniliyor ve özellikle birbirlerini az görenlerin arasında uygulanıyorsa bunda sakınca yoktur.

Ramazanlarda câmilerde kılınan teravih namazları İstanbul boğazında sürat teknelerinin tehlikeli yarışlarına benziyor. Kıraat rükû secde hep yarım yapıldığı gibi ta’dîl-i erkâna riâyet edilmiyor. Böyle dostlar alışverişte görsün hesabı 20 rekât kılınacağına sünnette olduğu gibi 8 veya 12 rekât kılınsa ama hakkını vere vere kılınsa bid’at ve hatalardan uzaklaşılmış olur. Ama Hz. Ömer devrinde sahâbe 20 rekât da kıldığından usûlüne uygun şekilde isteyen elbette 20 hatta daha fazla kılabilir. Ama tavuğun yem topladığı gibi kılınacaksa 100 rekât da kılınsa gerçek sünnet sevabı elde edilemez. Teravihlerin devamlı cemaatle ve câmide kılınması da Peygamberimiz’in sürekli yapmadığı bir davranıştır.

İyi niyetli halk tarafından büyük fedâkârlıklarla yapılan câmilere Diyânet hemen el koyar. Maksat orada kendisinin anlattığı devletin dininden farklı bir dinin anlatılmasına yaşanmasına engel olmaktır. Câmiler Diyanet eliyle devlet dairesi haline gelmiştir; İmamlar da namaz kıldırma memuru. İşgal edilen bu mekânlar mü'minler için zararlı mıdır tartışılmalı ama devlet için öylesine faydalı yerlerdir ki devlet bu yerlerin kendi kontrolünde olmak şartıyla sayılarının artmasından memnun bile oluyor. Haftada bir gün o kadar insana Cuma günü anlatacağı mesajları neden fırsat bilmesin? O kadar insan zorla toplanmaya çalışılsa bu kadar başarılı olunmaz.

Bu konuda Abdurrahman Dilipak’a kulak verelim: “Şimdi modern din adamı adına Kemalist imam görüntüsü altında İslâm’a ve müslümanlara karşı bir tehdit odağı oluşturulmak isteniyor. İslâm’da din adamı ruhban sınıfı yok ama bu düzen içinde bunlar var. Bu tip insanlar sadece Cuma namazında imama ihtiyaç duyuyor olsa gerekir. Ömürleri boyunca İslâm’a ve müslümanlara saldırdıktan sonra bir maaş karşılığı susturulmuş imamların öncülüğünde ne olur ne olmaz yarın âhirette belki lâzım olur diye biraz da Allah’ı kandırmak istercesine müslümanların kendileri hakkında iyi şahitlik yapmasını isterler. Müslüman mezarlığına gömülmek garip bir tutkudur onlar için. Bu iş için fazla baş ağrıtmayan ölülerin arkasından kırkıncı günlerinde şen şakrak mevlitler okuyacak bir aydın imama ihtiyaçları vardır.

Câmilerimizin sosyal mimarisini kaybettik. Câmi eski hali ile hayatı kuşatan bir mekândı. İbâdet bizim dinimizde kapsamlı bir kavramdır. Günümüzdeki şekliyle câmiler dinin hapsedildiği ya da hapsedilmek istendiği hapishaneler gibidir... İmamlar da bu hapishanelerin gardiyanları. Kimileri buraya gelen insanları avlayarak onları din adına uyuşturarak kendi çıkarları yönünde kullanmak istemektedirler. Ucuz bir oy deposu ucuz bir fedâiler mangası!

Câmiler şimdi sadece beş vakit namazın cemaatle kılındığı mescidlerdir. Câmi günlük hayattaki ekonomik sosyal kültürel fonksiyonunu büyük ölçüde yitirdi. Câmiler birbirinin dertleri ile dertlenmeyen hatta birbirini tanımayan yaşlı insanların gelip gittikleri bir yer haline getirilmek istenmektedir. Cemaat imamın imam cemaatin jurnalcisi olacaktır! Ne müthiş bir komplo. Namaz dışında câmilerin kapısına artık kilit vuruluyor. Câmi müslümanların meşveret yeri olmaktan çıktı. Hutbeler ve vaazlar sivil karakterli dinin özünden alınan ilhamlarla günün problemlerine çözüm getiren şeyler değil. Çoğu câmide okunan hutbe ve vaazları bir başka şekli ile bir kilise papazının ya da budist bir râhibin vaazlarında duyabilirsiniz. On emir”den ibaret ya da hıristiyanlaştırılmış sadece kişisel ahlâka indirgenmiş bir din.

Câmi ilk zamanlarda siyasî sosyal kültürel bir merkezdi. Giderek İslâmî yapı içinde mimarî bir üslûp kazanarak kurumlaştı. Şifâhâneleri aş evleri medresesi öğrencilerin ve gariplerin barınacağı bir yer buluşma ve müşâvere yeri kütüphanesi ve vakfiyeleri ile hayatın en can alıcı noktalarında yer alırdı. Câmi her şeydi. Bugün ise bütün bu boyutlarından yalıtılmış tek boyutlu soluk bir renktir sadece. Şükürler olsun ki bu durum giderek pozitif yönde değişmekte câmi yeniden aslî yapısına doğru bir evrim süreci içinde bulunmaktadır.

Câminin siyasî merkezlerin güdümünde rûhâniyetini yitirmesiyle müslümanlar câmi dışında bizzat hayatın içinde örgütlenmeye câminin fonksiyonunu kendi evlerine işlerine sosyal hayatlarına kültür dünyalarına taşıma gayretine girmişlerdir. Şunda kuşku yok ki câmilerin biraz daha dejenere edilmesi ile bu dejenerasyona teslim olan mekânlar ve kişiler İslâm toplumundan tecrit edilecek ve dırar mescidi kavramı yeniden uyanacaktır.

İmamlara bunca maaşı niye veriyorlar dersiniz? Çok sevdikleri için dine imana hizmet olsun diye mi? Yoo onlara maaş verenler onların ellerine kendi bildirilerini tutuşturup okutmak için... Bunda da çok başarılı değiller. Ama yine de güçlü bir oto sansür oto kontrol mekanizması var.

İmamlık bir meslektir artık. İmam-Hatip okulları Meslek liseleri değil mi? Bir İmam-Hatip öğretmenine soruyorsunuz: “Hangi derse giriyorsunuz?” Cevap veriyor: “Meslek dersleri öğretmeniyim.” Sormak gerek: “Müslümanlık ne zamandan beri meslek oldu ya da din?! O kardeşimize kızmamak gerek. Bu işin raconu böyle. Resmî yazışmalarda İmam-Hatip Lisesi bir meslek okulu; ama sıra maaş ödemeye gelince normal lise statüsünde ödüyorlar. Ne kurtarsak kâr hesabı. Tam iki yüzlü bir politika. İmam-Hatip Liselerinde kız öğrencilerin başlarını örtmeleri resmen yasak. Tabii Heybeliada papaz okulu talebelerine güçleri yetmez hınçlarını bizimkilerden alıyorlar. Niye örgütlediler İmam-Hatip okullarını? Aydın din adamı yetiştirmek için. Ölülerini yıkayıp Allah önünde kendileri hakkında yalancı şahitlik yapsınlar diye. Ama olmadı... Tutmadı.

Sanırım câmide bizim görevimiz kısa sûreleri çabuk çabuk okuyarak işimizi bitirip câmiden ayrılmak olmamalı. İmamların görevi namaz kıldırmakla bitmiyor eğer arkalarında cemaat var ise... Şöyle yapmamız gerekirdi: Özellikle câmilerin anlamı da burada gizlidir. İmamlar bilen insanlar olarak Kur’an’dan öyle âyetler seçerek okumalılar ki müslümanlar o günün çokça konuşulup tartışılan meselesini Kur’anî gözle görüp anlayabilsinler. Hz. Peygamber zamanında bu temelde böyle idi. Çünkü âyetler olaylar üzerine nâzil oluyor Peygamberimiz onu okuyor ve sonra onu açıklıyordu. Biz de bugün yeniden olayların üzerine sanki Kur’an yeniden nâzil oluyormuş gibi namazda onları okumalıyız.

Evet evet... Namazda okumamız gereken âyetler o günün üzerinde tartıştığımız konuştuğumuz ya da sorumluluk alanımıza giren şeyler olmalı. Müslümanlar bunu evrensel bir bildirinin ardından yaklaşık iki milyar müslümanın mânevî huzuru ile Allah’ın evinde ve O’nun önünde kıyam rükû ve sücûd aralarında okumalıdırlar. Böylece namaz müslümanın sorumluluklarını kuşandığı bir mekân olacak. Müslümanlar günde beş defa Allah’ın evinden mânevî nitelikli dünyevî görevlerle ve bilgilerle donanmış olarak bir cemaat bilinci ile ayrılmış olacaklardır. Cemaat olmanın anlamı da budur. Katılan karşı çıkan konuşan ve sorumluluk yüklenen bir insan.

Tartışıp durduğumuz şey fâiz mi zulüm mü başörtüsü mü haksızlıklar mı? Küfür mü ahlâksızlık mı? Kur’an’ın hükmünü okur imam efendi ve namazdan sonra da oturur konuşuruz. Allah’ın hükmü üzerinde. Sorun ve çözüm yolları üzerinde düşünür görüşlerimizi koyarız. Tartışmayız ittifak etmişsek birlikte ihtilâf etmişsek meşrû zeminde birbirimizi mâzur görerek herkes Allah'a vereceği hesabına göre sorumluluklarımızı kuşanırız. Ve namaz; donanma namazlar arası zamanlar eylem vaktidir bizim için. Ve ibâdetimiz süreklidir. Sorumluluk şuuru ile hareket eden bir insan âdeta bütün zaman namazdadır. Kıyamdadır rükûdadır ve secdededir. Her yer mesciddir onun için.

İşte öyle olmasın diye “câmilerde dünya kelâmı edilmez” diyorlar. Oysa din bu dünya içindir. Ve bizim dinimiz dünyayı ve hayatı kuşatır. Câmi müslümanların cem’ olup toplandığı namazda okudukları âyetleri Peygamberî bir metotla sorumluluğa dönüştürme mekânıdır.”(20)

Alıntıdır.