İrade mi? Tesadüf mü?

Yaratılış tartışmalarının altında gerçekte şu soru yatıyor: İrade mi tesadüf mü? Yani bu âlemi şu hazır haline mutlak bir irade sonsuz bir ilim nihayetsiz bir kudret sahibi mi getirmiş; yoksa bu gözler kamaştıran güzellikler bu akıllara durgunluk veren eserler rastgele mi vücut bulmuşlar?

"Tesadüf ve "rastgele" kelimeleri ihtimaller teorisinde çok geçer. Bu teoride bir çarpma kaidesi vardır. Kaideyi kısaca şöyle ifade edebiliriz. Birbirinden bağımsız olayların birlikte meydana gelmeleri ihtimali bunların ayrı ayrı meydana geliş ihtimallerinin çarpımına eşittir. Bu kaideyi çoğu zaman başvurulan "torbadan harfler çekip kelime yazma" misaliyle izah edelim. Bir torbaya yirmidokuz harfi koyalım ve harfleri torbadan sırayla çekerek herhangi bir kelime yazmak isteyelim. Çektiğimiz bir harfi tekrar torbaya iade ettiğimiz takdirde her harfin çekilme ihtimali her seferinde 1/29'dur. Bu harflerle bir kelime meselâ "bahçe" yazmak isteyelim. Torbadan çektiğimiz ilk harfin "b" olması ihtimali 1/29'dur. Bu harfi torbaya iade ettiğimizde ikinci çekilişte "a" gelme ihtimali yine 1/29'dur. Birincinin "b" ikincinin "a" gelme ihtimali ise bu iki ihtimalin çarpımına yani 1/29'un karesine eşit olur. Bu ise yaklaşık "binde birlik bir ihtimal" ifade eder. Yani yaptığımız iadeli çekişlerle iki harfli bin ayrı kelime yazabiliriz; in ak sn mb au ik.. gibi.. Bunlardan birisi de "ba" kelimesidir ve sırayla yaptığımız iki ayrı çekişle bu kelimeyi yazma ihtimalimiz binde birdir.

Birinci harfin "b" ikincinin "a" üçüncünün "h" gelme ihtimali ise 1/29'un üçüncü kuvveti kadardır ve "yirmibeşbinde bir" lik bir ihtimal demektir. Sözün kısası "bahçe" kelimesini bu çekişlerle tesadüfen yazma ihtimalimiz "yirmi milyonda bir" lik bir ihtimal.

Şimdi düşünelim beş harfli bir kelimenin tesadüfen yazılma ihtimali yirmi milyonda bir olunca bir satırın paragrafın hele bir kitabın bu tip çekişlerle rasgele yazılması mümkün mü?

Kaldı ki insanın yazı yazması bu misalle açıklanacak cinsten değil.. Biz harfleri torbadan çekmiyor zihnimizde teşekkül ettiriyoruz ve öylece kaleme alıyoruz. Buna göre bir insanın herhangi bir kelimeyi tesadüfen yazması mümkün değildir. Bir kere adam eline kalem almaya mecbur değil. Alsa da kalemini hareket ettirmeye ettirse de yazı yazmaya mecbur değil rastgele bir çizgi yahut bir şekil bir resim de çizebilir. Harfleri rastgele de sıralayabilir.

Sonsuz denecek kadar çok şekil resim ve kelime içerisinden bahçe kelimesinin tesadüfen yazılma ihtimali sonsuzda birdir ve sıfıra eşittir. İhtimal sıfır olunca iki hâl söz konusu oluyor. Ya o kelime meydana gelmeyecektir; geliyorsa bu hâdise ihtimalle değil irade ile izah edilecektir. Buna göre yazı vücut bulmuşsa o insan "bahçe" yazmayı irade etmiş demektir.

Bir misal de kâinattan verelim. Şu üzerinde oturup her yıl güneş etrafında bir tur attığımız arz küresi kâinattaki sonsuz denecek kadar çok cisimden sadece bir tanesi.. Bu kürenin meydana gelişini ihtimalle izah etmek mümkün değil.. İlim bize bildiriyor ki arzımız şu hazır yerinden başka bir yerde bulunsaydı şu mevcut süratinden daha farklı bir süratle dönseydi yahut hiç dönmese sabit kalsaydı şu eğiminden daha ayrı bir eğime sahip olsaydı üzerine hava sarılmasa toprak döşenmeseydi ve böyle daha nice şartlar tahakkuk etmeseydi dünyada hayat olmazdı. Ben bu sayılan ve sayılmayan binlerce faktörden sadece birisi olan "mekân faktörü" üzerinde durmak isterim. Arz küresinin şu sonsuz fezada şu hazır mekânda bulunma ihtimali sonsuzda birdir ve sıfıra eşittir. Bu hadise ihtimalle izah edilemez.

Kaldı ki her şeyden önce arz küresinin yaratılması bir iradeyi gerektiriyor. Önceki misalde "kelimenin yazılması" gibi..

Kâinatın yaratılışını tesadüfle ve evrimle izah edemiyeceklerini çok iyi bilenler meseleyi dar bir sahaya çekmeyi tercih ettiler ve insanın yaratılışı üzerinde kalem oynatmaya tahminler yürütmeye kalkıştılar.

Bir hayli şahsî ve indî görüş çıktı ortaya. Kimi insanın maymundan geldiğini iddia etti kimi kurbağadan kimi tarla faresinden... Bir başkası insanın tek bir nevin evrimleşmesiyle değil ancak iki nevin müşterek mahsûlü olarak ortaya çıktığını savundu ve bu nevileri "ayı" ve "kurt" olarak ilân etti.

Hergün ayrı bir hayvanın kapısını çalan bu şaşkın grubun nerede konaklayacakları merak edilmekte...

ALINTIDIR.