Safevi Devleti Kimdir? Safevi Devleti Nasıl Kurulmuştur?


Safevîlerin dedesi olan Safiyyüddin Erdebilî 1252-1334 yılları arasında Erdebil ve civarında yaşamış bir veliydi. Kendisi ve halifeleri zamanında yolu İran Irak ve Andolu’da yayıldı. Osmanlı padişahlarının Timur Han ve Akkoyunlular'ın ilgi ve yakınlıklarını gördüler. Timur Han Safiyyüddin Erdebilî’nin torunlarından Hoca Ali’ye Erdebil şehrini vermiş ve burada bağımsız hareket etme yetkisi tanımıştı. Anadolu’ya daha önceki devirlerde yerleşmiş olan Bâtınîler ve Timur Han tarafından Anadolu’dan götürülen Türkmenler Safeviyye yolunun mensupları arasına girdiler. Bâtıniyye sapık fırkasının Eshâb-ı kirâm (Hazret-i Peygamber'in arkadaşları) düşmanlığını esas alan fikirlerini Safevîler arasında yaymaya başladılar. Hoca Ali’nin torunu olan Cüneyd’e de Eshâb-ı kirâm düşmanlığını bulaştırdılar.


Cüneyd Bâtınîlerin fikirlerinin etkisinde kalarak doğru yoldan ayrıldı. Ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanların nefretini kazanan Cüneyd baba ve dedelerinden dolayı kendisine gösterilen hürmet ve sevgiyi istismar edip siyasete karıştı. Bölgeye hakim olan Karakoyunlular'a karşı zaman zaman ayaklanmalar düzenledi. Bu yüzden memleketini terk etmeye mecbur kalarak bir ara Osmanlılar'a ve Karamanoğulları'na sığındı. Ancak sapık fikirlerinden dolayı buralarda da tutunamadı. Güney ve Güneybatı Anadolu ile Suriye’nin kuzeyindeki Türkmenler arasında sapık fikirlerini yayarak bu bölgede bir beylik kurmaya çalıştı. Fakat Mısır Memlûk hükümdarlarının müdahalesiyle başarısızlığa uğradı. Sonra Trabzon ve Canik bölgesine giderek burada faaliyetlerde bulundu. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Şeyh Cüneyd’in nüfuzundan faydalanmak üzere onu kızkardeşi Hadîce Begüm’le evlendirdi. Bu evlilikten Haydar adında bir oğlu dünyaya geldi. Gürcistan ve Çerkez ülkelerine seferler düzenledi. Şirvan hükümdarı Halil ile yaptığı muharebede öldü (1460).Fikrî temelleri Eshâb-ı kirâm düşmanlığına dayanan bir devlet kurmayı gaye edinen Cüneyd’in yerine oğlu Haydar geçti. O da açıkça Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalıştı. Dayısı Uzun Hasan’ın kızı Halime Begüm Âlemşâh’la evlendi. Bu evlilikten meşhur Şâh İsmâil dünyaya geldi. Akkoyunlularla akrabalık bağlarını daha da pekiştiren Haydar gücünü arttırdı. Kendine tâbi olanlara kızıl başlıklar giydirdi. Bu sebeple ona tâbi olanlara “Kızılbaş” adı verildi. Babasının öcünü almak üzere Şirvan hükümdarı Ferruh Yesâr üzerine yürüdüyse de 1488’de yapılan savaşta öldü.

Alıntıdır.