Memlük Devleti


Memlûk Arapça’da “köle” demektir. Hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerine bağlı bu köleler meziyetleri sayesinde zamanla hizmetinde bulundukları devletlerde idarî kadroyu ele geçirmişlerdir. Kendi nüfuzlarını kuvvetlendirmek maksadıyla İslâm tarihinde ilk defa memlûk (beyaz köle) kullananlar Abbasî halîfeleri olmuştur. Abbasî ordusundaki Türk memlûkların sayısı kısa bir süre içerisinde 35 bine ulaştı. Bu Türk askerleri sayesinde Abbasîler dış tehlikelere başarıyla karşı koydular. Tolunoğulları ve İhşidîler devletlerinde de önemli bir yer tutan memlûk kuvvetlerinin sayısı bilhassa Eyyûbîler döneminde fevkalade arttı. Bu devrede memlûkların eğitimi için iki kışla tesis edildi. Kışlalardan biri Melik Sâlih Necmeddîn tarafından Kahire’de Nil Nehri üzerinde bulunan Ravda Adasında kurulmuştu. Burada Kıpçak Türkü olan memlûklar eğitim görürler ve kışlaları su ortasında olduğu için “Memâlik-i Bahriye” (Deniz Köleleri) veya “Memâlik-i Türkiye” adı ile anılırlardı. İkinci kışla ise daha sonra bizzat Memlûk Sultânı Melik Mansur Kalavun tarafından yine Kahire’de Kal’atü’l-Cebel denilen kalenin burçlarında kuruldu. Burada eğitim görenler “Memâlik-i Burciyye” adıyla anılırlardı. Bunlar daha çok Kafkaslardan getirilen Çerkes köleler oldukları için “Memâlik-i Çerâkise” diye de anıldılar. Memlûk Devletini Bahrî Memlûkları kurduğu halde daha sonra Burcî Memlûkları idareyi ele geçirmişlerdir.


Memlük Bayrağı

Bahrî Memlûkları: Devlet idaresinde kademe kademe yükselen Bahrî Memlûkları kendi aralarında anlaşıp güçlenerek Eyyûbî Hânedânının zayıf bir anını kollamaya başladılar. Son Eyyûbî Sultanı Turan Şah Bahrî Memlûklarına karşı tavır alınca 1249 yılında öldürüldü. Yerine eski sultan Melik Necmeddîn Sâlih’in dul karısı Şecer-üd-Dürr Sultan ve Memlûklardan Muizzüddîn Aybek ordu komutanı tayin edildi. Bir kaç ay sonra da Şecer-üd- Dürr Muizzüddîn Aybek’le evlenip sultanlığı ona devretti.

Böylece müstakil ilk Memlûk Sultanı olarak tahta geçen Aybek Memlûklar arasında dindarlığı cömertliği ve görüşlerinin isabetliliği ile tanınmaktaydı. Aybek’in tahta çıktığı sırada Irak’ta Moğol tehlikesi baş gösterdi. Halîfe Aybek’ten yardım istedi. Ancak bu sırada Aybek iç isyanlarla meşguldü. Bilhassa Bahrî Memlûkları liderlerinden Aktay’ın nüfuzunu gittikçe arttırması Aybek’i korkuttu. Bu sebeple Aybek bir fırsatını kollayıp Aktay’ı öldürttü. Bunun üzerine Bahrî Memlûklarının büyük kısmı Suriye’ye kaçtı.

Aybek iç ve dış tehlikelerin hepsini ortadan kaldırıp düşmanlarına başarı ile karşı koyarak bütün zorlukları yenmişken Musul Hakimi Bedreddin Lü’lü’ün kızı ile nişanlanınca karısı Şecer-üd-Dürr tarafından öldürtüldü. Birkaç gün sonra da Şecer-üd-Dürr öldürüldü. Tahta geçen Aybek’in oğlu Sultan Nureddin Ali’nin saltanatı iki sene kadar sürdü. Moğolların Suriye’ye yaklaşmaları üzerine saltanat naibi Kutuz Mısır Âyânı ile emîrlerin ileri gelenlerini toplayarak Sultan Nureddin’in güç durumların adamı olmadığını ancak herkesin kendisine itaat edeceği kudretli bir kişinin sultan olmasıyla Moğollara karşı konulabileceğini söyledi.