Surre nedir? Surre Alayı ne zaman ortaya çıkmıştır? İlk Surre Alayı ne zaman kim tarafından yapılmıştır. Surre Devesi nedir?

Surre ve Surre Alayı


SURRE
Günümüzde yitik bir hazine olan Surre’yi tanımak ve Surre Alayı ile birlikte Haremeyn (Mekke ve Medine) yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz?

Surre; “para kesesi” demek olup Hac döneminde Haremeyn’in en ileri gelenlerinden en yoksullarına kadar dağıtılmak üzere gönderilen paralar altın ve mücevherler kımetli kaftanlar avizeler kandiller kılıçlar inci tesbihler Mushaflar dokumalar halılar gülsuyu ve benzeri kıymetli armağanlara verilen addır.

Surre; Beytullah’a ve Peygamber (s.a.v.)’e olan sadakatin her yıl tazelendiği ve bu yüzden Osmanlı'nın “
Haremeyn’in Hâkim’liğinden Haremeyn’in Hizmetkâr’ına dönüştüğünün bir nişanesidir. Surre Peygamber(s.a.v.)’e olan sevginin tezahürüdür.

Surre alayının en başında giden deve Peygamberimiz(s.a.v.)’nin kutlu devesi Kusva ile özdeştirildiğinden dolayı onun taşıdığı Mahmil de O’nu ve ailesini taşıyan olarak sembolleştirildiği için çok büyük hürmet görür hatta bu sebeple adı Mahmil-i Şerif olarak isimlendirilir.

Bir de Surre demek Kisve-i Şerif demektir. Çünkü Surre Alayı ile Kâbe’nin de bayramlığı gitmektedir. Dualarla ve törenlerle…

Surre ile taşınan mukaddes bir emanettir. İşte bunun için Surre'de mukaddestir...
SURRE ALAYI

Surre Alayı Mekke ve Medine halkına dağıtılmak üzere gönderilen “Surre”yi taşıyan özel birlik ve merasime denir. Hazırlıklara ilk olarak Surre Emini (Emir-ül Hac) tayin etmekle başlanır. Surre Emini; Surre’yi kutsal topraklara en emin bir şekilde ulaştıracak kafileye başkanlık yapan kişiye verilen isimdir.

Surre Alayında kervanı koruyan askerler bulunurdu. Ayrıca kervanda hem korunmak için hem de Surre'nin gelişini müjdelemek için iki top bulunurdu.

Surre Alayında ayrıca Şam halkından olan ve Akkâm denilen görevliler vardı. Akkamlar kervana rehberlik yapar ve her türlü lojistik hizmeti yerine getirilerdi. Akkamların ayrıca kervanı şenlendirme görevi vardı.

Surre Alayında bunlardan başka Mehteran tabib eczacı seyis kâtip veznedar Surre kadısı gibi daha adını sayamadığımız bir sürü görevliler vardı.


SURRE DEVESİ
Surre Alayının en önünde Surre Devesi diye isimlendirilen süslü püslü çok gösterişli dişi bir deve bulunur. Bu deveyi “Havutçu” adı verilen özel deve süsleyicileri deri gümüş altın kadife ipek ve boncuklarla öyle bir süslerlerdi ki ahali bu deveyi seyretmeye gelirdi.

Hacca gönderilen bu gösterişli ve süslü deve yaşlanıp Hacca gidemez hâle geldiğinde ise hiçbir işte çalıştırılmaz ölene kadar özenle bakılırdı.
MAHMİL-İ ŞERİF

Surre Devesinin üzerine yerleştirilen kare şeklinde tavanlı ahşap direkli içinde oturma yeri bulunan dikdörtgen gövdeli piramid çatılı araca mahmil denir. Bu mahmil kisve denilen üzeri altın ve gümüşle bezenmiş yazılar nakışlar ipek püsküller ve kıymetli taşlarla süslenmiş bir atlasla kaplanırdı.

İstanbul’dan gönderilen mahmile “Mahmil-i Hümayun” Kahire’den gönderilene “Mahmil-i Mısrî” denirdi.


İLK SURRE ALAYI

Bilinen ilk Surre Alayı sanılanın aksine Abbâsîler döneminde gönderilmiştir. Mahmili Şerif'de ilk defa Abbâsîler devrinde hazırlanmıştır. Bunu diğer Müslüman devletler olan Eyyûbîler ve Memlükler takip etmişlerdir.

Osmanlılarda ilk Surre Alayı Yıldırım Bayezid zamanında gönderilmiştir. Bunu diğer padişahlar takip etmektedir. Osmanlı döneminde birçok surre vakfı kurularak kutsal topraklara yardım gönderilmiştir. Kırk altı yıl süreyle hükümdarlık yapan Kanunî Sultan Süleyman en çok surre alayı gönderen padişahtır.

SURRE TÖRENİ

Osmanlı’da Surre merasimini Dârü’s-Saâde Ağası yani Kızlar Ağası yönetirdi. Padişah tarafından Mekke Emiri’ne emir ve dileklerin yazıldığı “Name-i Hümâyûn” adı verilen mektup yazılırdı. Bu mektupların başına Nişancı tarafından altın yaldızla tuğra çekildikten sonra mühürlenir ve yeşil atlastan keseye konularak “Kozak” denilen altın veya gümüşten yapılan ucu püsküllü yuvarlak kutuya yerleştirilirdi. Name-i Hümayûnlar ayrıca “Nâme Defterleri” adlı defterlere kaydedilirdi.

Tören günü sabah Mekke’ye gönderilecek olan Nâme-i Hümâyûn merasimle Kızlar Ağası’na teslim edilirdi. Dârüs-Saade Ağası mektubu alarak Enderun’a geçer ve Kubbe-i Hümâyûn önüne (Kubbealtı) gelerek devlet erkânının önünde mektubu Silahdarağa’ya teslim ederdi. Kızlar Ağasından mektubu alan Silahdarağa bunu tekrar padişaha teslim eder. Padişah tarafından mektup kutusu surre defterleri ve surre keseleri mühürlenerek tekrar Kızlar Ağasına verilirdi. Bunları teslim alan Ağa Surre Emini’nin yanına gider. Burada yapılan törenle Surre Eminine Surre keseleri ve surrenin nasıl dağıtılacağını gösteren Surre Defterleri padişahın huzurunda teslim edilir.

Hicaz’a gönderilecek para altın ve gümüş paralar sağlam torbalara yerleştirilip diğer kıymetli hediyelerle ve feraşet çantalarıyla beraber develere yüklenir. Bu törenler esnasında Kur’an’dan sûreler ve Hz. Muhammed’i öven Naâtlar okunurdu. Bunlar okunurken Mahmil-i Şerif’in yüklendiği Surre Devesi padişahın önünde dolaştırılır. Devenin gümüş zincirini Surre Emini’ne verilmesi padişah tarafından emredilirdi. Surre Emini surre devesi ile padişahın önüne gelip selamlamasını yapar ve alay tekbirlerle tehlillerle Bâb-ı Hümâyûn’a kadar uğurlanırdı.

SURRE ALAYI GEÇİT TÖRENİ

En önde Surre Emini sonra Surre Devesi ve Mahmil-i Şerif arkada eşya ve surre paralarını taşıyan boyunlarında çıngırakların olduğu develer ve süslü püslü katırlar Akkâmların yaptıkları gösteriler eşliğinde yola koyulurlardı. Alayın kendine özel bayrakları ve sancakları ile yola devam edilirdi. Bu çok debdebeli çok tantanalı bir o kadar da şatafatlı bir geçit töreniydi. Bütün İstanbullu yollarda kapılarda ve pencerelerde Surre Alayını seyrederdi.

Bu seyrüsefer Surre Alayı Vezir İskelesi’ne(Sirkeci) gelinceye kadar devam eder. Burada da dualar edilir ve 21 pâre top atılarak gemiyle Üsküdar’a uğurlanırdı. Surre Alayı Üsküdar’ın Harem semtine geçtikten sonra burada toplanan diğer Hac kafileleri ile birleşir ve Aziz Mahmud Hüdaî dergahı ziyaret edilirdi. Burada verilen moladan sonra kutsal Harameyn yolculuğu başlardı.

HAREMEYN YOLCULUĞU
İçinde Surre Alayı bulunan Hac Kervanı 50 km'de bir mola vererek kusal hedefe doğru ilerlerdi. Osmanlı Devleti Hac Kafilesi için her 50 km’de bir konaklanacak mekânlar hazırlamıştır. Anadolu’daki büyük hanlar Surre Alayını misafir ederdi.

Kervanlar İstanbul-Şam arası gündüz yol alınıp gece dinlenerek geçilirken Şam’dan sonra ise sıcaklar arttığı için gündüzleri dinlenip gece yol alınırdı.

İstanbul’dan çıkılan bu kutlu yolculuk 5-6 ay gibi bir süreyi bulur ve nihayetinde bütün zorluklar yenilerek mukaddes topraklara ulaşılırdı.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]