1810'da çizilmiş bir Memlûk süvarisi resmi.Memlûkler - İslam Tarihi


Mısır Türk Memlûkleri Devleti tarih sahnesine çıktığında İslâm dünyası tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu. Bir taraftan haçlı seferleri devam ederken doğudan gelen ve yenilmek nedir bilmeyen Moğollar Ortadoğu İslâm ülkelerini peş peşe işgal etmişler bu ü1keler halkının büyük bir kısmını katliama tâbi tutarak şehirleri yakıp yıkmışlar adeta taş üstünde taş bırakmamışlardı. 1258 yılında Bağdat Abbâsî Hilâfeti’ni yıkmışlar dillere destan olan Bağdat’ta medeniyetten eser bırakmamışlardı. O sırada bütün insanlık medeniyetini tehdit eden bu gücü durduracak bir devlet de ortada görünmüyordu. Ancak henüz 10 yıl önce Mısır'da kurulmuş olan Memlûkler Devleti insanlığı bu tehlikeden kurtardı. Taarruzlarını batıya doğru devam ettiren Moğollar'ı Filistin’de durdurdu. Ayn Câlût savaşında onlara henüz tatmadıkları mağlubiyetin acısını tattırdı. Kazandığı bu zaferle başta Mısır olmak üzere batı İslâm dünyasını ve İslâm medeniyetini kurtaran Türk Memlûkleri ordusu Memlûk tarihçisi İbn Haldûn’un işaret ettiği gibi Müslümanların bu bozulma ve zayıflama döneminde Allah Teâlâ’nın büyük bir lütfu idi. Orta Asya bozkırlarından Memlûk olarak satın alındıktan sonra Eyyûbî ordusunda yetişen ve bilâhare devletlerini kuran Memlûkler İslâm dini ile şereflenmişler ve neticede İslâm âlemini büyük tehlikelerden kurtarmışlardı.


Üç memlûk

Bir taraftan Moğol taarruzlarını durduran diğer taraftan da Ortadoğu’daki haçlı prensliklerini nihaî olarak bölgeden çıkaran Memlûkler Mısır Abbâsî Hilâfeti'nin merkezi olmak ve mukaddes Hicaz bölgesinin hâkimiyetini üslenmek gibi önemli imtiyazlara sahip en büyük İslâm devleti olma vasıflarını yaklaşık 2 asırdan fazla devam ettirdiler.


Kahire'deki Memlûk mezarları.(Michel Benoist 2005)

İslâm tarihinde kurulmuş en büyük birkaç devlet arasında yer alan Memlûkler genelde İslâm tarihi özellikle de Müslüman Türk ve Çerkes tarihleri için son derece önemli olduğu halde Ülkemizde bu devletle ilgili çalışmalar oldukça azdır. Merhum İ. H. Uzunçarşılı’nın yaklaşık 60 yıl önce yaptığı Memlûk devlet teşkilâtına dair çalışmalarıyla M. C. Şehabeddin Tekindağ Kazım Yaşar Kopraman Samira Kortantamer Fatih Yahya Ayaz Cengiz Tomar ve A. Fulya Eruz'un çalışmaları bunların başında gelmektedir.


Halep'ten bir Memlük


Türk okuyucusu için son derece önemli olan bu devleti Kayıhan Yayınevi tarafından “siyasi dinî kültürel ve sosyal” açılardan tanıtmak gayesiyle bir kitap hazırlanmıştır. Bu çalışmanın Memlûklerin daha fazla tanınmasına ve bu devletle ilgili yeni çalışmaların yapılmasına bir katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.


Kahire'deki Memlûk mezarları. (Pascal Sebah 1880-1886)