Ehli Beyt Nedir? Hangi Surelerde ehli beytten söz eder?

Ehli Beyt
bir İslam dini terimi İslam dininin son peygamberi Muhammed'in ev ahalisi ve akrabalarını kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır

» Ahzâb Sûresi’nin 33 âyeti:
“İnnemâ yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyrâ”

Meâli: “Ey «Ehl-i Beyt» Allah sizden günahı her türlü fenalıkları ve kötülükleri giderip sizi kemâl üzre tertemiz tathir etmek ve pâk kılmak murad eder”

Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda HzPeygamber zevcelerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi HzMuhammed; HzAli HzFâtıma HzHasan ile HzHüseyin’i çağırdı onları örtündüğü abasının altına aldı ve “Allah’ım işte bunlar benim «Ehl-i Beyt’im» dir” buyurmuşlardır

» Ahzâb Sûresi’nin 56 âyeti:

“İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alennebiyy yâ eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ”

Meâli: “Şüphe yok ki Allah ve melâikesi Peygamber’e selâvat getirirler Ey îman edenler! Siz de O’na selâvat getirin; selâm getirin”

Açıklama: Kendilerinden; “Sana nasıl selâvat edelim” diye sorduklarında HzPeygamber; “Allahümme salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âl-i Muhammed” deyin buyurmuşlardır

Şu halde Allah ve Peygamber’in emriyle Peygamber’e selât ve selâm verilirken Âl-i’ne; Ali Fâtıma Hasan ve Hüseyin’e de selât ve selâm veriliyor

» Şûra Sûresi’nin 23 âyeti:

“Kul lâ es’eleküm aleyhi ecren illelmeveddete fiylkurbâ”

Meâli: “De ki; Risaletimin (Peygamberliğimin) tebliği hususunda akrabamı (Ehl-i Beyt’imi) sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum”

Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda sahâbe suâl ettiler ki; “Yâ Resûlullah meveddet buyurulmuş bu kurbâ kimlerdir?”

HzMuhammed cevâben; “Ali Fâtıma Hasan ve Hüseyin” demişlerdir

ALINTIDIR.