Dini Nikah Nasıl Tazelenmektedir


Nikâh tazelemek demek yeniden nikâh kıymak demektir. Bunu bir hocanın nezaretinde yapmak gerekmez. Yalnız birinin nikâhı tazelemesi yetişmez. Erkek ile hanımının iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit yanında nikâhı tazelemeleri lazımdır. Kolaylık olmak için nikâhını yenilemeye hanımından vekâlet almalı.

Nikâh tazelemek için hanımdan vekâlet aldıktan sonra iki erkek şahit yanında (Öteden beri nikâhlım olan hanımımı onun tarafından vekâleten ve tarafımdan asaleten kendime nikâh ettim) denirse nikâh tazelenmiş olur. Eğer önceki nikâh sahih değil ise bu nikâh sahih olur. Erkek hanımından vekâlet almadan kendi kendine şahitler huzurunda nikâh tazeleyemez.

Kadının nikâh tazelemek için eşine (Nikâhımızı kıymak üzere seni vekil ettim) demesi yetişir. Vekillikten azletmedikçe ömür boyu bu vekâlet geçerlidir. Vekâlet verirken şahit gerekmez.

Hanımdan vekâlet alarak tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası fâsık da olsa iki Müslüman şahit yanında okunursa o iki kişi de bu duanın nikâh tazelemek duası olduğunu bilirlerse nikâh yine tazelenmiş olur. İki erkek veya bir erkek ile iki kadın şahit olmadan sadece bu duayı okumakla nikâh tazelenmez.

Erkek ve kadın şahitlerin müslüman akıllı ve baliğ olmaları şarttır. Nikâhı tazelenecek erkek ve kadını tanımaları da gerekir. Dede nine baba anne amca hala dayı teyze evlat torun kardeş yeğen de şahit olabilir.

Camide imam efendi tecdid-i iman ve nikâh duasını cemaatle birlikte okursa cemaat birbirlerine şahit olmuş nikâhları da tazelenmiş olur.

Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası şöyledir:

(Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.)

Vekâleten nikâh tazelemek
Sual: Evli olan karı kocanın ikisinin de vekâletini alan kişi onlar yokken nasıl nikâh tazeler?
CEVAP
Nikâh tazelemek yeniden nikâh kıymak demektir. Vekil nikâhları tazelenecek karı kocayı tanıyan iki erkek Müslüman şahit yanında (Vekili olduğum filan kadını vekili olduğum filan kimseye tezvic ettim) derse nikâhları tazelenmiş yani yeniden nikâhları kıyılmış olur.


Amentü (Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)




Her müslümanın çocuklarına (Amentü billahi ve Melaiketihi ve Kütübihi ve Rüsulihi vel Yevmilahiri ve bil Kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun Eşhedü en La ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü) ezberletmeli manasını iyice öğretmelidir! Çocuk bu altı şeye inanmazsa büluğa erince müslüman değildir mürted olur




Ya Rabbi! Büluğa erdiğim andan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bid'at ehline aldanarak edindiğim yanlış bozuk itikadlarıma ve bid'at fısk olan söylediklerime dinlediklerime gördüklerime ve işlediklerime pişman oldum bir daha böyle yanlışları yapmamaya azm cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselam ve ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelip geçmiş Peygamberlerin hepsine iman ettim. Hepsi haktır. Bildirdikleri doğrudur.

(Amentü billahi ve bi-ma cae min indillahi alâ muradillahi ve amentü bi-Resulillahi ve bi-ma cae min indi Resulillahi alâ muradi Resulillah. Amentü billahi ve Melaiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü)