Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Türkiye'de İdam Cezası Olmalı mı?

  Türkiye'de İdam Cezası Olmalı mı?


  Ölüm cezası evli olup da zina eden insanlarla bir Müslümanı öldürmüş insan için geçerlidir. Yani öldüren öldürülür. Ayrıca devlete başkaldıran fitne çıkaran insanlar da hakimin uygun görmesiyle öldürülebilir.

  Hadis-i Şeriflerde recm cezasından bahsedilmekte ise de bu ceza her zaman bir tartışma konusu olmuştur alimler arasında...Hatta Osmanlılar döneminde yani 600 yıl içinde tek bir tane recm olayı olmuştur o da şeyhülislamın " bu konuda fetva veremem" deyip görevini terketmesi ile sonuçlanır.

  İslam kısas ile de insanlar arasındaki kin ve kan davası gibi zararlı şeyleri ortadan kaldırmayı amaçlar . Bir insanı öldüren bir kişi için toplam üç hüküm vardır İslam’a göre:

  1-Öldürülen tarafın ailesi adamı bağışlar: Adam serbest bırakılır .

  2-Öldürülenin ailesi “ kan bedeli “ alır. İstedikleri meblağ karşılığı adamı af ederler. Adam yine serbest kalır.

  3-Öldürülenin ailesi kısas ister ; “ kana kan . “ bunun üzerine “ İslam devleti “ adamı idam eder. Kan davası da olmaz çünkü idamı yapan devlettir . katilin ailesi itiraz edemez Öldürülenin ailesi de ceza verildiği için intikama kalkışmaz .

  KISAS

  Cinayette ödeşmek. Bir suç işleyenin aynı cinsten bir ceza ile cezalandırılması. Öldürme veya yaralamada suçluya aynı şeyin yapılması. Kasten adam öldürene veya yaralayana İslâm hukukunun uyguladığı ceza.

  Bir İslâm hukuku terimi olarak kısas; ferdin hakkı olarak yerine getirilmesi gereken âyet ve hadislerde miktarı belirlenen ve suçlunun bedenine yönelik bulunan cezayı ifade eder. Kesmek anl----- gelen "Kass" kökünden alınmıştır.

  Kısas cezasını gerektiren suçlar;

  Kasten adam öldürme ile bazı kasten yaralama ve sakat bırakma eylemlerini kaps----- alır.

  Kısas cezası Kitap ve Sünnet delillerine dayanır. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

  "Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle köle ile kadın kadın ile kısâs olunur. Öldürülenin velisi tarafından öldüren lehine bir şey affolunursa (diyet için) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalı ve en iyi bir şekilde
  ona ödenmelidir. Bu size Rabbınızdan bir kolaylık ve rahmettir.

  Artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Sizin için kısasta hayat vardır ey tam akıllı insanlar" (el-Bakara 2/178-179).

  "Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur" (el-İsrâ 17/33).

  "Biz Tevrat'ta onlara şu hükümleri farz kılmıştık: Cana can göze göz buruna burun kulağa kulak dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır. Fakat kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarının affına bir sebeptir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zâlimlerin ta kendileridir" (el-Mâide 5/45).

  Kısas hükümlerinin önceki semâvî dinlerde de bulunduğunu Kur'ân-ı Kerîm bildirmektedir. Yahudilerin mukaddes kitabı Tevrat'ta bugün konu ile ilgili şu kurallar yer almaktadır:

  "Bir kimseyi vurarak öldüren kimse mutlaka öldürülecektir" (Çıkış: 21/13).

  "Bir kimsenin komşusuna kini olur ve onu hile ile öldürürse öldürülmesi için onu mizbahından bile alacaksın" (Çıkış: 21/14).

  "Bir kimse bir adamı öldürürse mutlaka öldürülecektir " (Levililer: 24/17).

  İslâm'ın ortaya çıkışından önce Medine'de yaşayan iki yahudi kabilesi Nadîroğulları ile Kurayzaoğulları arasında çatışma olmuş Nadîroğulları üstün gelmişti. Bu üstünlüğü ondan sonra işlenecek suçlara uygulanacak cezalara da yansıtmaya başladılar. Meselâ; bir Nadirli Kurayzalıyı öldürürse kısas uygulanmıyor yüz vask (200 kg.lık ağırlık ölçüsü) kuru üzüm fidye olarak ödeniyordu. Fakat bir Kurayzalı Nadirliyi öldürürse kısas yoluyla suçlu da öldürülüyordu. Eğer bu son durumda fidye ödemesi kararlaştırılırsa iki kat olarak fidye uygulanıyordu. İşte Cenâb-ı Hak onların Tevrat'tan sapma noktalarını belirlemek ve İslâm ümmetine de kısas hükümlerini teşmil etmek üzere yukarıdaki âyeti indirdi (bk. İbn Kesîr Tefsîru'l Kur'ani'l-Azım İstanbul 1984 I 299 300 vd.).

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim kasten öldürürse bunun hükmü kısastır" (Ebû Davud Diyat 5).

  "Allah'tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî Diyât 6; Müslim Kasâme 25 26; Ebû Dâvud Hudûd 1; Tirmizî Hudûd 15; Nesâî Tahrîm 5 11 14; Dârimî Siyer11; Ahmed b. Hanbel I 61 63 65 70 163 382 428 444 465 VI 181 214; es-Şevkânî Neylü'l-Evtâr Mısır t.y VII 7).

  Kasten ve taammüden öldürmenin kısası gerektirdiği konusunda görüş birliği olmakla birlikte kasıt ve taammüdün karinesi üzerinde görüş ayrılığı vardır. Ebû Hanîfe'ye göre bir uzvu bedenden ayırabilecek bir silâh veya âlet ile işlenen öldürme fiili kasten ve amden işlenmiş sayılır. Keskin demir taş ağaç ve benzerleri ile bir kimseyi öldürmek gibi. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ister öldürücü âlet ile olsun ister ölüme götüren bir eylem ve fiille olsun işlenen öldürme suçu "kasten" sayılır. Denize atmak yüksek bir yerden düşürmek ve zehirlemek bunlar arasında sayılabilir. İmam Şâfiî'ye göre bedene batan veya kesici âletlerde olduğu gibi genellikle ölümü doğurabilecek bir şeyle öldürmek de "taammüden öldürme" kaps----- girer (el-Kâsânî Bedâyiu's Sanâyi' Beyrut 1401/1982 VII 233 vd.).

  İslâm hukukçuları yukarıda verdiğimiz ayet ve hadislere dayanarak kasten öldürme ve yaralamalarda kısasın uygulanacağında görüş birliği içindedir. Ancak İslâm'da kısas şahsî şikâyete bağlı bir ceza olarak kabul edilmiş âmme cezası sayılmamıştır. Çünkü kamu düzeni sadece suçlu ile mağdur taraf arasında bozulmuştur. Onlar anlaşır barışır ve helalleşirlerse Devlet düzenini ilgilendiren sakıncalar ortadan kalkmış olur. Bu nedenle kendisine karşı müessir fiil işlenen kimse veya ölüm hâlinde ölenin velisi affederse kısas düşer (bk. el-Kâsânı a.g.e. VII 241 vd.; İbn Rüşd Bidâyetü'l-Müctehid İstanbul 1333 II 330; Abdulkadir Udeh et-Teşrîu'l Cinî'l-İslamî Kahire 1959 I 79 663 vd.).

  Kısas affedilince ayrıca diyet hakkının da düşüp düşmediği suçlunun rızası olmadan diyet istenip istenemeyeceği konusunda iki görüş vardır:

  Ebû Flanîfe ve İmam Mâlik'e göre öldürülenin velisi ya kısas ister ya da affeder. Veli suçlu ile diyet üzerine anlaşmazdan önce kısas hakkından vazgeçerse diyet isteme hakkı da kendiliğinden düşmüş olur. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise; velî seçimlik hakka sahiptir. Ya kısas uygulanmasını ister ya da kısası affeder ve diyet alır. Affetmenin anlamı kısasın diyete dönüşmesi demektir ve bu suçu işleyenin rızâsına da bağlı değildir (el-Kâsânî a.g.e. VII 241; eş-Şevkanî a.g.e. VII 7 vd.; Hayreddin Karaman Mukayeseli İslâm Hukuku İstanbul 1986 I 136 137).

  Ölen kimseye bedel olarak verilen mal veya nakit paraya "diyet" denir. Bu öldürülenin mirasçılarına verilmesi gereken mâlî bir bedeldir. Yaralama uzvu koparma veya sakatlama gibi müessir fiillerde mağdura verilmesi gereken bedele erş adı verilir. Diyet ismi kimi zaman erş yerine de kullanılır. Elin diyeti gibi (İbn Âbidîn Reddü'l-Muhtâr Mısır 1307 V 504; el-Meydânî el-Lübâb Kahire 1374).

  Hz. Peygamber ve ilk dört halife döneminde belirlenen diyet miktarları şu mal veya nakit paralardan birisidir: a) Yüz deve b) Bin dinar (miskal) altın c) On veya onikibin dirhem gümüş d) İkiyüz tane sığır e) İkibin koyun f) İkiyüz takım elbise (el-Kâsânî a.g.e. VII 254; İbn Âbidîn a.g.e. V 504; İbn Hazm el-Muhallâ Kahire 1350-1352 X 759).

  Yaralamaların tazminatı olan erş miktarlarından bir bölümü hadisle belirlenmiştir. Meselâ; el kesme suçunun erş'i tam diyetin yarısıdır diş kırmada erş tam diyetin onda biri kadardır. Prensip olarak; vücutta tek bulunan organlar için tam diyet çift organların her biri için yarım diyet dört tane olanların her biri için dörtte bir diyet gerekir. Nass'larda tayin ve takdir edilmeyen durumlarda tazminatın miktarını hâkim belirler (bk. Eş-Şevkânî a.g.e. VII 61 vd.; el-Kâsânî a.g.e. VII 252 vd.; İbn Kudâme a.g.e. VIII 57-58).

  Kur'ân-ı Kerîm'de; "...göze göz buruna burun kulağa kulak dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır" (el-Maide 5/45) buyurularak ölümün dışında kalan müessir fiillere de kısas hükmü getirilmiştir.

  Hz. Peygamber devrinde bir kadın bir câriyenin dişini kırmış câriye tarafı diyeti kabul etmeyerek kısasta israr etmişti. Ashâb-ı kiramdan Enes b. en-Nadr kısâsen dişin kırılmasına karşı çıkınca Rasûlüllah (s.a.s); "Ey Enes!. Allâh'ın kitabında ceza kısastır" buyurmuştur. Câriye tarafının suçluyu affettiğini bildirmesi üzerine Allah Rasûlü onların bu affı sebebiyle kazandıkları manevi dereceyi şöyle ifade buyurmuştur: "Allâh'ın öyle kulları vardır ki Allah'a yemin etse Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz" (es-Şevkânî a.g.e. VII 26 27).

  Yaralama ve sakatlamalarda kısasın uygulanabilmesi için suçun kasten işlenmesi yanında şu şartların da bulunması gerekir:

  a. İki yer arasında eşitlik
  b. Eşitliği sağlamanın mümkün olması;
  c. Daha fazla veya daha eksik bir uygulama ile zulüm yapılmaması.

  Bu çeşit suçlarda af kısasın diyete dönüşmesini sağlar (bk. el-Kasânî a.g.e. VII 297; İbn Âbidîn a.g.e. V 485).

  Mafsalından kesilen veya kesilmediği halde sakatlanan kollar ve bacaklar kemiğe kadar dayanıp kemiği ortaya çıkaran yaralarda da kısas uygulanır (Ömer Nasuhi Bilmen İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu İstanbul 1976 III 80 vd.)

  Kasten adam öldürme fiilinden dolayı kısas uygulanabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

  a.
  Suçu işleyenin âkıl ve bâliğ olması gerekir. Akıl hastası veya küçük çocuk işlediği bir cinayetten dolayı diyetle yükümlü tutulursa da kısas hükümleri uygulanmaz. Bunların kasten işleyecekleri suç hata hükmünde olup bundan dolayı mirastan ve vasiyetten de mahrum olmazlar.

  b. Öldürme fiilinin kasten işlenmesi gerekir. Bir kimseyi hata veya sibh-i amd suretiyle öldüren kimseye kısas uygulanmaz.

  c. Katilin suçu serbest iradesiyle işlemiş olması gerekir. Öldürülme veya bir uzvun sakatlanması gibi bir zorlama (ikrah-i mülcî) altında işlenen suçlarda Ebû Hanife ve imam Muhammed'e göre kısas veya diyet zorlayan üzerine gerekir. Ebû Yusuf'a göre burada zorlayana yalnız üç yılda ödenmek üzere diyet lâzım gelir. İmam Züfer'e göre ise zorlama kısasa engel değildir.

  d. Öldürülen öldürenin fer'i! yani çocuk veya torunlarından biri olmamalıdır. Oğlunu kızını veya torununu öldüren kimse için diyet ta'zîr ve mirastan mahrumluk gibi hükümler uygulanırsa da kısas gerekmez. Hadîs-i şerîtte; "Babaya çocuğundan dolayı kısas uygulanmaz" buyurulmuştur (bk. Tirmizî Diyat 9; Dârimî Diyat 6; Ahmed b. Hanbel I 16 22).

  Ancak baba anne dede ve nine gibi usûlünden birisini kasten öldüren kimse hakkında kısas uygulanır.

  Kısas yoluyla öldürülüp öldürülemeyecek kimseler şunlardır: Erkek erkek karşılığında erkek kadın karşılığında ve kadın erkek karşılığında öldürülür. Hür erkek köle karşılığında ve köle köle karşılığında öldürülür. Yine kâfir müslüman karşılığında müslüman zimmî (İslâm Devleti tebeası olan ehl-i kitap) karşılığında ve zimmî zimmî karşılığında kısasen öldürülür. Bir zimmî başka bir zimmîyi öldürse öldüren daha sonra İslâm'a girse yine kısas uygulanır. Bu konuda görüş birliği vardır. Müslüman veya zimmî İslâm ülkesine (daru'l-İslâm) emân'la girmiş bulunan bir harbî karşılığında öldürülmez. Zâhir (açık kuvvetli) rivayete göre müste'men (pasaportlu gayri müslim yabancı) başka bir müste'men karşılığında öldürülmez. Bir müslüman mürted (İslâm'ı terkettiğini ilân etmiş veya inanç bozukluğu nedeniyle dinden çıktığına hükmedilmiş bulunan) bir erkek veya kadını öldürse öldürene kısas uygulanmaz. Yine dâru'l-harp'te pasaportla bulunan iki müslümandan biri diğerini öldürse hanefîlere göre kısas gerekmez. Müslüman dâru'l harp'te müslüman bir savaş esirini öldürse kısas gerekmez. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre öldürenin mal varlığından diyeti ödenir. Ebû Hanîfe'ye göre diyet de gerekmez.

  Büyük kimse çocuk karşılığında; sağlam insan kör topal felçli vb. hasta veya sakat kimse karşılığında öldürülür. Ölmek üzere bulunan kimseyi öldürene kısas uygulanır. Yaşamını sürdüremeyeceğini bilmesi de sonucu değiştirmez. İki çocuk arasında kısas uygulanmaz. Çocuğun kastı ve hatası eşit tutulur iki durumda da yalnız diyet gerekir (el-Fetâvâ'l-Hindiyye Beyrut 1400/1980 VI 3 4).

  Diğer yandan kısasın uygulanabilmesi için öldürülenin velisinin belirli olması ve vârislerin kısas talebinde bulunması da şarttır (Bilmen a.g.e. III 68 vd ).

  Yaralama veya sakat bırakmalarda kısas isteme hak ve yetkisi mağdura âittir. Ölüm halinde ise bu hak ve yetki önce öldürülenin vârislerine sonra da İslâm Devleti'ne aittir. Prensip olarak ölenin mal varlığına mirasçı olan kısas veya diyetle ilgili haklara da sahip olur. Çünkü mirasçı ölene insanların en yakın olanıdır (el-Kâsânı Bedayiu's-Sanayi' Beyrut 1402/1982 VII 242; el-Fetâvâ'l Hindiyye VI 7 vd.; Bilmen a.g.e. III 88 vd.).

  Hamdi DÖNDÜREN

  alıntıdır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Malesef ki iran gibi yerlerde idam cezaları - zinalarda özellikle - sadece kadına karşı uygulanıyor.
  Quinn, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş