Ailede MAHREMİYET

Çok küçük çocukların avret yeri yoktur. Bunun sınırı dört yaşa kadardır. Bu yaştan küçüklerin bedenine dokunmak veya bakmak mübahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar yalnız haya yerleri avret yeri sayılır. Daha sonra on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun avret yerleri namazda ve namaz dışında erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır (İbn Abidîn Reddü'l-Muhtâr Mısır (t.y) I 378).

Şafiîlere göre küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.

Mâlikîlere göre yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi mentuptur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi menduptur. Namaz dışında ise sekiz yaştan küçük çocuklarda avret yeri yoktur (ez-Zühaylî a.g.e. I 596).

Kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayırımı ise bazı şartlara göre mümkündür. Kız çoçukları 10 yaşını geçtikten sonra ağabeyleri ile aynı odada yatmaları bazı mahzurları getirir. Kız çocuğu yedi yaşından küçük ise aynı yatakta yatabilir.

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne baba kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vaciptir. Erkeğin erkekle kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”(Feteva’n-Nevevî s. 215a; İbranim Canan Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye s. 309.)

Günümüz eğitimcileri bu konuda biraz daha sıkı hareket ederek çocukların yataklarının ayrılması yaşını bir yaşına kadar indirmektedirler. Ancak sünnetin ölçüsü hiçbir zaman şaşmaz ve en isabetli olanıdır.

BULUĞ ÇAĞINDAN SONRA KARDEŞLERİN MAHREMİYETİ:

Erkeğin erkek kardeşine nisbetle avreti: Diz ile göbeğin arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır. Cumhuru ulemaya göre böyledir. Malikîlerin bazılarına göre baldır avret değildir.

Bayanların kız kardeşlerine nisbetle avreti diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak caiz değildir.

Kızların erkek kardeşine nisbetle avreti bilinen zinet yerlerinden yüz el ve ayaklarla iş ve hizmet anında açılan başını saçını kulaklarını boynunu kollarını ve inciklerini açabilir. Onların da bunlara bakmaları helaldir. çünkü yakınlıklarından dolayı birarada bulunmaları gerekir. Ve fitne düşünülemez. Fakat karnını ve sırtını göstermek caiz değil arsızlıktır.

Erkeğin kız kardeşine nisbetle avreti ise; diz ile göbeğin arasıdır. Na mahrem yani yabancı bayanlara nisbeti ise kimi diz ile göbeğin arası kimi bütün vücudu avrettir diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır.
...

Mahrem: Haram olan yani bir kadının evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalar demektir
Nâmah rem: Haram olmayan yani bir kadının evlenmesinde; dinen bir mahzur olmayan erkek demektir.

Bu husus esasen prensiplerini şu iki ayet-i kerimeden almaktadır.

"Mü'min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar namuslarını da korusunlar. Ziynetlerini ise görünmesi zarurî olan kısımlar müstesna açığa vurmasınlar. Başörtülerini de yakalarının üzerini kapatacak şekilde iyice örtsünler. Kocalarından babalarından kocalarının babalarından oğullarından kocalarının oğullarından kardeşlerinden kardeşlerinin oğullarından kızkardeşlerinin oğullarından mü'min kadınlardan cariyelerinden cinsî iktidarı olmayan hizmetçilerinden ve şehvet çağına gelmemiş çocuklardan başkasına ziynet yerlerini göstermesinler. Gizledikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hepiniz 'a tevbe edin ey mü'minler tâ ki kurtuluşa eresiniz." (Nur Sûresi 31.)

"Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz kızlarınız kızkardeşleriniz halalarınız teyzeleriniz erkek kardeşlerinizin kızları kız kardeşlerinizin kızları sizi emzirmiş olan süt anneleriniz » süt kardeşleriniz hanımlarınızın anneleri aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikâhlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kızkardeşi birden nikâhınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçmiş olan müstesnâdır. Muhakkak ki çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir." (Nisa Sûresi 23)

Bu erkeklerin kimler olduğu her iki âyette de bildirilmiştir. Bu âyetleri incelediğimizde; .

Kadın için mahrem olan erkeklerin başlıcaları şunlardır:

Babası kayınpederi oğlu kocasının eski hanımından olan oğlu kardeşi erkek ve kız kardeşlerinin oğulları amcası dayısı süt kardeşi...

Erkek için mahrem olan kadınların başlıcaları şunlardır:

Annesi kızı kızkardeşi halası teyzesi erkek ve kız kardeşlerinin kızları süt annesi süt kardeşi kayınvalidesi hanımının önceki kocasından olan kızı oğlunun hanımı baldızı...
...

Erkeklerin örtülmesi gereken uzuvları göbekleri altından dizleri altına kadar olan kısımdır. Sağlam görüşe göre diz kapağı da uyluktan olup avret yeri sayılır. Delil Hz. Peygamberin şu hadisidir: "Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır" (Ahmed b. Hanbel II 187). Diz kapağı avret yerindendir" (Zeylai Nasbu'r-Raye I 297).

Kadınların yüzleriyle ellerinden başka sarkan saçları dahil bütün bedenleri avrettir. Yüzleriyle elleri ise bir fitne korkusu bulunmadıkça namazda da namaz dışında da avret değildir. Sağlam görüşe göre ayaklar da avret sayılmaz.

Çünkü ayaklarla yolda yürünür ve yoksullar için bunları örtme zorluğu vardır. Yine sağlam görüşe göre hür kadınların kolları ile kulakları ve salıverilmiş saçları da örtülmelidir.

"Kadınlar kendiliğinden görünen yerler dışında zînetlerini göstermesinler" (en-Nûr 24/31) ayetinde kastedilen zinetlerin takıldığı yerler olup eller ve yüz bundan müstesnadır.

Hadiste şöyle buyurulur: "Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker" (Tirmizî Radâ 18). Hz. Âişe (R.anhâ)'dan nakledilen;

"Allah Teâlâ erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez" (İbn Mace Tahâre 132; Tirmizî Salât 160) hadisi saçları da kaps..... alır.

Kadınların mahrem olan hısımları yanında el ayak kol saç ve benzeri zinet yerlerini açmaları caizdir (en-Nûr 24/31-32).
...

Kadının kadınlara karşı avret yeri göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır. Bunun dışındaki yerleri kadınların yanında açabilirler (el-Mavsılî el-İhtiyâr I 45).

Çok küçük çocukların avret yeri yoktur. Bunun sınırı dört yaşa kadardır. Bu yaştan küçüklerin bedenine dokunmak veya bakmak mübahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar yalnız haya yerleri avret yeri sayılır. Daha sonra on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun avret yerleri namazda ve namaz dışında erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır (İbn Abidîn Reddü'l-Muhtâr Mısır (t.y) I 378).

Şafiîlere göre küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.

Mâlikîlere göre yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi mentuptur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi menduptur. Namaz dışında ise sekiz yaştan küçük çocuklarda avret yeri yoktur (ez-Zühaylî a.g.e. I 596).

Kadının Açık Olarak Yanına Çıkabileceği Kimseler

Müslüman bir kadının diz kapağı ile göbeği arası karın ve sırtı dışında diğer yerlerini yanlarında örtmek zorunda bulunmadığı hısımları ya da birlikte yaşanacak durumunda olduğu kimseler Nûr sûresi 31. ayette sayılmıştır. Bunlar yedi sınıf olup şunlardır:

1- Kocası: Kadın kocasının yanında dilediği gibi giyinebilir. Eşler arasında örtünme bakımından bir sınır söz konusu değildir.

2- Babası

3- Kayınpederi

4- Oğlu

5- Kocasının oğlu

6- Erkek kardeşi

7- Erkek kardeşinin oğlu

8- Kız kardeşinin oğlu.

9- Müslüman kadın. Çünkü mümin bir kadın gayri müslim kadınların yanında diğer yakın hısımlarının yanında açıldığı gibi açık oturamaz. Burada gayri müslim kadının kendi erkeklerinin yanında müslüman kadını tasvir etmesi ve onu anlatması engellenmek istenmiştir. Hz. Ömer Ebû Ubeyde (r.a)'ye yazdığı bir mektupta şöyle demiştir: "Bana müslüman kadınların hamamlara müşrik kadınlarla birlikte girdikleri haberi ulaştı. Bu daha önceden kalma bir âdettir. 'a ve ahiret gününe inanan hiç bir kadının kendi dininden olmayanın avret yerine bakması helal olmaz" (İbn Kesîr Muhtasaru't-Tefsîr II 600 601).

10- Kölesi ve câriyesi: Bir kadın köle veya câriyesinin yanında örtüsüz kalabilir çünkü Hz. Peygamber Fâtıma (r.an)'ya bir köle bağışlamıştı. Bu sırada Hz. Fâtıma'nın üzerinde başını örtse ayakları ayaklarını örtse başını açık bırakan bir elbise vardı. Hz. Peygamber bu durumu görünce şöyle buyurdu: "Senin için bir sakınca yoktur. Çünkü bu köle senin baban ve oğlun yerindedir" (Ebû Dâvud Libâs 32).

11- Erkekliği kalmamış hizmetçiler: Denk olmama yaşlılık hastalık vb. sebeplerle kadınlara karşı istek duymama veya hadım olma gibi nedenlerle evin sahibi kadına cinsel bakımdan zararı dokunmayacak hizmetçiler bahçıvan ve aşçı gibi kimseler kadın için diğer hısımlar gibidir.

12- Kadınların gizli yerlerine bakmaktan anlamayan küçük çocuklar: Kadınların yanında bulununca onların konuşma yürüme ve giyimlerinden cinsel bakımdan etkilenmeyecek derecede küçük yaştaki çocukların yanında örtünme zorunluluğu bulunmaz. Ancak çocuk erginlik çağına yaklaşmış olursa artık yabancı kadınların yanına girmemelidir çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kadınların yanına girmekten sakının" "Ey 'ın Resulu! kocanın erkek kardeşi için ne buyurursunuz?" diye sorulunca "Kayın birader ölümdür" buyurmuştur (Tirmizî Radâ 16; Ahmed b. Hanbel IV 149 153).

Bunlardan başka dede amca dayı süt kardeş gibi kendileriyle sürekli olarak evlenmek yasaklanan hısımların yanına da kadın süs yerleri açık olarak çıkabilir. Ancak bir fitne korkusu olunca kadının örtünmeyi tercih etmesi daha temiz ve daha uygundur.
(Hamdi DÖNDÜREN)
...

Avret nedir? Kaç çeşit avret vardır?

CEVAP : Kadın ve erkekte örtünmesi gereken yerlere avret
denir. Dört çeşit avret vardır:

l - Erkeğin erkeğe nisbetle avreti

2- Kadının kadına nisbetle avreti

3- Erkeğin kadına nisbetle avreti

4- Kadının erkeğe nisbetle avreti

Erkeğin erkeğe nisbetle avreti: Diz ile göbeğin arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır. Cumhuru ulemaya göre böyledir. Malikîlerin bazılarına göre baldır avret değildir.

Kadının kadına nisbetle avreti yine diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak caiz değildir.

Erkeğin kadına nisbetle avreti-ise; mahremi olduğu takdirde yine diz ile göbeğin arasıdır. Na mahrem yani yabancı ise kimi diz ile göbeğin arası kimi bütün vücudu avrettir diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır.

Kadının erkeğe nisbetle avreti ise Şafiî ve Hanbeli'ye göre "yüz ve el dahil bütün vücut avrettir." Hanefi ve
Malikî mezheblerine göre ise yüz ve el müstesna bütün vücut avrettir. Avret olan yerlere bakmak haram olduğu gibi mes etmek yani dokunmak da haramdır. Doğum ve tedavi gibi bir zaruret varsa ihtiyaç nisbetinde müsamaha edilir.
(Halil GÜNENÇ Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 167)
...

Çocukların hangi yaşa gelince yatakları ayrılır?

Bu meselenin esasını Peygamberimizin (a.s.m.) beyanları tespit etmektedir. Bazı hadislerde 7 yaşında bazı hadislerde de 10 yaşında ayrılmaları emredilmektedir.

Ebû Râfî (r.a.) Peygamberimizin âhirete irtihalinden sonra kılıcının kabzasında bulunan bir sayfada besmeleden sonra şu hadisin okunduğunu bildirmektedir:

“Yedi yaşındaki erkek ve kız çocuklarının erkek ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın.”1

Aynı meâlde Müstedrek’te şu hadis-i şerif rivayet edilmektedir:

“Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde yataklarını ayırınız.”2

Dârekutnî’de yer alan hadis-i şerifte ise bu yaş sınırı farklı bir şekilde bildirilir:

“Çocuklarınız on yaşına gelince yataklarını ayırınız.”3

Aliyyü’l-Kari “Çocuk yedi yaşında yataktan uzaklaştırılır” hükmünü verirken şu açıklamayı da getirir: “Yani annesinin kızkardeşinin ve diğerlerinin yatağından uzaklaştırılır. Çünkü bu yaş çocuğun kadın ve diğerlerini temyiz etme ayırd etme yaşıdır.”

İmam Nevevî ise bu hadisleri yorumlarken şu hükümleri ifade eder:

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne baba kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vaciptir. Erkeğin erkekle kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”4

Günümüz eğitimcileri bu konuda biraz daha sıkı hareket ederek çocukların yataklarının ayrılması yaşını bir yaşına kadar indirmektedirler. Ancak sünnetin ölçüsü hiçbir zaman şaşmaz ve en isabetli olanıdır.

Buna göre on yaşına gelmiş olan erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılması ve ayrı ayrı yataklarda yatmaları icap eder. Sadece kızların erkeklerden değil kızların kızlardan erkeklerin de erkeklerden ayrılması yataklarının ayrı olması gerekir. Bunun sayılamayacak hikmet ve faydaları bulunmaktadır.

Kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayırımı ise bazı şartlara göre mümkündür. Kız çoçukları 10 yaşını geçtikten sonra ağabeyleri ile aynı odada yatmaları bazı mahzurları getirir. Kız çocuğu yedi yaşından küçük ise aynı yatakta yatabilir.

1 Cem’ül-Fevâid 1: 139.
2 el-Müstedrek 1: 201.
3 Sünenü’n-Dârekutnî 1: 230.
4 Feteva’n-Nevevî s. 215a; İbranim Canan Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye s. 309.

Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar

Alıntıdır.