Doğumundan itibaren çocuğumuza karşı vazîfelerimiz

Her ana babanın çocuğun doğumundan itibaren ona karşı dinî vazîfeleri vardır. Bunların pek çok faydaları hikmetleri vardır. Bunları yapan rahat eder. Bu vazîfeler yapılmadığı takdirde çocuk iyi yetişmez bundan dolayı anne-baba huzursuz olur ayrıca büyük vebâle ve günâha girer.

Önce çocuk olması için ısrarcı olmamalıdır. Çocuk ana-baba için bir nimet olduğu gibi hayırsız olduğu takdirde dünya ve âhiret için büyük sıkıntıdır. Çok ana-babaya hayırsız çocukları sebebiyle dünya hayatı zindan olmuştur. Bunun için “Yâ Rabbî dünya ve âhiretim için hayırlı olacak ise bana çocuk ver! Hayırsız olacak ise verme!” diye duâ etmelidir.

Çocuk doğup kendisine müjdelenince önce böyle nimetler ihsân ettiği için Cenâb-ı Hakka şükretmelidir. Peygamber Efendimize İslâmda doğan bir çocuk getirildiğinde “Yâ Rabbî bunu sâlih kullarından eyle! Bunu Müslüman olarak büyütüp yetiştir” diye duâ ederdi.

KIZ ÇOCUĞU BEREKETTİR
Kız çocuğu olmuşsa bunun için üzülmemelidir. Hadîs-i şerîfte “İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir” buyuruldu. ü teâlâ Şûrâ sûresinde “Dilediğine kız çocukları verir dilediğine erkek çocukları verir” buyurmaktadır. Bir hadîs-i şerîfte “Kimin kız çocukları olur onlara râzı olur iyi yetiştirir ve dengi ile evlendirirse bu kız çocukları onun için Cehennemden perde olurlar” buyuruldu.

Çocuğun akîkasını kesmelidir. Akîka çocuk nimetine karşılık ü teâlâya şükretmek niyyeti ile hayvan kesmektir. Hicretin sekizinci yılında İbrâhim dünyaya gelince yedinci günü Resûlullah efendimiz İbrâhim’in başını tıraş ettirip saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akîka olarak iki koç kesti.

Akîkayı keserken “Yâ Rabbî bu çocuğumun akîkasıdır. Bu vesîle ile çocuğuma sıhhat ve âfiyet ver! Kazâlardan belâlardan koru! İslâm terbiyesi ile yetiştirmek nasip eyle! Onu ve bizleri Cehennem azâbından uzak eyle!” diye duâ etmelidir.

Çocuğu doğuran kadının emzirmesi faydalıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte “Çocuğa annesinin sütünden hayırlısı yoktur” buyuruldu. Annenin sütü yoksa çocuğu sâliha aslı temiz soylu olan bir kadın emzirmelidir. Çünkü kadınların sütü çocukta tesîrini gösterir ve eserleri bir gün ortaya çıkar. Hadis-i şerifte “Evlat emdiği süte göre hâllenir!” buyuruldu. Tohum iyi olunca ekin de iyi olur. Bunun için çocuğa helal lokma yedirmelidir. Hadis-i şerifte “Haramdan çekinin. Çünkü haramın binası er geç harap olur!” buyuruldu.

Hastalık dışında çocuğunun ağlamasından sıkılmamalıdır. Çünkü çocuğun ağlaması zikir tehlîl ve ü teâlâ için hamddir. Anası ve babası için ise duâ ve istiğfardır. Nitekim hadis-i şerifte “Müminin çocuğu dört ay lâ ilâhe illâllah dört ay Muhammedün Resûlullah ve dört ay ümmağfir lî ve livâlideyye” (Yâ Rabbî beni ve anamı-babamı mağfiret eyle) der” buyuruldu. Konuşmaya başlayınca ilk önce La ilahe ill Muhammeden Resulullah sözü söyletilmelidir.

GÜZEL İSİM VERMELİDİR

Çocuğuna güzel isim koymalıdır. Çünkü kıyâmette o kendi ismi ve babasının ismi ile çağırılır. Çocuğa konacak en uygun isim Abdullah Abdurrahman ve benzeri isimlerdir. Resûlullah efendimiz “ indinde en güzel olan isimler Abdullah Abdurrahman’dır” buyurdu. Bu ikisi çok sevgili isimlerdir. Çünkü biri ü tealânın en yüksek ismi olup şehâdet kelimesinde tevhîdin kendisine mahsûs kılındığı diğeri Onun Rahmân ismine izâfe edilmiştir. Bu ise rahmetinin umûmî olduğunu gösteren bir ism-i ilâhîdir.

Peygamber efendimiz Hazret-i Hasan doğduğu zaman kulağına ezân okumuştur. Ezân okuyacak kimse çocuğu kucağına alır yavaşça sağ kulağına ezân sol kulağına da ikâmet okur. Sonra ismini söyler. Sonra şu duayı okur: ümmec’alhü berren ve takıyyen ve enbithü fil İslami nebaten. (Ya Rabbi bunu mübarek ve takva sahibi eyle! İslam terbiyesi ile yetişmesini nasib eyle!)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Çocuğa güzel isim vermek dînini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek evlâdın babası üzerindeki haklarındandır.” “Kötü ismi olan bunu güzel isme çevirsin!”

Alıntıdır.