Insan - kadın

İNSAN - KADIN

Kudret'in şu muazzam saltanatının an nâzik en nâzdar ve en niyazdar bir mâzharı olan "İNSAN" mefhûmu hakkında birkaç söz söylemek isterim.

Evet insan mefhûmu kadar hâlli güç anlatılması zor hiçbir mevzu yoktur.

Zîrâ her devletin bir sınırı her sâhanın bir ölçüsü vardır. Fakat mevcûdâtın bütün hüsn-i ânını toplayan bu devlet-i insânın ne sâhası vardır ne de sınırı ...

İmdi elli altmış kiloluk kan ve kemik torbasına taallûk eden bu geniş ma'nâ nedir ?

Enfüste sessiz sözsüz bizsiz sizsiz konuşan sus dediğin vakit susmayan dur dediğin vakit durmuyan el ile tutulmayan göz ile görülmeyen o ma'nâ nedir?

Bu akıntı nereden geliyor? Bu vâridat nereye gidiyor ? Bidâyet neresi ? Nihayet neresi?..

Rûhun penceresi diye açılan bu gözdeki rü'yet nedir ?
Okuduğumuz mevzûât bize gözü ta'rif ediyor da niçün rü'yeti tâ'rîf edemiyor?

Kudret konuşmak için önce işitmeyi şart koyuyor. Fakat işittiğimiz halde işitmenin ne olduğunu bilemiyoruz.

Yine mevzûât-ı ilmiyye bize kulağı ta'rîf ediyor da işitmeyi niçün ta'rif edemiyor?..

Aynı mahalden aynı echizeden çıkan bir söz ba'zan muhâtabını ihyâ ediyor can veriyor ba'zan da aynı mahalden aynı echizeden çıkan söz imhâ ediyor. Bir arş kumandası milyonlarca insânı yürütüyor.
İşte bu nutk nedir ?..

Bu zekâ nedir ?..
Ya o temâyülât-ı kalbiyye nedir ?..
Zâhirde çok küçük görünen hakîkatte çok büyük olan bütün avâlimi kendi enfüsüne sokabilen bu vücud nedir ?

Hulâsa bütün eşyâ kendisine müsahhar kılınan mechûlden ma'lûmu çıkaran insan nedir ? Bu mevcûdiyyetini kendinden mi aldı ?
Kendinden aldı dersek; vücûdu vâcib ve bi'z-zarûre dâimâ mevcûd olması lâzım gelirdi.

Halbuki insânın zâhiri değişiyor bozuluyor ihtiyarlıyor bir gün seviniyor bir gün yeriniyor tûrdan tûra geçiyor dâimâ bir şanda duramıyor ...

O mükellef konuşan dil bir gün çene kemiklerinin arasında un-ufak oluyor.

O gözleri tezyîn eden bakmaya kıyılamayan kirpiklerden Kudret duvar üzerinde diken yapıyor. Yine insan ba'zan her şey'i yapar gibi görünüyor... Semâlara kadar uzanıyor denizlerin dibinde gidiyor dağları deliyor. Fakat îcâbında gözle göremediği el ile tutamadığı bir mahlûkun pençe-i kahriyyesinde âciz kalıyor ...

İstediği bir kadınla evlenip de istediği şekilde bir çocuk yapamıyor? Halbuki kendi kendini yapan her şey'i yapması lâzım idi yapamadı. Binâen'aleyh bu varlığı da kendinden almadı.

Acabâ her şey'i yapaar gibi görünen îcâbında hiçbir şey'i yapamayan acz içinde kıvranan kabrin kapısını kapayamayan asıl doğum olan ölümü öldüremeyen mevcûdattan aczi gideremeyen insan bu varlığı muhîtinden mi aldı ?

Tedkîk edecek olursak muhîti ondan âciz!
O halde bu kâbil bir fâilin mazharı bu mıstar bir masdarın mazharı. Bu muazzam varlık bir Sâni'ın sun'u.

İşte zâhiri halk bâtını Hak olan bu ma'nâyı kim taharrî eder de bulursa Rabbisine ârif olan da odur.

Hâdisat ve tasavvurâttan münezzeh vücûdu ile mevcûd sıfâtı ile muhît esmâsı ile ma'lûm af'âli ile zâhir âsârı ile meşhûd olan Allâh'ı beyân eden bu kitâb-ı kâinat içerisinde etiket-i İlâhîyi taşıyan yalnız insandır...

Mühr-i hümâyûn-ı Sübhânî yalnız insâna vurulmuştur.
İnsan: Nâib-iHak'dır.

İnsan: Aslını bulmak aşkıyla doğmuş kerâmetli bir mevcûddur .
İnsan: Esrâr-ı Zâtiyye'ye âgâh ve niyâbet-i İlâhiye lâyık olacak isti'dâdda yaradılmış bir mazhar-ı tamdır.

İnsan: Envâr-ı hakîkat ve hedâyâ-yı ma'neviyyeyi kabûle müstaid bir candır.

İnsan: Tenezzülât-ı Sübhânînin ilk mazharı zulmetin mukâbili olmayan "Evvelü mâ halâkallâhü nûrî" fermânının mefhûmu bulunan ne Melek velvelesi ne Felek meş'alesi yok iken kader nakkaşı Semâvâtın tezyînâtını vurmamış iken ne eserden ne esîrden hiçbir şey bilinmez iken Hazret-i Ulûhiyyette sâcid olan ma'nâ-i Muhammedînin o nefs-i nâtıka-i kâinâtın kalbi'nin bir meyvasıdır.

İşte bütün mahlûkâtın en mümtâzı olan insan şu kâinâtın hakîkî sâhibi ve mutasarrıfı bilerek ve hikmetle tasarruf edeni tarafından çok sevilerek pek seçilerek yaradılmış aşk denilen bir nur da onun ma'nâsına rekzedilmiştir.

Her şey'i görerek bilerek terbiye eden hikmetleri gâyeleri fâideleri irâde ederek tedvîr eden bir şey'i her şey her şey'i bir şey yapan Zât-ı Mutlak muhabbet-i İlâhîsinin sûretinin sûreti olan bu sınıfa bilmek hassasını vermiş bilenin konuşmasını lâzım kılmış...

Bu âlemde kendisine muhâtab tuttuğu bu mahlûku ile; mektûbu ile konuştuğu gibi bir gün de tercemansız ve hicâbsız kendileri ile konuşacağını i'lân etmiş.

Konuşturan elbette kendisi de konuşacak !
Ve her insan kendisindeki bu varlığı kendinin zannetmesin benim olduğunu bilsin diye emretmiş !

Nihâyet insânın hakîkati taharrî edip kendisinde bulunan bu âriyet varlığı Hak'da boşaltacak olursa büyük bir kâm alacağı da beyân edilmiş.

Fânîyi bâkî ile tebdîl etmenin çâreleri îzâh edilmiş.
İmdi eğer insan fânîyi bâkî ile değiştirmeyip de kendine varlık verip Kudretin bu muazzam bahr-ı ummân-ı ahadiyyetinde kendi kulaçlarımla yüzerim derse derhal boğulur. Zîrâ bu denizin iki mühim dalgası vardır ki birine "Celal" diğerine "Cemâl" denir. Biri çıkarır biri batırır. Nihâyet tâkat kesilir tıkanılır.

Fakat tamâmıyle teslîm olunursa üstünde tutar.
Zikretmiştim ki insan muhabbet-i İlâhî'nin sûretinin sûretidir. Muhabbet-i İlâhî'nin sûreti ma'nâ-i Muhammedî'dir.

Cenâb-ı Hak hubb-i Sübhânîsi ile tecellî ettiği vakit Akl-ı Küll olan zulmetin mukâbili olmayan nefs-i nâtıka-i kâinâtın kalbi bulunan Nûr-ı Ahmedî zuhûr etti.

Bütün varlığın sâhibi olan bu nûru bütün eşyânın masdarı yaptı. Ve rütbelerin en yükseğinin de muhabbet rütbesi olduğunu izhâr etti.
Vücûd-ı mukayyed-i insânî ikinci bir taayyün olarak ilm-i İlâhîdeki muhabbetinin bir tecellîsinin mazharı oldu.

Binâen'aleyh vücûd-i insânî Hak'kın muhabbetinin bir mazharı olarak taayyün etti. Onun içün bir kimse hayvâniyyetini fethederek insâniyyete kadem basıp kendi hakîkatine ma'rifet peydâ etmesi Rabbisinin ma'rifetine bir mukaddime teşkîl etti.

"Ve nefahtü fîhi min rûhi" sırrına mazhar olan ya'ni nefhâ-i İlâhi ile sâir sınıftan mümtâz kılınan bu insan Rabbisine kavuşmak aşkı ile mücehhez kılındı...

Biraz daha açalım:

Cenâb-ı Hak rûh-ı küllîsinden insânı -keyfiyeti bizce mechûl olan- nefha-i ruh ile tekrîm ederek ondan aslına karşı bir meyl-i iştiyâkî hâsıl etti.

Onun içün beşerin fıtratında aslına kavuşmak aşkı vardır. Bu cibillîdir. Ve ismini koyamadığı bütün muhabbetler hakîkatte Allâh'adır. Fakat gâfil ismini koyamaz onu eşya ile kayıdlar da ayağı kayar.

Âdem nasıl mazhar-ı Hak olup Hak'ka şevk ile muhabbet ettiyse Cenâb-ı Hak'kın Âdem'e şevkı daha eşed oldu.

Ve muhabbette kemâle erenlere kendi likâsını has kıldı.
İşte bütün nedîmân-ı İlâhînin aradıkları da budur.

Şuraya dikkat edelim:
Cenâb-ı Hak Âdem'i kendisine müştak kılıp kendisine delîl kıldığı gibi Âdem'e delîl olmak üzere Âdem'den mer'eyi ya'ni kadını halk etti. Ve kadın erkeğin cüz'ü olup erkeğe delil kılındı. Âdem kendisini mer'ede müşâhede etti. Âdem'in recülliyyeti ve sıfat-ı fi'liyye ile ittisâf-ı ma'rifetine Havvâ mukaddime oldu. Havvâ olmasaydı Âdem bu sınıfla zâhir olmaz idi.

Ona binâen Cenâb-ı Nebî:
"Hubbibe ileyye min dünyâküm esselâsetü ennisâü vettıybi ve kurreti aynî essalâtü." "Dünyamızdan bana üç şey sevdirildi" diye ferman buyurduktan sonra önce (Nisâ)yı zikretmişlerdir."

Evet kadın erkekten bir cüz'dür. Kadın erkek içün vücûd-i sâniyedir.
Erkeğin kadına muhabbeti kendi aslına muhabbeti demektir. Kadının da erkeğe muhabbeti kendi aslına iştiyakı demektir.
Kadın erkeğe delîldir. Erkek Hak'ka delîldir.

Binâen'aleyh kadın erkeğin yakîni ve enfüsi olmakla kendi vücûdu ona yakîn olduğundan emr-i nebî'de (Nisâ) takdîm edilmiştir.
Ve taraf-ı İlâhiden tahbîb edildiğini beyân etmişler (Ahbebtü) demeyip (Hubbibe) buyurmuşlardır. Ya'ni /Sevdim) demeyip (Sevdirildi) diye emretmişlerdir.

Binâen'aleyh kendisinden muhabbet edenin Hak olduğunu duyurmuşlardır.

Eğer Hak'kın kuluna muhabbet olmasaydı kul Rabbisine muhabbet edemez idi. Aynı zamanda Hak'kın abdine muhabbeti küllîdir abdin Hak'ka muhabbeti ise cüz'îdir.

Çünkü Hak'kın abdine muhabbeti kendi nefhettiği rûhuna muhabbetidir.

Bu âlemde kesâfetini izâle edip letâfete inkılâb ettiremeyen kulun kendi libâs-ı beşerriyeti Rabbisiyle arasında perdedir.

Vaktâ ki hakîkatte vuslat olan ölüm bu perdeyi kaldırır kaldırmaz Rabbisiyle likâ hâsıl olur. Ve kendisinin nefes-i Rahmânîden taayyün ettiğini o vakit apâşikar görür.

Binâen'aleyh nefes-i Rahmân kimde varsa onun insân olduğu tahakkuk eder.

Bu âlemde teâlî edip kesâfetini letâfete inkılâb ettiren nedîmân-ı İlâhî mevt-i irâdi ile yaşadıklarından mevt-i ıztırâriden evvel bu sırra vâkıf olurlar.

İyi dikkat edilirse Cenâb-ı Hak'kın insâna tecellî eden muhabbetidir ki işte Melâike o muhabbetin nûruna secde etmeyi emir almıştır.
Allâhû Teâlâ hubb-i Sübhânîsine Âdem'i ayîne kılmıştır.

Bu emri-i Sübhânî insânın kadr ü azametini ne muazzam şekilde gösterir.

Nefes-i Rahmânı hâmil olan hazret-i insânın sûreti olarak yaradılan nisâ'ya ricâl taraf-ı İlâhîden tahbîb ettirilmiştir.

Alıntıdır.