Kadının Şahitliği

Şahitlik konusunda iki kadına bir erkeği mi kabul eder İslam?! Asla!:
Kadının Şahitliği İslâm hukûkunda erkeklerin vâkıf olamayacağı ve tamamen kadınların ilgi sahası olan doğum bekâret emzirme ve aybaşı gibi kadınlara mahsûs hallerde erkeğin değil sadece kadının hattâ tek kadının şâhidliği yeterlidir Bu gibi konulara kadınların çokça şâhid olmaları ve erkeklerden fazla gözlem ve tecrübelere sahip bulunmaları sebebiyle tek kadının şâhidliği bile geçerli sayılmıştır Hattâ Hz Peygamber (sav) Efendimiz’in emzirme konusunda tek kadının şâhidliğini kabul ettiği bilinmektedir Nitekim: "Erkeklerin muttalî olmadıkları şeylerde kadınların şâhidliği makbûldür" buyurması bunun en güzel delîlidir Doğum için de tek bir kadının şâhidliği kabûl edilmektedir Rasûlullâh (sav) Efendimiz: "Doğum konusunda bir kadının şâhidliği yeterlidir" buyurmaktadırlar Hz Ömer (ra) boşanma konusunda yalnız başına kadınların şâhidliğini kabul etmiştir Hz Ali (ra) da bir çocuğun öldürülmesine şâhid olan kadınların şâhidliğini muteber saymıştır
Aslında iki kadının şâhidliğinin bir erkeğin şâhidliğine denk olduğu iddiâsı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan asılsız bir iddiâdır Konu ile ilgili olarak Bakara sûresinin 282 âyet-i kerîmesinde şöyle buyrulur:

"Ey îmân edenler! Belirli bir vâdeye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın Bunu aranızda bir kâtib doğru olarak yazsın Erkeklerinizden iki de şâhid tutun Eğer iki erkek bulunmazsa şâhidlerden kendilerine güvendiğiniz bir erkek ve -biri unutunca diğerinin hatırlatması için- iki kadın yeter"

Yukarıda görüldüğü gibi bir bütün olarak ele alındığında âyetin genel olarak şâhidliği düzenleyen umûmî bir hüküm koymadığı âyet-i kerîmedeki hükmün sadece vâdeli borçlanmalarla ilgili olduğu açıkça görülür

İki kadın şâhid önerilmesinin sebebi birisi yanılırsa diğerinin ona hatırlatması içindir Ancak âyette "iki kadın şâhidden biri mutlaka yanılır veya unutur" denmemektedir "Yanılırsa veya unutursa" denmektedirO halde iki kadın şâhidden birisi şâhidlik ettiği borçlanma akdiyle ilgili olarak yanılmaz veya unutmazsa şâhidliğini tam olarak yaptığı için erkek şâhid ile kadın şâhidin şâhidlikleri yeterli aynı zamanda eşit değerde olacaktır Bu ise kadının şâhidliğinin erkeğin şâhidliğine denk olabileceğini gösterir

Neden mi? Çünkü o dönemde kadınlar ticaretle direk ilgilenmiyorduHatta Hz Hatice bile kendi işlerini erkeklere ticaretini erkeklere yaptırıyordu!O dönemde kendi ilgi alanlarının dışındaki " vadeli borçlar " konusundaki bu istisnai hükümü genelleştirmek sadece önyargı ifadesidirAyrıca yukarıda da ifade edildiği gibi kendi ilgi alanlarında olan işler için - mesela doğumemzirme - her kişinin tek şahitliği kabul edilmektedir

Günümüzde ekonomi özel ilgi alanına giren - ekonomi alanında eğitim gören kadınlar mesela - kadınlar için bu ayet tabii kendilerini sınırlandırmazÇünkü "unutma ve ilgi alanı olup olmama " temel sebepBu sebep ortadan kalkınca hükümde kalkarveya bu şartlara uyan - ilgilenmeyen unutanilgi duymayan dolayısı ile aklında tutma ihtimali daha az olan - kimsenin şahitliğinde ilgilenen gruba göre iki kişi şartı aranırVadeli borçlarda şahitlikte esas olan bunlardır - ilgi alakaişin içinde olup olamam ve dolayısı ile ilgi ile paralel unutup unutmama- yoksa cinsiyet :kadın erkek olup olmama değil !

Alıntıdır.