Kadınlara İbâdetlerde Kolaylıklar

Kadınlara İbâdetlerde Kolaylıklar:

İslâm Dîni ibâdetlerin yapılış şeklinde kadınlara bazı kolaylıklar tanımıştır Bunlar; namaz oruç hac zekât ve cihâd gibi ibâdetlerdir

Namaz:

Kadınlar beş vakit namazla mükellef olmakla birlikte cumâ bayram ve cenâze namazlarından muaf tutulmuşlardır Beş vakit namazı cemâatle kılmak yerine evde kılmalarının üstün tutulması başka bir kolaylıktır Hz Peygamber (sav) Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde:

"Kadının namazını evinde kılması dışarda kılmasından daha fazîletlidir" (146) buyurmaktadırlar

Kadınların namaz için ezân ve kâmet okuma mecbûriyetleri yoktur

Ayrıca kadın ay hâlinde veya lohusalık günlerinde namaz kılmaz Bu günlere rastlayan namazlar kılınmış hükmünde olup iâdesi gerekmez Nitekim Hz Peygamber (sav) Efendimiz Fâtıma bint-i Ebî Hubeyş’e hitâben:

"Hayız gördüğün zaman namazı bırak!" (147) buyurmuşlardır

Oruç:

Kadınlar hayız ve nifâs hâlinde oruçlarını tutmazlar Ancak Ramazân-ı Şerîf Ayı’nda tutamadıkları oruçları daha sonra kazâ ederler Hz Âişe (ranha)’nın bu konuda şöyle dediği rivâyet edilir:

"Biz Rasûlullâh devrinde âdet görüyorduk Namazı kazâ etmekle emrolunmuyor ancak tutamadığımız orucu kazâ etmekle emrolunuyorduk" (148)

Ramazân-ı Şerîf Ayı’nda hâmile veya emzikli olan kadınların kendilerine veya çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmamaları mübâhtır Daha sonra bunları gününe gün kazâ ederler

Kadın altmış gün kefâret orucunu tutarken aybaşı veya lohusalık durumu olursa orucu keser ve temizlendiği günden itibâren kalan günleri tamamlar

Zekât:

Zekât erkekler gibi zengin olan kadınlara da farzdır Zekât için nisâb miktarı mala sahip olmak gerekir Kadına âid; altın gümüş para veya ticâret malı nisâb miktarına ulaşır ve üzerinden de bir yıl geçerse kadın zekât vermekle mükellef olur Amr b Şuayb babası yoluyla dedesinden şu hadîs-i şerîfi nakletmiştir:

"Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Hz Peygamber (sav)’in yanına gelmişti Kızının kolunda iki tane altın bilezik vardı Allâh’ın Rasûlü (sav) kadına:

"Bunların zekâtını veriyor musun?" diye sorunca kadın:

"Hayır!" dedi

Hz Peygamber (sav

"Kıyâmet gününde yüce Allâh’ın bu iki bileziği senin koluna ateşten bilezik olarak takmasını ister misin?" buyurdu

Bunun üzerine kadın bilezikleri kızının elinden çıkarıp Allâh elçisinin önüne bıraktı ve şöyle dedi:

"Bilezikler Allâh ve Rasûlü’ne âiddir" (149)

Hac:

Kadının hac ibâdetini yapması için haccın diğer şartlarının yanında ayrıca yol arkadışının bulunması boşanma veya ölüm iddetlisi olmaması gerekir Hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulmuştur:

"Kadın yanında mahremi bulunmadıkça üç günden fazla yolculuk yapamaz" (150)

"Bir kadın yanında kocası bulunmadıkça hac yapmasın!" (151)

Hac veya umrede ihrâma giren kadınlar normal elbiseleri ile ibâdet yaparlar Telbiye getirirken seslerini yükseltmezler Hayızlı ve nifâslı kadınların ihrâma girerken temizlenmek gâyesi ile boy abdesti almaları sünnettir Hadîs-i şerîfde:

"Hayızlı veya nifâslı kadınlar boy abdesti alır ihrâma girer ve Beytullâh’ı tavâf etmek dışında haccın bütün menâsikini îfâ ederler" (152) buyurulur

İhrâmdan çıkarken de kadınlar saçlarının ucundan biraz keserler

Ayrıca sa’y esnâsında kadınların remel (omuzları silkerek çalımlı yürüme) yapması ve iki yeşil direk arasında koşarak yürümesi gerekmez

Cihâd:

Güçlüklerine rağmen kadın sahâbîlerin cihâda katılarak geri hizmetlerde bulunduklarını İslâm Târihi’nden okumaktayız

Cihâdın çok büyük ecir kazandırdığını öğrenen kadınlar erkekler gibi cihâda katılamayışlarına üzülmüşler ve kendileri için cihâdın yerini tutabilecek bir amelin olup olmadığını Hz Peygamber (sav) Efendimiz’e sormuşlar; bunun üzerine Hz Peygamber (sav) Efendimiz; Kadınların cihâdının hacc ve umre olduğunu bildirmişlerdir Bir hadîs-i şerîflerinde:

"Hac ne güzel cihâddır!"(153) buyurmuşlar ve hac veya umre ziyâreti yapan hanımların düşmanla cihâda katılmış gibi ecir kazanacaklarını müjdelemişlerdir

Alıntıdır.