Fizyolojik ve Psikolojik Farklılık

Fizyolojik ve Psikolojik Farklılık

Cenâb-ı Hakk erkek ve kadına farklı husûsiyetler ve meziyetler vermiş ve onların toplum içindeki mevkîlerini de farklı kılmıştır Haklar ve mes’ûliyetler bu farklı husûsiyetlere göre tanzîm edilmiştir Erkek ve kadın aynı zamanda birbirlerinden farklı güzel kabiliyetlerle de donatılmıştır

Allâh Teâlâ erkeğe; güç kuvvet metânet mihnet ve meşakkatlere tahammül tedbir temkin ve sebat hâdiseler karşısında dayanma ve direnme sevinç ve hüzünde muvâzene ve îtidâl savaş gücü irâdî ve aklî üstünlük gibi özellikler vermiştir

Hanımlara ise; duygu derinliği incelik şefkat merhamet hayâ fedâkârlık çocuk bakımı ve neslin muhâfazası gibi meziyetler ihsân etmiştir Onlar bünye olarak nârin olduklarından hayâtın çeşitli safhalarında birtakım süprizlerle karşılaştıklarında bazen bedenî ve rûhî zaaflara düşerler Zîrâ hisleri fevkalâde kuvvetlidir Merhamet duyguları yüksektir (84)

Görülüyor ki erkek; kadından daha kuvvetli zorluklara daha dayanıklı hâdiseler karşısında daha soğukkanlıdır Hareketlerinin neticelerini daha iyi düşünür Kadın ise fıtraten zaîf hılkaten nahîftir His yönünden çok zengin şefkat yönünden de engin bir deryâ gibidir Mutlaka bir erkeğin himâye ve desteğine muhtaçdır Erkeğin kadına göre üstün tarafları olduğu gibi kadının da erkeğe göre üstün tarafları bulunmaktadır Her biri ancak bu farklı yaratılışının îcâbını yapabilir

Çocuğun çeşitli ihtiyaçları karşısında annedeki değişken duyguları ve imkanları erkekte bulamazsınız Erkekdeki tabiatın dâimî sert tezâhürlerine ve hayatın sayısız güçlüklerine karşı koyacak bir yaratılış husûsiyetini de kadında bulamazsınız Bunun için İslâm Dîni âile müessesesinde kadınla erkek arasında kendi maddî ve mânevî kabiliyetlerine göre vazîfe taksîmi yapmıştır Her cinse görebileceği işi vermiş; kadına yapamıyacağı işi teklif etmemiş taşıyamıyacağı mes’ûliyyeti de yüklememiştir (85)

Alıntıdır.