Islam erkeğe karısını dövme hakkı(!) verir mi? Önce bu konu ile ilgli görüşleri âyet ve hadisleri meallendirecek sonra da bunlarlâ ilgili mülâhazalarımızı arzetmeye çalışacağız.

Nisâ Suresinde meâlen şöyle buyurulur: "Erkekler kadınlar üzerine kavvâm (muhâfiz veliyyülemir yönetici gözetici kayyûm) dırlar.

Çünkü bir kere Allah onların bazısını bazısından üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından infak etmektedirler. Onun için iyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın kendilerini saklaması yönüyle kendileri de gaybi muhâfaza ederler. Serkeşliklerinden (nüsûz) endişe ettiğiniz kadınlara gelince: Evvelâ kendilerine nâsihat edin sonra onları yataklarında yalnız bırakın (kâr etmezse) dövün. Dinlerlerse incitmeye bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir çok büyüktür. Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem onûn tarafından bir hakem de bunun tarafından gönderin..." Âyetin geliş sebebi şudur: Ensâr'ın ileri gelenlerinden Sa'd b. Rabî'aya karşı karısı Habîbe dik kafalılık etmiş o da ona bir tokat vurmuştu. Babası hemen kızını alıp Rasulüllah'a giderek şikâyet etmiş Rasûlüllah (s.a.s.) da "Mutlaka ondan kısas alırız." buyurmuşlardı. Bunun üzerine bu âyet geldi. Allah Rasûlü (s.a.s.)'de "Biz birşey yapmak istedik Allah ise başka bir şey murad etti. Şüphesiz hayır Allah'ın diledigindedir." buyurdular.

2- Rivâyete göre Hz. Eyyûb (a.s.) bir olay sebebiyle karısına yüz deynek vurmaya yemin etmişti de Allah (c.c.) ona şöyle vahyetti.(age VI/4101) "Eline bir deste (sap) al da onunla vur ki yeminini bozmuş olmayasın..."

Konumuzla ilgili görülen âyetler bunlardır.

Hadîslere gelince:
1- "Kadınlar hususunda Allah'tan (c.c) korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emânıyla aldınız ve onları kendinize Allah'ın kelimesiyle helâl kıldınız. Döşeklerinize sevmediğiniz bir kimseye ayak bastırmamaları sizin onlar üzerindeki hakkınızdır. Bunu yaparlarsa onları; zarar vermemek sârtıyla dövün. Onların sizin üzerinizdeki hakkıda yiyeceklerini ve giyeceklerini marûf şekilde vermenizdir..."

Hadis Rasûlüllah Efendimizin (s.a.s.) vedâ haccında irad buyurdukları hutbede geçen cümlelerden biridir. Kocalarının döşeklerine onların hoşlanmadığı kimselere ayak bastırmaları yabancı erkekleri ya da yakınları olsa dahi kocalarının hoşlanmadığı erkekleri eve alıp kocaları yokken. onlarla sohbet etmeleri demektir zinâ etmeleri değildir. Çünkü zinânın "had" cezâsı vardır ve bellidir.

2- "Sizden biriniz karısını köle döver gibi dövmesin. Sonra aynı günün akşamında beraber yatacaklardır..."

3- Rasûlüllah (s.a.s.) "Allah'ın kulları olan kadıncağızları dövmeyin!" buyurmuşlardı. Bir süre geçince Ömer gelip "Ey Allah'ın Rasûlü kadınlar kocalarına karşı başkâldırdılar" diye şikâyette bulununca dövülmelerine izin verdi.

Arkasından da pek çok kadın Rasûlüllah'ın hanımlarını çevirip kocalarını şikayette bulundular. Bunun üzerine Allah Rasûlü: "Bir çok kadın Muhammed'in ev halkına gelip kocalarını (dayak yüzünden) şikâyet etmişler. Bu kocalar sizin iyileriniz değillerdir."buyurdu.

4- Âişe vâlidemiz dediler ki: "Allah Rasûlü ne bir hizmetçisine bir tokat vurdu ne de bir karısına..."

5- Kâsım b. Muhammed'in nakline göre: "Rasûlüllah kadınları dövmeyi yasakladı. Bunun üzerine dediler ki "Ey Allah'ın Rasûlü kadınlar işi azıttılar." O da: "Öyleyse dövün ama; kötü olanlarınızdan başkası da dövmez." buyurdular: Hadisle anlatılan olay üçüncü hadisle anlatılan olayın değişik ifadelerle nakledilmesinden başka bir şey olmamalıdır.

6- Habibe bt. Sehl Sâbit b. Kays b. Semmâs'ın nikâhında idi. Sâbit ona vurdu ve bir tarafını kırdı. Habibe gelip durumu Allah Rasulüne anlattı. O da Sâbit'i çağırdı ve "bir miktar malını al ve ondan ayrıl." buyurdu. Sâbit: "Bu uygun olur mu ey Allah'ın Rasulü?" diye sordu. "Evet olur." cevabını aldı. Sâbit:"Ben ona iki bahçe mehir olarak vermiştim şu anda da onlar elinde" dedi. Allah Râsulü; "O halde onları al ve ondan ayrıl." buyurdu. O da öyle yaptı.

Şimdi de işin felsefesine geçebiliriz:
Önce Islâm kadın dövme meselesini ihdas etmemiş aksine pek çok yönden. bunu önlemeye çalışmıştır. Hanımının gözünü şişiren kolunu kafasını kıran mahkemeye intikal ettirilirse eş (yaralama bedeli) öder diyet öder ya da kısas olunur. Kadın ona Allah'ın bir emanetidir ve Rasûlüllah (s.a.s.) "AIlah'ın kızcağızları" tabir ettiği kadınların dövülmemesini istemiştir. Müslümaların en büyük örneği olarak kendisi hiç dövmemiştir; kadınlarını dövenlerin iyi müslümanlar olmadıklarını haber vermiştir...

Alıntıdır.