Suda boğulma kazaları zannedildiği gibi daha çok acemi yü zücülerin veya yüzme bilmeyenlerin değil; kendisini iyi yüzücü zanneden gösterişe hevesli kişilerin başına gelmektedir.

İstatis tikler boğulma vakalarının ancak yüzde beşinin gerçek kaza nitealiği taşıdığını göstermektedir.

DİKKAT:
• Tanımadığınız bir suya tek başınıza yüzmeye gitmeyiniz.

• Dibini bilmediğiniz bir suya tepe üstü dalış yapmaymız.

• İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayınız. Tehli keli numaralar yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçınınız.

• Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plâs tik yüzücülere güvenip kendinizi denizin kucağına bırakmayınız. Siz farkında olmadan rüzgar ve akıntı üzerinde güneş banyosu yaptığınız plâstik yatağı veya botu uzaklara sürükleyebilir.

• Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat ediniz. Mo tor sürücüleri tek kişiyi zor farkederler.

• Tekne kullanıyor iseniz; mutlaka yanınıza cankurtaran yele ği alınız.

• Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyiniz.

• Suya birden bire dalmayınız. Su ile vücudunuz arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmanıza ve paniğe kapılarak boğulmanı za sebeb olur.

• Yüzerken küçük çapta da olsa fenalık hissettiğiniz an su dan çıkmız.

• Boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünüz zaman bu konuda tecrübeniz yoksa kurtarmak için suya dalmaymız. Zi ra boğulmak üzere olan kazazede can havliyle size tutunmaya çalışacak ve sizin de kendisi ile birlikte boğulrnanıza sebep olabi lecektir.

Neler Yapabilirsiniz?
• Boğulmak üzere olan birini gördüğünüz zaman elinizin altın da ve çevrenizde onu kurtarmada işe yarıyacak ne varsa kullanı nız. Bir dal uzatabilir bir tahta parçası veya can simidi atabilir bir halat kullanabilirsiniz.

• Elinizden hiçbir şey gelmezse bağırarak başkalarından im dat isteyiniz.

KAZAZEDE SUDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA
Sudan kendi başına çıkan veya kurtarılan bir kazazede değişik durumlar altında olabilir:

- Bayılmamıstır ve solunum yapmaktadır: Kazazede kendisin de imiş gibi görünmekle beraber şok geçiriyor olabilir. Telaşa ka pılmayınız ve hastanın moralini düzeltici telkinde bulununuz. Üze rine battaniye ceket kazak gibi şeyler örterek vücudunu sıcak tu tunuz. Öksürük nöbeti geçiriyor ise ve yüzü de morarmış ise mut laka doktor çağırınız. Çünkü bu belirtiler yuttuğu suyun yanlışlık la akciğerlerine gittiğini göstermektedir.

- Bayılmısstır fakat solunumu normaldir: Onu boylu boyunca
uzattıktan sonra vücuduyla birlikte başını yana çeviriniz. Böylece yuttuğu suyu çıkarmasını sağlamış ve akciğerlere kaçmasını ön lemiş olursunuz.

- BayılmıŞtır ve nefes alması da durmuştur: Kazazedeyi boy lu boyunca yere uzatınız. Ensesinin altına bir ceketi veya kazağı katlayıp koyunuz ve başını geriye yaslayınız. Böylece nefes alma sını kolaylaştırıcı pozisyona getirmiş olursunuz. Ondan sonra ya pay solunuma geçiniz. Eğer kalbi de durmuş ise; doktor gelinceye kadar yapay solunumla kalp masajını birlikte tatbik ediniz.

Boğulan bir kimsenin kendine gelmesi saatler sürebilir. Çünkü soğuk bir vücut oksijeni beyine çok geç ulaştıracaktır. Bu sebeb le kazazedeye yapay solunum uygularken vücudunu da sıcak tut maya çalışınız.

İKAZ: Günün kahramanı olmak için doktora haber vermeye lüzum görmeksizin kazazedeye yardıma koşmayınız. İlk yapaca ğınız iş (hele solunum ve kalp durmuş ise) doktor çağırmaktır. Ya pay solunuma ve kalp masajına ancak doktoru beklerken teşeb büs etmelisiniz.