Aksarayın Coğrafi Yapısı
Aksaray İlinin Coğrafi Yapısı
Aksarayın Coğrafi Yapısı NedirAKSARAY iLiNiN COĞRAFi KONUMU Aksarayülkemizin kalbi sayılacak bir noktadadır. Edirne İstanbul AnkaraAdana İskenderun karayolu ile Samsun KayseriKonyaAntalya karayolu üzerindedir. 33-35 derece doğu meridyenleri ile 38-39 derece kuzey paralelleri arasında yer alır. Yüzölçümü 7626 km²dir. Aksarayın 6 ilçesi : 1.Ağaçören 2.Eskil 3.Gülağaç 4.Güzelyurt 5.Ortaköy 6.Sarıyahşi Ayrıca 191 köy ve kasabası bulunmaktadır. YÜZEY ŞEKİLLERİ: Aksarayyüzey şekilleri itibariyle düzlüktür.Denizden 1000 metre yükseklikte yer alır.İlin güneydoğusunda Hasan dağı(3268 m);Kuzeyiorta bölümünden ayıran noktada uzanan ve Hasan dağı ile birleşen Ekecik dağı(2137 m)bu yaylada yer alan yüksekliklerdir.Aksarayın orta kesimlerikuzeyigüneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır.Güneyde Obruk platosunun uzantısı ve Aksaray ovası bulunur.En önemli akarsuyu Uluırmaktır.7626 km² olan ilin 5713 km² si tarım arazisiçayırlıkotlak ve meradır. Aksarayın en önemli gölü Konya ve Ankara ile müşterek sınırlara sahip oldukları Tuz gölüdür.Tuz gölü ülkemizin en büyük ikinci gölüdüryüzölçümü 1500 km² diryurdumuzun en önemli tuz yataklarından biridir. BİTKİ ÖRTÜSÜ: Aksarayetrafı kuzeyde Kuzey Anadolu(Karadeniz)güneyde Güney Anadolu (Toros)dağları;doğusu yüksek Doğu Anadolu Platosubatısında İç Batı Anadolu yüksek platosuyla çevrili olan Orta Anadolu Bölgesinin Tuz gölü havzasında yer alır. Deniz etkisinden tamamen mahrumdur. Dolayısıyla orman yetiştirme ortamına sahip değildir. Yağışın diğer yörelere nazaran daha fazla olduğu Hasan Dağı eteklerinde altta ve üstte meşeortada bir kuşak halinde dağ kavağı Ekecik Dağında meşe ormanları görülür. İlimizin bitki örtüsü Bozkır ikliminin tabii bitki örtüsü olan Bozkır bitkileridir.İklim; kışları sertyazları kuraktıryağışlar azdır. Havanın kuru olması ve kurutucu etkisi az olan yağışın tesirini bir kat daha azaltır. AKSARAY İLİNİN TARİHÇESİ KISA TARİHÇE M.Ö. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz Konya yakınlarındaki Çatalhöyükte Hasandağına dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara rastlanılmaktadır. Burada Hasandağının lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme rastlanmıştır. Neolitik dönemde Aksaray ve çevresi iskan görmüştür. Kalkolitiktik ve eski demir devirlerinde iskan olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu döneme ait seramiklere rastlanılmaktadır. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Anadolu Hitit kavmi yaşamıştır. Bu dönemde asurlu tacirler burada ticaret yapmışlardır. Aksaray’ın ilk ve orta tunç devirlerindeki durumunu Acemhöyük ören yerlerindeki yapılan arkeolojik kazılardan ve müze müdürlüğünün satın almış olduğu eski eserlerden öğrenmekteyiz. Bu dönemde asurlu tüccarlar Mezopotamya’ dan gelerek şehirlerin banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya başlamışlardır. Asurlu tüccarlar yazıyı biliyorlardı. Pişirilmiş çamur üzerine yazılmış metinler çamurun pekiştirilmesi suretiyle yapıştırılıyordu. Höyük M.Ö. 2000 yılının ilk yarısına isabet etmektedir. Koloni döneminin sonlarına doğru M.Ö. 1700 yıllarında Kafkaslardan gelen küçük şehir devletleri kuran ve Anadolu’da Askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığını görüyoruz. Hint-Avrupalı olan bu kavmin Anadolu’da siyasi iktidarı ele geçirerek kurduğu devlet eski Hitit devletidir. Aksaray’da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber mağlup memleketler arasında Aksaray’ında adı geçmektedir. Orta Anadolu’da M.Ö. 13 yy. sonlarına kadar devam eden Hitit egemenliği M.Ö. 12 yy- da batıdan (Trakya) gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsüdür. Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme özelliği nedeniyle bölgemize çok sayıda yeraltı şehri ve dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri yapılmıştır. 7 yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul’a yaptıkları sefer nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış Ihlara Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri birimleri oluşmuştur. Aksaray 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hakimiyetine kadar İlhanlı Danişmentli Karamonoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470 yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir. SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE AKSARAY 1142 yıllarında Selçuklu egemenliğine giren Aksaray’a ıı. Kılıçarslan zamanında saraylar medreseler zaviyeler kervansaraylar yaptırıldı...