Peygamber Efendimizin Çok Evlilik SebepleriPeygamber Efendimizin Evlilikleri


Hz. Hatice

Hz. Hatice. Hz. Peygamber'in ilk ve en sevgili eşi. İlk iman eden bütün malını İslâmiyet'in yayılmasına ayıran yüce insan. Allah'ın Elçisi'nin 25 yaşında iken evlendiği eşi 40 yaşında dul ve iki çocuk sahibi idi. 25 yıl mutlu bir evliliğin neticesinde 2 oğul ve 4 kızları olmuştu. Sağlığı ve gücü yerinde mutlak seçme hakkı olduğu halde Allah'ın Resul'ü Hz. Hatice'nin üzerine ikinci bir eşi hiçbir zaman almamıştır.

Sevgili Peygamber'imiz Hz. Hatice'yi kaybettikten sonra ona olan sevgi ve hatırasına hürmeten 3 yıl evlenmeyerek yalnız yaşamayı tercih etti.


Hz. Sevde

Hz. Sevde. Hz. Peygamber'in 2. eşi. İlk iman eden müslümanlardandı. Mekke'deki putperestlerin müslümanlara yaptıkları eziyetlere dayanamayarak kocası Sükrân ile Habeşistan'a sığındı. Orada eşi Hırıstiyan oldu ve bir müddet sonra da öldü. İnançları hiçbir zaman değişmeyen Hz. Sevde tekrar Mekke'ye dönmek mecburiyetinde kaldı. Müslüman saflarında savaşırken 16 yaşındaki oğlunu da kaybetti. Allah'ın Elçisi İslâmiyet uğruna çektiği bunca sıkıntılara karşılık Hz.Sevde'ye evlenme teklif etti. Bu sırada o bir kadın için geçkin bir çağ olan 50 yaşında bulunuyordu.


Hz. Ayşe

Hz. Peygamber'in 3.eşi Aişe Resulullah’ın bâkire olarak evlendiği ilk ve tek kadındır. O daha sonra halife olacak olan Hz.
Ebubekir’in biricik kızıdır. Ayrıca Hz. Aişe çok zeki bir nâdire-i fıtrat ve nübüvvet dâvâsına tam vâris olabilecek yaratılışa sahip bir kadındı. Evlendikten sonraki hayatı ve daha sonraki hizmetleri de göstermiştir ki O muallâ varlık ancak Nebî zevcesi olabilirdi. Zira O yerinde en büyük hadisçi en mükemmel tefsirci ve en nâdide fıkıhçı olarak kendini gösteriyor her yönüyle Hz. Peygamber’i temsil etmeye çalışıyordu.

Resulullah Aişe’yi çok seviyor ve O’na karşı çok şefkatli davranıyordu. Hz. işe’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ben kızlarla oyun oynardım. Oyun arkadaşlarım gelir ve benimle oynardı. Resulullah’ı gördükleri zaman O’ndan gizlenirlerdi. Çok defa Resulullah bu arkadaşlarımı benimle oynamaları için gönderirdi."


Hz. Hafsa

Hz. Hafsa. Hz. Peygamber'in 4.eşi ve yakın dostu ikinci halife Hz. Ömer'in kızıdır. Mekke putperestlerinin eziyetlerine dayanamayarak ilk müslümanlardan olan kocası Huzâfa ile birlikte Habeşistan'a daha sonraları da Medine Şehri'ne hicret etti. Uhut Savaşı'nda kocası şehit olunca dul kaldı. Allah'ın Elçisi Hz. Ömer'in isteği ile kızını eş olarak almış ve böylece akrabalık bağı ile onları onurlandırmıştı.


Hz. Zeynep


Resulullah (sav) Hafsa’dan sonra bu kadınla evlenmiştir. Onun kocası da Bedir’de şehit edilmiş olan Ubeyde b. Hâris’tir. Yalnız başına ve kimsesiz kalan bu mübarek kadının yaşı da 60’tır. Bu kimsesizlik zamanında kendisine yardım edecek bir ele şiddetle muhtaçtır. Onu bu ihtiyaç içerisinde gören şefkat ve merhamet Peygamberi onu da nikâhlayarak kendi kanatları altına almak istemiştir. Zaten evlendikten iki yıl sonra da vefat etmiştir.

Altmış yaşındaki bir kadınla evlilikte dünyevî bir arzunun bulunması elbette mümkün değildir. Bu evlilikteki tek gaye de yalnız başına kalan birisine bir yardım eli uzatmaktan ibarettir.


Hz. Cüveyriye

Hz. Cüveyriye Düşman Benû'l - Mustalik Kabilesi reisinin dul kızı ve Hz. Peygamber'in 6.eşidir. İlk kocası müslümanlarla yaptığı savaşta vefat etmişti. Esir düşen Hz. Cevriye cariye olacağı yerde Hz. Peygamber'in eşi olmuştur. Allah'ın Elçisi bu evliliği gerçekleştirmekle akraba bağı oluştuğundan düşman kabilesi mensupları da İslâmiyet saflarına geçmekte gecikmemişlerdir.


Cahş Kızı Hz. Zeynep

Cahş Kızı Hz. Zeynep Hz. Peygamber'in öz halasının güzelliği ve mağrurluğu ile ünlü kızı ve 7.eşidir. Arabistan'da azat edilen köleler haksızlığa uğratılıyordu. İşte bu kötü geleneği silmek ve onların da diğer insanlarla eşit olduğunu göstermek için Allah'ın Resul'ü; azat olmuş kölesi ve hukuken evlât edindiği kâmil insan Zeyd'i hala kızı Zeynep ile evlendirdi. Ancak eşler anlaşamıyor ve uyumsuzlukları devam ediyordu. Hz. Peygamber'in karşı çıkmasına rağmen Zeyd evliliği sona erdirdi. Hz. Zeynep bu olaylara çok üzülmüştü. Bir müddet sonra da Hz. Peygamber'e Zeynep ile evlenmesi için vahiy yoluyla emir geldi.


Hz. Ümmü Habîbe

Hz. Ümmü Habibe Mekke putperestlerinin lideri ve başkomutanı Hz. Peygamber'in baş düşmanı Ebu Süfyan'ın kızı ve 9.eşidir. Mekke’de küfrün bayraktarlığını yapan Ebû Süfyân’ın kızıdır. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarmaya muktedir Yüce Rabbimiz gelecekte müminlerin annesi konumuna yükselecek bu kadına İslâm’ın bidayetinde imanı nasip etmişti. Mekke’nin zor şartlarında inancını yaşayamayınca kocasıyla birlikte Habeşistan’a hicret etme mecburiyetinde kalmıştı. Ancak bu esnada kocası önce Hıristiyan olmuş sonra da ölmüş Ümmü Habibe yalnız başına kalmıştı. Allah Resulü durumu öğrenince Necâşi’ye haber göndererek tek başına kalan bu hanımın kendisine nikahlanmasını istedi. Durumu öğrenince fevkalâde sevinen Ümmü Habibe’nin nikahı Necâşi huzurunda kıyılmış oldu.


Hz. Safiyye

Hz. Peygamber'in 10.eşi Hayberli Yahudi kızı. Bu kadın da Resulullah’ın hissesine düştüğü için Safiyye adını almıştır. Ana-babası Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Hatta babası Nadiroğullarının reisi annesi de Kureyza oğullarının reisinin kızıydı. Hayber Gazvesi’nde babası kocası ve kardeşi öldürülmüş kabilesinden pek çok kimse esir alınmıştı. Safiyye İslâm’a karşı aşırı bir şekilde kin ve nefretle doluydu.

Savaş sonrası Resulullah onu kendi nikahına alarak yumuşamasını sağlamış oldu. Bu evlilikle de Yahudilerin önemli bir bölümüyle akrabalık kurulmuş onların Müslümanlığı yakından tanımaları imkânı sağlanmış düşmanların kötü bir kısım emellerinin önceden bilinmesi kolaylaşmış ve Müslümanlığın sınırları bu vesileyle genişlemeye yüz tutmuştur.


Hz. Mâriye

Mısırlı Hz. Mâriye Hz. Peygamber'in 11.eşidir. Mısır Kralı Mukavkıs tarafından hediye olarak gönderildi. Allah'ın Resul'ü de onu cariye değil eş olarak kabul etti ve nikâhladı. Bu evlilik Mısır Halkı'nın İslâmiyet'e sıcak bakmasına çok etkili olmuştur.


Hz. Meymûne

Hz. Meymûne Hz. Peygamber'in son ve 12.eşidir. Allah'ın Elçisi putperest Mekke'liler ile münasebetlerinde düşmanlığın ortadan kalkmasını istiyordu. Mekke'li dul bir hanım olan Hz. Meymûne' nin muhtelif kabilelerin hatırlı kişileri ile evli 8 kızkardeşi bulunuyordu. Bunların kocaları Mekke'de geniş bir etki sahasına sahiptiler. Bu evlilik Mekke Halkı ile gerginliğin azalmasına vesile olmuştur.