Aşkın bir gök gibi yayılır göğsümüze Ya Rasulallah!
Umutlar filizlenirbahar gelir yeryüzüne Ya Rasulallah!
Cuşa gelircezbelenir cümle canlar
Can verir cemalin seyrine Ya Rasulallah!


Kendisi Rahman ve Rahim olan Allah merhamet ve şefkat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına da koymuştur. İnsanlara şefkat ve merhamet duygusu en üst düzeyde Allah’ın hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberlerde bulunur. Allah’ın kalplerine yerleştirdiği bu şefkat hissiyle peygamberler bütün gayretlerini ümmetlerinin kurtuluşu yolunda sarfetmişlerdir. Ümmetine acıma ve şefkat konusunda en fazla öne çıkan Allah elçisi ise şüphesiz son peygamber olarak görevlendirilen ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.s.)dir. Her güzel haslet ve ahlâkta olduğu gibi Allah Rasulü şefkatte de zirve şahsiyettir.

Allah Rasulü (s.a.s.) Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetinin yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla bütün hayatı boyunca insanların ilahi rahmetten istifade etmesi için olağanüstü çaba harcamıştır.

Allah Rasulü (s.a.s.) kendisine inananların memnuniyetini temin etmek onları huzurlu ve mutlu kılmak için de çok hassasiyet göstermiş ashabının üzülmemesi ve zarar görmemesi hususunda çok titiz davranmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususa açık işaret bulunmaktadır. “Andolsun size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir” (Tevbe 128) Bu âyet Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in ümmetine olan şefkat ve ilgisini onlar için nasıl endişelendiğini kendisine inananların sıkıntılarına tahammül edemediğini bunların kendisine çok ağır geldiğini müminlere olan şefkatini ve merhametini çarpıcı bir şekilde ifade etmektedir.

Allah Rasulü’nün insanlara engin rahmeti öyle boyutlara ulaşmıştır ki inkâr edenlerin bile hidayete ermeleri için çabalamıştır. Allah Teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur: “Bu söze (Kur’an’a) inanmıyorlar diye neredeyse kendini telef edip bitireceksin.” (Kehf 6; Şuarâ 3) Nitekim o Allah’ın dinine davet etmek için yurtlarına gelen Allah elçisini feci bir şekilde karşılayan ve şehrin ayak takımı insanlarını üzerine salan Taif halkı için beddua etmek bir yana Allah’a şöyle yalvarmıştır:

“Allah'ım kuvvetimin yetersizliğini çarelerimin tükenişini ve insanlarca horlanışımı sana havale ediyorum. Ey acıyanların en merhametlisi sen horlananların Rabbi Sen beni kime bırakacaksın? Üstüme saldıran uzak birilerine mi yoksa başıma geçirttiğin bir düşmana mı? Eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve etkileyicidir. Yüzünün kendisiyle karanlıkların açıldığı dünya ve âhiretin düzgünleştiği nuruna sığınırım. Bana gazabının inmesinden kızgınlığına düşmekten sana sığınırım sadece senin rızanı isterim yeter ki sen razı ol çare de ancak seninle güç de ancak seninledir”. (İbn Hişâm es-Sîre II 60-63; İbn Sa’d et-Tabakât I 210-212; Belâzürî Ensâb I 227)

Bir keresinde çok ağır hakaretlere maruz kalmış melek imdadına koşmuş eğer isterse bir dağı kaldırıp bu âsî kavmin tepesine indirebileceğini söylemişti. Ama o şefkat abidesi insan ellerini kaldırarak; “Allah’ın onların neslinden (kıyamete kadar) yalnızca Allah’a ibadet edip O’na şirk koşmayan birilerinin çıkacağını ümit ediyorum.” demiş ve onlara herhangi bir belanın gelmesini istememişti. (Buhârî Bedü’l-Halk 7; Müslim Cihad 111)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ümmetine öyle düşkündür ki ümmetinin dünyada ve ahirette sıkıntıya düşmesi onu çok müteessir ve mahzun eder onu en çok düşündürüp mahzun eden de ümmetinden cehennem azabına düşecek olanların hâlidir. Ümmetini cehennem azabına götüren bir yola düşmemesi için bir baba şefkatinin ötesinde ikaz eden Rasulüllah (s.a.s.) bizlerin hayırlara güzelliklere kavuşması hususunda ısrarcı olmuştur. Nitekim Şefkat Peygamberi (s.a.s.) ümmetine olan bu düşkünlüğünü şöyle ifade etmişti: “Hiç şüphesiz ben size bir babanın evladına olan durumu gibiyim”. (Ebu Davud Taharet 4; Beyhaki Sünen-i Kübra I 91)

Görüldüğü gibi İslam Peygamberi (s.a.s.)’nin müminlere olan şefkati bir babanın evladına olan şefkati gibidir. Onun merhameti sadece dönemindeki insanları değil kıyamete kadar gelip geçecek bütün ümmetini de içine almaktadır. Onun ümmetine düşkünlüğü her gece sabahlara kadar ümmeti için dualarla Rabbine yakarmasına sebep olurdu. Nitekim bir gün ellerini kaldırmış “Allah’ım ümmetimi koru ümmetime acı!” diye ağlayarak dua ederken Yüce Allah Cebrail’e buyurdu ki: “Ey Cebrail! Gerçi Rabbin her şeyi bilir; ama sen git Muhammed’e niçin ağladığını sor.” Cebrail geldiğinde Peygamberimiz ona ümmeti için ağladığını söyledi. Cebrail Allah’ın huzuruna dönüp durumu anlattı.

Yüce Allah buyurdu ki: “Ey Cebrail Muhammed’e git ve şunu söyle: Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz”. (Müslim İman 346)

Hz. Peygamber (s.a.s.) müminlere kendi nefislerinden daha yakın ve önceliklidir. İnananlara dünya ve ahirette hayırlarına olanı göstermiştir. Bir hadis-i şerifte; “Ben müminlere kendi öz canlarından daha yakınım. Allah Rasulü (s.a.s.) müminlere kendi canlarından daha azizdir.” (Ahzab 6) buyurmuş ve sonra da sözüne şöyle devam etmiştir: “Kim bir mal bırakırsa o akrabalarınadır. Fakat kim de bir borç veya bakıma muhtaç kimse bırakarak giderse borcunun ödenmesi ve geride kalanların bakımı bana aittir onların velisi ve koruyucusu benim”. (Buharî Tefsir 33; Müslim Feraiz 15)

Hz. Peygamber (s.a.s.) Uhud Savaşı esnasında düşmanın ani hücumu karşısında dişi kırılıp yüzüne miğferinin bir parçası saplandığı ve yüzünden dökülen kan yere düşeceği esnada hemen ellerini kaldırarak “Allah’ım kavmime hidayet et çünkü onlar (beni) bilmiyorlar.” niyazıyla can düşmanı olan kâfirlerin başına gelmesi muhtemel bir belayı önlemeye çalışmıştı. (Buhârî Enbiya 54; Müslim Cihad 105)

Şefkat Peygamberinin (s.a.s.) hane-i saadetinde birlikte yaşama bahtiyarlığına eren Hz. Âişe (r.anha) annemiz dinin emir ve yasaklarında Efendimizin ümmetine olan şefkatini şöyle ifade etmiştir: “Allah Rasulü iki tercih arasında muhayyer bırakıldığında mutlaka kolay olanı tercih etmiştir”. (Buhârî Menakıb 27; Müslim Fezail 77)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ashabına hitap ederek imkanı yerinde olanların hac yapmalarının farz olduğunu bildirmiş onlardan hac görevini yerine getirmelerini istemişti. Orada bulunanlardan biri “Her sene mi hac yapacağız”? deyince Allah Rasulü (s.a.s.) sessiz kalmıştı. Bunun üzerine soru soran kimse üç kere sorusunu tekrar etti. En sonunda Peygamber Efendimiz (s.a.s.): “Eğer evet deseydim her sene hac yapmanız farz olacaktı ve siz de buna güç yetiremeyecektiniz.” buyurarak ümmetinin altından kalkamayacağı bir hükmün farz kılınmasını istememiştir. (Müslim Hac 412; Nesaî Menâsik 1) Hz. Peygamber (s.a.s.) başka bir hadislerinde bu konuda “Eğer ümmetime zorluk vereceğimden çekinmeseydim her namazın başında onlara misvak kullanmalarını emrederdim” buyurmuştur. (Buhârî Cum’a 8; Müslim Tahare 42)

Allah Rasulü (s.a.s.) birkaç gece mescidde ashabına teravih namazını kıldırmış daha sonra cemaat hâlinde kıldırmayıp odasında tek başına kılmıştı. Ashab Efendimizin çıkıp kendilerine teravih namazını kıldırmalarını arzu etmişlerdi. Rasulüllah (s.a.s.) onların bu arzularını gördüğünü fakat bu şekilde cemaatle devam ederse teravih namazının ümmetine farz kılınabileceğini farz kılındığında ümmetinin bunu yerine getirmekten aciz kalacağını bildiğinden cemaatle kıldırmayıp tek başına kılmıştır. (Buhârî Salatü’t-teravih 2; Müslim Salatü’l-müsafirin 178)

Hz. Peygamber (s.a.s.) namazlarını oldukça uzun kılardı. Bilhassa nâfile namazları sahabenin takatını aşacak mahiyette idi. İşte o böyle bir namaz kılma niyetiyle duruyor sonra da namaz esnasında bir çocuk ağlaması duyunca hemen namazı hızlandırıyordu. Çünkü o günlerde kadınlar da Allah Rasulü’nün (s.a.s.) imamlığında namaz kılmak için cemaate iştirak ediyorlardı. Efendimiz ağlayan çocuğun annesini böylece rahatlatıyordu. (Buharî Ezan 65; Ebu Davud Salât 123) Bu itibarla Peygamberimiz namazda imamlık yapanlara şu tavsiyede bulunmuştu: “Sizden biri insanlara namaz kıldırırken cemaatin durumunu dikkate alarak cemaate ağır gelmeyecek şekilde namaz kıldırsın. Zira cemaat içinde zayıf hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken ise istediği kadar namazını uzatabilir”. (Buhârî Salât 183; Tirmizî Salât 61)

Yeni Müslüman olmuş birisi Efendimizin yanına gelerek ondan yardım talep etmişti. Allah Rasulü (s.a.s.) adama bazı şeyler vermesine rağmen adam hoşnutsuzluk ızhar edip edep sınırlarını zorlayınca Sahabe-i Kiram o şahsın üzerine yürümüş ve saygısızlığını cezalandırmak istemişlerdi. Fakat Peygamber Efendimiz (s.a.s.) onlara mani olmuş ve başka şeyler de verip o adamı memnun etmişti. Sonra da ashabına dönüp şöyle buyurmuştu: “Benimle bu köylünün durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar devenin peşinden koşmuş hep beraber onu yakalamaya çalışmışlardır fakat deve kalabalıktan daha çok ürkmüştür. Sonunda deve sahibi “Devemi benimle baş başa bırakın. Ben onu sizden daha iyi bilirim ona karşı sizden daha yumuşak davranırım” diye seslenmiş; eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna yuları vuruvermiştir. Eğer siz de o adamı bana bırakmasaydınız onu ateşe atmış olurdunuz. Benimle ümmetimin arasına girmeyin ashabımı bana bırakın”. (Kadı İyaz Şifa-i Şerif 1/124-125)

Allah Rasulü (s.a.s.) ümmetinin hata ve kusurlarını affederek kırmadan incitmeden şefkatle kucaklayarak irşat etmiştir. Helal dairesi keyfe yeterli iken şeytani cazibesine kapılarak haramlara ve günahlara sürüklenmelerini ve böyle bir durum karşısında kendisinin onları kurtarmak için gayretini bir temsille şu şekilde ifade etmiştir:

“Benimle sizin misaliniz ateş yakan bir adamın misali gibidir ki; hemen pervaneler kelebekler o ateşin içine düşmeye başlarlar. O bunları kovar. Ben de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Halbuki siz elimden kaçıyorsunuz”. (Buhârî Rikak 26; Müslim Fedâil 17-19) Bir diğer hadis-i şerifte; “Rabbimin nezdinden bir melek geldi ve ümmetimin yarısını Cenab-ı Allah cennete koymak ile şefaat arasında bir tercih yapmamı istedi. Ben şefaati tercih ettim. Zira şefaat daha umumi ve kifayetlidir. Siz bu şefaatin ümmetimin müttakilerine mi olduğunu sanıyorsunuz. Hayır! O ümmetimin hata ve günah işlemiş günahlarla kirlenmiş olanları içindir”. (İbn-i Mace Zühd 37; Ahmed b. Hanbel Müsned 2/75) Her peygamber Allah Teâlâ’nın reddetmeyeceği duasını dünyada iken yapmış ve bu hakkını kullanmıştır. Sevgili Peygamberimiz ise reddedilmeyecek duasını kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek üzere âhirete saklamış ve böylece ümmetine ne kadar düşkün olduğunu göstermiştir. Nitekim ümmetinden bir kısmının cehenneme gireceğini duyduğu an mahşer meydanında secdeye kapanıp “Ümmetim! Ümmetim!” diye yakarışa geçecek ona “Artık başını kaldır! Şefaat et şefaatin kabul edilecek!” deninceye kadar başını yerden kaldırmayacaktır. (Buhârî Tevhid 36; Tefsirü’l-Kur’ân 5; Müslim İman 326 327) Bu şekilde müminler Allah’ın izniyle onun şefaatine nail olabileceklerdir. Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) kimlere şefaat edeceği sorulduğunda “Benim şefaatim dili kalbini tasdik ederek yürekten kelime-i tevhidi getirenleredir.” buyurarak samimi olarak “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulüllah” diyenlerin şefaatten mahrum bırakılmayacaklarını açıkça dile getirmiştir. (Buhârî Rikak 50; Müslim İman 369)

Müslümanların Efendimizin şefaatinden istifade nisbeti ona iman etmeye onun getirdiği dini hakkıyla yaşamaya bağlıdır. Efendimizin şefaatinden olabildiğince istifade Allah’ın hoşnutluğu dairesinde inanmaya ve o çizgide hayat yaşamaya bağlıdır. Allah’ın hoşnutluğuna rızasına götüren yol da Efendimizin tebliğ ve temsil ettiği mesaj çizgisinde yaşamaktan geçmektedir.