Peygamberimiz (sav)'in kaç isimi vardır bunlar nelerdir?

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın en güzel isimleri Muhammed Ahmed Mahmud Mustafa isimleridir.

Bunlardan bazılarını hadislerde görmek mümkündür. Mesela:

“Benim ismim Kur’ân’da Muhammed İncil’de Ahmed Tevrat’ta Ahyed’dir.” (Nebhânî Hüccetüllah ale’l-Âlemîn 108 112; Halebî es-Sîretü’l-Halebiye 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye s. 143 (İbn-i Abbas’dan r.a rivayet olunmuştur).

"Benim birçok isimlerim vardır; ben Muhammed'im ben Ahmed'im ben o Haşîr'im ki insanlar benim kademim (yânî izim) üzere haşrolunacaklardır. Ben o Manî'yim ki Allah benimle küfrü mahvedecektir. Ben Âkıb'ım ki peygamberlerin sonuncusuyum." (bk. Buhari Menâkıb 17 Tefsir 61; Müslim Fezâil 124. 125 126)

Ahmed hamd kökünden ism-i tafdil olup “Herkesten daha çok öven (hamdeden) ve herkesten daha çok övülen” anlamlarına gelir.

Hz. Peygamber (asv)'in adı olarak Ahmed Kur'ân-ı Kerim'de bir defa geçmektedir:

“Hatırla ki Meryem oğlu İsa 'Ey İsrâiloğulları! Ben daha önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek Ahmed adlı bir peygamberi müjdelemek üzere Allah'ın size gönderdiği peygamberim' demişti.” (Saf 61/6

Hz. İsa (asv) İncil'de

kendisinden sonra Ahmed adlı bir peygamberin geleceğini haber vermiştir.

Peygamberimiz (asv)'in Muhammed ismi ise birçok defalar hamdu sena olunmuş tekrar tekrar övülmüş; birçok güzel huylara sahip gibi manalara gelir. Bu isim Peygamber Efendimiz (asv)'in dedesi Abdülmuttalib tarafından Allah ve Onun kulları övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir:

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Al-i İmran 3/144)

“Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab 33/40)

“İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.” (Muhammed 47/2)

“Muhammed Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar inkârcılara karşı çetin birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde hâlinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış onu kuvvetlendirmiş kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.” (Fetih 48/29)

ALINTIDIR.