Hz. Peygamber'în Zühdü Ve Dünyaya Îltîfat Etmeyîşî


Yüce Allah buyurdu ki:
«Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bol bol ge*çimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.» (Tâ-Ha m.)
«Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla be*raber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işin*de aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma.» (ei-Kehf 28.)

«Ey Muhammedi Bizi anmaktan yüz çevirenlere ve dünya hayatın*dan başka birşey istemeyenlere aldırma. Bu onların ulaştıkları bilgi*nin seviyesini gösterir.» (en-Necm 29-30)

«Andolsun ki sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kur'ân-ı Azim'i verdik. Kafirler içinde bazı kimselere verdiğimiz kat kat servete gözünü dikme; onlara üzülme. İnananları kanatlarının altına al.» (el-Hicr 87-88.)

Bu konuda birçok ayet daha vardır. Hadislere gelince onları da şu şekilde sıralayabiliriz:

Yakub b. Süfyan Ebu'l-Abbas kanalı ile Muhammed b. Abdullah b. Abbas'm şöyle dediğini rivayet etmiştir: «tbn Abbas bize şöyle bir hadi*seyi anlatıyordu: Genâb-ı Allah Peygamberine meleklerinden birini Cebrail ile birlikte göndermiş. Melek Allah'ın peygamberine şöyle de*miş:

- Cenâb-ı Allah kul ve peygamber veya hükümdar ve peygamber unvanlarından birini tercih etmekte seni serbest bırakıyor.

Meleğin böyle demesi üzerine Rasûlullah (s.a.v.) Cebrail'e dönerek fikrini sormuş. Cebrail de tevazulu olmasını ona işaret etmiş. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) o soruyu soran meleğe şu cevabı vermiş:

- Ben kul ve peygamber olmak istiyorum.
Rasûlullah (s.a.v.) böyle dedikten sonra hayatının sonuna kadar bir yere yaslanarak yemek yememişti.»

îmam Ahmed b. Hanbel Muhammed b. Fudayl kanalı ile Ebu Hü-reyre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Cebrail Rasûlullah'ın yanma gelip oturdu ve göğe baktı. Bir melek iniyordu. Cebrail dedi ki:

- Şu melek Cenâb-ı Allah'ın kendisini yarattığı günden beri şimdi*ye kadar inmiş değildir.

Melek inince gelip dedi ki:
- Ya Muhammed Rabbin beni sana elçi olarak gönderdi. Seni hü*kümdar ve nebi mi kılsın yoksa kul ve rasûl mü kılsın?»

Buharî ve Müslim Rasûlullah'ın zevcelerinden ayrılıp ilâ etmesi yani bir ay müddetle onlarla temas kurmayacağına yemin etmesi ve evin ikinci katındaki çardakta uzlete çekilmesiyle ilgili olarak şöyle bir rivayette bulunmuşlardır: «Ömer b. Hattab çardakta uzlete çekilen Rasûlullah (s.a.v.)'ın yanma gitti. Odasında bir sepet selam ağacmm meyvesi bir sepet arpa ve bir de duvara asılı bir deri parçası vardı. Rasûlullah'm da hasır parçası üzerine uzanmış olduğunu ve hasırın Rasûlullah'ın böğründe iz yapmış olduğunu gördü. Bunun üzerine göz*leri yaşarmaya başladı. Rasûlullah ona sordu:

- Neyin var ey Ömer?
- Ya Rasulallah sen Allah'ın yarattıkları içinde seçkin kulsun. Kisra ile Kayser refah ve konfor içinde yaşıyorlar. Bu ne haldir?

Rasûlullah yüzü kızararak kalkıp oturdu ve şöyle dedi:
- Ey Hattab'm oğlu! Sen şüphe içinde misin? Onların lezzetleri ve nimetleri dünya hayatında kendilerine erkenden verilmiştir. Dünyanın onlara ahiretin de bize verilmesine razı olmaz mısın?

- Evet razı olurum ya Rasulallah. .
- Öyleyse Aziz ve Celil olan Allah'a hamd et.»
Aradan bir ay geçince yüce Allah zevcelerini yanında kalmak veya ayrılıp gitmekte serbest bırakmasını Rasûlullah'a emretti ve ona şu ayeti inzal buyurdu:
«Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: «Eğer dünya hayatını ve süsle*rini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı peygamberini ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır.» (ei-Ahzâb 28-29).

Biz bu konuyu tefsirimizde detaylı olarak anlattık. Bu ayetin nüzulü üzerine Rasûlullah (s.a.v.) işe ilk olarak Hz. Aişe'den sormakla başlamış:
- Ey Aîşe! Sana birşey anlatacağım. Annene ve babana danışma*dan acele karar verme.

Böyle dedikten sonra Aişe'ye yukarıdaki ayet-i kerimeleri okumuş*tu. Aişe de ona şöyle demişti:

- Bu iş için mi anneme ve babama danışacağım? Oysa ben Allah'ı Rasûlünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum.» Rasûlullah'ın diğer zev*celeri de aynı cevabı vermişler Rasûlullah da onlardan razı olmuştu.»

îmam Âhmed b. Hanbel Ebu Nadr kanalı ile Enes b. Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.)'m yanma gittim. Şeritle bağlanmış bir kanepe*nin üzerine uzanmıştı. Başının altında lif astarlı deri kaph bir yastık vardı. Ashabından birkaç kişi de onun yanma geldi.O esnada Ömer de geldi. Rasûlullah biraz yana döndü. Ömer onun böğrü ile kanepeyi bağlayan şerit arasında herhangi bir örtü ve astar görmedi. Şerit Rasûlullah in böğründe iz yapmıştı. Bunun üzerine Ömer ağlamaya başladı. Rasûlullah (s.a.v.) ona şöyle sordu:

- Niçin ağlıyorsun ey Ömer?
- Vallahi şunun için ağlıyorum. Ben Allah katında senin Kis-ra'dan ve Kayser1 den daha kıymetli bir zat olduğunu biliyorum. Onlar dünya lüksü içinde yaşıyorlar. Sen Allah rasûlü olduğun halde şu gör*düğüm yerde bulunuyorsun... Bu nasıl iştir?

- Dünyanın onlara ahiretin de bize verilmesine razı olmaz mısın?
- Olurum.
- îşte bu böyledir.»

Ebu Davud et-Tayalisî Mesudî kanalı ile Alkame b. Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.) bir hasırın üzerine uzandı. Hasır onun cildinde iz yaptı. Ben de cildini ovalamaya başladım ve şöyle dedim:

- Anam babam sana feda olsun. İzin versen de şu hasırın seni incit*mesine engel olacak bir sergi serelim de üzerinde uzan ve uyu.

- Ben dünyada bir ağacın altına gelip gölgelenerek dinlenen sonra kalkıp giden bir yolcu gibiyim.»

İmam Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'm şöyle dediğini rivayet etmiş*tir:
«Rasûlullah (s.a.v.) hasır üzerinde uzanmış vaziyette iken Ömer yanma geldi. Hasır onun böğründe iz meydana getirmişti. Ömer şöyle dedi:

- Ya Rasulallah şu hasırdan daha yumuşak bir yatak edinsen ol*maz mı?
- Ben dünyada yaz gününde bir günün bir saatinde bir ağacın altı*na gelip gölgelenen dinlendikten sonra kalkıp giden bir yolcu gibiyim.»

Buharî Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: «Benim Uhud dağı kadar altınım ol*sa bile üç gün geçmeden onu infak etmesem memnun ve hoşnud olmam. Ancak bir borç için ayıracağım kısım müstesna.»

Buharî ve Müslim Ebu Hüreyre'den naklen Rasûlullah (sa.v.)'m şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: «Allah'ım Muhammed ailesi*nin rızkını geçimlik yap.»
İbn Mace'nin Ebu Said'den naklettiği hadise göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Allah'ım beni miskin olarak yaşat miskin olarak Öldür. Miskinler zümresi arasında da hasret.»

Bu zayıf bir hadistir doğrusunu Allah bilir.
Ancak Tirmizî de bunu başka bir kanaldan rivayet etmiştir. Bu ri*vayete göre Enes Rasûlullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu nakletmiş-tir:

«Allah'ım beni miskin olarak yaşat. Miskin olarak öldür. Kıyamet gününde beni miskinler zümresi içinde hasret.» Aişe validemiz Ra-sûlullah'a şöyle sormuş:
- Niçin böyle diyorsun ya Rasulallah?

- Çünkü miskinler Cennet'e zenginlerden kırk sene önce girerler. Ey Aişe yarım hurma parçası vererek de olsa miskini boş çevirme. Ey Aişe miskinleri sev onları kendine yakın kıl ki kıyamet gününde Allah da seni kendine yakın kılsın.»

Bu garib bir hadistir. Senedinde zayıflık metninde de münkerlik vardır. Doğrusunu Allah bilir.

îmam Ahmed b. Hanbel Abdussamed kanalı ile Said b. Sa'd'm şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Bana şöyle bir soru soruldu:
- Rasûlullah (s.a.v.) hiç elenmiş halis un gördü mü?
- Rasûlullah (s.a.v.) yüce Rabbinin huzuruna varıncaya kadar elenmiş halis un görmedi.

- Rasûlullah zamanında sizin elekleriniz var mıydı?
- Hayır eleklerimiz yoktu.
- Peki arpayı nasıl ekmek yapardınız?

- Onu üflerdik uçan uçup gider kalanı da ekmek yapardık.» Tirmizî Ebu Üiname'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: «Rasûlullah (s.a.v.)'ın evinde arpa ekmeği artmazdı.»
îmam Ahmed b. Hanbel Yahya b. Said kanalı ile Ebu Hazım'm şöy*le dediğini rivayet etmiştir:

Ebu Hüreyre'nin parmağıyla defalarca işaret ederek şöyle dediğini gördüm:
«Ebu Hüreyre'nin nefsi elinde bulunan zata yemin ederim ki Al*lah'ın peygamberi ve ailesi üç gün peşpeşe buğday ekmeğine doyma*dılar. Bu hali onun dünyadan ayrılışına kadar devam etti.»

Buharî ve Müslim Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:
«Medine'ye gelişlerinden beri Muhammed ailesi üç gün peş peşe buğday ekmeğine doymuş değildi. Bu hal onun irtihaline kadar devam etti.»

îmam Ahmed b. Hanbel Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
«Rasûlullah'm vefatına kadar Muhammed ailesi üç gün peş peşe buğday ekmeğine doymadı. Yine onun vefatına kadar sofrasından ek*mek parçası asla kaldırılmış değildir (Yani sofraya konan bütün ekmek*ler tüketilirdi).»

İmam Ahmed b. Hanbel Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: «Kendisini hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Muhammed (s.a.v.) elek görmediği gibi elenmiş undan yapılan ek*mek de görmedi. Bu hali Allah'ın onu peygamberlikle görevlendirme*sinden vefat edişine kadar devam etmiştir. Ravi Hz. Aişe'ye şöyle sorduğunu söylüyor:

- Mademki eleğiniz yoktu arpayı nasıl yerdiniz?
- Üfleyerek ayıklayıp yerdik.»
Buharı Muhammed b. Kesir kanalı ile Aişe'nin şöyle dediğini riva*yet etmiştir:
«Biz paçayı onbeş gün sonra çıkarıp yerdik.
- Niçin böyle yapardınız?

Benim bu sorum üzerine Hz. Aişe güldü ve şöyle dedi:
- Muhammed ailesi Muhammed'in vefatına kadar katıklı ekmeği doyasıya yiyememiştir.»

İmam Ahmed b. Hanbel Yahya kanalı ile Hz. Aişe'nin şöyle dediği*ni rivayet etmiştir:

«Muhammed ailesinin üzerinden bir ay geçtiği halde ateş yakma*dıkları olurdu. Ancak hurma ve su ile geçinirdik. Bazen de dışardan et getirilmiş olurdu ki bu bir istisna idi.»

Buharî ve Müslim'in sahihlerinde Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
«Biz Muhammed ailesinin üzerinden bir ay geçtiği halde ateş yak*madığımız olurdu. Ancak su ve hurma denen iki siyah şeyle geçinirdik. Bir de çevremizde Ensâr'dan bazı evler vardı ki Rasûlullah'a koyunları*nın sütünü gönderirler o da bu sütü içer bize de içirirdi.»

İmam Ahmed b. Hanbel Abdullah kanalı ile Urve b. Zübeyr'üı şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Hz. Aişe'nin şöyle dediğini işittim:
- Üzerimizden bir iki ay geçtiği halde Rasûlullah'm evlerinden bi*rinde ateş yakılmadığı olurdu.

Dedim ki:
- Teyzeciğim peki ateş yakınıyordunuz da ne ile geçiniyordunuz?
- İki siyah şeyle; su ve hurma ile geçinirdik.»

Ebu Davud et-TayalisîŞube kanalı ile Hz. Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
«Rasûlullah (s.a.v.) vefat edinceye kadar iki gün peş peşe doyasıya arpa ekmeği yememişti.»

İmam Ahmed b. Hanbel Hz. Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
«Ebu Bekir geceleyin bize bir koyun budu gönderdi. Ben tuttum
Rasûlullah o budu kesip parçaladı (veya Rasûlullah tuttu; ben o budu kesip parçaladım) ama bu kesip parçalama işini karanlıkta yapıyor*duk. Kandilimiz yoktu. Eğer kandilimiz olsaydı onu geceleyin pişirip katık yaparak yerdik. Muhammed ailesinin üzerinden bir ay geçtiği halde ekmek pişirme dikleri tencerenin altında ateş yakmadıkları gö*rülürdü.»

İmam Ahmed b. Hanbel Halef kanalı ile Ebu Hüreyre'nin şöyle de*diğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.)'m ailesinin bazen bir iki ay geçtiği halde evle*rinde ekmek pişirmek yemek yapmak için ateş yakmadıkları olurdu.

Dediler ki:
- Peki ya ne ile geçinirlerdi ey Ebu Hüreyre?
- İki siyah şeyle yani hurma ve su ile geçinirlerdi. Ensâr'dan kom*şuları vardı. Allah onlara hayır mükafat versin. O komşuların koyunla-. rı vardı. Bu koyunlarının sütünün bir kısmını Rasûlullah ailesine gön*derirlerdi.»

"Sahih-i Müslim"de Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: «Rasûlullah (s.a.v.) vefat ettiğinde insanlar iki siyah şeye hurma ve suya doymuşlardı.»

İbn Mace Süveyd b. Said kanalı ile Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
«Rasûlullah (s.a.v.)'a günün birinde sıcak yemek getirildi. O yemeği yedikten sonra: "Elhamdülillah. Şu kadar zamandan beri karnıma sı*cak yemek girmemişti." dedi.»
İmam Ahmed b. Hanbel Enes b. Malik'in şöyle dediğini rivayet et*miştir:

«Hz. Patıma Rasûlullah (s.a.v.)'a bir parça arpa ekmeği verdi. Rasûlullah da: "Bu üç günden beri babanın yediği ilk ekmektir." dedi.»

İmam Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'm şöyle dediğini rivayet etmiş*tir:
«Rasûlullah (s.a.v.) birkaç gece peş peşe aç gecelerdi. Ailesi akşam yemeği bulamazdı. Genellikle ekmekleri arpa ekmeği idi.»

Tirmizî"Şemail"de Ebu Yusuf b. Abdullah b. Selam'ın şöyle dediği*ni rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.)'m bir parça arpa ekmeği aldığını bu ekmeğin üzerine bir hurma koyduğunu ve: "Bu buna katıktır." deyip yediğini gördüm.»

Buharî ve Müslim'in sahihlerinde Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
«Rasûlullah (s.a.v)'ın en çok sevdiği içecek tatlı ve serin olan içecek
Buharı Enes'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.) Allah'ın huzuruna varıncaya kadar yufka ek*meği ve haşlanmış koyun eti görmedi.»

Yine bir rivayette Enes şöyle demiştir:
«Rasûlullah (s.a.v.) masa üzerinde küçük tabakta yemek yemedi. Yufka da yemedi.
Ravi diyor ki: Ben Enes'e şöyle sordum:

- Peki öyleyse yemeği neyin üzerinde yerlerdi?
- îşte şu sofra üzerinde yerlerdi.»

Katade Enes'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:
«Rasûlullah (s.a.v.)'a biraz arpa ekmeği ve eritilmiş yağ götürdüm. O zırhını bir Yahudi'nin yanına rehin bırakarak ondan ailesi için arpa almıştı. Rasûlullah'ın bir gün şöyle dediğini işittim: Muhammed ailesi yanında ne bir ölçek hurma ne de bir ölçek tahıl kalmıştır.»

îmam Ahmed b. Hanbel Enes b. Malik'in şöyle dediğini rivayet et*miştir:
«Rasûlullah (s.a.v.)'m yanında istisnalar hariç sabah ve akşam ye*meklerinde et ile ekmek bir arada bulunmamıştır.»

Ebu Davud et-Tayalisî Numan b. Beşir'in şöyle dediğini rivayet et*miştir:
«Hutbe irad eden Ömer b Hattab'ın insanlara Cenâb-ı Allah'ın ver*diği fütuhattan bahisle şöyle dediğini işittim: «Rasûlullah (s.a.v.)'m aç*lıktan kıvrandığını karnını doyuracak kadar kalitesiz hurma dahi bu*lamadığını görmüşümdür.»

Sahih hadiste anlatıldığına göre Ebu Talha şöyle demiştir: "Ey Üm-mü Süleym! Rasûlullah (s.a.v.)'ın sesini duydum. Ama sesinden onun aç olduğunu anladım." Bu hadisin tamamı "Delâilü'n-Nübüvve" kısmında gelecektir.

Ebu Heysem b. et-Teyyihan kıssasında ise şöyle denmektedir: «Ebu Bekir ile Ömer açlıktan dolayı evlerinden dışarı çıktılar. Bu esnada Rasûlullah'ın da çıktığını gördüler. Onlara sordu:

- Niçin çıktınız?
- Açlıktan çıktık.
- Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben de si*zin gibi açlık yüzünden evimden dışarı çıktım.

Böyle dedikten sonra hep birlikte Heysem b. Teyyihan'ın bahçesine gittiler. Heysem onlara taze hurma yedirdi. Koyun kesti etini yediler soğuk su içtiler. Rasûlullah onlara şöyle buyurdu:

- îşte bu size sorgusu yapılacak olan nimetlerdendir.» Tirmizî Abdullah b. Ebu Ziyad kanalı ile Ebu Talha'mn şöyle dedi*ğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah'a açlığımızı şikayet ettik. Karınlarımızın üzerine bağ*ladığımız taşları birer birer çıkarıp gösterdik. Rasûlullah (s.a.v.) da kar*nı üzerine iki taş bağlamış olduğunu gösterdi.» Bu garip bir hadistir.

Buharî ve Müslim'in sahihlerinde Urve'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
«Rasûlullah'ın yatağının özelliklerini Hz. Aişe'ye sordum. Bana şu cevabı verdi:
- Onun yatağı deri kaplı olup içinde hurma lifi vardı.» Hasan b. Arfe Hz. Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: «Ensâr'dan bir kadın yanıma geldi. Rasûlullah'ın yatağının katlan*mış bir aba olduğunu gördü. Kalkıp gitti ve içi yün dolu bir yatağı bana gönderdi. Sonra Rasûlullah yanıma gelip sordu:

- Ey Aişe bu nedir?
- Ya Rasûlallah falan Ensârî kadın yanıma geldi senin yatağını gördü. Kalkıp evine gitti ve bana şu yatağı gönderdi.

- Yatağı ona geri gönder!
Hz. Aişe diyor ki: Ben yatağı o kadına geri göndermedim. Yatağı be*ğenmiştim evimde kalmasını istiyordum. Nihayet Rasûlullah geri ver*memi üç kez bana emretti ve şöyle dedi:

- Ey Aişe! Bu yatağı ona geri ver Allah'a yemin ederim ki eğer ben istemiş olsaydım Cenâb-ı Allah dağları altın ve gümüş olarak benimle birlikte yürütürdü.»
"Şemail" adlı eserinde Tirmizî Hz. Aişe'ye şöyle bir soru sorulduğu*nu rivayet etmiştir:

- Rasûlullah (s.a.v.)'m senin evindeki yatağı nasıldı?
- Deri yüzlüydü içi hurma lifiyle doldurulmuştu. Hz. Hafsa'ya da aynı soru soruldu. O şu cevabı verdi:

- Rasûlullah'm yatağı ikiye katlanmış bir Arap abasıydı. Onun üzerinde uyurdu. Bir gece şu abayı dörde katlayayım da Rasûlullah için daha yumuşak olsun dedim ve abayı dörde katladım. Böylece onun üze*rinde uyudu sabahladığında:
- Bu gece bana nasıl bir yatak serdiniz? diye sordu: Biz de:

- Her geceki yatağındır. Ancak bu gece onu iki kat değil dört kat yaparak altına sermiştik ki senin için daha yumuşak olsun.

- Onu eski haline getirin. Çünkü yumuşaklığı bu gece namaz kıl*mama engel oldu.»
Taberanî Hakim b. Hizam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: «Yemen'e gittim. Zi-Yezen elbisesi alıp getirdim. Rasûlullah (s.a.v.)' a hediye ettim ama bana geri verdi. Ben de onu sattım. Rasûlullah onu satın alıp giydi. Sonra ashabının arasına o elbiseyle çıktı. O elbise kadar onun üzerinde güzel birşey görmedim kendimi tutamayıp şöyle dedim: "Alnında ve ayaklanndaki beyazlık apaçık göründükten sonra dev*let reisleri nimetlere bakıp aldırış etmezler onu cidden mukayese ettikleri zaman sert ve keskin şeyleri kesen kanlar akıtan kıhç ile o onları geride bırakıp geçer."

Peygamber (s.a.v.) böyle dediğimi işitince bana dönüp gülümsedi. Sonra evine girip Usame b. Zeyd'e giydirdi."

İmam Ahmed b. Hanbel Hüseyn b. Ali kanalı ile Ümmü Seleme'nirr şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Rasulullah (s.a.v.) yüzü sararmış vaziyette yanıma geldi. Rahat*sızlığından dolayı yüzünün sararmış olduğunu sandım. Kendisine şöyle sordum:

- Ya Rasulallah yüzünün sararmış olduğunu görüyorum bu has*talıktan mıdır?
- Hayır dün bana yedi dinar getirilmişti. Onu infak etmeyi unut*tum yatağın kıvrımı arasında kaldı."

İmam Ahmed b. Hanbel Ebu Ümame b. Senlin şöyle dediğini riva*yet etmiştir:
"Bir gün ben ve Urve b. Zübeyr Hz. Aişe'nin yanına gittik. Bize şöyle dedi:

- Siz Allah'ın Peygamberini görmeliydiniz. Bir gün hastalığı esna*sında yanında altı dinarı vardı. Bana bu dinarları yoksullara dağıtma*mı emretti. Hastalığı benim bu dinarları dağıtmama engel oldu. Niha*yet yüce Allah ona şifa ihsan etti.

İyileştikten sonra o dinarları ne yaptı*ğımı sordu. Ben de:

- Senin hastalığınla meşgul olduğum için onları dağıtamadım de*dim. O dinarları getirmemi emretti. Kendisine getirdim. Sonra avucuna dizdi ve şöyle dedi:

- Bu dinarlar yanında kalmış olduğu halde Allah'ın huzuruna çık*mış olsaydı Allah'ın peygamberinin durumu nice olurdu biliyor mu*sun?"

ALINTIDIR.