Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Peygamberimizin Dilinden 40 Sual - 40 Cevap
  Peygamberimizin Dilinden 40 Sual - 40 Cevap

  Alemlerin Yaratanı’na Hamd-ü Sena ve a`li ve ashabına yaratılmışların en hayırlısına Salat’ü-Selam olsun.

  Ey İslama inanan Okuyucu!
  Bu kitabın müsannifi bize kadar nakil olunan rivayetlere göre der ki;

  Efendimiz Hatem-i Enbiya Muhammed Mustafa (s.a)'e Cebrail vasıtasıyla Kur'an geldiğin de halkı ve kavmini davete ilk önce kadınlardan Hz.Hatice ile başladı.

  Hz.Hatice daveti kabul edip hemen imana geldi. Sonra erkeklerden Hz.Ebu Bekir-i davet etti oda iman eti. Gençlerden Hz. Ali’yi davet etti o dahi iman etti. Sonra diğer insanları davet etti.

  Daha sonraları kırkıncı Müslüman olarak Hz.Ömer de iman etti. Ondan sonra Harem’e gidip orada Bilal’e ezan okutturdular.

  İlk defa Namazı âşikara kıldılar. Dini İslam’i âşikara davet ettiler. Sonraları İslam dinine rağbet ile talib olanlar çoğaldı. Kafir ve müşrikler mağlup oldular kahroldular. Buna karşı koyamayacaklarını anlayınca civar ülkelerden yardım istediler.

  Yemen’den alimler inkarcı ve Hıristiyan Yahudi alimleri geldiler. Bu alimlerle birlikte Yahudi bilgini olan Abdullah bin Selam’e gittiler

  Ve Ona;

  Mekke`de MUHAMMED diye biri çıktıhalkı dininden döndürüyor nübüvvet davası güdüyor. Kendi dinine inananlar çoğalıyor dediler. "Eski dinler nesh oldu simdi benim dinim hak diyor" diye şikayet ettiler.

  Abdullah bin Selame (r.a) dedi;

  Eski(kitaplarda yazılı) mesturdur ki; "Ahir zaman da Muhammed isimli Peygamber gelecektir."

  Bütün peygamberlerin sonuncusu ve en hayırlısı olacak dini Hak olacak. Dini ta mağripten meşrıka yayılacak Onun hükmü kıyamete kadar geçerli olacak“.

  Onlar dediler ki;

  “Bu Muhammedin o Muhammed olduğu ne malum ? gidelim onu imtihan edelim" dediler.

  "Kitaplarımızda olan müşkil ve muhtelif soruları ona soralım. Vaktaki İsa (a.s) ve Musa(a.s) bu soruların cevabını bilmiştir oda bilirse gerçek peygamberdir” dediler.

  Bu soruları eski kitaplardan istihrac ettiler(aldılar) ve gelip kendisine sordular.

  Peygamberimiz var gücüyle şu iki ayeti okudu :

  "Ma’kane Muhammedun eba ehadin minricalikum." ilah.... Ahzab40

  "Muhamed(a.s)sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Lakin Allah’ın Rasulüdür ve ve Peygamberlerin sonuncusudur ve Allah(c.c) her şeyi tamamen bilendir." İkinci ayette: "Huvellezi rasulehu bil hud ve dinul hag li yuzhirahu alettdini kulli ve kefa billahi şehidan Muhammedun Rasullullah" (Fetih28)

  "Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini doğruluk rehberi Kur’an ve hak dini ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah(c.c)dir."

  Gelenlerden bazıları Müslüman oldu bazıları ise "Kitaplarımızdan çıkardığımız şu soruları alimlerimiz cevap vermekten acizdir ahir zamanda gelecek Muhammed(a.s) sen isen cevabın verirsin eğer cevap veremezsen bu peygamberlik davandan vazgeç" dediler.

  Bunlara cevap vermeden önce Cibril (a.s) peygamberimizi yanına geldi ve;

  "Üzülme Hak Subhanehu Teala beni sana gönderdi bu kafirlerin suallerinin cevabını sana öğreteyim ki cevaplarını verip cümlesi iman etmiş olsunlar ve Hak Peygamber olduğun hak ve zahir olsun" dedi.

  Peygamberimiz çok sevindi ve secde-i şüküre kapandı ve sonra onlara: "Cevabını verirsem iman edecek misiniz?" dedi ve onlarda;

  "Cevabını verirsen senin ümmetin oluruz " dediler.

  Orada bulunanlarda bu olaya şahit oldular. Onlar ilk sorusunu sordular.

  Kırk Soruya Peygamberimizin Verdiği Kırk Cevap;

  1

  BİRİNCİ SUAL


  Ya Muhammed!

  Bu alemin yaratılmasından haber vernasıl ve kaç günde yaratıldı?

  Efendimiz (a.s) cevap verdi;

  "Hak Teala Sübhanehü bu alemi altı gün de yarattı. İlk günü Pazar sonuncu günü Cumadır.

  Yani Pazar ile Cuma arasında yarattı. Pazar günü gökleri Pazartesi Ay ve yıldızları Salı günü yerdeki ve denizdekileri ve gökteki melekleri yarattı. Çarşamba günü yerleri ve mahlukatın rızklarını taksim etti.

  Ayet:"ve kaddere fiha ekvateha fi arbeati eyyamin sevaen lissailin"

  Perşembe günü Cenneti ve Hurileri ve her çeşit nimetleri yarattı. Cuma günü Hz.Adem babamızı ve Havva annemizi yarattı ve aynı gün Melek ve Cinlere ona secde etmeyi emreyledi. Cumartesi günü her şey tamam olmuş yaratma olayı bit-temam gerçekleşmişti.

  Ayet "Velekad halaknessemavati vel erda vema beynehuma fi sitteti eyyam vema messena millugub" "Bu Cihanı altı günde yarattım." (Kaf 38)

  Bundaki hikmet;

  Kullarımda bir iş yapacakları zaman acele etmeyeler. Yaptıkları işi bit-temam ve mükemmel yapsınlar Bu sebepten Efendimiz (s.a.) buyurdular;

  "El-aceletü mineşşeytan vet-te`enni minerrahman"

  "Acele etmek Şeytan dan düşüne düşüne yavaş yapmak Rahman dandır.“

  Beyt;

  İvme kim melamet gösterir sabır kıl kim hem selamet gösterir.

  2

  İKİNCİ SUAL


  Ya Muhammed!

  İlk önce yaratılan şeyler(varlıklar)den haber ver.

  Fahr-i Kainat Efendimiz buyurdular;

  İlk önce kemali kudret ile bir cevher yarattı ki onun madeni yeşil Zebercedden Onun büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilemez. Rabb-i Teala ol cevhere bir nazar kıldı. Ol nazarın heybetinden cevher titredi. Cevher su oldu. Su mevc’e geldi kaynadı kaynayan deniz oldu.

  Buharlar gökte bulut haline geldi. Hak Teala o bulutları yedi tabaka olması için emreyledi. Bu buharlı gök tabaka yedi bölüğe ayrıldı..

  Hak Teala bu yedi tabaka buhardan yedi kat göğü yarattı. Her birinin kalınlığı(mesafesi) beş yüz yıllık yol.

  Ayet;

  "Elem yeralllezine keferu ennessemavati vel-erda kaneta retgan fefetahnahuma vecealna min-elmai külle seyin hay efela yüminun"

  daha sonra hak Sübhan bir feriştah(melek)yarattı ve ona emretti; iki ellerini boynundan yukarı kaldırıp elinin biri meşrıktan diğerini mağripten yana olmak suretiyle tut.

  Şu anda yedi kat gök ve yerleri o melek tutmaktadır Kıyamete değin o melek bu vazifeyle görevlidir feriştahın ayakları göğe doğru yükseldi . Ayakları havada kaldı. Hak Teala hemen Cennetten onun ayağının altına kızıl yakuttan sahra getirdiler ve ayaklarının altına koydular feriştahın ayakları sabit oldu.

  Yakuttan olan Sahra da Havva da muallak(asılı) kaldı. Hak Teala Cennetten bir Öküz suretinde varlık gönderdi. O varlığın dört bin ayağı vardı.Bunca varlıkları o öküzün iki omuzlarının üzerine koydular. Bu defa da o varlığın ayakları da havada muallak kaldı. Bu defa Cennetten bir kumkuma gönderdi onun büyüklüğü beş yüz yıllık yol mesafedeydi.

  O kumkumayı öküzün ayağının altına kodular. Kumkumanın da ayağı havada muallak kaldı.

  Hz. Allah kemali kudretinden bir balık yarattı.

  O balığın adı LUTIYA'dır. O balığın sırtına kumkumanın ayağını yerleştirdiler Kumkuma sabit oldu. Ancak Balık hava da kaldı. Bu o balıktır ki hak teala Kuran-ı Mecid'de

  "Nun vel kalemi vema yesturun"

  Menakib:


  İsa a.s.dua etti ilahi ne alemdedir. Balığı bana göster. İsa a.s. ve Deniz kenarına var.

  Orada bir acayip şey müşahede edeceksin dedi. Bunun üzerine o deniz kenarına vardı.

  Denizden bir balık başını dışarı çıkardı. Balık göğe doğru yükselerek gözden uzaklaştı.

  Tam dört gün de ancak balık gözden kayıp oldu. Başka bir rivayet de bu olay kırk gün diye geçer.

  Allah c.c. bu Balık gibi tam günde yetmiş bin Balık gıdası yaratırım. İsa a.s. hayretten bayıldı. Akli başına ilk geldiğinde su duayı okudu. "Subhan el-melik-il Cebbar-el Vahid-ül gahhar" ol Kumkuma yi Balık arkasına koydular.

  O Balık halka olduta ki kuyruğu ağzına geldi. Yedi kat gökleri ve yedi kat arzı arşı kürsiyi ve levh ve kalemi onun arkasın da kaldı.

  Hak teala kudretinden bir deniz yarattı. O Balık denizde karar kildio deniz muallak kaldı.

  Denizin altına havayı yarattı ta ki o Havva üzerine karar kılsınta kıyamete kadar bunları havva götürse gerektir biiznillahi teala..

  3

  ÜÇÜNCÜ SUAL


  Ya Muhammed!

  Göklerden ve göklerdeki mahluklardan haber ver.
  Allahü teala yedi kat gökleri neden yarattı isimleri nedir?
  Feriştehlerin tesbihleri nedir?

  Cevap:
  Fahr-i Kainat cevap verdi;

  Hak Sübhanehü Teala gökleri buhar dan yarattı.

  Birinci kat Sema; Adı Bergia'dır. Devamlı secdededir. Ulularının adı İsmail’’dir.Başka bir rivayette de Raid'dir. Gayet ulu ve heybetli melektir. Bulut ve yağmurlar ile vekaleten görevlidir. Hiçbir bölge ve vilayete onun izni olmadan bir damla yağmur dahi yağmaz.

  Tesbihleri "Sübhane zil-mülki vel-meleküt "dür.

  İkinci kat sema has Gümüşten yaratıldı. Adi Gaydumdur. Feriştehler Rükudadır.

  Tesbihleri; Sübhane zil-izzeti vel-Ceberut. Ulularının adi Mikâil’dir.

  Bir kısım melekler vardır ki adları Haim’dir.Yarisi od(ateş)dan yarısı kardan yaratılmışlar. Birbirlerine zarar vermezler.

  Ol Feriştehler(Melekler)in Tesbihi;
  "Sübhane men ellefe beyne Selcin ve Narin kema ellefe beyne ibadik"

  Eğer şüphen varsa Yıldız kurduna nazar eyle ta ki sıddıklardan olasın.

  Üçüncü kat Gök: Kızıl Yakutdandır. Adı Ma`un’dur. Feristehlerin cümlesi kıyam rükuda ve secdededir.

  Tesbihleri;


  Sübhanelmelik-il kuddüs rabülmelaiketi ver-ruh Ulularinin adı Safda`il dir.

  Dördüncü Kat Sema:

  Madeni kızıl altındandır.Adi Hakuradır. Feriştehleri kıyam da ve rükudadır.

  Tesbihleri;Sübhanelhayyillezi layemut. Ulularının adi;Arkalundur.

  Beşinci kat Gök ak İncidendir. Adi M a u n dur.

  Feriştehlerin tesbihi; Sübhanelmelikilkuddüs rabbülmelaiketi verruh Ulularının adı;Asfa-ildir.

  Altıncı kat göğün madeni; Sari Yakuttandır. Adi Raka`dır.
  Feriştehlerin tesbihleri;Sübhane rabbi külli seyin halikuh

  Yedinci kat göğün madeni;

  Nurdan parlaktır. Adi:Aribadır.
  Feristehlerin tesbihi;Sübhanallahi-adede halkihi ve midade kelimatih Ulularının adi;Rukiyaildır.

  Yedinci katta bir çok melekler vardır ki; Onlara Kerrubiyyun derler. Onların adedini Allah dan başkası bilmez.Her biri ayrı surettedirler. Birbirine nazar etmiş değillerdir. Cümlesi ağlar haldedir. Ağlaşması Allah korkusundandır. Bu kıyamete değin böyle devam edecek.
  Ağlaşmalarının sesleri bu dünya insanının kulağına erişse insanlar hemen ölürlerdi.

  Onların avazlarını o gece mirac da karındaşım Cebrail as. ile yedinci kata vardığım de işittim.

  Cebrail`e sordumbu sesler nedir diye..O Kerrubiyler dir dedi.

  Neden ağlaşırlar? dedim. Senin günahkar Ümmetlerin için ağlarlar dedi. Taki Hak Teala onlara mağfiret ede.. Ve dahi yedinci kat da bir tür deniz vardır. Miktarı otuz yıllık yoldur.

  Ol denizde dahi melekler vardır. Onların tesbihleri Hak Tealayı ağlatmaktadır.

  Ta kıyamete kadar gelecek Ümmeti Muhammed için...

  4

  DÖRDÜNCÜ SUAL:


  Ya Muhammed!

  Ars ve Kürsinin sifatlarindan haber ver?

  Efendimiz Server-i Enbiya cevap verdi;

  Hak Teala Arş ve Kürsiyi nurdan yarattı. Kürsinin azameti şöyledir;

  Yedi kat yerler ve gökler anın yanında şifre gibidir.

  Arsin azameti şöyledir;

  Kürsü anın yanında bir sahra’da bir harman(bir ekin yığını) gibidir

  Hak Sübhanehü Teala bir Feristeh yaratmıştır ki ismi HARKAIL'dir. Bu meleğin on sekiz bin kanadı vardır. Bu melek bazen Arsın azametini görmek mülahaza eder. Hak Teala tüm esyanın sırrına vakıf olduğundan o meleğe(HARKAIL)’e on sekiz bin kanad ihsan eyledi ve arsı gezmesini emreyledi. Toplam otuz altı bin kanadı ila uçarak arsı seyran eyledi.

  Ücbin yil kanatlarıyla pervaz vurduuçtu ve yoruldu.Tekrar uç diye emreyledi tekrar uçtu. Bir o kadar daha uçtu.Yine yoruldu. Aciz oldu.Mütehayyir kaldı. Nazar etti gördü ki dokuz bin yıl uçmakla henüz Arşın bir ayağına ulaşmamıştı.

  Hacalet ve nedamet ile zarlık kıldı Hak Teala’dan emir geldi. Ya Harkail!

  “Eger kıyamete değin uçar isen dahi Arşın ayağına erişecek değilsin”

  5

  BEŞINCI SUAL


  Hamele-i Arş dan haber ver? Ya Muhammed Arşı neyin üzerine koydu?

  Server-i Enbiya efendimiz cevaben:

  Hak sübhanehü teala evvel dört azim ve heybetli melekler yarattı.
  Her birinin dört yüzü vardı. Biri önün de biri ardında biri sağın da biri solun da.

  Her birinin suretleri türlü türlüdür. Apayrıdır birbirine benzemezler.

  Hak sübhan ve tealanin dergahında onlardan mükerrem ve müşerref melaike yoktur.

  Daha sonra Arşı yarattı. Bu azametli dört meleklerin boyunları üzerine arşı koydu.

  Bundan böyle Arşı yüklenen bu meleklerin adi Hamele-i Arş oldu.
  Bunların başları Arşın altındadır. Ayakları yedi kat yerden aşağıdadır.

  Gerçeğini hak-tealadan gayrisi bilmez.
  Karındaşım Cibril haber verir. Başlarının olduğu yerden ayaklarının olduğu yere kadar iki yüz yetmiş yıllık yoldur. Başlarını önlerine eğmişlerdir.

  Ars-i azimi boyunları üstünde götürmekteler. Hak sübhan ve teala cem-i meleklere emir eyledi ki; Her sabah iki melek iki nöbet varup bu meleklere selam vereceksiniz biri sabah biri akşam. Zira bu melekler ars-i mecidi taşımaktadırlar.

  Ellezine yahmilun el arsa vemen Havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü`minune bih veyestagfirune lillezine amenu.

  6

  ALTINCI SUAL


  Arşin Horozundan haber ver.

  Yedinci kat göğünde ne vardır ki onun vücudundan yeryüzüne rahmet yağar?

  Server-i Enbiya(s.a ) Cevaben buyurdu:

  Hak sübhan ve teala yedinci kat kökte yeşil zümrütten bir Amud yaratmıştır. O Amudun üzerinde ak inciden bir kubbe yaratmıştır. Kubbenin üzerinde de Horoza benzer bir kus yarattı. Kendisi elvan cevahirdendi. O Kuşun beş yüz kanadı vardı. Her kanadın da amber ham dan bin yelek vardi.

  Her yelek üzerin de yeşil yazı ile şu yazı yazılıydı.

  1 Bismillahirrahmanirrahim
  2.Lailahe illallah Muhammedürrasülüllah
  3.Küllüseyin halikün illavecheh lehulhükmü veileyhi türce`un.

  her ne vakit o kuş kanatlarını birbirine açar dünya da ehli cennet olanların üzerine hak tealanin nisan yağmuru gibi yağar. O kuş kanatlarını birbirine vurur kanatların yeleklerinden bin bir türlü sadalar(sesler) çıkar.

  Şöyle ki;Cennetin ağaçları o an cümbüşe gelir. Budakları birbirine dokunup kuşun avazından cennete velvele düşer. Huriler cennetin kasırlarına ve köşklerin ve sehinsinlerin derecelerinden başlarını çıkarıp birbirine besaret ederler. Zira ümmeti Muhammedin namaz vakti oldu şimdi bizim ciflerimiz dünya da hak tealanin ibadetleri ile mesgul oluyorlar. Ayrıca o kuşa sana ne oldu ki böyle garib davranışlardasın nida edersin diye hak tealadan nida gelir.

  Kuş der ki; ilahi mümin kulların dünya da dünya da sana ibadet ile meşgul oldular onlara senden rahmet talep ederimde ondan der. Haktealanin hitabı izzeti gelir. Ey kuş kendi fazlı keremim den kullarımı beş kere rahmet nazarıma mustahak kıldım. Emir ettiğim gün de beş vakit namazı kılarlarsa ben onlara cehennem ateşini haram kıldım. Cennetin rahatlığı ve güzelliklerini onlara nasib ederim. Bu mükafatları işitince kuş sakinleşir.

  7

  YEDINCI SUAL


  Yedinci Sualin birden fazla sualden oluşmaktadır. Ya Muhammed!

  a) Beyti-l Ma`mur’dan haber ver nedir ve neden ne maksatla yaratılmış şu an nerededir?

  Serveri Enbiya Cevaben: Beyti-l Ma`mur Firdevs-i A`ala’da kızıl yakutdan yaratılmış bir evdir.

  Hak Sübhan Teala Adem Hz.’ni yarattığında meleklere besaret(müjdeler vererek) buyurdu ki;

  “Ben yeryüzün de halife yaratacağım ”dedim şuan ise o halifeyi yarattım varın o’na secde edin melekler gelip Adem (a.s)`e secde ettiler. Daha sonra Melekler Adem (a.s) mi Cennet’e götürdüler. Hak Teala Cennet’de Adem(a.s)’in vücudun dan Havva annemizi yarattı. Adem(a.s)e eş olsun diye. Daha sonra emir olundu.

  Ya Adem!

  Cennetin bütün nimetlerinden buğdaydan başkasışarapları içecekleri sana helaldir. Burada sakin olun(yerleşin).

  Ayet:Kulna ya ademü üskün ente ve zevcükelcenneh feküla minha regadan haysü si`tüma vela takraba hazihissecerate feteküna minezzalimin.

  Ahir emir li-hikmetin işin sonu bir hikmetten dolayı Hak Tealan’in menini unutup buğdaydan yedi. Bu sebepden Adem ile Havva’yı Cennetten çıkardı ve Dünya’ya indirdi. Adem (a.s.) Hindistan Serendib`e Havva da Suudi Arabistan Ciddeye ..

  Cennet ve oradaki nimetlerden mahrum oldular. Serendip dağlarında ağlamaya ve tevbe etmeye başladı. Öyle kiAdem (a.s) ın zarlığından dağlar ve taşlar da ağlardı. Rivayete göre iki yüz yıl ağladı. Daha sonra Hak Teala Adem`in tevbesini kabul etti.

  Ona merhamet ederek Meleklere emreyledi;

  Gidin Firdevs-i A`la’dan Beyt-il Ma`amur`u yer yüzüne indirin. Onlar da Beyt-i Ma`mur`u yeryüzüne indirdiler. Bugünkü Ka`abe’nin yerine koydular. Beyt-i Ma´mur`un iki kapısı vardı. Biri şark`a diğeri garb`a doğru. İçini açtılar içinde Cennet kandillerinden üç kandil vardı. O üç kandil yer yüzünde nereyi aydınlatmışsa daha sonra orası Mescid-i Haram sınırı olmuştur.

  O zamandan Hz. Nuh Tufan’ına kadar insanlar bu Beyt- Ma´mure-i tavaf ettiler.

  Ayrıca Melekler’e emir eyledi melekler de gökyüzünden arşa değin O evi tavaf ettiler ve Adem(a.s)e de gelip tavaf etmesini emreyledi. Adem(a.s)e tavafi öğrettiler oda tavaf etti. Daha sonra Arafata çıktılar. Orada Hak Teala’nin inayeti erişti. iki cihetten sad ve hurrem oldu. Biri günahları affolup ikisi dahi makbulü dergah oldular.

  Ikincisi hayat arkadaşı Havva'yı Arafat da buldu. Havva'yı alarak Hindistan`a geri döndüler. Bir defasında Hindistan’dan Hicaz`a gelip Beyt-ül Ma`muru tavaf ederlerken ömürleri son bulunca Havva Cidde`ye Adem(a.s) da dönüş de vefat etti ve Hindistan`a medfun oldular.

  b) Başka bir Sual:

  Ya Muhammed; Sebep nedir? Adem Hindde Havva Ciddede kaldılar.

  Server-i Enbiya cevap verdi;

  a. Hz.Adem`e Buğdayı Havva yedirdi. Ona da Şeytan (a.l) yedirdi. Ebedi hor ve merdud oldu.

  Bu sebepten Ademden uzak yer olan Cidde'ye indi. Bir rivayete göre Cidde gayet ıssı bir yerdir.

  b. Adem ile Havva birbirinden ayrı düştüler. Hz. Adem Allah korkusundan günahına tevbeden ağlardı.

  Havva ise Ademden ayrı kalışına ağlardı.

  İşlediği günahını düşünmezdi bu sebepten ıssı yere Havva düştü.

  c. Belki bunlardan en isabetlisi Hz. Adem'in cesedinin toprağı Hind'den Hz. Havva'nın ki Ciddedendi.

  d.Hindin havası cennetin havasını andırır. Soğuktan korunmuş oldu. Bu sebepten evvelin ve ahirinin atası Hz. Adem tehlike ve helak olmaktan korundu.

  c.Başka bir Süal:

  Beyt-ül Mamur şuan nerdedir?

  Cevaben Server-i Enbiya buyurdu.

  Nuh (a.s) zamanına değin yeryüzündeydi. Hak teala Nuh peygamberin duasıyla yeryüzünü tufanla garettik de Meleklere emretti Beyt-i ma`muru dördüncü kat semaya kaldırdı. Melekler tavaf etsin diye.. Simdi el`an dördüncü kat göktedir. Ondan kalma sol karadaş kirüknü- Irakindadır.

  Beyti-mamur dolaysıyla cennetten yadigar kalmıştır. O taş önceleri Yakut idi. Nuh tufanın da kara taş oldu. Beyti mamur hakkın emriyle göğe çıkarıldıklarında yedi kat gökteki meleklerin hepsini içine aldı. Hak teala içine yeşil Zümrütten bir Minber yarattı. Üç kapısı vardı. Sarı yakuttan Altundan ve yeşil zebercetten. Ve dahi ak inciden bir mihrab yarattı.

  Mihrabın önün de bir sed yarattı. Çeşitli cevherlerden.

  Beyt-i ma`murun ortanca kapısının üstünde ak elmastan bir minare yarattı. Her Cuma günü dünyada müezzinler minarelerden ezan sesi geldiğinde Hak tealanin emriyle Cebrail ol minareye çıkıp ezan okur. Avazını yedi kat gökler ve melekler işitir.

  Bütün meleklere beyt-i mamure cem olurlar. Mika-il Minber`e çıkıp Hutbe okur. Sonra aynen Dünyadaki gibi Mihraba geçer oradaki mevcut olan meleklere imam olur. Bütün melekler imama uyup cuma namazlarını kılarlar. Cumadan sonra Cebrail ayağa kalkar derki; Ey melekler cemaati! siz şahit olun Hak teala bana müezzinlikten ne kadar sevap verdiyse ben dahi bugün bu sevapları ümmeti Muhammedden hasbeten lillah edenler varsa onlara bagışladım.

  Daha sonra Mikail: Ey feriştehler sahit olun; Bugün hakteala bana imametten ne kadar sevap verdiyse ben dahi dünya da ümmeti Muhammedten imamlık edenlere bagışladım. Daha sonra cemi melekler hep birlikte derler; Şahid olun bugün bu kıldığımız cuma namazından ne kadar sevap hasıl olduysa biz dahi dünyada ihlasla cuma namazını kılanlara bağışladık derler.

  Hak teala da ey meleklerim! Bende kullarıma sahavetimi gösteririm. sizler tanık olun. Herkim ki bu gün yüzünü secdeye verip Cuma namazı kılmıştır. Kendi keremimden ihsanımdan ol kuluma sebepsiz rahmetimi nasib ederim. Ve dahi beyti mamur hakkında Hak Teala kelam-i kadiminde;

  „ Vettur ve kitabimmestur fi rakkimmensurvel beytilmamur vessak filmerfu“ buyrulur diye bu süale cevap vermiştir.

  8

  Sekizinci Sual:


  Cennetden haber ver Ya Muhammed Hakteala cenneti neden yarattı? Ve nasıldır? Bugün nerdedir?

  Hz. Fahr-i Kainat cevaben:

  Hak teala cenneti Nurdan sekiz kat yarattı Bugün yedinci kat gökdedir.

  Birbirinden bulundukları yerleri yükseklik bakımından farklı ve sıfatları da ayrı ayrıdır. Hepsinden yüksek Firdevs-i A`ladır. Sırasıyla Cennet katlarının adı

  1.Dar-ü Selam madeni kızıl Yakuttan
  2.Dar-ü Karar halis Altundan
  3.Dar-ü H`uld ham Gümüşden
  4.Cennet-ü Me`va ak inciden
  5.Cennat yesil zebercedden
  6.Cennat-ü Na`im La`liden(Lü`lü)
  7.Cennat-ü Adin Zümrütten.
  8.Firdevs-i A`la Nur-u mahza dan olarak yaratılmışlardır.

  Kapılarını çeşitli cevherlerden sağlam ve mükemmel olarak yarattı. Her birinin uzunluğu ve genişliği beş yüz yıllık yoldur. Her kapısında su yazı yazılıdır.

  "Ana la u`azzibu men kale "Lailahe illallah"

  ben ol allahim ki bi sek vela nazir ki benden gayri ilah yoktur. Her kulum ki ihlasla kelime-i Lailahe illallah dese bir kerre diline götürse ben o kuluma azap etmem. Kemal-i keremimden ol kulumu sualsiz biz bu makamlara kılarım der.

  9

  Dokuzuncu Sual:


  Haber ver Ya Muhammed Cennette Hakteala Havz-u Kevseri ve TUBA ağacını neden yarattı?

  Cevaben Server-i Enbiya; Hak teala Kevseri benim için yaratmıştır. Ayette "inna a`tayna kel-kevser fesal-li lirabbike venhar."

  O havzın ululuğu hakkında şöyle denir. Uzunluğu üç yüz sene yoldur. Onun suyu Arşın altından gelir. Firdevsi A`laya akar.

  Aydan okun atılışı gibi suyu akışı ve sesi vardır. Rengi kardan ak lezzeti şekerden şirinmisk ve anberden kokusu daha iyidir. Herkim ki O sudan bir cür`a/damla işse asla susamaz. O havzun kenarları Altundandır. Toprağı misk-i anberdendir. İçindeki taşlar inci ve mercandandır. O havzun kenarlarında elvan türlü cevahirden kadehler vardır.

  Yarın kıyametde yıldızlar kaybolunca evvelin ve ahirinin halkı cemi-i ashab-ı güzin ol kadehler ile ümmetime su verirler. Seadetli ol fakir kimselerdir ki kevser havzımdan su içerler. Çünkü onlar dünya da helalinden kazandı hiç zengin olmadılar.

  Ve TUBA ağacı benim makamımdır. O ağaç Altundandır. Güneşin nuru dünyada her yere ulaştığı gibi TUBA ağacının budaklarının cennetde erişmediği ve ulaşmadığı bir makam ve uzaklık yoktur. Her bir Budağında enva`i türlü meyveleri vardır. Cennet ehli ne türlü meyve yemiş murad etse o yemiş ve meyve eline gelir.

  TUBA'nın budakları Yakutdandır. Altı gü-lizar ve mür-gizar dır. Cennet ehlinin biri Di-dar(Cemal) görmek murad etse Tuba dibine gele Melekler ve Buraklar emrine hazır edilir. (Gembağı) Lücamları altundandır. Eğerleri mürassa cevahirdendir. Besaret olsun diye..

  Hakteala sizi davet ediyor. Ol Buraklara bindirilir. Cennet sokakları için de Haktealanın mihman hanesinde karşılanır. Hak tealanın envai türlü nimetleri içilir. Allah'ın Selamını işitip Huzurundan geri makamlarına çekilirler.

  10

  Onuncu Sual:

  Yedi Kat yerlerden ve mahlukatlarından haber ver? Ya Muhammed Hak teala yedi kat yerleri yarattı.

  Bu Katların her birinin adı nedir?

  Her birinde sakin olan yaratıkların adı nedir?

  Hazret-i fahr-i ka-inat cevap verdi. Evet Hakteala yedi kat gökleri yarattı. Birbirinden aşağı her birinin aralığını hava kıldı. Birbirinden ıraklığını beş yüz yıllık yol kıldı.

  1.Evvelki yeri Ademe mesken kıldı.

  2.İkinci yeri yel hazinesi kıldı.

  Muhtelif yeller orada mahzundur.
  Örnek:Ad kavmini helak eden yeller gibi.

  3.Üçüncü Kat Yerde bir taife vardır ki yüzleri it yüzü gibi Elleri Adem eli gibi. Kulakları sığır kulakları gibi. Ayakları koyun ayakları gibi. Amma tabiatları melek tabiatı gibi. Tarfe-tül ayn (Göz açıp kapamak kadar bir vakitte) dahi Hak tealaya isyan etmemişlerdir. Kıyamet günün de onlara ne sevap ve ne de ikab vardır.

  4.Dördüncü yerde Haktealanın bir nice KIBRIT tası hazinesi vardır. Tamu (Cehennem) oduna kuvvet vermek için her bir taşı bu (Gücten kinaye olarak) dünya gibidir. "Fettekunnarelleti vekudühennasü velhicare aleyha melaiketün gilazün sidadün la ya`sunellahe ma emerahum ve yef alüne ma tu merun" ey müslümanlar hazeredin sol odunki onun kuvvetlenmesi ve direnmesi için kibrit taşları hazırlanmıştır. Kokusu eğer bu dünyaya çıkmış olsa tamamı mahlukat onun kokusundan helak olmuştu.

  5.Besinci yerde Akrepler vardır. Herbiri deve gibi. Kuyrukları SELA-SILE ve EGLA-LEN gibi uzun ve sağlam. Herbirinin kuyruğun da üç yüz batman zehir vardır ki eğer o zehirden bir katre
  denize damlasa cemi deniz canavarları helak olurdu.

  6. Altıncı kat yer cehennemliklerin ruhlarının yeridir. Ehli cehennem ki Dünyadan azap feriştehleri anın canını alıp Siccine götürmüşlerdi. Kıyamete değin orada dururlar.

  Ayetde: Inne kitabelfüccari lefi siccin vema edrake ma siccin kitabümmergum

  7.Yer Iblis (a.l) yeridir. Cemii tevabi ile orada dururlar. Kendisi bir Taht üstünde oturur. Deyu ve Periler o nu kuşatmıştır. Çevre yanın da durup her biri yeryüzünde Adem oğluna yaptıklarını arz ederler. Herhangisinin Ser-ri Fesadi ziyadeyse onu alır mukarreplerinden eyler. Hakteala kemali-kereminden Ümmet-i Muhammedi Şeytanın şerrinden emin eylesin.

  11

  ONBİRİNCİ SÜAL


  Müşrikler Peygamberimize sormaya devam ettiler;

  Ya Muhammed! Cehennemden ve derekatindan haber ver . Hak Teala Cehennem'i neden yarattı ve şu an nerededir ve her derekesi kimler içindir? dediler.

  Hz.Fahr-i Kainat cevap verdi:

  Hak Teala kendi Hısmın'dan ve yedi kat olarak yaratti. Yedinci kat yerden aşağı yetmiş yıllık yol yarattı. Azaplarını biri birinden artık kıldı.Ve her biri bir diğerinden türlü yarattı.

  Birinci kat Cehennemin adı Haviye yahut Esfeldir.

  "Innelmünafikine fidderkilesfel"
  "Münafıklar Cehennemin en esfeline girecekler" (Nisa 145)

  İkinci derekenin adi Hutame'dir.

  "Kella leyünebezenne filhutame vema edrake melhutame" Hümeze 4
  Bu dereke Firavun ile arkadaşlarının yeridir.

  Üçüncü derekenin adi Sakardır.

  "Zü messe sakar" bu dereke Hak ve hakikati bilip insanları sapıttıran fasık ve zındıkların yeridir. (Kamer 48)

  O gün onlar yüzükoyun ateşe sürüklenecekler. (Kendilerine) "Tadın bakalım ne imiş cehennemin dokunması?" denilecektir denilmistir.

  Dördüncü kat Cehennemin adi "Lezza"dır.

  Cenab-ı Kuran-ı Keriminde;

  "Kella inneha lezza"bu dereke Tersalar (büyük günahkarların) yeridir. Mearic 15.

  "Hayır hiç şüphe yok kio mühim ateştir:"

  Besinci dereke`nin adı "Sa`ir" dir.

  "Lev kane nesmau ev na'kilu ma künna fi ashabis-sair." Mülk 10
  "Ve diyecekler ki eğer biz işitir olsa idik veya akıl eder olsa idik biz bu çılgın Cehennemin ashabi arasinda bulunmus olmazdik"

  Bu dereke saibiler ve Nasaraların münkir olanlarının yeridir.

  Altıncı derekenin adi Gayyadır. Kuran-ı Kerimde;

  "Fesevfe yelgavne gayya" (Meryem 59)

  "Artık yakında Cehennem deresine yetişeceklerdir."

  Bu dereke sihirbaz (karı koca arasını ayıran ve insanları kandıran) ve şehevani çalgı çalanların gideceği yeridir.

  Yedinci derekenin adı "Cehennem'"dir.

  "Ve inne cehenneme lemevidühum ecma`in leha seb`ate ebvab likülli babin minhum cüzün maksüm" Bu dereke tevbesiz ölen ümmeti Muhammedler içindir. Bunlar günahları miktarı ceza çeker ve cennete geri dönerler.

  Bu derekenin azabı ehven ve hafif ateşi diğer Cehennem'e nazaran daha azdır.

  Buna rağmen bu Cehennemi'n ateşi ve alevinden bir damla bu dünya'ya düşse yahut bırakılsa havalisinde olan mahlükatı beş yüz fersah yerdeki hepsini helak eder. Bu şekilde ateşi olan yetmiş bin şehir vardır. Her şehir de yetmiş bin Hane vardır. Her hane de yetmiş bin suffa (oda) vardır. Her yerleşim yerinde yetmiş bin mahzen vardır. Her mahzen de yetmiş bin sandık vardır. Her sandıkta yetmiş bin azab türü vardır.

  Ne-uzu billah birbirine benzemezler. Her biri bir diğerinden eseddir. Vah o kimselere ki o Cehenneme girerler. "Rebbena vekina azabennar.."

  Rabbimiz bizi o Cehennemden koru.

  12

  ON İKİNCİ SUAL


  Ya Muhammed! Melek-ül Mevt 'den haber ver. Azrail'in sıfatından ve ne maslahat için yaratılmış olduğundan anlat ?

  Hazret-i Fahr-i Kainat haber verdi:

  Ölüm Meleği bir feriştehdir ki dördüncü kat Sema'da bulunur. Hak Teala'nin emriyle Rulhar üzerinde müvekkildir.

  O nun sıfatı:

  Hak teala ol gice ki Cebraili gönderdi.

  Beni Mirac'a davet etti. Dördüncü gök de bir azim melek gördüm bir Kürsi üzerine oturmus önünde bir büyük LEVHA vardı. Daima o`na bakıyordu.

  Kardeşim Cebrail'e bu kimdir? diye sordum.

  Cebrail Ya Rasülallah O Azrail dir.

  Hak Teala'nin emri vardır;

  Levhadan başka bir yere bakmaz. Yedinci kat gökteki nedenlü Melekler varsa bu gece Rasülüllahı ziyaret etmeyi müntezir olup ümidvar olmuşlar. Sonra Azrail`e vararak Ya Azrail!

  Bu gördüğün Server-i Enbiya Muhammed Mustafadır.

  Azrail bu haberi duyunca ayak üzere durdu.

  Rasülüllah'a selam verdi.

  İzzet ve hürmetle beni yanına aldı

  Ya Rasülallah! Sizi bilemedim.

  Diyerek özür diledi.

  Ve ona sordum; Dördüncü gökte

  Siz dördüncü kattasınız yer yüzündekilerin canını nasıl almaktasınız.?

  Ya Rasülallah! Bu gördüğün Levh-i mahfuzdur.

  Benim elimdedir. Ve daima ona bakarım. Her kim yeryüzünde bir adamın veya bir canlının ömrü nihayete erip eceli gelse hepsi bu levha da bana malumdur. Bu sağ yanımda duran rahmet melekleridir. Sol yanımda bulunan azap feriştehleridir. Cümlesi benim emrimi müntazir(beklemekte)dir. Tarfet-ül Ayin içinde yetişirler. Eğer mümin ise rahmet meleklerinden cennet armağanları ile varıp asan ile onun Canini alırlar. Ruhunu A`la-i illiyne götürürler. Cennet-i müşahede edecekleri makamlarına iletirler.

  Kevser-i Nebiy-i dahi önüne korlar. Ve eğer saki(kötü) ise azap feriştehleri gönderirim varırlar türlü azaplar ile pis canını alırlar ve Siccine bırakırlar.

  Ya Muhammed !

  Beni ol hazret'de şefaatden unutmayasın. Zira şefaat edecek sensin. Amiin....

  13

  ON ÜCÜNCÜ SUAL


  Münker ve nekir ahvalinden haber ver. ve ne maslahticin yaratildi?

  Hazret-i Fahr-i Kainat cevap verdi;

  Hak Teala iki ferişteh yarattı. Birinin adı Münker diğerinin adı Nekir.

  Onlar`a emretti ki her kim vefat etse eğer said ise hup(güzel) sürette varıp onun canını asan vechile alın. Eğer saki ise varıp onun canını kötü sürette alın.

  Közlerinden ateşler saçarak şimşek çakarcasına olan bir şiddet ve avazla ondan sorun. O melekler ellerinde ateşte direkler mevcud Ehl-i dünya tamamı cem olsalar yerinden onları oynatamazlar.

  Her mümin vefat etmezden önce Rahmet feriştehleri Nurani gökçek yüzlü gelirler. Ve başı üzerine dururlar. Ellerin de cennet harir(ipek)leri tutarlar. Daha sonra Melek-ül Mevt gelir.

  Ey Ruh biiznillah Allah tealanın emriyle Allah'ın rahmetine eriş diyerek o müminin asanlıkla canını alır.

  Dua:

  Allahümmecal minhum birahmetike Ya Erhamerrahimin.

  Ondan sonra o ruhu rahmet feristehleri Harir(ipek)lerine sarar.

  Yedinci kat göğe iletirler. Ondan sonra gel bu kaladan çık Allahütalanin emriyle Allahın rahmetine eriş. Diyerek o müminin canini asanlıkla alır. Allahümmecàl birahmetike ya erhamerrahimiyn. Ondan sonra ol ruhu rahmet feristehleri ipeklerine sarıp yedinci göğe arz ederler. Haktealanin emriyle kulumun adını Saidler defterine yazın. Daha sonra rahmet feristehleri ol meyyitin cesedi defin olunduktan sonra ruhunu yine cesedine götürürler.

  Münker ve nekir gelip süal ederler.

  Men rabbüke vema nebiyyüke vema dinüke

  Yani

  Rabbin kimdir.?
  Nebiyin kimdir?
  Dinin nedir?

  Rabbim Allah c.c
  Nebim Muhammed a.s
  Dinim Islam dir.

  Diye cevap verenler kurtulur.

  Allahin gönderdiklerine inaniyorum
  Peygamberlerine de inaniyorum.
  Kurana ve Kitaplarina inaniyorum.

  Ondan sonra o müminin kabrini Irem bagi gibi genis ederler.

  Cennet de yüce dereceler ona verilir.

  Gökcek yüzlü hup kokulu birisi gelir. Selam verir ve vaktin hos olsun. Allah sana sadetler eyledibahtinini acik etti. Kabir sahibi o na sen kimsin der. O Ben senin amel-i salihinim der.

  Dünya da sen bana ehemmiyet vermstin. Kiyamete kadar sana Yoldas olurum. Her angi bir kötü kisi Düyadan saki giderse Azap feristehleri Kabih yüzleriyle kara libaslar kiyer.Arkasinda dururlar.Ondan sonra Azrail gelir.der ki;

  Ey Can !

  Gel bu beden den cikbilesinki hak tealanin hismi ve gadabi sana irisdi.Bu cevabi alan cen beden den cikmaya baslar.

  Azrail devam eder.

  Dünya da iken ibadet etmezdin. Ve Allahdan korkmazdin.Diyerek cesitli azaplar ile canini alir.
  Azap feristehlerine emir eder.Ol cani cehennem libaslarina sarin ve cirkin ve pis kouklar ile kokulayin.

  Ve o kula gökten rahmet inmesi yasak olur.

  Hak tealadan nida gelir.O kulumu Siccine iletindiye azapnmeleklerine emir eder.Daha sonra kabrine cesedin icine götürürler. Nekir ve Münker melekleri Men rabbüke vema dinuke sorusunu cevap veremezbilmiyorum diye cevap verir.

  Nekir ve münker melekleri Ellerindeki Amud ile vuralar. Söyleki eger daga vursalaro sopa yedi kat yerlerin inletirdi.

  Kabir sahibi öyle nida eder. Yer yüzünde olan canavarlar dahi isitir. Fakat yer yüzünden kimseden onu isiten ve yardimina gelen olmaz.

  "Üla-ike yel`anhüm ve yelanhümüllainun"

  Sonra ona sorarlar"nedersin sol kimse hakkin da ki Hak teala size Peygamb.muh. mus.ic duymadim derler. Sonra onun Kabrine cehennemden pencereler acilir . Semum yelleriZemeri azabi gelir ta kiyamete kadarkabih yüzlü cirkin kokulu yaramaz huylu zehir sözlü kök gözlü bir kimse ona gelip yakasindan yapisir ona azap eder.

  Sen kimsin diye sorduguna ben senin dünya da yaptigin kötü islerinim. Sen dünya da isler fakat evbe etmezdin.Enbiya evliya ve ülema ile onlarin uyarilarina kizar dinlemezdin. Bu sebepten günahlardan kacinmazdin.Bu gün ta kiyamete deginsan yoldas olacagim sana dürlü azaplar yapacagim kabir sahibi korkudan zareder ağlar.

  Keske dünyaya gelmeyeydim bu ameleri yapmayaydimsimdi bunca günahi islemezdim.

  14

  ONDÖRDüncü SÜAL:

  israfilin Sürundan haber ver ya Muhammed.

  Sur nedir ve3 ne maslahat icin yaratildi?

  Hazret-i Fahr-i kainat haber verdi.

  Hakteala kiyamet günü israfil o sur a üfürse gerek. uzunlugu bin yillik yoldur. Basi bir gövdesi yedi parcadan ibarettir. Üfürülmesi solvakit olurkiYer yüzünde izzet ve edepmerhamet ve bereket Kuran kalmayacak. Yani halka vaaz ve nasihat edilecek kendileri söylediklerini tutmayacaklar.Halk dahi Alimlerin nasihatlarini masgaraya alacak alay edecekler.Alimler yaan söylüyor diyecekler. Halk da alimle hir ve kizginlik hasil olacak.Sonra Hak bildiklerini takip etmeyip batila uyacaklar.

  Hakimler rüsvet alaip ona ragbet edecekler. Hakki batil batili hak diye hükmedeceke ve gösterecekler. Bu yüzden seriat ve nizam düzen kalmayacak. Sonra Hak teala gadaba gelipEmredecek Israfili sura üfürecek. Surun mehabetinden yedi kat göklerde olan melekler ve yedi kat yerler de olan mahlukatlar hepsi yüzleri üzere düser perisan ourlar. Ayet:"Feiza nüfiha fissuri fefezia men fissemavai vemen filerdi".

  Surun fezai söyledir.

  Yedikat göklerde olan ehli-semavat e yedi tabaka yerde olan ehl-i ard her biri yüz üstüne yikilir.

  Kiyamet koptugunu bilecekler. Akil ermez iman kalmaz tevbe kabul olmaz olacak.

  Surun heybetinden her zelzele ile sarsiliacak.
  Göklerdeki yildizlar dökülmayey baslayacak.
  Siyah saclara aklar düsecek.

  Sonra haktealanin emriyle Israfil sura bir defa daha üfürecek.
  Daglar yerlerinden kopacak.Tuz buz olup hava üzerinde yüzecekler.

  Denizlerin suyu kuruyacak Ayin isigi ve nuru kalmayacak kap kara olacak.

  Cihani zülmeti karanlik alacak.
  Yel saman savurmasi gibi surun üfürügü(nefhasi)Mahlükati birbirine katacak.

  Ayette:Yevme tercüfürracifeh tetbeuha radifeh"

  Arstan ta yedinci kat göge dek herne mahlükat varsa cemisi helak olacaklar.Ancak sekiz melek el mukarrabiyn haric.

  Bunlar CebrailMikailIsrafilAzrail dir.

  Ve ayrica dört melek dahi kalacak bunlar görevleri Hamel-i Ars olan meleklerdir.Daha sonra Hak teala Azrail e bunlarin dahi Ruhlarini(canin kabzeyle)al diyecek.

  Bir müddet sonra Hak teala Azraile emreder.Kuranim ve kelaminmda buyurdugum gibi"Küllü men aleyha fan veyebka vechü rabbike zülcelali vel-ikram."

  Azrail bu emri isitince kendi ruhunu dahi kabzeder.Ondan sonra Hak tealanin vahdaniyetinden gayri göklerde ve yerlerde zatindan kimse kalmayacak.Kirk yil alem böylece sessiz kalacak . Hicbir seyden eser kalmayacak.

  Ta ki hak teala kendi kemal-i kereminden yine yaratmak isteyecek.

  Nitekim Ayette:Tebarekellezi biyedihilmülk vehüve ala külli seyin kadir"

  Arsin altinda bir deniz vardir.Adi aynül hayatdir. O denizden bu dünyaya

  Kirkgün kirk gece yagmur yagdiracak.

  Söyleki:Magripden ta mesrika degin su dünya yüzünü Ondan sonra Hak tealanin emriyle evvelin ve ahirin mahlükati yaratilmis adem ve meleklerhuriler ve gilmanlar ve dahi yerde ve bahir de hava da ve su da ve hasarat-i ard ve enva-i türlü canavarlar ki halk olup çürüyüp toprak olmusiken Hak tealanin emriyle sol bahar günlerin de Nebat yerden biter gibi cümlesinin vücudu yerden biter.Yer yüzüne ruhsuz cikar.Hasir gününe dek yatarlar.

  Ondan sonra Israfile emireder.Süru bir daha üfür. Sür yedi sahdir. Ilk sahinda Melekler Huri ve gilmanlarin ruhlari dirilir. Ikincide Peygamberler.ücüncü deSiddiklardördüncüde Peri ve kafirler.

  besinci dealtincida diyolar ve seytanlar.yyedinci de Vuhus ve tuyurun ve enva-i mahlükatin ruhlari dirilirler.Nezaman israfil süra üfürseaktealanin emriyle cemi ruhlar surdan sonra var olup yaratilirlar.Hak tealanin ruhlara emriylekikaliblariniza girin diyecek.Hak tealanin emriyle varip cesedine girecek. mahlükat ruh bulup bir anda yerden bas kaldiracak.Ayak üzere duracaklar.

  Sonra Haktealadan nida gelir;Ya Kullarim izzim ve celalim hakki icin Sizin cemiinize cemalim hakki icin nazar ettim.Bütün yaratiklar der;

  Sübhanelkamili fil ilm al halkihi Ve hüvel aziziühakim.

  Ondan sonra Hasir olup Mizan kurulacak.

  15

  ONBESINCI SÜAL


  Ya Muhammed ! Bize Mizandan haber ver.Hak teala Mizani neden ve nicin yaratti?

  Fahri-i Kainat efendimiz bu soruya söyle cevap verdi;

  -Mizan bir terazidir.Hak Teala onukiyamette mahlükatin yaptiklari iyi yahut kötü amellerini tartmak icin yaratti.Nitekim Ayette Rabbimiz haber verir.

  "velveznü yevmeizinil hakkuFemen segulet mevazinuhu feülaike hümülmüflihun"

  "Terazi de o günde haktir.Artik herkimin Terazileri agir gelirseiste kurtulusa erenler onlardir."(Araf 8)

  Kiyamet gününde Mizan Mikail`in elinde olacakBir kefesi nurdan diger kefesi zülmetten olacak.

  Nurdan olan göze Müminlerin Iyi amelleri yazili olan defterzülmetten olan gözede müminlerin kötü amelleri yazili olan defter konacak.Herkimin taat ve iyilik defterinde sevap hashas danesi kadar agir gelirsears altinda bir melek cagrilip (felan oglu felan günahsizdir.) denilecek.

  Kiyamet gününde herkes kendi derdine düsüp hic kimse birbirinden haberdar olmayacak.

  ne evlad ana-babasini ve nede ana-baba evladini tanimayacak.

  Mizan önüne geirilen kullarin islediklerigünah ve sevapölcülere günahkarlarla günahsizlar ayri ayri müamele görecek.defterinde zerre miktari hayir yazili olmayan kullarin zülmet ve günahlari daglar gibi yigilacakartik Hak Tealanin rahmetinden ümitlerini kesenler cehenneme gidecekler.

  Ansizin Havadan bir parca kagit ucarak geleceknurdan kefenin icine konacak.O günah defterinin cümlesinden agir gelecek.

  Hemen ilahi bir Ferman gelerek;

  -Bu kulumu cennetime götürün.Zira o dünya da iken ihlasla "la ilahe illallah" dedi.Ve kalbiyle benim varligimi ve birligimi dogruladi.Vahdaniyetim hakk cinben de bu kuluma azap etmeyip rahmetime ve nimetime kavusturuyorum.Bu benim fazl-i keremimdendir buyuracak.

  Arasat halki bu ise sasirarak;

  -Bu ne kagit parcasiydi dageldi sebepsiz bu kulu cehennemden kurtardi.Cennete girmesine sebep oldu diyecekler.

  Yarabbi!
  -Bizede su fani dünyada askla severekinanarak ismini birligini yani (Lailahe illallah)ve(Alah)zikretmeyi nasip etdebüyük mahkemede sevabimiz agir gelip cennetine girenlerden olalim.Amin.

  16

  ONALTINCI SÜAL


  Ya Muhammed!

  Bize Siratin ahvalinden haber ver.Sirat nedir ve neden ve neicin yaratilmistir?dediler.

  Fahr-I Kainat efendimiz cevap buyurdular;

  Sirat bir köprüdür.Kiyamet günün de Cehennem üzerine cekilecek;mümin kafir tüm insanlar onun üstünden gececektir.

  Hak Teala kendi gazabindan Cehennemi yaratti.cehennemin nefsinden istirap ceken melekler Hak tealaya yalvararak durumunu bildirdiler. Hak Teala kereminden meleklere sefkat ve merhemet etdi deKudretinden bir Yilan yaratti. O Yilanin adi Gasiye dir. Büyüklügünü Allahtan baskasi bilmez. Hak Teala o Yilana yedi Cehennemi yutmasini emir eyledi. O Yilan yedi Cehennemi agzina alarak yuttu fakat bunaldi geri agzini acti.

  O filanda öyle büyük agiz vardi kisadece iki dudaginin arasihizli ucan kusun Üc bin yilda kat edebilecegi mesafeydi.

  Basini kaldirarak;

  -ilahi izin verde bir nefes alayim dedi. Hak Teala Yilana ihsan edip dediti;ey Malik;

  -Gasiye ye azap et.Cehennemin bekcisi elinde atesden bir kamci vardi. Onun büyüklügünü Allah cc.den baskasi bilmezdi.

  Malik Yilana azapetmek istedi.

  Gasiye basini kaldirip Hak Tealaya yalvarmaya basladi. Fakat bosunaydi.Arsin ayak kisminda “Muhmmed RAsülüllah” yazilydi.

  Bu isim hemen akilina geldi. Sefaatci ederek söyle yalvardi;

  -Ilahi su ad ve peygamberin hakki icin ki Arsda kendi adina ve Kürsine yazmissin.

  Bu ad hurmetine ben bicare ve zaif kulunu affetdiye yalvardi.

  Hak Teala Malike tekrar emretti;

  Ya Malik Gasiye ye azapetmezira o Habibim Muhammedin sa. adini zikretti. O nun günahini affetiim.Ve senede bir sicak bir soguk nefes almasina müsade ettim.

  Yazın sıcak yellerkişin soguk zemheri de onun nefeslerindendir.

  Kiyamet günün de Arasat halki hazir olacak ve Gasiye ye agzini ac diye emredilecek. Gasiye agzini actigi zaman Cehennem disari cikacak.

  Gasiyenin alt dudaginin bir kilini Zebeniler Cehennem üzerine cekip köprü yapacak.Sonra bütün halka o kildan olma Siratin üzerinden gecmeleri emrolunacak.iste sirat dedikleri Gasiyenin bir kilidir.

  “Heletake hadisulgasiye/S.Gasiye.1 Felaktehamel akebeh ve ma edrakemelakebeh”S.Baled 11-12

  “Sana salgin kiyametin haberi geldimi?”

  Sirat köprüsünün uzunlugu ücbin yillik yoldur.

  Ilk bin Yili yokusikinci bin inisücüncü bin düzlüktür.

  Daha sonra azap Mlekeleri insanlari Sirat köprüsüne dogru sürecek.

  Cehennemlik olanlari atesten kamcilari ile Cehenneme dökecekler.

  Hzreti peygamber Siratin kenarina durup;

  -Yarabbi! Bunlar inanmis ve teslim olmus müminlerdirdiye yalvarip bagislamasini isteyecek.

  Herkes ameli miktari iyi yada kötü mükafatlandirilacak.

  Basilari yildirim gibibasilari ucan kus gibibasilari akan su gibi bazilari karinlari üstü sürünerek gececek. Cehennem ehli olanlarin basilari Sirattan asagi düsecek. Allahin gazabindan yine Allah`a siginiriz. Sirat köprüsünü yildirim gibi gecenler bir gün bir gece de kus gibi gecenler bir yildabasilari da bin yilda gececekler. Bu bir kiyasdir.Arasatin bir günü bu dünyanin bin yilina bedeldir.

  Nitekim Cenab-i Hak;
  „Ta`rucülmelaiketü verruhu ileyhi fi yevmin kane mikdaruhu Hamsiyne elfe seneh“

  „Melekler ve Ruh oraya bin günde cikarlarki oranin mesafesi ellibin yillik yoldur.“S.Mearic 4

  Cehennemlik olmayanlarSirati selametle gececekler. Ve Secdelere kapanarak söyle Dua edecekler;

  -Ilahi nimetlerini bizlere vaadettindergahindan baska bir sey istemeyiz.

  Bir miktar gittikden sonra karsilarina yesil bir hurma agaci cikacak bu agacin dallarinda cesit cesit cicekler acilmis olupaltinda yesil cimenler ve serin bir gölgesi olacak.

  O zaman bu mutlu Müslümanlar;

  -Ya Ilahi!Lütfundan kereminden bize su agacin altinda biraz yer ver. Ta ki burada konaklayalim.
  Bunun üzerine Hak Teala dan hitab-i izzeti gelecek;

  Ey kullarim Dergahimdann baska bir sey istemeyiz diye söz vermistiniznicin Sözünüz de durmazsiniz.

  Sonra rusat verilecekcenneti seyredecekler.

  Görecekler kicesit cesit nimetlerle bezenmis.Yesil cimenler le süslendirilmis. Tariffi mümkin olmayan güzelliklerle dolu bir alem. Bunun üzerine ihtiyarsiz olarak diyecekler ki;

  -Ilahi arzumuz budur biz bundan baskasini istemeyiz.

  Hak Teala ferman buyuracak

  -Ey benim kullarim! Neden hala ahdinizde durmazsiniz.

  Tekrar yine yemin edip söz verecekler. Bunun üzerine baska bir ferman geklecek;

  -Ey kullarim varin Cennetime girin.

  Cennete girecekler ve rahata kavusacaklar. Cennet kuslarinin türlü türlü seslerini isiteceksaatlerce mest olup öylece kalacaklar. Hak Teala yine kerem-i lütfundan buyuracakrazi olasiniz diyeheran istediginizi size verdim va hazirladim.

  Cennet Ehli olanlar Allahá cevap verecekler;

  -Ya Ilahi senin lütfuna ve keremine razi olduk. Daha sonra Ridvan(Cennet hazinedarina)emrolunacak;

  -Tac hulle ve Burak getirin.kullarim hazirladigim makamlara taksim edip yerlestireyim.

  Bu hitabi isiten Ridvanbunlara türlü türlü elbiseler giydirecek baslarina taclar koyacak ve Buraklara bindirip herbirini makamlarina gönderecek. Huriler gilmanlar ici dolu nurdan tabaklardaki cesitli cevherleri saca saca gelirler.

  Türlü hizmetler ederler.

  Saraylarin kapisinda Buraklardan hurmetle indirirler ve kösklerine cikarlar. Murassa tahtlar üstünde sündüs ve berrai dösekler üzerine teklif ederler. Altindan ve cevherlerden yapilmis cesitli tabakalarlaaltin siniler icin de türlü türlü nimetleri önlerine koyarlar.

  Kudumlar ve sazendeler harirlanirlar sükür meclislerini kurarlar.Cesitli cevherlerden kadehlerden ab-i kevser icer ve safalara dalarlar.Hak Tealanin lütfu olarak bu hayat ebedi olarak böyle devam eder.

  17

  ONYEDINCI SÜAL

  -Ya Muhammed!

  Allah tarafindan gönderilen ve gönderilmeyen peygabmerlerden haber ver.

  Dünya ya nekadar peygamber gelmistir ve onlar`a gelen kitap adedi kacdir

  nekadar suhufdur?

  Fahr-i Kainat cevap verdi;

  Hak Teala yer yüzüne 124 bin peygamber gönderdi. Bunlardan 313 mürse(Rasül)dir.Gerikalanlari Rasül olmayan nebilerdir. Mürsel olana „Rasül“ denirGayri Mürsel olan Peygambere „Nabi“ denir. Rasül olanlara Cebrail as. Gelmis peygamber olduklarini kendilerine asikara görünerek müjdelemistir.Bunlarin sayisi 312 dir.

  Benimle 313 olmustur.Geri kalan peygamberlere Cebrail as. gelmemistir.

  Bazilarina rüyasinda peygamberlik verilmistir. Bazilarina da gaibten ses gelerekHak Tealanin emri bildirilmistir.Allah cc. tarafindan gönderilenlerin adedi 313 dür.

  Bunlarinda 28 i güzide´dir kiHak Teala bunlari Kuran-i Mecidin`de 18 ini En`am süresinde yad etmistir.

  Ayette;Onlari sectik ve kendilerini dogru bir yola kavusturduk” (Enam S.87)

  Diger sekiz peygamberi de baska süreler de zikretmistir.

  Yirmi yedincisi Adem (a.s)`dir.
  Yirmi sekincisi benim kiahir zaman peygamberiyim.

  Hak teala Kelam-i Mecidinde buyurmustur;

  “Velakin hak Teala Peygamberlerinden diledigi zati ihtiyar buyurur.” (Al-I Imran 179)

  Iste bu 28 güzide Peygamberden daha güzide peygamber olan yedi güzide Peygamber dekitap ve sayfa nazil olmustur.bunlarin ilki Sit Peygamberikincisi Idris peygamber ücüncüsü Ibrahim peygamber dördüncüsü Musa peygamberbesincisi Davut Peygamberaltincisi Isa Peygamber ve yedincisi de Ahir zaman Peygamber olan ben Muhammed Mustafa yim.”Salavatüllahi Aleyhim Ecmain”

  Nazil Olanlarin hepsi 4 Kitap ve 100 Sahifedir.

  Adem Peygambere 10
  Sit Peygambere 50
  Idris Peygambere 30
  Ibrahim Peygambere 10

  ZEBURDavut (as)à
  INCILIsa(as)à
  TEVRATMusa(as)´a
  Kuran da bana(Muhammed)as a indi.

  Bu kitaplarin hepsi Ramazan ayinda indi.

  Ramazan Ayinin ilk günü TEVRAT
  yedinci günü ZEBUR
  13.günü INCIL
  25. günü KUR`AN (kadir gecesi)

  nazil oldu.Nitekim Kuran-I Kerim de”Ramazan ayi o öyle bir aydir kio ay da insanlar`a dogru yolu gösterenacik ayetleri kendisinde barindiranhak ile batilin arasini ayiran Kur`an-I Azim nazil olmustur”diye Bakara 185.de buyrulmustur.

  Hak Teala beni bütün Peygamberlerden efdal yarattive bana nazil olan Furkan-I da yine cümle kitaplardan faziletli kilmistir. Ve keza benim ümmetimi de cümle ümmetlerden daha hayirli eyledi. Yarin kiyamet günün de benim ümmetimden once Cennete kimse girmeyecektir.

  Benim ümmetim diger ümmetlerden daha iyilik yapanameli salih ve ihsan sahibi ümet oldugundan meclisi diger ümmetlerin meclisinden daha cok olacaktir. Hak Tealanin Izniyle..

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  18

  ONSEKIZINCI SÜAL

  Ya Muhammed! Süleyman as. e nasihat eden kimdirhaber verdediler.

  Müsriklere Fahr-i kainat cevap verdi;

  Süleyman as a nasihat eden ne bir Insandirne de bir melektirve ne de bir peridir.Süleymanà
  nasihat eden Karincadir. Nitekim Kuran- Kerim de ;„

  Ey karincalar ! Yuvalariniza girinizSüleyman ve onun askerleri farkinda olmaz.olduklari alde sizi kirmasinlar. (S.Nemil 18)buyurmaktadir.

  Hak Teala Süleyman as. Peygambere dünya da öyle mal ve mülk vermistir ki onun saltanati gibi bir mülküdünya da hic bir kimseye vermemistirVe vermeyecektir de..

  Ne zaman Süleyman Peygamber askeri ile bir yere gitseyüz kilometrelik bir alani isgal ederdir.

  Onun isgal ettigi alan da topragi görme imkani yoktu. 25 km.lik alani aslanlarkaplanlarfiller gergedanlar ve digerleri25 km.lik alani Insanlar25 km.lik yilanlar ejderhalarkuslar ve bunlarin cinsinden diger canli yaratiklar kaplardi.

  Süleyman peygamberin Ibrisim den islenmis bir kilimi vardi kidört kilometre yere dösenirdi.

  Süleyman Peygamber divanini toplasao kilimin üzerine Ikiyüzbin altin ve gümüsten kürsü kurulurdu.Altin kürsülerde peygamber evlatlarigümüs kürsilerde insan ve peri beyleri otururlardi.

  Her mihrapta Duasi makbul zahitler ibadetle mesgul olurlardi. Bu kimseler herhangi bir daga isaret etselero dag yürürdü. O kilmin diger bi yanindabin ikiyüz minber vardi. Her minber de ilmi ile amil bir zat nasihat ve sohbet ederdi.

  Süleyman Peygamber kizil altundan yapilmis olan tahtin da oturur hüküm ederdi. Karsisin da cesitli mahluklar saf saf dururlardi. Kuslar hava da kanatlariyla kanat cirparSüleyman Peygamber`e gölgelik ederdi.

  Süleyman Peygamberin kizil altundan olan Tahtinin dört kösesi vardi. Her kösesinde de yapraklari yesil zümrüt ile zebercedden olan bir agac bulunurdu. Her bir agacin üzerinde de altundan yapilmis Hüma kusu sekli vardi. O tahtin dört bir yaninda dört Aslan vardi.Bu Aslanlar altidandi.Yine Altundan olan ejderha da tahti cepecevre cevirmisti.Ne zaman Hazreti Süleyman otahtin Üzerine cikip halka ükmetmek icin otursahümalar agizlarini acardi. Bunlarin agizlerindan cikan misk ve amber kokusundan halk mest olurdu. Ne zaman iki kimse birbiriyle Süleyman as.ma davaya gelslerhaksiz olana o ejderha saldirir Aslanlar da pencelerini kaldirir kuyruklarini yere vurarak hamle ederlerdi.hakli haksiz belli olurdu.

  Süleyman Peygamber bu kadar saltanata sahip oldugu haldedaima hurma yapragindan Zembil örüp satardi.Kazandigi para ile arpa unu alirekmek pisirir onunla iftarini acardi.

  Bir de üzerine örtüp yattigi kilimi vardi. Sabah kalkar yine memleket isleri ile mesgul olurdu.

  Yanin da bir melek bulunurduelinde atesden kilic tutardidevlerden perilerden ve ya diger mahlükatdan her kim Süleyman Peygambere itaat etmezsederhal o melek kilici ile onu helak ederdi.Iste bu sebeptendir kidevler periler dahi onun emrine itaat ederlerdi.

  Nitekim Kuran-i Kerim de;

  „Onlardan her kim benim emrimizden sapmis olursaona da ates azabimizdan tattirmis oluruz.

  “Sebe 12 buyurulmustur.

  Süleyman Peygabmer bütün mahlükatin dillerini bilirdi.Bir gün ona sordular.

  Ey Allahin Nebisi!

  Bu azamet ve bu yücelikle yer yüzünün tamami sizin oldugu haldezembilcilik etmeye ihtiyaciniz nedir.

  Hazret-i Süleyman cevap verdi.

  Benim ne mülküm var ve nede ben Padisahim.Ben de sizin gibi sade bir kul oglu kulum deyip aglardi. Daima kafir ve asi olan insanlarla harp edip onlari Hak dine davet ederbu daveti kabül etmeyenleri helak ederlerdi.

  O kilimin üzerin de bir meydan vardi kionun yarisi mutfak veya yarisi at meydaniydi. Ve develer o mutfak icine büyük kayalardan kazanlar koymustu. Bu kazanlarin her birinde yüz deve piserdi.

  Bunlardan baska her biri Havuz gibi ayrica kaseleri de vardi.

  “Onun icin sabit kazanlardan ne isterse onu yapiverirlerdi.

  Ey Davudun Hanedani!

  Sükür icin calisin ve benim kullarimdan sükreden azdir.”(Sebe 139) buyurmaktadir.

  Süleyman Peygamberin bin hanimi ydiyüz cariyesi vardi.Devler Süleyman Peygamber icin saf sirca dan saray yapmislardi.

  Icin de bir neviher evde bir animi vardi.Her biri isleriyle mesgul oluremeklerinin karsiligi ile gecinirlerdi.

  O köskün bin ayagi vardi.Kizil ltindan her ayaginin bir dev hizmetkari vardi.

  Süleyman Peygamber bir yere gitmek isteseo hizmetkarlar köskü boyunlari üzerinde götürüp o yere iletirlerdi.

  Yel dahi o kilimi öyle götürürlerdi kiascilar mutfakta yemeklerini bisirmeye zahitler ibadetindePeygamber cocuklariAdem ve perinin beyleri kürsülerinde oturmayaalimler minberlerde vaaz ve nasihat etmeye devam ederlerdi.Fakat o kilim zerre kadar hareket etmezdi.

  Süleyman Peygamberin bu kiliminin ve tahtinin hava üzerinde gittigini cümle alem seyrederdi.

  Cenab-i Hak Kuran-i Kerim de;

  „Süleyman(nin emrine)de Rüzgarlari müsahhar kildik-sabahdan zevale kadar gidisi-bir aylik ve –zevalden guruba kadar -gidisi de-bir aylik yolidibuyurmaktadir.

  Yani Süleyman Peygamberin tahtinisabahiyla bir aylik yolave aksamiyla bir aylik yola götürürdü.

  Bir gün hazret-i Süleyman Hicaz yarim adasi üzerinden gecip giderken kafile de bir karinca vardi.

  o karinca diger karincalari cagirarak;

  Ey Karincalar!

  Makamlariniza girintaki Süleymanin askerleri size bir eza etmesin diye emretti. Cenab-i Hak

  Kuran-i Kerim de;

  “Ey Karincalar!

  Yuvalriniza girinizSüleyman ve onun askerleri farkinda olmaz.Olduklari halde sizi kirmasinlar.

  ”S.Neml 18.buyurmaktadir.

  Yel o karincanin sesini Süleyman peygambere eristirdi.

  Bunun üzerine Hazret-i Süleyman söyle buyurdu;

  - o karincayi getirin!

  Hazret-i Süleymanin emri üzere o karincayi getirdiler.Fakat o karinca topal idi.

  -Ya karinca! Nicin böyle söyledinpeygamberden ve askerlerinden hic bir zarar gelmeyecegini bilmezmisin?

  Bizden ancak kafirlere zarar gelirbilmezmisinbuyurdu.

  Bunun üzerine o topal karinca söyle cevap verdi;

  -Evet ey Allahin velisi!

  Dogru söylüyorsunfakat ben b ubicare mahlükun büyükleri ve sorumlusuyumonlara nasihat etmek ve onlari tehlikelerden korumak görevim.Muradimsana ve askerlerine bakarak mesgul olmamalari isleri Ile mesgul olmalaridir.Ayni zaman da kendi askerlerime hic bir zarar gelmelerini istemem.

  Ayrica Hak Tealanin zikrinden de geri kalmalarini istemem. Süleyman Peygamber karincanin bu sözüne gülümsedicenab-i Hak Kuran-i keriminde bu konuda;s.neml 19 da -Hazret-i Süleyman- onun sözünden gülümseyerek sözettibuyurdu. Ondan sonra Süleyman as. Karincaya;

  -ey karinca! Öyle güzel konustun ki bize dahi nasihat edersindedi. Karinca cevap verdi;

  - Ey Allahin elcisi! Ismin Süleymandirhic bilirmisin kiSüleymanin manasi nedir?

  -Söyle ey karinca isitelimögrenelim ma nasini senden.

  - Karinca;

  -Süleyman selim demektir.Hak Teala seni selim yarattisende Hak Tealanin mahlükatini selamette koruyasin

  - Hak Teala yeli senin empine nicin verdiDünya yel gibi gelip gecer ve fanidirbu güne kadar sahib oldugun safalardan elinde kalici olanlari varmidedi ve devamla;

  - Gelecegimiz ve gelecekte sahib olacaklarimiz da öyledir.

  - Bence makbul odur kimabuduna ibadet ve cürmü- isaynina istigfar etmektir.Eli altinda ve sorumlu olduklarina adaletle muamele ve dünya devletine ve nimetlerine magrur olmamaktir.ta ki o dergah da kulluk makbul oladedi.

  Iste Süleyman Peygambere nasihat eden karinca bu anlatilan karincadir.

  19

  ONDOKUZUNCU SÜAL


  -Ya Muhammed!

  Anasiz – babasiz dünyaya gelenlerden haber verdediler.

  Fahr-i Kainat efendimiz cevap verdi;

  Bunlar alti kimsedir.

  1.Ilki Adem Peygamberdir.Hak Teala onu topraktan barattiMelekler ona secde etmelerini emretti. Melekler ona secde edip Allahin emrini yerine getirdiler. Ondan sonra Cennetden elbiseler getirip ona giydirdiler.Beline altun kemer bagladilar. Basina Tac koydular.Mucize tahti üzer ine oturttular. Melekler o tahti omuzlari üerinde Cennete götürdüler.

  2.Ikincisi Hazret-i Havvanin yaratilisidir.

  Hikayesi söyledir;

  Adem Peygamber cennetde kendi cinsi olmadigindan üzülüyordu. Hak Teala Ademe münis bi res yaratmayi Ezelden takdir buyurdugundanHazret-i Ademe uyku hali galebe geldiöyle bir uyku hali ki uyku ile uyanikli arasinda bir haldi. Hak Teala Cebraile emretti Cebrail a.s geldi.

  Adem Peygambere hic bir zarar ve zahmet vermeden sol yaninin kaburga kemigini cikardieger Adem Peygamber bir miktar zahmet görseydi aralarinda ebediyyen hic bir mutluluk olmayacakti.Hak Teala bu kaburga kemiginden Havvayi baratti. Ondan sonra Ridvan`a havva`nin sacini taramasini emretti.

  Basina cok süslü bir Tac giydirdi.Taht üstünde Adem Peygamber uykudan uyandi. Yaninda güzeller güzelinarin güller gibi naz ve isvelerle oturan Havvayi gördü. Ridvan-Cennetin bekcisi-havvanin neicin yaratildiginiberaber yasama collarini talim etmek istedi.Lakin önce Hazret-i Ademin ilmini tecrübe icin;

  Ey Adem bu yanindaki kimdir?diye sordu.

  Hazret-i Adem;

  Kadindir diye cevap verdi.

  Adi nedir?

  Havva`dir.

  Manasi nedir?

  Hay dan yani diriden yaratildigindan Havva dir.

  Kimin icin yaratildi?

  Benim icin yaratildi.Bana cana yakin olupbenimle beraber yasamasi icin diye cevap verdi.

  3.Ücüncüsü Salih Peygamberin “Devesi”dir dir.Hak Teala onu tasdan yaratti.

  Söyleki; Salih Peygamber kavmini dine davet ederdi.Kavmi onu ve davetini kabul etmezdi.

  Bir gün bayramdi kavmi putlarini cesitli kumaslala süsledi.Hurmet ve izzet ile puthanelerine putlarini götürdüler.Kendilerine mabud edinip tapinmaya basladilar.

  Sali Peygamber onlara hitaben dediki;

  -Ey gercegi bilmekten cahil kavmim! Sizi yoktan varedentürlü türlü nimet v eihsan ve ata`da bulunan size ve bütün alem`e rizizik vereni unutup da cansiz bir nesneye neden taparisiniz?

  Hak Tealanin varligina ve birligine inanipsecde ve ibadetinizi Allah`a yapiniz. O`nun Peygamberine nebisine nicin inanmazsiniz? Put nedir ve neye kadir ki ona secde eder tapinirsiniz. Kafirler Salih Peygamberin bu davetini isitince ona;

  -Ey Salih!

  Eger gercek Peygamber isen bize mucizeler göster.Ta ki bizler de senin Peygamber olduguna inanalim dediler.

  Bunun üzerine Salih Peygamber;

  -Hak Teala nin kudret ile ne isterseniz size göstermeye hazirimdiye cevap verdi. Orada büyük bir tas vardio tasi isaret ederek;

  -Ya bize bu kaya dan bir deve cikar. Boyu büyük olsun.Kara gözlükivircik yünlükizil renkli olsun.

  Ayni zaman da disi ve gebe olsun.Canlanir canlanmaz dogursun. Eger bu mucizeyi bize gösterirsen biz de senin gercekten Peygamber olduguna itimad edip sana inanacagiz.

  Salih Peygamber Ayaklari üzerine durupiki rekat Namaz kildi. Ellerini kaldirip

  Allah-u Teala ya yalvardi;

  -Ey Allahim! Dergahindan ümit ederimki bu inanmazlar ne isterseazameti ve kibriyaligin icin bunlarin muradini verdiye dua etti. Salih Peygamberi duasini daha henüz bitirmemisti ki o kaya harekete ve konusmaya basladi.

  Salih Peygamber den mucize isteyen kavim hayretler icerisin de kaldi. o an da kaya iki parca oldu.kaya araligindan bunlarin istedigi gibi bir deve cikip biraz sonra dogurdu. Yavrucuguda süt emmeye basladi. Salih Peygamberi bu mucizesi cok meshurdur kitaplar`da anlatilir.

  4.Dördüncüsü Ibrahim a.s a Cennetden gönderilen koçudur.

  Cünkü Hak Teala Hazret-i ibrahim`e Ismail`in anasi Hacer`in yanina vardi ve ona;

  -Ya hacer !

  Ismail`in basini yikasacini tara güzel elbiseler giydirgözlerine sürme cekeline ve ayagina kina yak. bir aziz dostum vardir. Ismail`i onun yanina götürecegimdedi. Bunun üzerine Ismail`in anasi Hacer Ismail`i Ibrahim Peygamberin söyledigi gibi hazirladi.

  Hazert-i Ibrahim Hacer`e seslendi; Hacer ismail`i getirirkenHalilür-Rahman bir iple bir bicak alarak onlari gizledi ve ve sonra ismail`i alarak Arafat tarafina gitti. Halilür-Rahman Ismail ile birlikte Arafat dagina cikarken sevtan üc yerde Ismail (as) yetisti ve ona vesvese verdi.Hazret-i ismail seytani tasladi.Seytanin bir gözünü cikardi.Simdi Mina`da -cemre-tas atmak bu olaydan kalmistir.

  Hazret-i Ibrahim Ismail ile birlikte Arafat dagina cikti ve;

  -Ey oglum!

  Buraya senin nicin getirdigimi biliyormusun?

  Hak Teala hazretleriseni kurban etmemi emretti. Simdi seni kurban edecegimdedi.

  Ismail;

  -Ya Baba! Allahi`in emrine benim canim feda olsundedi.Nitekim Cenab-i Hak;

  "De ki; Ey babacigim! Emredilen seyi yap.Insaallah beni sabredenlerden bulacaksin"

  (Saffat 102)buyurmustur.

  Onda sonra Ibraim Ismail`i yatirdibicagi eline aldiktan sonra söyle hitap etti;

  -Ey ogul! Allah`a teslm ol!

  Ismail;

  -Baba! Elim ve ayagimi bagla kisayet bicak acisindan cirpinirsamelim ve ayagim sana dokunmasin. allaha asi olmaktan korkarim ve sakin elbisene kan bulasmasin.

  Bıcagi bogazima cabuk cal. Belki kalbine sefkat ve merhamet gelirAllahin emrini yerine getirmekten cekinirsindedi.

  Ve ilave etti;

  -Ey Babacigim!

  Nezaman eve dönersenbenim o bicare anama benden selam etve kiyamete kadar beni duadan unutmasin .Bundan böyle beni bir daha dünya gözüyle görecek degildir.

  -Ya Baba!

  Hak Teala`nin rizasini yerine getirdedi. Hazret-i Ibrahim hemen bicagi eline aldi ve ismail`in bogazina dayayip gayet kuvvetli bir sekilde cekti. Lakin bicak kesmedi.Cenab-i Hak Kitab-i Keriminde;

  -Böylece ikiside Allah`a teslimiyyet gösterinceibrahim oglunu alni üzere yatirdi. Biz ona söyle seslendik;Ey Ibrahim! Sen rüyayi gerceklestirdin. Elbette biz iyi davananlari böylece mükafatlandiririz"(S.Saffat 10-105)buyurmustur.

  Ibrahim (a.s)gazaba gelerek bicagi tasa caldi.Tasi iki parcaya ayirdi.Bunun üzerine Ibrahim haykirdi;

  -Ey bicak! Hak Teala`nin emrini nicin yerine getirmezsin?

  Hak Tealanin izni ile bicak dile geldi ve cevap verdi;

  -Ya Ibrahim! Hak Teala bana kesme diye emretti ve sen kes diye gazab edersin.

  Ben arada mütehayyir kaldim.bu anda havada Cebrail(a.s)zahir olup(Allah`u Ekber) diyerek seslendi.Ibrahim (a.s)anladi ki kurtulus eristi ve;

  "La ilahe illallahu vallahu Ekberdedi.

  Ismail de kurtulusun eristigini anladi O da;

  -Allah`ü Ekber ve lillah-il hamd dedi.

  Bu anda Cebrail beraberinde getirdigi koc ile Hazret-i Ibrahimin yanina geldi.

  Ve o an;

  -Ya Ibrahim! Bu koc Ismailin bedelidir.Onun yerine bu kocu kurban eyle. Dörtyüzyildir Hak Teala bu kocu yaratmistir.Cennet meralarinda otlardi.

  Bu gün icin hazirlanmisti. Iste bu koctur kiana karnindan gelmedi.


  5.Besincisi Musa (a.s)nin asasidir.hikayesi söyledir;

  Hak Teala Musa (a.s)`i peygamber gönderinceHazret-i Musa´da peygamberligini ilan ederek ve Firavun`u Hak yoluna davet etti. Fakat Firavun bu daveti kabul etmedi.Kissalari meshurdur.

  Bir gün Firavun ve bkanlari ile Musa peygamberi nasil defedeceklerini tartistilar.

  Bakanlari dediler;

  -Musa bir sihirbazdir. Ne yapiyorsa sihirbazlikla yapiyor.Bizde sihirbazlarimizi toplayalimgelsinler ve bunun sihirlerini def etsinler.

  Firavun bunlarin tedbirlerini begendi ve dünyada ne kadar sihirbaz varsa toplanmasini emretti.Sehirlere haberciler ve adamlar gönderildi.

  Buarada BabilKesmirCinMacinHintHabesZengibarFrengis tanIranTuran Rus Acem Musul Hatay hasil-i dogu`dan bati`ya kadar hic bir taraf ihmal edilmedi. Dünyanin her yeriden cesitli hünerlere sahib olan sihirbazlar toplanip geldiler.

  Bunlarin sayisi 70.000 di.Bunlarin dört yüzü ulu`idi.En ulularinin iki gözü kördü.

  Firavun Musa Peygamber icin bir gün tayin etti.

  Iste o gün karsilikli konusacak ve tartisacaklardi.

  Cenab-i Hak Kur´an-i Kerim de;

  "Hazret-i Musa dediki; Size vaad edilen vakitziynet günü ve insanlarin toplanacagi kusluk zamanidir." (Taha 59)buyuruyor.

  Firavunyilda bir gün bayram ederdi.Bir ay önce münadiler yollarilan ettirirdi.

  -Filan gün Firavun bayram edecek. O gün bütün halk toplanir.Firavunun bayramini seyrederlerdi.

  O meydan kiFiravunun ve devlet erkani`nin bayram yeriydi.

  Bu meydan da kendisinin büyük bir Heykel`ini diktirmisti. Bu heykel ücyüz arsin olup mermerdendi. Her tarafi altunla kalplanmiscesitli cevherlerle süslenmisti. Bu heykelin basinda altundan bir ay vardi.Ay`in üzerinde de cok parlak cevherden yapilma cira dikmislerdi.

  Gece olunca bunun ziyasi uzak mesafelere kadar giderhavalisi ve etrafini aydinlatirdi. Nihayet Fravun ile Musa Peygamberin konusma ve cesitli hünerlerin sergilenecegi gün gelmisti.

  Firavun askerleri ve devlet erkan-i ile beraber bayram yerine geldi. Gök gürlemesi gibi köslerin sesleri ortaligi inletti.Yediyüzbin silahsörler cesitli oyunlar sergiledicirit attilar.

  Saflar halinde 70.000 sihirbaz da sihirbazliklarini meydana döküpcesitli hünerleini göstermeye basladilar.

  Musa PeygamberHarun ile beraber yaya olarak baslarinda kece(den baslik)üzerlerinde yünden aba alemi cinlatan(kalabalik)dasayisiz insanlarin ortasina gelipdurdu.

  O anda Firavunun sihirbazlari;

  -Iste Musa budurdedilr

  Sihirbazlar isebüyükleri olan kör sihirbaza haber verdiler. Kör olanlari sordu;

  -Musa ne giymistirkiyafeti nedir?

  Onlar cevap verdiler;

  -Musayünden aba giymis olup basinda kece külah vardir..

  Bunun üzerine kör sihirbaz;

  -Bu gercek Peyamberdirdedi.

  Musa (a.s)elindeki asasina dayanip duruyordu.Sihirbazlar bir adam göndererek Musa

  Peygambere sordular;

  -Ya Musa! Evvela meydana sen mi gelirsin yoksa nöbeti bizemi verirsin?dediler.

  Musa(a.s)Peygamberlik sartini yerine getirip onlari dine davet etti.

  Sihirbazlar Musanin davetini isitince sahtiyan ve mesinden yapilmis ve icleri saman dolu olan ejderhalarini meydana koydular.Yediyüz deve yükü sihirbazlik aletlerini o meydana koydular.

  Günesin harareti altinda iplerden ve cesitli esya`dan hazirlanmis bulunan ejderhalar sahradan harekete gecti. Sahlanip ve cosarak kuyruklari ile birbirlerine vurarakagizlarindan atesler sacarak ortaliga dehset vermeye basladi.

  Gök gürlemesi gibi simsek sesleri caktilar. Bu anda cereyan eden hareketleri derin bir tevekkül icinde seyreden Hazret-i Musa (a.s)elindeki asasini meydana birakti.

  Cenab-i Hak Kuran-i Kerim de;

  “Ve Musa`ya vahiy ettikasani ativer.Hemen o-asa.da onlarin uydurmus olduklari seyleri yutuverdi”(Araf 117)buyuruyor.

  Yere birakilmis olan Musa`nin asasiHak Teala tarafindan muazzam bir ejderha oldu. Yetmis arsin basini yerden yukari kaldirdi.

  Magara gibi agzini acti.Gayet korkunc fildisi gibi disleri vardi.

  Agzindan Firavunun askerlerinin ve sihirbazlarinin üzerine atesler yagdirdi. Sihirbazlarin ortaya dökmüs oldugu hünerleri ile ejderhalarin hepsini bir anda parcalayarak yuttu.

  Gök gürültüsüne benzeyen sesler cikararak öyle bir gürledi ki meydandaki agac ve her sey titredi.

  Bundan sonra bu büyük ejderha Fravunun askerlerinin ve sihirbazlarinin üzerine alevle püskürerek yürüdü. Fravunun bütün halki korku ve dehset scinde birbirine düstü. Basini alip kactive dogruca sarayina girdi.

  Orada yüksek bir cardagi vardi.cikip onun üzerine oturdu. Kapisini sikica kapatti.Bu mahseri karisilikta askerlerinden 70 insan ayak altinda ezilerek helak oldu.

  Coguda kacip kurtuldu.Ejderha onlari takip etti. Ejderha Firavunun askerlerini önüne katarak kovaladi.Bayram yerinde Musa(a.s) ile Harun(a.s)dan baska kimse kalmadi.bu sirada Haruna dediki;

  -Ya Harun! Gel bizde gidelim.

  Onlar da Misira dogru yürüdüler.Israil ogullarinin yanina varmisti ki o anda Musa (a.s)a

  Allahin emrivahyi geldi;

  -Ya Musa! Asani tut.

  Musa (a.s) elini uzatipfiravunun halkini kovalayan ederhayi tuttu. Ejderha yine asa oldu ve Musa (a.s) onu eline aldi. Bu mucizeyi gören bütün sihirbazlar hazret-i Musanin önünde egilerek imana geldiler.

  Rabbimiz Kelam-i Kadiminde;

  "Ve sihirbazlar secdeye kapanmis olduklari halde iman ettiler.ve dedilerki;Alemlerin rabbine iman ettik. Musa ile Harunun rabbine inandik" (Araf 10)buyuruyor.

  Firavun sihirbazlarin iman ettiklerini görüncesinrlendi ve onlara;-Siz kimden müsade alp Musa`ya giderek iman ettiniz. Ben simdi anladimkisizin ulunuz Musa imis.Hepini de giderek sihirlerinizi ondan ögrenip bana göstermekte ve beni aldatmakta imissiniz.

  Her kim benim emrime muhalefet edersegövdelerini ortada birakirimdiye haykirdi. Cenab- Hak Kuran-i Kerimde;

  "Artik yakinda bileceksinizelbette ellerinizi ve ayaklarinizi caprazlamasina kestirecegim ve muhakkak ki sizi toplu bir halde astiracagim."(Ali Imran 49)buyuruyor.

  Iste anasiz-babasiz dünyaya gelenlerden birisi de hazret-i musanin bu asasidir.

  6.Altincisi Yarasa kusu olup hikayesi söyledir;

  Hak Teala Isa Peygamberi gönderip Hak yolunda olmayanlari tevhide ve Hak yoluna davet etti.

  -Eger sen Peygamber isenbize bir mucize göster kisenin rasülpeygamber olduguna inanip iman edelimdediler. Bunun üzerine hazreti Isa söyle evap verdi;

  -Ne isterseniz Hak Tealanin izniyle size göstereyimdedi.

  Kafirler de türlü türlü mucizeler istediler.

  Cenab-i Hak Kuran-i Mecidinde buyuruyor;

  "Ve ben Allah`in izniyle anadan dogma körü ve alacalik illetine tutulani eyi ederim.“

  Kafirlerin bütün istediklerini Hak Teala Isa(a.s)ìn duasi bereketine verdi.

  Bir gün Hazret-i Isa yine onlari hak yola davet etti.

  Kafirler ise ona;

  -Ya Isa! Eger sen kendini Hak peygamber bilip dinine girmemizi istiyorsanbize mucizeler gösterdediler.

  Hazret-i isa onlara sordu;

  -Ne istersiniz?

  Kafirler;

  „Bize kara balciktan bir kus yap. Bu kusun yelesi ve tüyleri olmayip her tarafi ve üzeri deri gibi olsun. Canavar gibi disleri ve kulaklari olupkus gibi ucsunama yumurtalamayacak

  Canavar gibi doguracakmemelerinden yavrularina süt emirecek ve kadin gibi Hayiz görecekdediler.“Hazret-i Isa; -Kara balciktanbu sekilde dediginiz gibi bir kus olursaHak Teala ona ruh verip ucurursaAllahin birligini ikrar edip imana gelirmisiniz?diye sordu.

  Hepsi birden

  -Evet dediler.

  Bunun üzerine hazret-i Isa mübarek eliyle kara camurdan bir parca aliponu istedikleri kus
  seklinde düzeltti.Sonra nefesi ile üfledi.O anda kusHakTeala´nin izniyle canlanip uctu.

  Rabbimiz Kelam-i Kadiminde

  „Ben sizin icin camrdan kus sekli gibi bir sey icad ederimsonra ona üfürürümo da
  Allah-ü Tealanin izni ile hemen kus oluverir. “(Al-i Imran 49)buyuruyor.

  Iste anasiz-babasiz yaratilanlarin altincisi daazret-i Isanin eli ile kara balciktan yaptigi ve
  hayat bularak ucan yarasa kusudur.

  20

  YIRMINCI SÜAL


  Müsrikler Peygamberimiz (s.a)a sordular;

  -Ya Muhammed!

  Bize Musanin asasindan haber verasli nedir?

  Musanin asasi neydi?

  Server-i Enbiya(a.s)Efendimiz cevap buyurdular;

  -asanin asli Cennetdendir.Basi iki cataldir.Adem Peygamber onuagaclarindan kesmisdir.

  Adem(a.s)Cennetden cikip dünyaya gelirken beraberinde üc seyi getirdi.

  bunlardan biri

  - Musa(a.s)in asasi.

  Ikincisi

  - Süleyman Peygambein mührü

  Ücüncüsü de

  -Cennet agaclarindan alinmis iki yapraktir.

  Adem Peygamber bunlari berabeinde dünyaya getirdi.Bu iki yapraktan birisini dört canavar yedi

  O Canavar(Hayvan)lardan biri Hatay tarafinin geyigidir.

  Cenab- Hak Kuran-i Mecidinde;

  "Üzerlerinde Cennetin yapragindan yapistimaya basladilar." (Taha 121)buyuruyor.

  Misk ondan geldi.Ikincisi sigiridir kiAmber ondan amber ondan hasil oldu. Ücüncüsü kurtdur ki ibrisim ondan meydana geldi. dördüncüsü aridir kibal ve mum ondan meydana gelir.

  bu mahluklardan türlü türlü acaib ve garib sevimli seyler meydana geldi.

  Yer yüzünde olan cesitli agaclarenva-i cesit meyvelerhos kokulu ve sifali otlarin hepsi ondan türedi.

  Süleyman Peygamberin karadahavada ve denizlerde olan mahlükata hükmetmesisuyun ve rüzgarin cümlesini kendisine itaat ettirmesio sifali otun kerametinedir. Cennetden getirilen Musa Peygambeinasasini azret-i Ademsag kaldigi müddetce muhafaza etti. Adem Peygamber dünyadan gidince ogullarina miras kaldi.Elden ele ta Suayip (a.s)a kadar geldi.

  Musa Peygamber Suayib(a.s)a geldi.Suayip Musa(a.s) i coban olarak kabül ettihem koyunlarini emanet edip ve hemde Safura annemizi kendisine evlendirdigin de asayi da kendisine verdi ve;

  - Ya Musa! Sakin filan dereye gitmeorada büyük bir ejderha vardir.

  Sana ve koyunlarina zarar dokunur.Her kim o dereye giderseederha onu helak ederdedi.

  Musa (a.s) Suaybin koyunlarini alip otlatmaya götürdü. Bir gün koyunlar o dereye gitti.Hazret-i musa nekadar gayret ettiysekoyunlari cevirmede basarili olamadi.

  Aciz kaldi ve koyunlarin arkasindan gitti.Böylece koyunlar ile beraber dereye o da gitti. Koyunlar otlamaya basladi.Hak Teala bu anda Musa(a.s)a bir uyku verdi.Asasini yanina birakip uyudu.

  Bu sirada Suayip Peygamberin söyledigi ejderha yuvasindan cikip Musa (a.s)a saldirdi.

  Allahin izniyle asasi ondan cok daha büyük bir ejderha olup kalktio ejderhayi param parca
  eyledi.

  Sonra yine Musa`nin yanina gelerek evvel kisekline girip tekrar asa oldu. biraz sonra uyanan Hazret-i Musa koyunlar otluyorasa yaninda kanlar icinde ve canavar param parca olmus yatiyor gördü.Bu durumu gören Hazret-i MusaHak tealaya sükürler etti.Koyunlarini selametle alip Suayib(a.s)min evine götürdü.Hikyeyi(o gün basindan gecenleri)oldugu gibi anlatti. Suayip(a.s)kalkip o dereye gitti ve ejderhayi param parca gördü.

  Ejderhanin serrinden kurtulduklari icin hakTeala hazretlerine sükürler etti ve kurbanlar kestiler.

  Ondan sonra asadaki kerametten haberdar oldular.O günden sonra Hazret-i Musa hic sikinti cekmedi.

  Ne zaman yemek ihtiyaci olsa asasini yere diker ve asa hemen agac olup türlü yemisler verir suya muhtac olsa asasini yere diker ve asa göz olur su ihtiyaclarini giderirdi.Yahut tasa vurur tasdan sular fiskirirdi. Eger kuyuya erisemezse asasini kuyuya sarkitir ve kuyunun suyu yükselerek agzina kadar kuyu su ile dolardi.

  Yoruldugunda asaya at gibi binerkaranlik geceler de mesale gibi aydinlatirdi. Eger büyük bir su ile karsilassa asayi bir köprü gibi kullanip suyu gecerdi. Uyusaasasi onu beklerdi.Böylece bu asanin mucizeleri ve mehareti pek cokidi. Hazret-i Musa zaman Suayib (a.s)min cobanligini da yapmisti. Ondan sonra Hak Teala hazretlerinden vahiy gelerek Misira gitti.Firavunu dine davet etti . Yine dönerek Suayip (as)dan izin alarak ailesiyle birlikte Misira yerlesti. Firavunun kapisina asasini vurdu ve Firavunun sarayi zelzele olur gibi sallandi.

  Geri kalan hikayeler gecmsde anlatildi ve gelecekte de anlatilacaktir.Insallah....

  21

  YIRMI BIRINCI SÜAL


  Müşrikler

  -Ya Muhammed ! Bize Musa Peygamberin tasindan ve mucizelerinden heber verdediler.

  Fahr-i Kainat efendimiz cevap verdiler.
  -O tasin asli Cebel-i Kubeys`dir.Büyüklügü bir kalkan miktaridir.

  O tastan mucizeler meydana glmesinin sebebi su idi;

  Bilindigi gibi Israilogullarinin bir adeti vardi;

  Ne zaman gusul etmek isteseler birbirlerinden utanmazlaravret yerlerini örtmezler acikta birbirlerinin önünde yikanirlardi.Musa Peygamberin adeti ise;yikanmak ve gusul etmek istedigi zaman halktan ayri tenha bir yere gider orada gusul ederdi.

  Israil ogullari;

  -Musanin bir ayibi vardi kihalktan kacip gizli yikaniyor.demeye basladilar.

  Bunun üzerine Hak teala Musa Peygamberin mübarek vücudunun bir ayip ve bir kusur ve hastaliktan uzak ve saglam oldugunu halka bildirmek istedi.Bir gün musa Tur dagina ciktiHak Teala ile konustu.Ondan sonra halka geri döndü.

  Yine bir gün mutad oldugu üzere güsul etmek icin halktan gizli bir yere giti. Elbislerini cikarip o tasin üzerine koydu ve gusletti.Sonra giyinmek icin elbiselerin bulundugu tasin yanina gitti.

  tasa yaklasirken üzerinde elbiseler bulunan o tas da yerinden hareket edip Musa nin önünden uzaklasmaya basladi.

  Musa (a.s) tasin pesinden kostubütün gayretlerine ragmen tasa yetisemedi.

  O tasin ardindan Israil ogullarinin bulundugu yere kadar geldi orada durdu.

  Israil kavmi tasin ardindan elbiselerini almak icin yürüyen Musa(a.s) vücudunu gördüler.

  Onun vücudunda herhangi bir kusur ve hastalik olmadigini ögrendiler.

  Kara tas israil ogullarininortasinda durmustu.Sonra o tasin üzerinde Musa(a.s) olan elbiselerini almis giymisti. Asasi ile otasa iki kere vurmustu.Her vurusunda o tasin üzernde bir nefes meydana geldi.

  Istediki yerine geri dönsün.Hak Tealanin Izzetli hitabi geldi;

  -Ya Musa nereye gidiyorsuno tasida beraberinde götür.O tas size lazim olacaktir.

  Musa (a.s)o tasi alip Israilogullari “Tepe” sahrasinda aciz kalincaya kadar beraberinde gezdirdi.Israil ogullari acliktan ve susuzluktan aciz düstüo vakit Hak Teala Musa Peygambere vahyetti.

  -Kirk yil Tepe sahrasinda kalmaniz gerektir.

  Cenab-i Hak Kitab-i Keriminde;

  “Buyurkuki ki;Sübhesiz orasi onlarin üzerine kirk yil haram kilinmistir.O yerde mütehayyirane bir halde dolasip duracaklardir.”(S.Maide 26 )buyuruyor.

  Israil ogullari o tepede susuzluktan aciz ve bitgin bir hale düstüler.

  Musa Peygambere yalvarip acizliklerini itiraf ettiler.Bunun üzerine Musa Peygamber dua etti.

  Cenab-i Hakka yalvardigindaHak Teala`dan hitab-i izzet geldi;

  -Ya Musa! O tasi yere koy.Evvelce vurdugun gibi asan simdi de vur. Bunun üzerine tasi yere koyduevvelki vurdugu gibi asasi ile tasa vurdu.Hak Teala`nin emriyle o tastan 12 cesme acildi.Gayet soguksekerden tatli sular akmaya basladi.

  Cenab-i Hak Kuran-i keriminde;

  "ve hani bir vakit Musa kavmi icin istiskada bulunmustu.bizde asan ile tasa vurdemistik-o da vurunca-tasdan 12 cesme fiskirdi."(Bakara 60)buyuruyor.

  Hak Teala`nin izni iyle her cesme bir nehir gibi olup bir tarafa akmaya basladi.Israil ogllari 12 bölükte 50.000 kisi vardi.Her bölük bir nehrin kenarina konup su icmeye gusletmeye elbiselerini yikamaya basladilar.

  Hayvanlara da icirdiler.Susuzluktan kurtuldular.Böylece israil ogullarina kurtulus yetisti.

  Tepeden indilerevlerine dönddüler.O tas da hemen eskisi gibi bir tas oldu.Musa`nin hikayesi de iste böyle anlatilir.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  22

  YIRMI IKINCI SÜAL

  -Ya Muhammed! bize Musa ile fravunun helakindan haber ver .Ve o yerden ki günesin nuru ona bir kere erismistir. Ta kiyamet kadada bir daha erisecek degildirdediler.

  Hazret-i Fahri- kainat efendimiz cevap verdi;

  -Sizin sordugunuz o yer tur denizinin dibidir.Hikayesi de söyledir; Musa Peygamber kavmi Israil ogullari ile Fravundan kacip gidiyorlardi. Firavun onlari kovaliyordu.Firavunun o gün 100 alay askeri vardi.Savaş aleti gayet kuvvetliydi. Süvarileri tazi gibi kosnatlara binmis boyunlarina altun tokalar asmislardi. Bu tokalarin ve süvarilerin ihtişamindanbakanlarin gözleri kamaşirdi.

  Musa Peygamber kendi kavmi ile deniz kenarina geldi. Durduğu zaman Firavunun askerlerinin ve süvarilerinin etrafa saçtiklari işiklarini gördü ve onlarin geldiklerini anladi.Musa (a.s)`in kavmi;

  - Ya Musa! Fravunun askerleri geliyo diye seslendiler. Musa(a.s) onlara cevap verdiler.

  -Korkmayin! Rahmeti ve lütfu cok olan Hak Tealasizi ve beni koruyacaktir. Lakin Israil ogullari icinde Yuşa bin Nun adinda bir Peygamber Zade(oglu)vardi.Halk Yuşa bin Nun`un yanina giderek tezarru ettiler.O da Musa Peygamberin yanina geldi.Onun ayaklarina kapanarak dediki;

  -Ya Rasülalallah! Hak Tealaya bu kavmi Firavunun askerinin şerrinden korumasi icin dua eyle.

  Musa Peygamber oturupdua etti.Hak Tealadan emri-ilahi geldi.

  -Ya Musa! Elindeki asa ile denizin 12 yerine vur.
  Musa (a.s) kalkip denizin 12 ayri yerine vurdu.

  Allahin izniyle deniz tam 12 parca oldu.Daglar gibi birbiri üzerine yiğilip 12 yol oldu.Işte o zaman günesin işiği denizin dibine erişti. Musa(a.s) kavmi de12 bölük olduğu haldeher biri bir yoldan gitmeye basladilar.

  Fakat giderken dediler ki;

  -Ya Musa! Her birimiz ayri ayri yollardan gittigimiz icin birbirimizden haberimiz yoktur. Dua et`de birbirimizden haberdar olalim.Musa (a.s) dua eyldi ve Hak Tealadan söyle bir hitab-i izzet geldi.

  -Ya Musa ! Elindeki asa ileiki tarafina isaret et..Allahin emri ileiki bölükleri birbirinden ayiran sular acildi. Her bölük birbirini görüp konusmaya basladi.Böylece birbirinin hallerinden haberdar olarak sağ salim denizden ciktilar.

  Bunlarin arkasindan denize yetişen Firavun ve askerleridaglar gibi yigilmis olan sulari arasindaki yollari ördüler. Bunun üzerine Firavun askerlerine döndü ve;

  -Bakin görün kibenim heybetimden sular daglar gibi olmusta ki kacan kullarimi tutmak icin bana ve benim askerlerime yollar acilmistirdedi.Yüksek bir sesle; "Ve ene rabbükümül`ala" dedi.Firavunun sesini isiten askerleronun karsisinda secde ettiler. ondan sonra Firavunun kalbine korku düstü ve geri dönmeyi düşündü.

  Fakat genç bir kısrağa binmiş olan Cebrail (a.s) hemen yetişti.

  Firavun ise bir aygira binmis bulunuyordu. Kisrağin kokusunu alan aygir onun ardina düstü. Firavun bütün çaba ve gayretine ragmen atini geri geri döndüremedi.Onun denize
  girdigini gören askerler de atilarini denize sürdü.Fakat bazilari korktularsada melekler çavuş olup onlarin atlarini da zorla denize sürdüler. Böylece Firavun ve bütün askerlerinin denize girdigini gören Musa asasi ile denize vurmak istedi.Hak Teala`dan nida geldi;

  -Ya Musa ! Rahat ol Hemen seyret.

  Daha sonra Hak teala`nin emriyle deniz harekete geldi birer dag gibi yigilmis olan sular birbirine kavustu.Böylece Firavun ile bütün askeridenizin dibinde helak oldular.

  Cenab-i Hak Kuran-i Keriminde;
  "Ve denizi hali üere sakin birak.Cünkü onlarbogulmus olan bir ordudur". (Duhan 24) buyuruyor.

  Ondan sonra sert bir ses isitildi.Bu sesi isiten Musa(a.s)kavmi cok korktu Bu sesin ne oldugunu Musa(a.s)ma sordular.Musa (a.s) söyle cevap verdi;

  -Korkmayin!Bu Cebrailin sesidir.Hak Teala`nin emriyle Firavunu ve askerlerini helak eyledi.

  Iste günesin nurunun bir kerre eristigikiyamete kadar da bir daha erismeyecegi bir yer burasidir.

  23
  YIRMI ÜCÜNCÜ SÜAL


  -Ya Muhammed!Isa (a.s)min sofrasindan haber ver.Maide-i Isa(isanin sofrasi) nedir?

  Kimler yediyemiyenler neoldu?dediler. Hazret-i Kainat cevap verdi;

  -Isa Peygamberkavmine kirk gün oruc tutmalarini emir buyurmustur. Bu insanlarayni zaman da cok fakir insanlardi. Iclerinden zengin olanlari bu orucu kabül etmediler ve dediler ki;

  -Ya İsa!Bize bir mucize göster kisenin peygamber olduguna inanalimitikat edip sana itaat edelim.

  Isa (a.s);

  -Ne istiyorsunuz?dedi.

  Bize gökten yemek insinTürlü türlü yemeklerle dolu bir sofra.Hepimiz o sofradan yiyelim fakat o sofra eksilmesin oldugu gibi kalip o sofra geri göge gitsin.Her yemek vakti yine insindediler.

  Rabbimiz Kelam-i Kadiminde;

  “Dediler ki;Biz istiyoruz kiondan yiyelim ve kalblerimiz mutmain olsun ve senin bize dogru söyledigini bilelim ve biz onun üzerine sahidlerden olalim.” (Maide 113) buyuruyor.

  Isa Peygamber ayak üzerine durup namaz kildi.Ondan sonra ellerini acarak bu duayi okudu; ”Rabbena enzil aleyna maideten iessemai tekunu lena iyden lievvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrurrazikin."

  Isa Peygamber duasini yeni tamamlamisti ki hak tealadan nida geldi.:

  -Ya Isa ! Bu sofrayi - maideyi - gönderdigim zaman kabul etmeyip de yemezlerse onlara azap edecegim. Isa peygamber Hak Tealanin bu emrini ve azabini onlara bildirdi.Onlarbunu kabul ettilerhemen sonra gökten sofranin inmeye basladiggini gördüler.Üzeri örtülü sofra yere indi.Sofra yere indikten sonra Isa peygamber ellerini kaldirdisükür duasi etti.

  "Allahümmec'alna rahmeten vela tec'alna azaben."

  Sonra orada bulunanlara dönerek:

  - Ihtiyar bir kimse gelsin ve bu sofranin yüzünü acsin dedi.

  Orada bulunanlar:

  - Bu senden baska kimsenin isi degildir diye cevap verdiler.

  Bunun üzerine bizzat kendisi " Bismillahirrahmanirrahim" diyerek o sofranin yüzünü acti.Hep beraber icrisine baktilar. Kizarmis bir balik ve bes bildircinbir bardak sirke bir bardak zeytin ve cesitli sebze ve etin konulmus oldugunu gördüler.

  Isa peygamber:

  - Bismillah.Gelin bu yemeklerden yiyin dedi. Onlar da söyle cevap verdiler:

  - Ya Isa! Bir mucize daha göster ki itikatimiz tam olsun.

  Isa peygamber baliga döndü ve :

  - Ey balik! Allah'in izni ile diril dedi.

  O balik derhal dirildi.Bunun üzerine orada bulunanlar sofranin yanindan kactilar.

  Isa Peygamber hiddetlenerek onlara söyle seslendi:

  - Bu ne arzudur ki istediginiz sofra geldi.Nicin yemezsiniz?

  - Biz gökten inen yemegi yemeyiz diye cevap verdiler.

  Isa Peygamber:

  - Ey devletsizler! Bu yemek sizin nasibiniz degil.Hak Teala'nin saadetli kullarinin nasibidir

  dedikten sonra nida ettirdi ve dervisler hastalarkörlerkötürümler türlü derde müptela olanlari cagirip bu yemekten yemelerini istedi. O yemektenyiyen dervisler zengin olduhastalar sifa buldu.O gün o sofradan 1200 kisi yedigi haldezerre miktari eksilmedi. Daha sonra semadan nasil indi iseayni sekilde kalkip göge gitti.Ertesi gün ayni sekilde ayni vakit yine indi. Zenginler o yemekten yemek istediler.Fakat Isa Peygamber onlara:

  - Sabredin ! Bu gün de dervisler yesin.Yarin nöbet sizin olsun.Bu günden sonra Allah nasip ederse bir gün sizin ve bir gün dervislerin olsun dedi. O gün fakirlerhastalar yedi.Zerre miktari eksilmedi geri kalkti. Ertesi gün zenginlerin sirasi idi. Semadan sofra inmedi. Sira dervislere gelince inmeyezenginlerin nöbetinde inmemeye basladi. Dervisler icin kirk gün indi. Onlar bunun dahi sihirbazlik oldugunu söylediler. hak Teala'dan hitab-i izze geldi:

  - Ya Isa! Bu kavme azap gönderecegim.

  Bunun üzerine Isa Peygamber kendi kavmini topladi ve onlara:

  - Bu kavme azap gelecektir. Bu gece ibadetle mesgul olun yatip uyumayin dedi.

  Cenab-i Hak Kitab-i Kerim'inde söyle buyuruyor:

  " Eger onlari muazzep kilarsan süphe yok ki onlar senin kullarindir. Ve eger onlari yarligarsan yine süphesiz ki aziz olan hakim olan ancak sensin." ( Maide s. 118 )

  Isa Peygambere tabi olan 300 kisi vardi. Isa Peygamber bunlarin hepsine de haber göndererek o gece ibadetle mesgul olmalarini bildirdi. Onlar da o gece ibadetle mesgul oldular. O kavimden olup da Isa Peygambere sihirbaz diyenler o gece yatip uyudular.Fakat sabahleyin gördüler ki Hak Teala'nin emri ile kimi maymun kimidomuz olmus. Her biri kendi evi etrafinda geziniyorlar.Evlerine girmek isteseler hanimlari ve cocuklari feryad ederek kacarlardi.
  olamadiklarindan baslari ile "Evet" diye isaret ederlerdi. Yedi gün halk arasinda gezdiler. Sekizinci gün baslarini alip daglara ve yabanci yerlere gittiler. Iste hak sözü isitip kabul etmek Allah'in emri olup her kula vaciptir. Hak Tealanin emrini kabul etmeyenler bu türlü azab`a müstehak olurlar."fa`tebru ya ülül Ebsar"


  24

  YIRMI DÖRDÜNCÜ SÜAL


  Kafirler;

  -Ya Muammed! Öldürüp yeniden dirilen peygamberlerden haberdediler.

  Hazret-i Fahr-i Kainat (s.a)cevap buyurdular;

  -Öldürüln ve yeniden dirilen 3 peygamber verdi.

  Birincisi ;Yunus Peygamber
  Ikincisi; Üzeyir Peygamber
  Ücüncüsü;Cercis Peygamberdir.

  Ikisinin hikayeleri evvelce anlatilmistir.
  Ilyas Peygamberi hikayesi söyle anlatilir;

  Ilyas Peygamberi kafirler öldürmeye geldikleri zaman o kafirlerden kacdi.Bir daga gizlenip ibadetle mesgul oldu. o zaman da henüz süt emen bir cock vardi.Cocugun adi yunus Annesinin adi Amine idi. Peygamberler den iki peygamberin annelerinin adi meshurdur. Bunlardan Yunusun annasi Aminedigeri de Isa peygamberin annesi Meryem dir. Yünus Peygamberin annesi Amine ogluna alti yil emek vermisti.Amine Yunusun üzüntüsüne dayanamayarak daglara gitti.Orada ilyasi bulup ona hizmetetti. Fakat yunus Peygamberin ayriligini da bir türlü unutamayipgece gündüz aglamaya devam etti. Sonunda Ilyas Peygamber bu muhterem kadina merhamet ederek bir gün bir gece Hak Tealaya Dua bereketiyle Hak Teala Yunus Peygambere yeniden hayat verdi. "Ve inne Yunuse leminel mürselin"

  Iste hikayesi mesur olan Yunus Peygamber bundan sonra daha cok ömür sürmüstür.

  25

  YlRMİBEŞİNCİ SUAL


  Müşrikler:

  "—Yâ Muhammed! Şimdi de bize Tanrılık dâvasında bulunarak Cennet yapanın kim olduğunu haber ver dediler.

  Hazret-i Fahr-i Kâinat cevap buyurdular ki:

  Dünyada Tanrılık dâvasında bulunanlar dört kimsedir. Bunların biri Nemrud Aleyhillâne ikincisi Firavun Aleyhillâne üçüncüsü Buhtu Nasır Aleyhillâne ve dördüncüsü de Şeddâd bin Ad idi. Bunların hikâyeleri meşhurdur. Nemrud'un hikâyesi İbrahim Peygamber ile Firavun'un Musa Peygamberi iledir. Fakat Cennet beyân eden Şeddâd bin Ad idi.

  Ad'ın iki oğlu babalarının rızası ile atalarının tahtına geçerek padişah oldular Lâkin her ikisi de zâlim ve sitemkar idiler. Atalarının tahtına geçip oturduktan sonra hazinelerini actılar bu paralar ile hadsiz hesapsız asker toplayıp yeryüzünde bulunan diğer padişahların şehirlerine ve hazinelerini gasbettiler. Tâ maşrıktan mağribe (doğudan-batıya) kadar aldılar. Sonra zâlim oğlundan biri öldü. Bunun üzerine taht mülk hazine ve ordusu Şeddâd'a kaldı padişahlık onun oldu. Kendisi gayet gururlu ve serkeş idi. Hatta Allahlık dâvası dahi etmeye başladı.

  Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de: \

  ''Sakın: Şüphe yok ki insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce. Muhakkak ki; dönüş ancak Rabbinedir." (Alak Sûresi âyet 6-7-8)

  Şeddâd Tanrılık dâvası ettiği zaman zamanının nebileri ve âlimleri kendisine dediler ki:

  "—Yâ Şeddâd! Yerlerin ve göklerin Allah'ı vardır. Nitekim Hak Teâlâ buyuruyor ki: "Yuhyî ve yumid." (isterse diri kılar isterse öldürür. O her şeye kadirdir.)

  Yine Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyuruyor

  "Bütün mülk elinde —yedi kudretinde— olan Allahü Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkı ile kaadirdir. O ki: Ölümü ve hayatı yarattı hanginizin amelce daha güzel olduğunuzu imtihan için ve O bihakkın galiptir." (Mülk Sûresi âyet 1)

  Bunun üzerine Şeddâd Aleyhillâne şöyle cevap verdi:

  '—O gök tanrısıdır ben yer tanrısıyım. Ben de öldürmeye ve diriltmeye kadirim." dedi.

  Daha sonra yüz kişi getirtti. Bunların ellisini öldürdü ellisini de azâd etti. Peygamberler dediler ki:

  '—Yâ Şeddâd! Hak Teâlâ kıyamet gününde itaatkar kullarının girip sefa etmeleri için içinde türlü nimetler bulunan dil ile tarif edilmesi mümkün olmayan Cennetler yarattı. Nitekim Hak Teâlâ buyuruyor ki:

  "Orada canların hoşlanacağı ve gözlerin lezzet alacağı şey¬ler vardır ve siz orada ebediyyen kalıcılarsınız." (Zuhruf Sûresi âyet 71)

  Bundan başka yine âsi kullar için yani yarın kıyamet gününde senin gibi kâfirlere azab etmek için de Cehennemi yarattı."

  Şeddâd:


  "— O'nun hükmü gökte olan mahlûkatına benim hükmüm ise yerde olan kullanmadır eğer O kıyamet gününde kullarına vadettiği şeyleri verecekse ben de kullarıma Cenneti dünyada nasib ederim." dedi.

  Ondan sonra Hak Teâlâ'nın kemâl-i kudretinden yarattığı Cennet misali gibi dünyada da Cennet yapılmasını emretti. Ve hükümeti altında bulunan bütün vilayetlere adamlar göndererek bütün ustaları ve mimarları toplattı. Bunların içinde bir tane gayet usta bir mimar vardı. Onlara şöyle emretti:

  '—Yeryüzünde eşi ve başka bir benzeri olmayacak şekilde havası güzel suyu tatlı eşsiz gül bahçeleri olan hoş bir mekân bulun. Orada Cennet misali bir şehristan inşa edin."

  Ustalar etrafı aradılar taradılar bu sıfatları ihtiva eden bir yer bulamadılar. Sonunda Şam yakınlarında havası hoş suyu güzel münasip bir yer buldular. Hemen Şeddâd'a haber verdiler. Bu haberi işiten Şeddâd yetmiş bin üstad ile yediyüz bin askere Cennetin yapılmasını emreyledi.

  Ustalar Cennetin yapılabilmesi için yüzbin kere yüzbin altun ve gümüş elmas yakut zümrüt inci firuze zeberced mercan gibi türlü cevherlerden başka daha nice yüzbin kere yüzbin yük gül yağı yasemin yağı zambak yağı erguvan ve karanfil nergis gibi hoş kokulu yağlar ile çeşitli mermerler ve harcını karıştırmak için de çeşitli gül suları gerektiğini söylediler.

  Şeddâd:

  '—Dünya kayıdsız şartsız yedi kudretimdedir. Her ne yol ile olursa olsun cihanın bütün malını toplayın." diye emir verdikten sonra adamları yeryüzündeki halkın malını toplamaya başladılar. Hükmü altında olan yerlere haberler göndererek ne kadar altun ve gümüş cevher varsa hepsini getirtti. Hatta Rum'a vesair vilayetlere dahi adamlar ve ustalar gönderdi. Bu kimseler deniz dibinde sedef inci bırakmayıp çıkararak getirdiler. Hindistan taraflarındaki elmas madenlerini zabtettiler. Serhend Çin ve Seylan'da olan yakut zümrüt züberced madenlerini de zabtedip bu madenlerdeki bütün mücevherleri getirdiler.

  Horasan'da bulunan inci Hatan'da Keşmir'de Çin ve Maçin'de olan türlü renkde cevherler karanfil tarçın zağferan ve bunlara benzer güzel baharatları da zaptettiler.

  Yeryüzündeki çeşitli mermerleri somakileri işletip gönderdiler. Ve dahi direklik için her yerde ve dağlarda olan ağaçları servileri ve şimşirleri işleyip "Çeşitli yollar ile ekim ayının onuçüncü günü gönder!" dediler ki zaman geçtikçe çürüyüp zayi olmasın.

  Şam Yemen ve Şiraz memleketlerinde olan bağ ve bahçelere gül ağaçları dikildi fırınlarda suyunu çıkarıp gül suları elde ederek nehirler gibi akıttılar.

  Hatay Çin Fersek Rum ve Firengistan nakkaşlarının hepsini toplayarak gönderdiler. Bütün bunlar tamamlandıktan son¬ra ustalar yeryüzünde Allah'ın Cennetine benzer bir cennet yapmaya başladılar.

  Önce Şeddâd'a büyük bir hisar yaptılar. Bu hisarın tam bin kapısı vardı. Daha sonra bu hisarın içerisine saraylar köşkler inşa ettiler. Bütün bunların direklerini gümüşten duvarlarını pencerelerini tavanlarını altundan yapıp harcını misk anber ve gülsuyu ile yoğurdular. Köşklerin her tarafını altunla süslediler. Her birine altundan ve gümüşten merdivenler yaparak bu merdivenleri elmas yakut zümrüt ve incilerle süslediler. Bu sarayları ûd anber misk ve bunlara benzer güzel kokuları gül suyu ile karıştırdılar. Tâ ki o kokularla havası güzel olsun ve dimağlar kokulansın...

  O sarayların önüne altun havuzlar ve içine de gümüş şadırvanlar yaptılar. Havuzların içerisine türlü cevherlerden öyle balıklar yaptılar ki güneşin nurundan o cevherlerin ışığı etrafı aydınlatırdı.

  Sarayın etrafına bağ ve bostanlar yaptılar. O bağların ve bostanların zeminine de gümüşten ve altundan ağaçlar diktiler. Ağaçların yapraklarını zümrüt ve zeberced yemişlerini ise elmas inci ve mercan yakut yaptılar. Bahçelere altundan ve gümüşten türlü renklerde güller lâleler karanfiller nergisler menekşeler sünbül ve yaseminler reyhan ve erguvanlar diktiler.

  Ağaçların üzerine altun ve gümüşten kuşlar yapıp bunları türlü mücevherlerle süslediler. O kuşların içini boş bıraktılar. Onlar hava ile temas ettiği vakit her biri başka makamda sesler verirdi. Bu kuşların sesini işitenler onlara hayran kalırlardı.

  O sarayların arasına geniş caddeler yaptılar. Caddelerin iki yanından ırmaklar yürüttüler. Her bir nehrin iki kenarına mermerlerden oturulacak yerler yaptılar. Onların kenarına sofalar yaparak ikişer sıra serviler ve şamdanlar diktiler. Irmakların kenarında ve o ağaçların gölgesinde oturanlara güneşin sıcaklığı dokunmazdı.

  Hâsılı öyle bir şekilde imar ettiler ki diller söylemekten kalemler yazmaktan âciz kalırdı. Zira

  Hak Teâlâ o azameti Kelâm-ı Mecid'inde zikir etmiştir:

  "Görmedin mi ki: Rabbin Ad'e nasıl yaptı?.. Direk sahibi olan İrem cemaatine. Bir belde -ahalisi- ki: O beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı." (Fecr Sûresi âyet 6-8)

  Hak Teâlâ'nın bu tarifine belki "Firdevs-i Sâni" demek caizdir.

  O şehrin adını "Şehristan" ve "İrem Bağları" koydular ve tam yüz yılda tamamlayabildiler. Sonra

  Şeddâd'a arzettiler:

  '—Cennet bağı irem tamamlandı. Artık emrinizdedir." dediler.

  Şeddâd

  "—İrem Bağının ortasına benim için ham gümüşten bir hisar yapın. O sarayda bir kasır ve o kasrın ortasında murassa cevherlerden bir köşk olsun. O köşke de kızıl yakut ile zümrütten bir taht ve o tahtın köşelerinde altundan tavus ve Humalar olsun. Onların gözlerini mercandan incilerden; yeleklerini zümrüt ve inciden yakuttan; ayaklarını zebercedden yapın. İçlerini çeşitli kokularla doldurun ki hava dokundukça nefesleri anber ile kokulansın. O köşkün duvarlarına billurlar nakşedin ki güneşin ziyası o billurlara vurunca onun ışığı ve hararetinden buhurdanlıklara ateş düşsün ve buhurların tütmesinden anberler koksun. Benim şehrimin içine ve tahtımın etrafına altundan bin köşk yapıp cevherlerle süsleyin. Kullarım ve yakınlarım nedimelerim onlarda otursun. Gümüşten bir ahır ve bakırdan onbin mutfak yapın. Cennetimde olan kullarıma türlü türlü nefis yemekler pişsin." diye emreyledi.

  Şeddâd'ın bu söyledikleri yerine getirildi. Emri üzerine bütün söyledikleri yapıldı süslendi. Ondan sonra yine emreyledi: Hotan Habeş Keşmir Kıpçak Türkistan Çerkez Rum Mağrib Arap ve Acem vilayetlerinden seçkin ve nadide ne kadar genç kız ve oğlan varsa cümlesi toplandı. Ve bunlara ilim mûsiki ile cenkler ve bunlara benzer her ne varsa tâlim ettirildi. Tâ ki Cennetin Hurî ve Gılmanlan olmağa lâyık olsunlar. Ondan sonra Şeddâd'a haber verdiler. Şeddâd vezire ve beylerine emreyledi ki münâdiler nida etsinler halk toplanıp oraya gelsin.

  Yeryüzünün tanrısı ile Cennet bağı İrem'e varıp işret ve sefalar etmek için hazırlandılar. Şeddâd hareket emrini verdi. Şafakta davullar ve zurnalar çalındı âlem velveleye düştü.

  Şeddâd'ın taht-ı revanim iki fil üzerine bağlayarak yola koyuldular. Şeddâd'ın başında bulunduğu kafile hayalleri durduran o yalancı Cennette Huri ve Gılmanlar ile eğlenecek ve sefalar eyleyecekti. Şeddâd yüzbin asker ile İrem Bağına bir fersah yaklaştı. Orada bir gece yatacaktı. Sabahleyin de bu mesafeyi katetip İrem Bağına varacaklardı. Fakat o gece Hak Teâlâ onların üzerine bir melek gönderdi ki bir sayhada cümlesi helak oldu. Ondan sonra Hak Teâla o makamı halkın gözünden düşürdü ki tâ ki görüp kötülüğe düşmesinler.


  Müşrikler sordular:

  '—Yâ Muhammed O makam hiç kimseye müyesser oldu mu?"

  Hazret-i Fahr-i Kâinat cevap verdi:

  "—Benden sonra benim ümmetimden Abdullah isimli bir kimse gelecek ve o makamı görmek buna nasip olacak. Onun nişanı şöyledir: Kırmızı yüzlü çatık kaşlı kısa boylu yassı burunlu. Yüzünde bir kara beni olacaktır. Bu kimse o makama erişecek ve cevherlerden bir deve yükü alıp evine götürecektir. Fakat âhir zamanda Hak Teâlâ kulun gözünden perdeyi kaldıracak ve İREM'İ aşikâre görebilecekler?'

  Böylece Şeddâd'ın hikâyesi anlatılmış oldu.

  26

  YİRMİALTINCI SUAL

  Âsiler:

  "—Yâ Muhammedi Dâvud Peygamberin zamanında kendisine gelen sahifelerden haber ver." dediler.

  Hazret-i Fahr-i Kâinat buyurdu:

  —Onun sebebi şu idi: Dâvud Peygamberin hatunu kendisi ile bir şart etmişdi: Eğer hatundan Allah'ın izni ile bir oğlan çocuğu olursa Dâvud memleketini ona verecekti. O hatundan da bir oğlu oldu. Adını Süleyman koydu ama Dâvud Peygamberin Süleyman'dan başka dokuz oğlu daha vardı. İşte bu sebebten müşkil durumda kalmıştı.

  Hak Tâlâ ona Âdem Peygamberin Cennetten getirdiği mühürü ve ayrıca sahifeler göndererek vahy etti. Ve Hak Teâlâ cümle mahlûkatı o mühüre musahhar kıldı. O sahifelerde de meseleler vardı. Cebrail Aleyhisselâm gelip Davud'a:

  "—Oğullarından sual eyle. Hangisi bu meselelerin cevabına kadir olursa onu yerine geçirip mühürü ona teslim edesin. Zira senin ecelin yakınlaşmıştır!' dedi.

  Bunun üzerine Dâvud Peygamber oğullarını topladı ve meseleleri onlara sordu. Süleyman'dan başka hiç biri cevap veremedi. Süleyman şu şekilde cevaplar verdi:

  '—Birincisi: Âdem oğlunda noksan ve yaramaz olan nedir?"
  '-Nefistir?'

  '—İkincisi: O ne acıdır ki dünyada ondan acı bir şey yoktur?"

  Süleyman cevap verdi:

  "Fakirliktir!'

  '—Üçüncüsü: Ondan lezzetli olmayan en şirin şey nedir?'
  Süleyman cevap verdi:

  "—Zenginliktir."

  ''—Dördüncüsü: ne yaramazdır ki ondan yaramazı yoktur?"
  Süleyman cevap verdi:

  "-Kadındır:'

  '—Beşincisi: Ademden uzak olduğu zaman insanı selâmete kavuşturan nedir?"

  Süleyman cevap verdi:

  '—Dünyadır."

  "—Altıncısı: Dünyada göklerden yüksek ne vardır?"

  Süleyman cevap verdi:

  "—Adaletli sultandır."

  "—Yedincisi: Dünyada taştan katı ne vardır?"

  Süleyman cevap verdi:

  "—Fakirliğe kanaat edenlerin kalbidir."

  ''—Sekizincisi: Dünyada ateşten daha yakıcı olan nedir?"

  Süleyman cevap verdi:

  '-Dünya hırsıdır."

  "—Dokuzuncusu: Dünyada erkek mi yoksa kadın mı çoktur?"

  "Kadın çoktur. Zira kadının emrinde olan erkekler dahi kadındır?'

  "—Onuncusu: Dünyada ölü mü çoktur diri mi"

  Süleyman cevap verdi:

  "—Ölü çoktur. Zira diriler de öleceklerdir!'

  '—Onbirincisi: Mamur yer mi çoktur viran yer mi?"

  "—Viran yerler. Zira mamur yerler de viran olacaktır!'

  İşte Süleyman Aleyhisselâm babasının suallerine böyle cevablar verdi. Dâvud Aleyhisselâm da Hak Teâlâ'nın emri ile emânet ve mülkünü Süleyman'a teslim etti.

  27

  YİRMİYEDİNCİ SUAL


  Müşrikler:

  "—Yâ Muhammed! Süleyman Peygamberin kabrinden haber ver." dediler.

  Hazret-i Fahri- Kâinat buyurdu ki:

  —Süleyman Peygamberin kabri hemen tahtı üzerindedir. Aslı budur ki: Süleyman Peygamber Beytü'l-Mukaddes Mescidini yapmağa emreyledi. Adı geçen mescid tamamlanmaya yakın olunca Süleyman Peygamber geldi asasına dayanıp ustaları seyretmeye başladı. İşte o zaman Hak Teâlâ Azrail'e:
  '—Durduğu yerde Süleyman'ın ruhunu al..." diye emreyledi.

  Azrail hemen o anda Süleyman'ın ruhunu aldı. Fakat cesed yere düşmedi. Cümle azaları sanki hayatta imiş gibi durup ustalara bakıyordu. Hiç kimse Süleyman'ın dünyadan gittiğini bilmedi. Periler Âdemîler nice günler çalıştılar. Sonunda bir ağaç kurdu Süleymanın asasının içine girip onu yedi. Âsâ da kırılıp yere düştü. Bunun üzerine anladılar ki Süleyman dünyadan göç etmiştir.


  Yedinci deryada bir cezire ve bu cezirede bir dağ ve bu dağda da bir mağara vardı. Devler ve periler Süleyman Peygamberi tahtının üzerine koyduktan sonra götürüp o mağaraya bıraktılar. Şimdi oradadır.

  28

  YlRMİSEKİZlNCİ SUAL


  Müşrikler:

  "—Yâ Muhammed! ölmeyip de semaya çıkan peygamberlerden haber ver..." dediler.
  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz cevap buyurdular:

  —Ölmeyip de semaya çıkan peygamberlerden birincisi Âdem Peygamberdir. Hak Teâlâ Peygamberi yarattıktan sonra onun için beyaz miskten bir de at yarattı. Âdem Peygamber işte o at ile göklere çıkıp cennet'e girdi.

  ikincisi İdris Peygamber
  üçünücüsü İsa Peygamber

  dördünücüsü ben Muhammed (S.A.V.) ki son peygamberim. Mi'rac gecesi Hak Tâlâ Melâikeye emreyledi beni götürüp Cenneti ve Cehennemi seyrettirdiler ve ondan sonra da yere indirdiler.

  Beşincisi Musa Peygamberin kardeşi Harun'dur. Harun Peygamberin eceli yaklaştığı zaman Hak Teâlâ Musa'ya Harun'u alıp filan sahraya gitmesini emretti. Musa da Harun'u yanına alarak o yere gitti. Orada ulu bir ağacın üzerinde dünyada mevcut olan bütün yemişleri o ağacın üzerinde gördüler. Aynı zamanda o ağacın gölgesinde bir de taht gördüler.

  Harun:

  "—Ey birader! Bir parça şu tahta yatayım." dedi.

  Hazret-i Musa:

  '—Ne olacak yat!" dedi. Harun tahta çıktı ve yattı işte o zaman Hak Teâlâ Azrail'e:

  "Harun'un ruhunu al!" diye emreyledi. Melekler o tahtı alıp semalara çıkardılar. Yalnız kalan Musa ağlayarak geri döndü. Onun yalnız olarak geri döndüğünü gören israil Oğulları

  Harun'dan haber sordular.

  Musa:

  "—Harun öldü... Melâikeler onun cesedini alıp semalara çıkardılar!' dedi.

  Fakat onlar:

  '—Harun'u sen öldürdün... Gökler de ölünür mü?.." diyerek itham ve iddialarda bulundular.

  Musa Peygamber çok üzüldü. Hak Teâlâ'ya boynunu büktü yalvardı niyaz eyledi. Bunun üzerne

  Hak Teâlâ'dan hitab-ı izze geldi:

  '—Yâ Musa! İsrail Oğullarına haber ver ki falan sahraya çıksınlar."

  israil Oğullan o sahraya çıkıp durdular. Birdenbire semadan bir tahtın indiğini ve bu tahtın üzerinde de Harun'un yattığını gördüler.

  Musa:
  "—Yâ Harun! Seni kim öldürdü?.." diye Harun'a sordu.
  Harun cevap verdi:

  '—Beni kimse öldürmedi. Kendi ecelim ile öldüm." dedi. Harun'un bu cevabım işiten israil Oğulları Musa Peygamberin günahsız ve Harun'un Hak Teâlâ'mn emri ile âlemini değiştirmiş olduğunu anlayıp Musa'dan özür dilediler.
  Daha sonra o taht Harun da üzerinde olduğu halde göğe gitti.

  İşte ölmeyip semaya giden peygamberler bunlardır.

  29

  YİRMlDOKUZUNCU SUAL

  Müşrikler sormaya devam ettiler ve:
  '—Yâ Muhammed! Şimdi yerde ve semada olan peygamberlerden haber ver?.." dediler.

  Server-i Enbiya buyurdu ki:

  —Hayatta dört peygamber vardır. Bunlardan ikisi semada ikisi yerde olup semada olanlar İdris ile İsa peygamberler yeryüzünde olanlar ise Hızır ile İlyas'tır.

  İdris Peygamberin kıssası şöyledir:

  Bir gün İdris Peygamber Kâbe-i Muazzama'da ibâdet ederken havanın çok sıcak olmasından huzursuz olup:

  "—Yâ İlâhi! Güneşe hizmet etmek çok güç olmalı. O güneşe hizmet eden meleğe kuvvet ihsan eyle." diye duada bulundu.
  Hak Teâlâ İdris Peygamberin duasını kabul ederek güneşe hizmet eden meleğin kuvvetini arttırdı. O melek de Hak Teâlâ' ya şükür eyledi. Hak Teâlâ buyurdu ki:

  ' — Ey melek! Senin kuvvetinin artmasını İdris Peygamber benden niyaz eyledi. Ben de onun duasını kabul ettim."
  Bunun üzerine o melek İdris'i içten sevdi ve Allah-ü Teâlâ'dan İdris Peygamber'i ziyaret etmek için izin istedi. Cenâb-ı Hak o meleğe ruhsat verdi.

  Melek İdris Peygamberi ziyarete geldiği zaman İdris ona:
  '—Ey Melek! Beni semalara çıkarıp göklerin acayiplerini bana seyrettirmen mümkün müdür?.." diye sordu.
  Melek:

  '—Mevladan izin olmadıkça elimden bir şey gelmez. Dua et Hak Teâlâ emrederse gezdireyim." dedi.

  İdris Peygamber dua edip duası Dergâh-ı Hak'ta kabul oldu ve o melek İdris Aleyhisselâm'ı alıp semalara götürdü. Yedi kat gökleri Sırat'ı ve Cehennem'i seyrettikten sonra o melek kenisini yeryüzüne indirmek üzere iken Hak teâlâ'nın emri ile İdris Peygamberin ruhu kabzolundu.

  Bu hali gören melek:

  "—Yâ Rabbi! Ben İdris Peygamberi kavminden sağ ve salim alıp götürdüm. Şimdi onun kavmi bana beddua ederler. Lütuf ve kereminden dua ederim ki onu tekrar hayata ihsan buyurup mekânına ileteyim. Sonra emir senindir." diye dua eyledi.

  Hak Teâlâ o meleğin duasını kabul buyurup İdris Peygambere ruhunu tekrar ihsan eyledi. İdris gözünü açarak:
  '—Bir miktar gidip Cenneti gezeyim sonra gidelim." dedi. Cennete girip yan geldi ve dışarı çıkmadı.

  O melek:


  "—Gel yâ İdris! Dışarı çıkalım. Seni yerine götüreyim. Zira kavmin senin kasavetini çekerler." dedi.

  İdris ise:


  '—Ölüm acısını tattım. Sırat'ı ve Cehennem'i gördüm. Usul-u dairesinde Cennet'e girdim. Beni Cennet'ten çıkarmak Cenâb-ı Hak'kın Şânından değildir. Ben yerimi buldum. Yerim burasıdır çıkmam." dedi.

  O zaman o meleğe hitab-ı izze geldi:
  '—İdris kulumun sözü doğrudur ayrıl."
  Bunun üzerine o melek de:

  '— Emir senindir yâ İlâhi!" diyerek hizmetine gitti.
  İsa Peygamberin semaya çıkmasının sebebi de başkadır:
  Bir gün inkarcılar İsa Peygamberi tutup bağladılar. Ona:

  "—Sen ölüyü diri âmâyı gözlü kılan İsâ değil misin? Eğer gerçek olaydın bizim elimizde giriftar olmazdın." deyip öldürmeye kastettiler.

  İki ağacı birbirine çiviledikten sonra İsa'yı da o ağaca çarmıha gererek muhkem bir evde hapis ettiler ve evin de kapısının kilitleyip gittiler.

  Hak Teâlâ Cebrail'e emir eyledi İsa'yı o gece kurtarıp dördüncü kat semaya çıkardılar.

  Sabahleyin inkarcılar İsa'yı çarmıhta helak etmek için geldiler. O kâfirlerin haramzade bir beyleri ve o mel'unun da iki adamı vardı. Kapıyı açtı ve yalnız başına içeri girdi. Niyeti İsa Peygambere ilk önce kendisinin azab etmesi ondan sonra da diğerlerinin eline teslim etmekdi. Böylece onu şehid etmeyi düşünüyordu. Fakat İsa Peygaberi çarmıhta bulamadı.

  Taaccüp etti odadan dışarı çıktı ve "Kaçmış!" diye haber verdi. Hak Teâlâ o melunu İsa suretine koydu. Onu İsa zanneden kâfirler İsa çacmıhtan kurtulmuş dışarı çıkıyor zannederek başına üşüşüp kimi taş ile kimi de sopa ile dövdüler. Bugün mutlu bir gün deyip birbirleri ile kucaklaştılar. Ondan sonra mehterlerini aradılar bulamadılar ve dövdüklerinin kendi adamları olduğunu anladılar. Bu yanlışlığı İsa'nın ümmetinden gizlediler. Onlara İsa'nın öldüğünü bildirdiler. O ümmet de İsa için yas tutmaya ve İsa Peygamberin kabri diyerek o mel'unun kabrini ziyaret etmeye başladı.


  Fakat İsâ zamanında Meryem adında bir hanım vardı ki bir derde mübtelâ olmuştu. Bir gün İsa o kadının kapısının önünden geçip gidiyordu. O kadına haber verdiler. İsa'nın ardından yetişti iki elini üzerine sürdü hemen o saat sıhhate kavuştu. Bu sebebten kadın İsa Peygamberin Hak Peygamber olduğuna imân etti. Fakat yedi gün sonra vefat etti. Hak Teâlâ İsa Peygambere emir eyledi: Yeryüzünde herkes kendi kavmine haber versin ki şad olsunlar. Her biri dünyanın bir vilâyetine gitsin. Halife tâyin olarak halkı dine davet edip ilim öğretsin ve müslüman olsunlar.

  Çünkü İsa Peygamber Hak Teâlâ'nın emri ile yere indi. Meğer o yer yüksek bir dağın kulesi idi. O dağ İsa Peygamberin nurundan nurlandı. Meğer o gece Meryem kabrin üzerinde ağlamaktaydı. Ansızın o dağın İsâ Peygamberin nuru ile nurlandığını gördü. O dağdan yana yürüdü dağa çıktı. Orada İsa Peygamberi görüp ayağına düştü. Hak Teâlâ'ya şükürler eyledi.

  İsa:

  '—Yâ Meryem! Gam çekme ki Hak Teâlâ beni düşmanların şerrinden sakladı. Onlar ben zannederek kendi adamlarım öldürdüler. Sen git benim dostlarıma müjdeler eyle gelsinler. Hak Teâlâ'nın emri vardır. Gelsinler ki bu emirleri yerine getirsinler!' dedi.

  Bu haberi alan Meryem dağdan inerek İsa'ın ümmetine müjdeledi. Hepsi de sevinerek Hakka şükür ettiler. Kâfirlerden gizlice hepsi İsa'nın yanına vardılar. Onun ayağına düştüler mübarek cemalini görüp sevinç gözyaşları döktüler. İsa bunlara nasihat eyledi ve her birini bir vilâyete halife tâyin etti. Bunlar da gidip halkı dine davet edecek şeriat kaidelerini öğretip ilim talim ettirecekler.

  Bu sırada melâikeler gelerek İsa Peygamberi alıp semaya çıkardılar. İsa Peygamber âhir zamanda dünyaya inse gerektir. İsa Peygamber yeryüzüne indikten sonra hayatın şekli çok değişecek. Kurt koyun ile gezecek su içecek. Yani adalet yerini bulacak. Hazret-i İsa benim ümmetimin büyüklerinden birinin kızı ile evlenecek. Kırkyıl ömür sürüp sonra eceli ile dünyayı terkedecek. Benim ümmetimin dini üzere namaz kılıp ibâdet edecek. Vefatında da onu yanıma defnetseler gerektir.

  Bundan sonra ehl-i beytten bir kimse halife olup Hak yolunda tercüman olsa gerektir.

  Yeryüzünde olan peygamberlerden biri Hızır diğeri İlyas'tır.
  Yalnız Hızır Zülkarneyn'in akrabalarındandır. Zülkarneyn Âb-ı Hayat: Hayat suyu için bütün dünyayı gezdi hatta zulmetlere girdi. Ama Âb-ı Hayat Hızır'a nasib oldu. O tâ kıyamete kadar ölmeyip yaşayacaktır. Bununla beraber âciz ve biçâre kalmışlara da derman olarak yetişecek yardımlarda bulunacaktır.

  İlyas Peygamber de yeryüzünde olup yılda bir kere hac zamanında Mekke'de buluşurlar. Ne zaman ki kâfirler İlyas Peygamberi öldürmeyi kasdettiler O kaçarak bir yıl dağlarda saklandı neticede âciz kaldı sıkıldı şehire geldi. Bir kadının evinde oturup ibâdet eyledi. O kadıncığın bir oğlu vardı fakat bu çocuk bir derde mübtelâ olmuştu. Hazret-i İlyâs dua etti. Hak Teâlâ bu çocuğu iyileştirdi ve ona sıhhat verdi. Bu arada Yesa' adında bir kimse daha var idi. Yesa' daima Hazret-i İlyas'a hizmet eder ve onunla gezerdi. Kâfirlerden son derece incinir ve onlara kızardı.

  İlyas bir gün elini duaya kaldırıp Hak Teâlâ'ya niyaz etti: '—Yâ İlahi! Beni bu kâfirlerin şerrinden kurtar!' diye dua etti. O anda İlyas'a hitab-ı izze geldi:

  '—Yâ İlyas! Duanı kabul ettim. Filan sahraya git önüne bir merkep gelir ona bin ve kâfirlerin şerrinden emin ol." buyurdu.

  Bunun üzerine Hazret-i İlyas hemen o sahraya gitti. Ardından Yesa'yi da oraya çağırdı. Yesa':
  '—Yâ Rasûlellah! Buna ne buyurursun?" dedi.

  Merkep uzaklara gitmişti. Hazret-i İlyas bu suale cevap vermeye muktedir olamadı. Yanında bir kilimi vardı bunu Yesa'ya bıraktı. Yani Yesa'yı kendi yerine geçirerek halife yapmaktı. Seccadenin mânâsı bu idi. Nitekim Yesa' da öyle yaptı İlyas da bu hareketi ile hilafet eylemesini ona ısmarlamış oldu. Sonra Yesa'a peygamberlik verildi. Nitekim Kur'an-ı Kerîm bu hususu şöyle buyurur:

  "Ve Elyese'i ve Zülkifil'i de yâd et ve hepsi de hayırlılardandırlar." (Sad Sûresi âyet 48)

  Hak Teâlâ İlyas Peygambere melekler huyunu verdi ki tâ kıyamete kadar ölmeyip yeryüzünde melekler gibi ibâdet eyleye ve deryada kalanların imdadına yetişip Hak Teâlâ'nın izni ile derman eyleye. Yerde ve semada ölmeyip sağ olan peygamberler bunlardır.

  30

  OTUZUNCU SUAL

  Müşrikler sorularını sormaya devam ettiler ve:
  '—Yâ Muhammed! Atası kırk yaşında ve oğlu yüzyirmi yaşında olan kimdir haber ver!' dediler.

  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz şöyle cevap buyurdular:

  —O kimse Üzeyir Peygamberdir. Oğlu ile hikâyesi şöyledir:
  Üzeyir Peygamber İsrail Oğulları arasında bulunmakta idi. O zamanda israil oğulları yolunu çok şaşırmıştı. Âlimlerinin nasihatlarını kabul etmeyip peygamberlerini öldürmüş ve şeytan aleyhillâneyi kendilerine rehber edinmişlerdi. Hak Teâlâ bunlara gadap edip üzerlerine Buhtun Nasır'ı göndermişti. Askeri ile bunlann üzerine gelerek padişahlarını ateşte yaktı çoklarını kılıçtan geçirip bazılarını da esir etti. Mescid-i Aksa içinde bin Tevrat okuyan âlim ve fazılları öldürttü. Mescidin içini necaset ile doldurdu. Kudüsü Şam vilâyetini ve Mısır'ı harap eyledi. Halkını esir ederek Babil vilâyetine götürdü.

  Üzeyir Peygamber de bu esirlerin içinde idi. Kendisi ile beraber oğulları da esir bulunuyordu. Bâbil'de uzun müddet esir olarak onlara hizmet etti. Kendisi civanmert bir insandı. Daha sonra Buhtu'n-Nasır Üzeyir'i serbest bıraktı. Yanında merkebi vardı. Merkebine binerek gece-gündüz merkebini sürdükten sonra Şam'a geldi. Şam köylerinden bir köye gitti.

  Harap olmuştu ama ağaçlarının yemişlerinde kusur yoktu. Eşeğinden indi ve onu bir ağaca bağladı. Üzüm ve incirlerden bir miktar topladı ve bir ağacın gölgesinde oturup onları yedi. Biraz yedikten sonra "Acaba buraları nasıl mamur olur?" diye uzun uzun düşündü. "Mola! Hak Teâlâ bana şu ilmi öğretse de bütün ölüleri diriltsem ve ben de şu köyün ölmüş halkını yeniden hayata döndürsem onlar da bu köyü mamur küsalar..." diye bir müddet böyle düşündü. Sonra başını toprağa koyarak uyudu. Bu anda Hak Teâlâ Azrai'le emreyledi ve hemen Üzeyir'in ve eşeğinin ruhunu aldı.


  Nitekim bu hususta Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

  "Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki bir karyeye uğramışta. O karyenin tavanları çökmüş onların üzerine duvarları yıkılmıştı. Allah-ü Teâlâ bu karyeyi bu ölümünden sonra nasıl ihya edecek diyordu." (Bakara Sûresi âyet 259)

  Hak Teâlâ Üzeyir'in cesedini eşeğini ve yemişini halkın gözünden sakladı. Üzeyir öldükten sonra Hak Teâlâ Buhtu'n-Nasır'ı da helak eyledi. Sebebi de şöyle oldu:

  Bir padişah vardı ki büyük orduları ile Buhtu'n-Nasır'ın üzerine yürüdü. Cenk eyleyerek Fars ve Babil vilâyetlerini zabteyledi. Üçyüzbin kişilik büyük bir ordu gönderdi. Buhtu'n-Nasır'ı tutarak helak eyledi. Şam vilâyetlerini mamur etti. Hak Teâlâ yüz yıl sonra Üzeyir'e ruhunu bağışladı ve onu tekrar hayata döndürdü. Üzeyir uykudan uyanır gibi uyandı. Gözünü açıp gördü ki o köyler mamur olmuş. Hayretlere düştü. Kendi kendine:

  "Subhanellah! Bu kadar kısa bir zamanda koca viraneler nasıl mamur olmuş!" diye sordu. "Hayalmidir!" dedi.

  Sonra eşeğini bağlamış olduğu ağaca baktı eşeğinin kemiklerinin burada üst üste yığılmış durduğunu gördü üzüldü. Gitti o kemikleri defin etmek için biraraya topladı. Kemikler kendi kendilerine birleşti ve damarlar birbirine bağlandı. Eşeğinin cesedi tamam oldu. Bir melek gelerek eşeğin burnuna üfürdü. Eşek de hayat buldu. Kalktığı gibi bağırdı. O anda Hak Teâlâ'nın emri ile Cibril-i Emin gelerek:

  "Yâ Üzeyir! Ne kadar zamandır burada yatıyorsun?" diye sordu.

  Üzeyir güneşe bakıp:

  '—Bir günü kadar olsa gerektir!' dedi.
  Cebrail:

  "Yâ Üzeyir! Sen yüz yıldan beri burada ölü olarak yatmaktaydın. Şimdi Hak Teâlâ sana hayat verdi.' dedi.
  Bunun üzerine Üzeyir uyumadan evvel toplamış olduğu üzüm ve incire baktı. Onlar pek az evvel toplanmış gibi taze duruyorlardı. Hemen secdeye kapandı:

  "İnnellâhe âlâ külli şey'in kadir." diye dua etti.

  Sonra eşeğine binerek Şam'a girdi. Şehiri çok mamur gördü. Ama tanıdık hiç kimseyi göremedi. Kendi zamanının halkı hemen hemen âlemini değiştirmişti. Doğruca kendi evine gitti. Burada iki gözü âmâ bir kadıncağız vardı. O kadına:
  '—Yâ ana! Burası Üzeyir'in evi midir?.." diye sordu. Kadın cevap verdi:

  '—Sen Üzeyir'i nereden biliyorsun. Çünkü o bundan yüz sene evvel kaybolmuştu.'

  Bunun üzerine Üzeyir anlattı:

  '—Yâ kadın! Ben Üzeyir'im. Yüz sene evvel ölmüş idim. Hak Teâlâ kemal-i kereminden ruhumu bağışladı ve bana hayat verdi."

  Kadın:

  "—Üzeyir peygamber duası kabul olanlardan idi. Sen gerçek Üzeyir isen dua eyle ki benim gözlerim açılsın. Seni göreyim ve tanıyayım." dedi.

  Bunun üzerine Üzeyir Peygamber dua eyledi ve mübarek eli ile kadının görmez olan gözlerini sıvazladı. Hak Teâlâ'nın izni ile kadıncağızın görmez gözleri açıldı tekrar güneş ışığına kavuştu. Üzeyir'i tanımıştı. Derhal onun ayağına kapandı:

  '—Yâ Nebiyullah! Beni tanımadın mı?.. Ben filan kulun hanımıyım." dedi.

  Üzeyir:
  '—Hiç bizim aile halkımızdan hayatta kalan var mıdır?" diye sordu.

  Bundan sonra kadın gidip halka bu haberi dağıttı ve dedi ki: '— Üzeyir henüz dirilmiş. Şimdi geldi."

  Bu haberi alan Şam halkı bölük bölük Üzeyir'in evine akın etmeye başladı. Gelenler gördüler ki Üzeyir'in siması taptaze civanmert ve kemalinde hiç bir yıpranma olmamış. Onun zamanından kalanların hepsi ihtiyarlamışlardı. Hak Teâlâ'ın kemal-i kudretinden hayrette kaldılar. Bu sırada haber Üzeyir'in oğluna da eriştirildi ve oğlu kalkıp geldi. Beli bükülmüş ve yüzyirmi yaşına gelmiş baba-oğul kucaklaşıp öpüştüler. Babasının ayağına kapanan oğlu gözyaşlarını tutamayarak Hak Teâlâ'ya şükürler eyledi ve başına gelenleri babasına bir bir anlattı. Geri kalan ömürlerini beraber geçirdiler vesselam.

  Alıntıdır


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  31
  OTUZBİRİNCİ SUAL

  '—Yâ Muhammedi Dünyaya gelmeden anasının karnında konuşanlardan haber ver!' dediler.

  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz cevap buyurdular:

  —Bunlardan biri İsa Peygamberdir ve hikâyesi şöyledir:

  İsâ Peygamber anasının karnında iken ne zaman Meryem'in kalbi daralsa onun karnından fasih lisanı ile konuşur Meryem'in kalbi ferahlardı. Meryem işi ile meşgul olurken yine onun karnından fasih lisanı ile yüksek sesle incil okurdu.
  Bir de Cüreyh isminde bir rahip vardı. Duası kabul olanlardan idi. Bir gün hususi ibadethanesinde ibâdet ile meşgul iken anası:

  "—Yâ Cüreyh!.." diye çağırdı.

  Cüreyh duasını yarıda kesmemek için cevap vermedi. Buna kızan annesi:

  '—Göreyim seni ki bir belâya mübtela olasın." diye beddua etti.

  Onun duası kabul oldu. Zira bir çoban bir kadın ile zina etmiş bu zinadan da kadın hamile kalmıştı. O kadını tutup:
  "— Çocuk kimdendir?' diye sordular. Kadın da:

  '— Cüreyh'in yanına vardım bana tamah edip fesat eyledi ve beni hamile bıraktı." diye cevap yerdi. Kadını zamanın hükümdarının yanına getirdiler yine aynı cevabı verdi. Melik'in emri üzerine Cüreyh'e hakaret ederek getirdiler. Melik sordu:
  '— Bu ne iştir ki sen bu işi işledin?.." Cüreyh:

  "— Allah korusun iftiradır yâ Melik! Destur ver beni bir kerecik anamın yanına götürsünler. Ondan sonra ne emredersen baş üstüne." diye cevap verdi.

  Müsaade aldıktan sonra anasının yanına vardı ve ona:
  '—Ben sana dua ile meşgul olduğum için cevap veremedim senin bedduanı aldım ve şimdi de bir belâya uğradım. Ümidim benden hoşnut olman ve beni affetmendir!' diyerek ayağına kapandı.

  Anası Cüreyh'e hayır dua etti. Cüreyh döndü Melik'in yanna gelip:

  "—Ey Melik! Elini o kadının karnına koy ve o kadının karnındaki çocuğa: senin baban kimdir? diye sor!' dedi.
  Melik onun dediğini yaptı. Kadının karnındaki çocuk fasih lisanı ile:

  '—Benim babam filan yerde bir çobandır. Zahid günahsızdı." diye cevap verdi.
  Bunu işiten Melik Cüreyh'e izzetler eyledi.

  Bundan maksat budur: Ana ve babanın hayır duası evlâd üzerine makbuldür. Tâ kıyamet gününde Cehennem azabından emin olsa bile rızalarını gözedip gönüllerini hoşnut eylemelidir.

  32

  OTUZKİNCİ SUAL


  "—Yâ Muhammed! Şimdi de bize Cerciyes Peygamberden haber ver!' dediler.
  Hazret-i Fahri Kâinat cevap buyurdular:

  —Bir zamanlar Musul şehrinde Dâziyâne isminde zâlim puta tapan bir padişah vardı. Bu kâfirin bir putu vardı ve halkı zorla bu puta taptırırdı.

  Bir gün Şeytan Aleyhillâne o putun içine girerek Dâziyâne ile konuştu ve:
  '— Sen benim hizmetimde bulunursun amma benim emirlerimi yerine getirmezsin." dedi.

  Melik:

  "—Ben senin kulunum. Gücümün ve kudretimin yettiği kadar gece-gündüz önünde diz çöküp hizmet ve ibâdet etmekteyim." diye cevap verdi.

  Şeytan:
  '—Ben sana bu kadar memleketler verdim. Sen de cümle kullarımı bana taptırasın. Her kim emrini yerine getirmezse evlerinde yakasın." diye emretti.

  Dâziyâne isimli Melik o putun önünde başını yere koyup secde etti. "Emrin baş üstüne!" deyip dışarı çıkarak kendi vezirlerine:

  "Hükmümde bulunan vilâyetlerin sancak beylerine emirler gönderin ki vilâyetlerindeki bütün insanları sürüp Musul'a getirsinler. Ondan sonra da on kere yüzbin yük odun toplayıp hazır edin." diye emir verdi.

  Toplanan odunlarla Cehennemi andıran büyük bir ateş yakıldı. Sonra o putu altun ve gümüşlerle süsleyerek meydana getirdi. Zâlim Melik ayak üstü durarak:

  '— Her kim bu puta secde ederse azad olacak secde etmezse mancınıklarla ateşe atılacak." dedi. Secde edenler etti etmiyenleri mancınığa koyup eteşe attılar.

  Bu hikâye burada dursun gelelim Cerciyes hikâyesine:

  O tarihlerde Cerciyes adında Hakperest âlim bir zât vardı. Aynı zamanda ticaretle uğraşan zengin biri idi.
  Bir gün o tüccar zâlim padişahın yanına varıp ona armağanlar vermeyi hem de padişahın yanında makbul olup izzet bulmayı ve böylece de kendisine yapılabilecek olan zulümlerden korunmayı düşündü. Bu düşünce ile çeşitli hediyeler toplayarak Musul şehrine geldi.

  Orada padişahı gördü ki büyük bir ateş yaktırmış cihanın halkını toplamış puta taptırıyor tapmıyanları da o büyük ateşe attırıyor.

  Bu hali gören Cerciyes'in yüreği sızladı. "Bu kâfirleri puta tapmaktan men edeyim. Eğer beni şehid ederlerse hiç olmazsa Hak Tâlâ benden hoşnut olup kendi fazlından bana rahmet ve keramet verir!' diye düşündü. Bu düşünce ile inancını kuvvetlendirdikten sonra bütün malını dervişlere verdi bir parça malı kalmadı. Ondan sonra padişahın yanına vardı ve ona:
  '— Ey zâlim yolunu şaşırmış! Allah'tan korkmadan işlediğin bu fesad nedir? Niçin Allah'ın kullarını ateşte yakarsın? Bir taş parçasını mâbud edinmişsin ki ne hayra yarar ne de şerre... Allah'tan gelecek bir belâyı sizden ve kendinden uzaklaştırmaya dahi kadir değildir. Bu azgınlığı terkeyle! Kendi kulluğunu acizliğini anla da imâna gel. Ve bu kadar âlemleri yoktan var eden yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a inan. Cümle mahlûkları yaratan O'dur. Yine O yaratmış olduğu bütün mahlûkata azab etmeye ve helak etmeye kadirdir. Gel şeytana uyma! Allah'ın kullarını fesada verme. Kimini puta taptırıp kimini de ateşe atıp yakma." dedi.

  Bu sözleri Cerciyes'ten işiten mel'un gazaba gelerek: '—Tutun şunu..." diye emreyledi.
  Cerciyes'i tutup getirdiler. Mel'unun emri ile bir ağaca bağlayıp demir tarak ile etini taradılar. Mübarek vücudu parça parça oldu. Fakat o yüksek sesle Hak Teâlâ'ya hamd-ü sena etmeye devam etti.

  Hak Teâlâ onu o belâdan sakladı bir elem erişmedi. Bir meleğe emreyledi. O melek Cennetten yemek ve su getirerek o taşı Cerciyes'in üzerinden indirdi. Ve Cennet yemeğini yedirip suyunu içirdi. Elini ve ayağını çözdü sabaha kadar onunla sohbet etti. Cerciyes'i zindandan çıkardı melek de geldiği yere semaya gitti.

  Cerciyes tekrar zâlim padişahın yanına gitti ve onu tekrar dine davet etti:

  O sordu:

  "—Seni zindandan kim çıkardı?.."

  Cerciyes:

  '—Beni zindandan çıkaran seni ve cümle mahlûkları yoktan var eden ulu padişahtır." diye cevap verdi.
  Bu sözü işiten Melik tekrar gazaba geldi ve adamlarına emrederek Cerciyes'i bir tahtaya çiviletti. Etini parça parça ettirip arslanlara attırdı. Fakat o arslanlar onun etini yemediler.

  Akşam olduğu zaman Hak Teâlâ ona tekrar hayat verip diri kıldı. Yanına bir melek gelerek sabaha kadar sohbet eyledi. Sabah olunca yine kalkdı zâlim Padişahın yanına gitti. Karşısına durup:

  '— Ey yolunu şaşıran! Gel bu yaramaz işlerden vazgeç. Âlemleri yaratan Allah'a imân eyle!" dedi.

  Zâlim Melik tekrar gadaba gelerek:

  "—Meydana bir ateş yakın. Bunu da bir kazanın içine koyun ve eriyip yok olana kadar kaynatın. Tâ ki kurtulayım." diye emretti.

  Meydana büyük bir ateş yakıp Cerciyes'i de bir kazan içine koyduktan sonra kaynattılar. Fakat o anda Musul şehrinde öyle bir zelzele oldu ki yer yere geçti sandılar. Evler yıkıldı ve bir çok insan telef oldu.

  Hak Teâlâ lütfundan Cerciyes'e yine hayat verdi. Sabah olunca yine o mel'un dinsizin sarayına varıp yemek yemekte olan Melik'i Hak dine davet etti. Melik:

  '—Yâ Cerciyes! Eğer gerçek peygamber isen Allah'ından niyaz eyle ki bu ağaç çanak ve bu kürsi evvelki halleri gibi taze ağaç olsunlar!' dedi.

  Cerciyes:

  '—Ben Allah'tan böyle bir küstahlık istemeğe utanırım. Fakat sizin şüphenizi gidermek için arzuhal edeyim." diyerek ellerini kaldırıp Hak Tâlâ'ya dua etti.

  Hak Tâlâ'nın keremi ile o ağaç çanak ve kürsi hemen taze bir ağaç olup yemişler verdi. Bunu gören Melik'in yanındaki bazı kimseler imâna geldiler. Melik:

  "—Ey Cerciyes! Allah'ına dua et de benim zamanımda ölmüş olan insanlan diri kılsın. Onlar senin gerçek hak bizimkinin de bâtıl olduğunu söylerse o zaman sözünü tutup dinine gireceğim." dedi.

  Cerciyes:


  'Yâ Mel'un! Bana ölülerini göster!' dedikten sonra kalkıp hep beraber o kavmin kabristanına geldiler.
  Cerciyes yüzünü semaya çevirerek:

  '—Allahım! Bu kâfirlerin muradı hazretinde malumdur. Bunların muradını ver!' diye dua etti.

  Henüz duası tamam olmadan o kabirler yarıldı. Dokuzu erkek beşi kadın ve üçü de çocuk olmak üzere tam onyedi cenaze kabirlerden başlarını çıkarıp gözlerini zâlim Melik'e çevirerek:

  '—Ey Melik! Cerciyes'in sözü doğrudur ve dini Hak'dır. Allahımızın peygamberidir. Biz kabul eyledik sen de kabul ederek canını Cehennem ateşinden kurtar. Allah'ın birliğine inan." dediler.

  Bu sözleri işiten Melik:

  '—Ey Cerciyes! Sen gayet sihirbaz bir âlimsin." dedi ve onun peygamber olduğuna inanmadı ibret almadı. Vezirlerine:
  "— Bunun dermanı nedir?" diye sordu. Vezirler:

  "— Falan yerde âmâ kadın ve onun da kötürüm bir oğlu vardır. Bunu oraya hapsedelim ki kimse ona ekmek ve su vermesinaçlıktan ölsün." dediler.

  Bunun üzerine Cerciyes'i o eve hapsettiler. Üç günden sonra Cerciyes o kadına:

  "— Evinde yiyecek bir şeyler var mı?" diye sordu. Kadın da:

  "—Melik'in emri bize yemek ve su vermeyip aç ve susuz olarak helak edecekler." diye cevap verdi.

  Cerciyes:
  '—Yâ kadın! Gözüne ve oğluna dua edeyim. Şifa bulursanız imân eder misiniz?" diye sordu.

  Kadın:

  "—Evet imân ederiz..." diye cevap verdi. Cerciyes dua etti Hak tâlâ'nın lütfü ile kadının gözleri açıldı ve oğlunun ayaklan sıhhate kavuştu ikisi de müslüman oldular. Cerciyes orada kurumuş bir ağaç gördü. Dua etti o ağaç derhal yaprak ve yemiş verdi. Bu mucizeyi görenler hemen imâna geldiler.

  Bir gün Melik kadının evinin bulunduğu sokaktan geçiyordu. Evvelce kuru olan o ağacı görüp taaccüp eyledi ve sordu. Oradakiler durumu anlattılar. Melik yeniden gazaba gelerek Cerciyes'i dışan çıkarttı bu sefer yere çiviletti.

  Cerciyes'e o kadar işkence ettiler ki mübarek vücudu parça parça oldu. Ondan sonra cesedini yaktılar ve külünü semaya savurdular.

  Daha sonra Melik sarayına geldi sabahlara kadar zevk-i safa ile meşgul oldu. Gece oldu Hak Teâlâ kemal-i kereminden Cerciyes'e yeniden hayat verdi. Cerciyes kalkıp yine Melik'in sarayına geldi. Melik onu görünce çok şaşırdı. Cerciyes:
  '—Ey Melik Taaccüp etme! Ben Cerciyes'im. ibret gözü ile bana nazar eyle ki beni bu kadar cezalar ile öldürüp külümü semaya savurdun. Fakat Hak Teâlâ bana yine hayat verdi ve sana gönderdi. Gel yaramaz işlerden vazgeç. Allah'ın kahr ve gazabından kork!" dedi.

  Melik:

  "Yâ Cerciyes! Benim seninle bir işim kaldı. Eğer kabul edersen sözünü tutup dinine gireceğim." dedi.
  Cerciyes de:

  "—Kabul ettim." diye cevap verdi. Amma maksadı delil idi.

  Melik:

  "—Arzum şudur ki bu gece benimle sarayda kalacaksın. Yarın sabah da benim ölü putuma secde edeceksin. Ondan sonra ben de senin dinine gireceğim." dedi. O Cerciyes'in puta tapacağını zannediyordu cerciyes puta secde edecek diye her yere haber yayıldı. Cerciyes o gece sabaha kadar sarayda dua ve ibâdet ile meşgul oldu. Cerciyes'in ibâdet ettiğini gören Melik'in hanımı hemen imâna geldi ve kalbi Allah sevgisi ile nurlandı. Hemen o gece Melik'e:

  '—Onun dininin Hak bizimkinin ise bâtıl olduğuna inanıyorum. Sen de imâna gel." dedi.

  Hanımının bu sözlerini işiten Melik derhal onu dört parçaya ayırttı. O merhume şehâdet mertebesini bulup Allah'ın rahmetine kavuştu.

  Daha sonra Melik emreyledi o putu alıp ziynetlerle süsleyerek tahtırevan üzerinde meydana getirdiler. Melik:
  "—Ey Cerciyes! Ahdine vefa eyle!" dedi.

  Bunun üzerine Cerciyes o putun yanına vardı; mübarek ayağı ile yere vurdu. O put yüzü üstü düştü parça parça oldu ve içinden dev bir şeytan çıktı. Kaçmak istedi. Cerciyes elini uzatarak onu tuttu ve ona:

  '—Yâ Mel'un! Bunca zamandır halkı azdırdın şimdi de kaçmak mı istiyorsun?" diye sorduğu zaman o şeytan Cerciyes'in ayaklarına kapanarak:

  "—Yâ Nebiyyallah! Eğer bir daha put içine girip halkı azdırırsam ne cezan varsa bana eyle.' diye Cerciyes'in önünde ahdedip tevbe eyledi.

  Cerciyes de devi âzâd etti Melik:

  '—Yâ Cerciyes! Bize itimadın kalmadı bunca yıllık mabuduma sihir edip onu parça parça ettin." dedi.
  Cerciyes gördü ki o mel'unun imâna gelmeye niyeti yok o zaman ellerini havaya kaldırdı ve:

  '—Yâ ilâhi! Bu kâfir yolunu şaşırmış senin kulluğunu kabul etmez. Bunu helak eyle." diye dua etti. Bunun üzerine semadan ansızın bir ateş belirdi ve o kavmin cümlesini helak eyledi işte Âdemoğlundan olup da dört kere ölüp dirilen insan Cerciyes Aleyhisselâm'dır.

  33

  OTUZÜÇÜNCÜ SUAL


  Kâfirler:
  '—Yâ Muhammed! Daima yürümekte olan kabirden yani Yunus Peygamberin kabrinden haber ver?' dediler.
  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz cevap buyurdular:

  —O kabir balık idi. Daima derya üzerinde yürürdü. Bu balık içinde Yunus Peygamber bulunmaktaydı. Hak Teâlâ Yunus Peygambere hitap ettiği zaman bu balığa da:

  "—Yunus'u yut!" diye vahyetti. O balık Hak Teâlâ'nın emriyle Yunus'u yuttu. Ondan sonra Hak Teâlâ'dan yine hitab-ı izze geldi:

  "—Ya balık! Yunus benim güzide peygamberimdir. Onu sana azab etmen için vermedim ama belki senin karnını ona zindan ettim. O sana emanettir zarar verip incitme. Bir gün gelir onu senden isterim." buyurdu.

  Bu hitabı işiten balık kırk gün ağzını açıp yummadı. Ne yedi ne içti. Yunus Peygamber balığın karnında kaldı. O balığın karnı kıbleye döndü. Yunus Peygamber ibâdet ile meşgul oldu. Hak Teâlâ o balığın karnını sırça gibi eyledi. Yunus Peygamber buradan denizde olan acayip ve garip şeyleri seyreder ve hem de deniz mahlûklarının teşbihlerini işitirdi. Kendisi de teşbih ve zikir ettiği zamanlar deniz canavarları gelip o balığı ziyaret ederlerdi. Yunus Peygamberin teşbih ve zikir sesleri semalara erişti. Melâikeler Hak Teâlâ'ya:

  '—Yâ ilâhi! Denizin dibinden teşbih sesleri geliyor!' dediler. Hak Tâlâ da:

  '—Evet meleklerim! O ses Yunusumun sesidir. Onu balık karnında hapis ettim." diye cevapda bulundular.

  Bu cevabı işiten melekler el açıp Hak Teâlâ'dan duada şefâatta bulundular. Hak Tâlâ meleklerin duasını kabul ederek o balığa:

  '—Yunus'u çıkar!" diye vahyetti.
  O balık da hemen deniz kenarına gidip Yunus Peygamberi dışarı çıkardı.

  34

  OTUZDÖRDÜNCÜ SUAL


  '—Yâ Muhammedi Zülkifil Peygamberden haber ver..." dediler.
  Hazret-i Fahr-i Kâinat cevap buyurdu:

  Zülkifil üç kardeş olup ataları padişah idi. Diğer ikisi israil Oğullarından ibâdetle meşgul olan zahid kişilerdi. Bunların biri fesadcı biri de zâlimdi. Bir gün ataları öldü ve padişahlık boşta kaldı. O iki zahid padişahlığı kabul etmediler. O vilayetlerin halkı zaruri olarak o zâlimi tahta çıkardılar. Zâlim bir çok sene padişahlık yaptı. Elinden çok zulüm ve çok kötü işler çıktı.
  Bir gün Zülkifil padişah olan kardeşinin yanına gitti ve:

  '—Ey birader! Sen niçin tevbe edip Hak Teâlâ'nın kulluğunu bilip O'na bel bağlamaz ve O'na ibâdet etmez de bâtıl işler işlersin? Nefsin seni zâlimlerden kılmış. Allah'ın gadabından kork!" dedi.

  Padişah olan kardeş:

  "—Ey birader! Doğru söylüyorsun. Söylemiş olduğun gibi dünyada zulüm ve kötülüklerden işlemedik şey bırakmadım. Korkmadım ki benim kötü işlerim yüzünden Hak Teâlâ benim tevbemi kabul etmez." deyince Zülkifil ona şöyle cevap verdi:

  '—Yâ birader! Günâhım çoktur diye Hak Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmek kâfirlere mahsustur. Yakînen bilesin ki Hak Teâlâ kulları için rauf rahimdir. Kulunun ne türlü günâhı olsa Hak Teâlâ'nın rahmetinden bir zerre miktarı değildir!' Padişah bu haberi işitince:

  '— Ey birader! Yürü felan zahide gidip halimi ona anlat. O da senin dediğin gibi derse gel bana haber ver ki varıp onun yanında tevbe edeyim." dedi.

  Zülkifil vardı o zahide durumu anlattı ve zahidin cevabını alarak geri döndü. Zahidin dediklerini padişah kardeşine anlatarak:

  "—Ey birader! Günâh işleyip hemen pişman olmak da tevbe etmek demektir. Günâh ne kadar çok olursa olsun pişman olan kul tevbe etmiş demektir!' dedi.

  Zülkifil'den bu cevabı işiten padişah ne kadar malı varsa hepsini dervişlere hediye edip taç ve tahtını terkederek o zahidin yanına gitti. Sıdk ile tevbe etti. Daha sonra o zahidin yanında ibâdet ile meşgul oldu. Akşam olunca zahidin ve kendisinin önüne iki tabak yemek geldi. Bu sırada zahid:

  '—Ey Emîr! Hak Teâlâ senin tövbeni kabul etti." dedi. Emîr:

  '-Delil nedir?" dedi.

  Zahid:

  —Bu yemekler Cennet'ten gelmiştir. Her gün bana bir tabak gelirdi bugün iki tabak geldi. Yani senin nasibin de Cennetten geldi. Bu sebebten bildim ki Hak Teâlâ senin tevbeni kabul etti." diye cevap verdi.

  Bu haberi işiten emîr yüzünü yere koyup secdelere kapanarak Hak Teâlâ'nın ihsanlarına şükürler etti. Daha sonra beraberce yemeklerini yediler ve ibâdet ile meşgul oldular. Bir kaç gün böyle ibâdetle geçti. Bir gün emîr zahide sordu:

  '—Acaba Hak Teâlâ'nın kulları arasında sizden daha efdal kimse var mıdır?"

  Zahid:

  "—Falan yerde bir zahid daha vardır ki onun makamı benimkinden daha yüksektir." diye cevap verdi.
  Emîr bu haberi işitince ayakta durup zahidden müsaade alarak veda etti. Emîr öteki zahidin yanına varıp selâm verdi. Ulu bir ağacın altında ibadet ile meşgul olan zahid emîrin selâmını aldıktan sonra ona oturmasını söyledi ve ahvalinden sual etti. Emîr bütün olanları anlattıktan sonra beraberce ibâdet ile meşgul oldular.

  Akşam olduğu zaman o ağaçta iki nar bitti. Zahid o narların birini alıp emîre verdi ve birini de kendisi yedi. Daha sonra ona dönerek:

  "Yâ emîr! Müjdeler olsun ki Hak Teâlâ senin tövbeni kabul etmiş. Bu ağaçta her gün benim nasibim olarak bir tane nar biterdi. Bugün iki tane bitti ki bunların biri senin nasibindir. Bunlar Hak Teâlâ tarafından gönderilmiştir!' dedi.

  Her biri kendi nasibini yedi. Bir çok günler beraberce ibâdet ile meşgul oldular. Bir gün emîr zahide sordu:
  '—Yâ zahid! Acaba Hak Teâlâ'nın efdal kullan arasında senden daha makbul kulu var mıdır?"

  Zahid:

  '—Evet falan dağda bir zahid vardır ki onun mertebesi benden yücedir!' dedi.

  Emîr:

  "—Ey zahid! Beni duandan unutma ve yüce himmetini benden uzak tutma. Benim himmetin ve kerametinden Hak Teâlâ benim sönmüş cerağımı şenlendirdi." deyip veda etti.

  O dağa doğru yola çıktı. Dağ ulaşınca bir mihrap önünde ak sakallı nuranî bir şahsın ibâdet ettiğini gördü. Nura gark olmuş pîr namazını bitirdikten sonra emîr ona doğru ilerledi ve selâm verdi. Zahid emîrin selâmını aldı ve yanında ona yer gösterdi. Hâl ve hatırını sordu. Emîr ona durumunu anlattı. Sonra ibâdetle meşgul oldular.

  Akşam olduğu zaman zahidin ve emîrin çevresinde yeşil otlar bitti ve yanlarındaki kayadan berrak bir su akmaya başladı.

  Zahid:


  "—Benim kuvvetim bu ottur. Eğer bu otu sen de kanaat edersen benimle beraberce kalabilirsin." diyerek o ottan bir deste kopararak emîrin önüne koydu.

  Emîr o ottan yedi ve lezzetinin şekerden daha şirin kokusunun miskten çok daha güzel olduğunu anladı. Bundan sonra uzun zaman zahid ile emîr beraber kalarak ibâdet ile meşgul oldular. Sonra emîre ecel erişti o vakit zahide dedi ki:
  "—Senden bir talebim var umarım ki kabul edersin."

  Zahid:


  "—Talebin nedir?" dedi.

  Emîr:

  "—Benim yanımda üzeri yazılı bir kağıt vardır. Ben hayata gözlerimi kapattıktan sonra beni defin ederken bu kağıdı da benimle beraber mezara koyun." dedi ve emîr zahidin önünde ruhunu teslim eyledi. Zahid onun üzerindekileri çıkardı. Koynunda üzeri yazılı kağıdı buldu. Şöyle yazılmıştı:

  "Ey Allahım! Cümle kullarınının arasında benden daha günahkâr ve âciz kulun yoktur. Yüzüm kara olarak dergâhına varıyorum. Ey kerîm ey Rahîm! Senin kereminden başka ümidim de yoktur. Kendi kereminden beni affedip rahmet eyleyesin."

  Zahid bunu okuyup ağladı. Emîri yıkarken onun yanınbaşında emîr için Cennet elbiselerinden kefen hazırlanmış olduğunu gördü ve bunlarla emîri kefenledi. Bir kabrin de hazırlanmış olduğunu görüp yazılı kağıt parçası ile beraber hazırlanmış kabire defneyledi. Allah rahmet eylesin.

  35

  OTUZBEŞİNCİ SUAL


  '—Yâ Muhammed! Bize Eshab-ı Rest'den haber ver." dediler. Hazreti Fahr-i Kâinat Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz şöyle buyurdu:

  —Onlar Antakyalı idiler. Hikâyeleri şöyledir:

  Hak Teâlâ İsa'ya peygamberlik verdi ve halkı dine davet etmesini emreyledi. İsa Peygamber de her tarafa adamlar gönderdi ki Eshab-ı Rest'i imâna getirsinler.

  İsa Peygamberin adamları Antakya'ya gittiler şehre vardılar. Evvela Melik'i sordular. Melik'in ismi Katahan idi. İsa Peygamberin emri üzerine hak dine davet ettiler. Melik gazaba gelerek her birine beşer yüz sopa vurdurttu ve ondan sonra hapsettirdi. Bu haber Hazret-i İsa'ya ulaştırıldı.

  İsa Peygamber Şem'un'u Antakya'ya gönderdi. Ona: '—Git dostlarıma yardım eyle ve onları kurtar!' dedi.

  Şem'un Antakya'ya gitti. Melik'in adamları ile dostluk kurdu. Kendisini Antakya'ya geldiğinde Melik'in yanına götürdüler. Karşı karşıya geldikleri anda Şem'un'un cemali olgunluğu hâl ve tavrı Melik'e çok hoş geldi. Ona ihsanlarda bulunup yakınlarının arasına koydu. Bir müddetten sonra sevgi ve muhabbetleri birbirlerine karşı çok arttı dostluktan sağlam bir hale geldi işte bundan sonra Şem'un Melik'e:

  "—Ey padişahım! Bize haber geldi ki bundan bir müddet evvel iki adam buraya gelmiş ve peygamberlik dâvasında bulunmuş doğru mu?" dedi.

  Melik hemen cevap verdi:

  "—Evet doğrudur..."

  "—Peki hiç onlardan dinlerinin nasıl bir din olduğunu sordunuz mu?"

  "—Hayır öfkemden böyle bir şey sormadım."

  "—Eğer müsaade ederseniz buyur getirsinler. Bir kere onlar ile konuşalım."

  Melik emreyledi elçileri getirdiler. Şem'un onlara sordu:

  "—Siz kimlersiniz sizi buraya kim gönderdi nereden geldiniz ve dininiz nasıl?"

  Onlar cevap verdiler:

  '—Bir dindir!.. Bizi buraya gönderen cümle mahlûkatın rızkını veren Âlemlerin Rabbinin hak peygamberidir!'

  Şem'un sordu:

  '—Bu dediğiniz sıfatlar nedir?"

  Onlar şu cevabı verdler:


  "—Allah Teâlâ dilediğini yapar."

  Şem'un:


  "—Bahsettiğiniz peygamberin delili nedir?" diye sordu.

  "—Ölüyü diri kılıp körü gözlü eder. Kurumuş ağaçlara hayat verip onları taze fidan kılar ve yemişler verdirir."

  Şem'un:

  "—Peki söylediğiniz burada hazır mıdır?" dedi.

  "—Hayır fakat biz onun elçileriyiz. Bizim «Mîamız onun duası demektir." dediler.

  Bunun üzerine Şem'un Melik'e dönerek:

  "—Yâ Melik! Emir buyur bir âmâ getirsinler. Bakalım bunlar ne yapacaklar." dedi.

  Melik anadan doğma bir âmâ bulup getirmelerini emreyledi. Melik'in emri yerine getirilmişti. Anadan doğma bir kör bulup getirdiler ve onların karşılarına çıkardılar. Söz Şem'un'da idi. İsa Peygamberin elçilerine:

  "—Haydi! Kudretinizi gösterip şu âmâyı gözlü kılın." dedi.

  Onlar ellerini kaldırıp dua ettiler. Allah'ın izni ile gözleri açıldı ve etrafı görerek sevinç gözyaşları döktüler.
  Bunun üzerine Şem'un Melik'e dönerek dedi ki:

  "Padişahım! Ömrün uzun olsun. Tapılan bu putlarda acaba hiç bir kudret var mıdır ki körlerin gözlerini açabilsin? Olmadığına şübhe yoktur. Madem ki öyledir niçin bunları mabud edinmişsiniz?"

  Melik şu cevabı verdi:

  "—Putlarımız şu asil işi yapamazlar. Onlar ne işitir ve ne de görürler."

  Sonra elçilere döndü:

  "—Eğer sözünüz gerçek ise ölüyü de diriltin görelim.' dedi.

  Elçiler dua ettiler. Hep beraber kabristane gittiler. Başında durdukları bir kabir açıldı bir ölü başını uzatıp kabirden dışarı¬ya baktı ve Melik'e hitap etti:

  "—Ey Melik! Onların sözlerine inan. Onların Allah'ı ve dini hakdır. Benim halime bak gör ki yedi gündür dünyadan ayrılıp âhirete gittim. Hak Teâlâ'yı bırakıp bâtıl dine taptığım için türlü azablar çekmekteyim. Şu anda semaların kapısı açıldı bütün melekler bu üç elçininin güzel yüzünü seyretmektedirler."

  Melik sordu:

  "—Yâ ölü! Üç elçi dedin. Bunların ikisi karşımızda bulunmakta. Ya birisi nerededir?.."

  Ölü:

  "—Onların ikisi karşınızda biri de yanınızdadır." diye cevap verdi.

  Bunun üzerine Melik Şem'una dönerek: "—Sen de bunlardan mısın?.." diye sordu. Şem'un:
  "—Evet ben de onlardanım. Yani üçümüz de Resullerdeniz." diye cevap verdi.

  Hak Teâlâ'nın izni ile gösterilen bütün kerametler o şehir halkına hiç tesir etmedi onlardan hiç biri imâna gelmedi.
  Yalnız Habibi Neccâr imâna geldi ve padişahın önünde üç elçinin karşısında Allah'a imân edip Hak dinine girdi. Bunu gören Melik sordu:

  "—Yâ Habib Dininden çıktın mı?"

  Habib:

  "—Bâtıl dinden çıkıp Hak dinine girdim." diye cevap verdi:

  Melik:

  "—Yâ Habib! Dinine dön yoksa seni parça parça ettiririm.' diyerek onu korkuttu.

  Habib:

  "—Ne edersen et! Ben imâna geldim. Artık geri dönüp kâfir olamam." dedi.

  Bunun üzerine gazaba gelen Melik emrederek onu parça parça ettirdi. Habib'in temiz ruhu Firdevs-i Âlâ'ya gitti. Habib-i Neccar'ın her parçası şehrin bir kapısına asıldı ve ondan sonra o üç Rasûl de Melik tarafından şehid ettirilerek şehrin kapısına bıraktırıldı.

  Bu büyük olaylardan sonra Hak Teâlâ o kavme gadap ederek hepsini birden helak eyledi.
  İşte Eshab-ı Rest bu üç Rasûldür.

  36

  OTUZALTINCI SUAL

  "—Yâ Muhammed! Eshab'ül-Uhdut kimlerdir? Bize haber ver..." dediler.

  Hazret-i Fahr-i Kâinat cevap buyurdular:

  —Uhdut Bayreyn ve Yemen vilâyetlerinde yaşayan büyük sihirbazlardandır. Bunlardan birinin bir oğlu vardı. Bir sihirbaza sihir öğrenmek üzere vermişti. Çocuk her sabah giderek sihir öğrenir akşam olunca da babasının yanına dönerdi. Fakat çocuğun yolu üzerinde bir kimse vardı ve bu kişi âbid biri olup İsâ Peygamberin ümmetinden idi. Daima yüksek sesle incil okurdu. Çocuk da gelip geçerken bu sesi işitirdi. Bir gün onun yanına vardı:

  "—Ey Pîr! Bu okuduğun nedir ki beni çok duygulandırdı." dedi.

  O Pîr:

  "—Allah'ın kelamıdır?' diye cevap verdi.

  Çocuk sordu:

  '—Allah dediğin bizim putlarımız değil midir?"

  "—Allah öyle Allah'dır ki yerleri gökleri ay güneş ve yıldızlan cümle mahlûkatı yoktan var edip rızkını veren ve yaşatandır. Bu okuduğum kitap O'nun kelamıdır!' diye cevap verdi.

  Çocuk yine:

  "—Yâ Aziz! Bu ilm-i şerifi bana tâlim ettirir misin? Hem söylediğin Allah'ın yolunu bana gösterir misin?" diye sordu. O Pîr bu çocukta kabiliyet olduğunu görmüştü. "—Tâlim edeyim fakat kimse duymasın." dedi.

  Bunun üzerine çocuk her gün o pîrin yanına gelip ilim öğrenmeye başladı. Ana-babası çocuklarını sihir öğreniyor zannederlerdi.

  Bir gün yine o âbide giderken yolun bir tarafında halkın toplanmış olduğunu gördü. Merak ederek o tarafa gitti. Baktı ki bir ejderha halkın yolunu kesmiş. Çocuk kendi kendine:

  '—Âbidin sözü ve dini gerçek ise bu ejderha benim elinde bir taş ile helak olur!' diye düşündü ve yerden bir taş alıp Allah'a sığınarak o ejderhanın sırtının ortasına vurdu. Allah-ü Teâlâ'nın emri ile helak oldu. Bu hadise karşısında çocuk "Elhamdülillah! Dini Hak dini imiş." deyip sevinerek doğruca o kimsenin yanına geldi. Ona durumu anlatarak:

  '—Hakikaten dinin Hak din imiş. Allah-ü Teâlâ'nın yardımı ile ejderhayı bir taşta öldürdüm." dedi.
  Bunun üzerine o ihtiyar dedi ki:

  '—Sana müjdeler olsun! Bundan sonra senin elinden çok hünerler ve çok işler gelecektir. Fakat bunları sana benim öğrettiğimi sakın kimseye söyleme."

  Eshabü'l-Uhdut'un bir beyi vardı. Onun da kardeşinin bir oğlu vardı. Güzel yüzlü ve akıllı bir kimse idi yalnız iki gözü âmâ idi. Pîr'in talebesinin ejderhayı bir taşla öldürdüğünü bu beye haber verdiler. Bey haber gönderip o çocuğu huzuruna getirtti

  ve ona:


  "—Ejderhayı sen mi öldürdün?" diye sordu. Çocuk:

  '—Hak Teâlâ'nın izni ile ejderha benim elimden çıkan taşla helak oldu." diye cevap verdi.
  O huzurda gözleri görmeyen delikanlı da bulunmakta idi. Çocuğa hitap ederek dedi ki:
  "—Şayet söylediğin gerçek ise dua eyle ki benim gözlerim görsün.'

  Çocuk da ona şöyle dedi:
  '—Şayet Hak Teâlâ gözlerine nur verirse Hak Teâlâ'nın birliğine inanıp kalben bunu söyleyip imâna gelir misin?"
  Âmâ:

  '— Evet gelirim." diye cevap yerdi.

  Bunun üzerine çocuk dua eyledi. Allah'ın izni ile âmâ delikanlının gözleri açıldı ve mayası temiz insan derhal imâna geldi.
  Bu hali gören yiğitin amcası Melik çocuğa sordu: '— Bu işi nasıl yaptın?" Talebe çocuk cevap verdi:

  "—Benim Allahım iki cihanı yoktan var edip mahlûkatın nzkını veren Allah'tır. Kardeşinin oğlunun gözünü O açtı."
  Bu cevabı duyan Melik hiddetlendi ve haykırdı:

  '—Niçin dininden çıktın?.. Yanlış yola gittin? Gel dinine gir yoksa seni parça parça ederim."
  Çocuk cevap verdi:

  '—Ne yaparsan yap. Ben Hak Dinini buldum ondan ayrılamam."

  Bunun üzerine Melik'in vezirleri işe karışarak dediler ki:
  "—Yâ Melik! Bu çocuğu fitneye o pîr düşürmüştür. Dininden çıkarmış ve bunları ona öğretmiştir."
  Bunu duyan Melik gazaba gelerek emreyledi ve o kulu yakalatarak dört parça ettirdi. Ondan sonra cellâda emretti kılıcı çocuğa da vurdu. Fakat kılıç kesmedi. Bunun üzerine bey delikanlıyı dağdan aşağıya atmalarını emretti. Çocuğu dağın başına çıkardılar ve buradan aşağıya atmak istediler. Çocuk Allah'a dua etti. Daha duası tamam olmadan heybetli bir ses geldi dağ zelzele gibi sarsılmaya başladı. Cellâtlar dağdan aşağı düşerek helak oldular.

  Çocuk kurtularak Melik'in yanına geldi ve ona:

  '—Ey Melik! Benim nasihatimi kabul et! Seni yoktan var eden Allah'a imân eyle." dedi.

  Melik ona:

  '—Sen cellâtların elinden nasıl kurtuldun?" diye sordu.

  Çocuk şöyle cevap verdi:

  "—Benim Allahım beni sakladı ve senin cellâtların helak oldular!'

  Bunun üzerine Melik yine gazaba gelerek çocuğun boğazına taş bağlayarak denize atmalarını emreyledi. Çocuğu bir kayığa koyup denizin ortasına doğru yola çıktılar. Fakat bu anda bir tufan koptu göz gözü görmez bir hale geldi. Bu tufan esnasında havadan büyük kuşlar gelerek kayıkta olanların yanlarından yapışıp onları denize attılar. Çocuk denizde yalnız kaldı. Daha sonra tufan sakinleşti. Kayık ağır ağır sahile yanaştı. Karaya çıkan çocuk derhal Melik'in yanına gitti. Melik onu .görür görmez hayretle sordu:

  "-Nasıl kurtuldun?"

  "—Benim Allahım senin adamlarını denizde helak etti beni kurtardı. Sana tekrar söylüyorum inadı bırakarak imâna gel. Yoksa Allah-ü Teâlâ'nın gazabına uğrarsın."

  Melik aklını başını toplayıp düşündü ve anladı ki bu çocuğa kötülük etmek isteyenlerin hepsi de helak olmaktadır. Hemen Hak Teâlâ'ya imân eyledi. Cümle kabilesi ile beraber Hak yolunu tuttular Allah'a bağlanarak kalben imân ettiler ve Hak Teâlâ'nın gazabından emin oldular.

  İşte Eshab'ül-Uhdut bunlardır.

  37

  OTUZYEDİNCİ SUAL


  Müşrikler:

  '—Yâ Muhammed! Bize denizlerin aslından haber ver..." dediler.
  Hazret-i Fahr-i Kâinat cevap buyurdular:

  —Denizlerin aslı Nuh Tufanı'ndadır. Hak Teâlâ bu dünyaya tufan gönderip Nuh Peygamberin kavmini yok etmek istemiş olacak ki yere sularını yeryüzüne çıkarmasını ve göğe de sularını yeryüzüne indirmesini emreyledi. Bu sırada Cebrail Aleyhisselâm gelerek Nuh Peygambere bir gemi yapmayı öğretti. Nuh Peygamber de gemisini yaparak tamamladı. O kavim Nuh'un gemisini necasetle doldurdu. Onlar uyuz hastalığından âciz kaldılar.

  Bir gün o kavimden olan birisi geldi. Geminin içine büyük abdest ederken düştü yine çıktı ve bir suya giderek yıkandı. Necaset bulaşan yerlerinde hiç bir hastalık kalmadı. Tekrar ederek geri kalan yerlerine sürdü her tarafı iyi oldu.

  Hemen bu haberi o kavme verdi. Hepsi de üşüştüler. Bütün o necaseti bütün azalarına ve yüzlerine sürdüler şifa buldular. Bu sebepten Nuh'un gemisini temizlediler. Daha sonra Nuh'un nurundan nur çıktı. O kavmin tufana gark olacağını anladı.

  Kendi taallukatından olanlar ile bütün canavarlardan çift alarak gemiye koydu. Ondan sonra da yerlerden sular çıkmaya göklerden sular inmeye başladı. O kavmin geri kalanları yüksek bir dağın başına çıktılar. Sular o dağı da bastı hepsi helak oldular. Sular dağlardan kırk arşın yukarı çıktı. Dünyayı tamamen tufan istilâ etti. Nuh Peygamberin gemisinde olanlardan başka dünya yüzünde hiç kimse kalmadı.


  Bir müddet sonra Hak Teâlâ'nın emri ile sular yavaş yavaş çekilmeye başladı işte bildiğimiz bu denizler o tufandan geriye kalan sulardır.

  Hak Teâlâ'nın emri ile bu denizlerin suyunun acı olmasının da sebebi şudur:
  Yarın kıyamet gününde bütün mahlûkat Sırat'tan geçecek; kâfirler Cehenneme düşecek inananlar ise selâmet ile geçerek Cennet'e girecekler. Ondan sonra da Nuh Tufanı'nda olduğu gibi denizler dünyayı kaplayacak işte o zaman Hak Teâlâ Cebrâil'e dünyaya inmesini ve bütün suları yeryüzünde bir damla su kalmayacak şekilde götürmesini emredecek. Cebrail yeryüzündeki bütün suları yedinci kat semaya götürüp:

  "—Yâ İlâhi! Emirlerini yerine getirerek bütün suları getirdim şimdi ne yapayım?.." diyecek.

  Hak Teâlâ da Cehennem bekçisi Mâlik'e emredecek ve o suları Cehennem ehlinin boğazına koyacaklar. Allah korusun o su' Cehennem ehli olanların ciğerlerine erişmeden onlann boğazları kuruyacaktır.

  38

  OTUZSEKİZİNCİ SUAL

  "Yâ Muhammed! Semaların kilidinden haber ver... Göklerin kilidinin anahtarı nedir?" dediler.
  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz cevap buyurdular:

  —Semaların kilidi kâfirlerin küfrü ve kul hakkı yetim hakkı âsilerin isyanıdır. Zira onlar Hak Teâlâ'nın kelâmına ve benim Peygamberliğime inanmazlar kitablara itikat etmezler. Onların amelleri semaya çıkmadığı gibi Hak Teâlâ'nın rahmeti de onların üzerine inmez.

  Semaların kilidi bunlardır fakat anahtarı Kelime-i Tevhid'dir. Yani Hak Teâlâ'nın birliğine kitablarına emre nehye haşre neşre Cehenneme Mizan'a ve Sırat'a inanmaktır.

  Bir kimse kâmil olup canına bunlar anahtar olduğu zaman o kimseye göklerin kapılan açılır ve rahmet melekleri yedinci kat semalardan inerek onun adını said defterine yazarlar işte göklerin anahtarı budur.

  '—Yâ Muhammed! Kaf Dağından haber ver." dediler. Hazret-i Fahr-i Kâinat buyurdu ki:
  —Kaf bu cihanı kaplayan bir dağ olup dünyanın tam ortasındadır. Yeşil zebercedden daha yeşil olan öyle bir rengi vardır ki semalarda görünen yıldızlardaki yeşillik onun renginin aksidir.

  Hak Teâlâ yeri yarattığı zaman yer Hak Teâlâ'ya inledi ve:

  "—Yâ İlâhi! Beni bunun için mi yarattın? İnsanoğlu benim üzerimde türlü fesat ve musibetler etmektedir!' diyerek karar tutmadı.

  Bunun üzerine Hak Teâlâ Kaf Dağını yarattı ve onunla yere karar verdi. Yer doğru yolu seçti.
  Hak Teâlâ Kaf Dağının ardında öyle bir yer yarattı ki genişliği dünya kadar olup meleklerle doludur. Oradaki melekler o kadar çoktur ki eğer semadan yere bir iğne bırakılsa yere düşmez. Oradaki her meleğin elinde üzerinde "Lâilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah" yazılı olan birer nurdan bayrak vardır. Cuma gecesi olduğu zaman bütün melekler Kaf Dağı'nın üzerine çıkıp dünyanın ortası olan o yerde dururlar ve:

  '—Yâ İlâhi! Muhammed ümmetine rahmet eyle onları Cehennem azabından âzâd eyle..." diye dua ederler.
  Bütün gece bu şekilde dua ettikten sonra sabahleyin de:

  "—Yâ İlâhi! Bugün gusül ederek cuma namazı kılacak olan kimselere rahmet eyle..." diye dua ederler.
  Hak Teâlâ azamet ile:

  '—Ey meleklerim! Kendi fazl-ı keremimden cuma namazı kılacak olanları daha şimdiden yargıladım ve onlara rahmet eyledim." buyurarak meleklerine cevap verir.

  40

  KIRKINCI SUAL


  '—Yâ Muhammed! Âhir zamanda dünyadaki şehirlerin harap olmasından haber ver..." dediler.
  Server-i Enbiya Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz buyurdular ki:Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerîm'de:
  "Ve hiç bir ülke yoktur ki illa onu kıyamet gününden evvel biz helak ederiz."
  (İsrâ Sûresi âyet 58) buyurmuştur.

  Âhir zamanda Hak Teâlâ her vilâyete bir gazab verecektir. Fakat o zaman yeryüzünde Kur'an hükmü ve benim sünnetim ile amel etmiyecekler. Hak Teâlâ bu azab ve gazabı halkın fesat ve musibete talip olduğu zaman verecek ve dünyada bulunan şehirleri harab edecek.

  Hicaz Mekke ve Yemen şehirlerine geniş ölçüde hastalık yayılacak.
  Medine şehri baştan başa kızıl hastalığına tutulacak.
  Mısır ve Batı şehirleri zelzele ile harab olacak.
  Rum ve Firengistan'ı kıtlık harab edecek.
  Taberistan ve Fars şehirleri bir faciadan harab olacak.
  Irak'ı Süfyanoğullarından bir kişi harab edecek.

  Bağdad Musul ve Diyarbakır suya gark olacak.
  Horasan Tatar ve Abaza taun hastalığından harab olacak.

  Semerkand Kaşkar Keşmir ve Kabil Hindistan kâfirlerin elinde harab olacak. Böyece dünyada nizam ve intizam kalmayacak. Bundan sonra Deccal Aleyhillâne çıkacak dünyayı tamamiyle gezecek. Mekke Medine Kudüs ile Turisinâ'ya uramıyacak. Bundan sonra Hak Teâlâ'nın emri ile Hazret-i İsa altında bir ak burak bir elinde mızrak bulunduğu halde yere inecek. Aynı zamanda iki ak bulut parçasının taşıdığı muhteşem bir tahta geçerek oturacak ve mü'minler mesud olacaklar.
  Hazret-i İsa Deccal'in üzerine büyük bir ordu ile yürüyüp harbedecek ve Deccal'i mağlub edecek. Bundan sonra Hak Teâlâ yere emreylecek yer Deccal'i tutacak. Hazret-i İsa onun üzerine vararak elinde taşıdığı mızrak Deccal'in göğsünü delip geçecek Deccal Aleyhillâne helak olup yere yıkılacak. Mü'minler Deccal'e ait yeryüzünde hiç bir şey bırakmıyarak hepsini temizleyecekler.

  İsa Aleyhisselâm benim halifem olup kırk yıl dünyada adaletle hüküm sürecek. O zamanın yılları bir ay günleri de bir saat kadar olacak. İşte bu şekildeki yıllar ile Hazret-i İsa kırk yıl hükümran kalacak. Kırk yıl tamam olunca Hazret-i İsa sahrasında ibâdet ederken ruhunu Hakka teslim edecek. O vakit müslümanlar toplanarak Hazret-i İsa'nın cenazesini yıkayacaklar ve ibâdetlerini yaptıktan sonra Medine'ye getirerek benim haremime defnedecekler.

  Bundan sonra Yecüc ve Mecüc meydana çıkacak. Onların Malülân ve Taliun adında padişahtarı olacak. Her birinin yüz bin askeri olacak. Onların adamları çok olup Malülân'ın askerleri bütün suları içip kurutacak. Ondan sonra çıkacak olan Taliun' un askerleri ise bütün kuyuların ve denizlerin suyunu içip tüketecekler ırmaktarı kazıp buraların yataklarında sular arayacaklar.

  Bunların boyları iki arşın olacak ve genişlikleri bir arşından zayıf olmayacak. Yüz batman ağırlığındaki taşı bir ok atımı mesafeye atabilecekler.

  Yecüc ve Mecüc Nuh Oğullarından Ham neslinden gelecek. Sakalları bulunmayacak ve bıyıkları ağızlarını örtmüş olacak. Kadınları oğlan doğurmayacak ölmeyecekler ve biri kız biri de oğlan olmak üzere ikiz çocuk dünyaya getirecekler.
  Yecüc ve Mecüc'ün çıktığı yerde bir su bulunacak. Bu çok muazzam ve büyük bir su olacak. Onlar bu suyu içip kurutacaklar. Ondan sonra dünya yüzüne yayılacaklar. Kırk yıl padişahlık edecekler. Müslümanlar onlarla harb etmekten âciz kalacak ve utanç duyacaklar; ve benim kabr-i şeriflerime gelerek yardım isteyecekler.
  Hak Teâlâ'nın izni ile kabrimden:

  '—Korkmayın! Hak Teâlâ sizleri onların kötülüklerinden saklayacaktır!' diye sesleneceğim.
  Bunu takiben Hak Teâlâ bir canavar yaratarak Yecüc ve Mecüc'lerin üzerine yollayacak ve canavar onlann hepsini helak edecek. Hak Teâlâ kuvvetli bir rüzgar gönderecek onları süpürüp denizlere dökecek ve şiddetli yağmurlar yağıp yeryüzünü onların bütün pisliklerinden yıkayıp tertemiz edecek.

  Müslümanlar Hak Teâlâ Hazretlerine şükürler edip bahtiyar olacaklar. Bundan sonra kıyamet alâmetleri belirecek ve kıyamet kopacak.

  İşte sormuş olduğunuz suallerin cevabları böyledir. Ancak bütün bunların içyüzünü yine bütün Âlemlerin Rabbinden başka bilecek hiç kimse yoktur insan için her şey sınırlanmıştır. Geçmiş ve gelecekte bir çok şeyler meçhuldür ve meçhul kalacaktır. Çünkü kâmil insanlar Allah-ü Teâlâ'nın izni ile muayyen yerlere kadar Allah'ın sırlarını bilebilirler.

  BU SORULARI SORANLAR İMÂNA GELiYOR
  Server-i Enbiya'nın verdiği cevaplar karşısında kâfirler âciz kaldılar. Gözlerine ve kalblerine nur doldu. Hak Teâlâ'nın lütfü ile eriştikleri bu nur onlann ruhlarını ferahlattı. Derhal kalblerini imân bürüdü ve Server-i Enbiya'nın talimi ile Kelime-i Şehâdet getirerek ihlâs ile:

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasülüh." diyerek müslüman oldular.
  Bunların Hak yoluna kavuşmalarının ve nurlu saadet yolunu seçmelerinin haberi bir anda dünyaya yayıldı. Bunu duyan sayısız kimseler birbirleri ile yarış edercesine imâna gelmeye ve müslüman olmaya başladılar. İslâm Dininin parlaklığı beşeriyete nur ve huzur getirdi.

  Hak Teâlâ cümlemizi iki cihanda aziz etsin son nefeste imânla çene kapayanlardan eylesin. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin şefaatinden ve ehl-i beytinin himmetinden mahrum kılmasın.
  "Âmin yâ muin bihürmeti seyyidil mürselin."

  Yazarı: Mevlana Firaki (k.s.)
  Tercüme: Mehmet Kurban CÖNGERLİ
  Derleme: ŞEVKET GÜREL Eyüp-istanbul (1990)

  TÜM YAZILAR ALINTIDIR

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş