Kurayzaoğulları Medine'de yasamıs bır Yahudi kabilesidir.

Resulullah (s.a.s.) Medine'ye hicret ettiği zaman Yahudiler küçük nüfus toplulukları halinde Surıye'den güneyde Yemen ve Umman bölgelerine kadar yerlesik halde yasıyorlardı. Fakat onların en kuvvetli oldukları yer Hayber bölgesiydı. Aynı ınsan kitlesi Medine (Yesrıb)'de de mevcuttu. Ancak anlasıldığına göre bunlar daha zıyade bır göz yumma ve müsamaha sayesinde buralarda barınmaktaydılar.

Zıra Hz. Peygamber'ın Medine'de yürürlüge koyduğu anayasada ınsan unsurunu tayın ve tesbıt eden maddeler Yahudileri meydana gelen konfederasyonun müstakıl ve otonom kabile toplulukları değil Evs veya Hazrec gibi çeşitli Arap kabilelerine mensup onların hımayesine sığınmıs ınsan toplulukları olarak tavsıf edip göstermektedir (M. Hamıdullah Rasulüllah Muhammed Terc. Salıh Tug Istanbul 1973 s.174; Salıh Tug İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri Istanbul 1969 s.31-40 vd.).

Bunlar üç ana kümeden ıbarettiler: Kaynukalılar Nadirliler ve Kurayzalılar. Fakat bunların arasında kan davaları bulunduğundan ayrica kendi dost ve müttefıkleri arasında da bölünmüslerdi. Bunlardan Kaynukaoğulları Hazrec'ın müttefiki Nadiroğulları ile Kurayzaoğulları ise Evs'ın müttefiki ıdiler (Ibn Hısam es-Sıretü'n-Nebeviyye Nesr. M.es-Seka I.el-Ebyari A.es-Sıblı Mısır 1375/ 1955 l 540).

Evslilerle Hazrecliler arasında savaş olduğu zaman Kaynukaoğulları Hazrecle; Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları Evsle beraber çıkar ve her grup kardeşlerine karsı kendi müttefıklerine yardım ederler ve karsılıklı olarak bırbırlerinin kanlarını dökerlerdi.

Halbukı Tevrat ellerindeydi ve içinde (gerek lehlerinde gerekse aleyhlerinde) ne yazılı olduğunu bılıyorlardı. Evs ve Hazrec ise müsrıktiler; putlara tapıyorlar ne Cennet ne Cehennem ne ölümden sonra dırılme ne kiyamet ne kitab ne helal ne de haram tanıyorlardı (Ibn Hısam a.g.e. II 540).

Savaş sona erince bırıbırlerinden aldıkları esirleri guya Tevrat'a uyarak fıdye karsılığında serbest bırakıyorlardı. Kaynukalılar; Evslilerin elinde olan esirlerini fıdye vererek serbest bıraktirdikları gibi Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları da Hazreclilerin elinde bulunan esirlerini fıdye ödeyerek bıraktırırlardı. Müsrıklere yardım etmek için döktükleri kanlara ve aralarında öldürülenlere karsılık kisas uygulamazlardı. Cenab-ı Allah bu tutumlarından dolayı onları söyle azarlamaktadır:

"Bır zaman sonra sız o kimseler oldunuz ki artık bırbırınızı öldürmeye aranızdan bır zümreyı yurtlarından çıkarmaya kötülük ve düşmanlıkta onlara karsı bırlesmeye basladınız. Eger onlar size esir olarak getirılırlerse onlar (fıdye karsılığında) esirlıkten çıkarmak size haram kilınmısken esir mübadelesi yapıyordunuz" (el-Bakara 2/85).

Hz. Peygamber Medine'ye geldiği zaman Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında genel bır antlasma ve mukavele yapmıştı. Bu mukavele hükümleri arasında; Yahudilerin de Mü'mınlerle bır topluluk teskıl ettikleri kabul olunmakta Hz. Peygamber (s.a.s.)'ın ıznı olmadıkça kendilerinin herhangı bır askeri harekatta bulunamayacakları ne Kureyslileri ne de onlara yardım edenleri hiçbir şekilde korumayacakları Medine'ye bır saldırı olduğunda elbırlıgiyle müdafaada bulunacakları hükmü yer almakta bu sırada Medine'de yasayan Kurayzaoğulları da aynı hükme dahıl edilmekteydi.

Nadiroğulları ile Kurayzaoğulları aynı müsrık kabilenin müttefıkleri oldukları halde Nadiroğulları Yahudileri kendilerini soydasları Kurayzadan üstün tutarlardı. Bır Kurayzalı Nadirden bırını öldürecek olsa tam diyet ödemeye mecbur tutulduğu halde; bır Nadulı Kurayzadan bırını öldürdügünde yarım diyet öderdi.

Böyle bır dönemde Nadiroğullarından bırı bır Kurayzaliyi öldürmüs her iki taraf Peygamberimize müracaat ederek aralarında hüküm vermesini istemislerdi. Asagidaki ayet bunun ıızerine nazil olmustur:

"Eger sana gelirlerse ister aralarında hükmet istersen onlardan yüz çevir (kendi hallerine bırak). Onlardan yüz çevirırsen sana bır zarar veremezler. Sayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet" (el-Maide 5/42).

Bunun üzerine Rasulüllah (s.a.s) her iki cemaatı esit muameleye tabı tutmak suretiyle aradaki ımtıyazı kaldırmıs Kurayzalıları Nadirlilerin seviyesine yükseltmıştır (Ibn Hısam a.g.e. II 566).

Ne var ki Kurayzaoğulları nankörlük ederek Rasulüllah ile olan muahadeyı bozan ve O'na karsı savaşa kalkısan Nadirlilere katıldılar. Peygamberimiz Nadiroğulları Yahudilerini muhasara ederek yurtlarından sürüp çıkardığı halde Kurayzaoğulları Yahudilerini affetti. Yeni bır muahede ile onları yerlerinde bıraktı (Buhari Megazi 14; Müslım Cihad ve Sıyer 2I).

Buna rağmen Kurayzaoğulları Yahudileri sınsı düşmanlıklarını sürdürmüsler; Hendek kusatması sırasında Nadiroğullarına aıt casuslar onları müsrıklerle ısbırlıgı yapmaya tahrık ve tesvık etmis onlar da bu propagandaya kapılarak sehrın savunma planlarını bosa çıkaracak şekilde içerden harekete geçmıslerdi. Fakat Cenab-ı Allah kafirlerin tuzagını bosa çıkarmıs Müslümanları bunların serrinden korumustu (el-Vakidi el-Megazi Kahıre 1367/1948 s.29I).

İslam düşmanları Hendek muhasarasını kaldırıp gidince Resulullah (s.a.s) evine gelerek silahlarını çıkarıp yerine koymus ve yıkanmıştı. Bu arada Cıbril (a.s.) Peygamber (s.a.s)'e geldı ve:

"Sen silahını çıkarmıssın! Vallahı biz melekler henüz silahlarımızı çıkarmadık. Haydı onlara doğru yola çık ! " dedi. Peygamber: "Nereye?" diye sorunca; Cıbril Kurayzaoğulları yurdunu ısaret ederek: "Iste suraya" dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s) Kurayzaoğullarına doğru hareket etti (Buharı Megazi 32).

Enes Ibn Malık der ki; "Resulullah (s.a.s) Kurayzaoğullarına sefer ettiğinde Cıbrıl'ın melek alayının Ganmaoğulları sokagından geçtıkleri sırada yükselen tozunu bugün bile hala görür gibiyım" (Buhari Megazi 32; Ibn Sa'd Tabakat II 76).

Hz. Peygamber (s.a.s) ordusuyla Kurayzaoğulları yurduna varıp onları kusatma altına aldı. Kusatma yırmı bes gece sürdü. Kurayzaoğulları muhasaranın gıttıkçe uzamasından ve şiddetlenmesinden dolayı büyük bır sıkıntıya düştüler; teslım olmaktan başka çare kalmadığını anladılar.

Resulullah (s.a.s)'e kendileri hakkında hüküm vermek ve onun vereceği hükme göre teslım olmak üzere bır hakem tayınını istediler. Peygamber de; "Ashabımdan istediğiniz kimseyı hakem secınız" dedi. Bunun üzerine Sa'd Ibn Muaz'ı hakem seçtiler (Ibn Hısam a.g.e. III 239; Buhari Cihad 32; Taberi Tarıh Nsr. Muhammed Ebu'l-Fadı Ibrahım Beyrut II 592).

Resulullah (s.a.s) bunlar hakkında hüküm vermesini Sa'd Ibn Muaz'a havale etti. Sa'd da:

"Ben onlar hakkında söyle hüküm veriyorum: Bunların savaşanları öldürülsün kadınları ve çocukları esir edilsın malları da taksım olunsun" dedi (Buhari Cihad 32; Taberi a.g.e. II 592).

Hz. Peygamber (s.a.s) onları Medine'de bır evde hapsettikten sonra hendekler kazdırmıs ve eli silah tutan erkeklerin boynunu vurdurmus kadınlarını çocuklarını ve mallarını da Müslümanlar arasında taksım etmiştır (Ibn Hısam a.g.e. III 240 244).

Cenab-ı Allah bu hususu Kur'an-ı Mubininde söyle dile getirır:

"Allah Kıtap ehlinden kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmıs kalblerine korku salmıştı; onların kimını öldürüyor kimını de esir ediyordunuz" (el-Ahzab 33/26).

"Yerlerini yurtlarını mallarını ve henüz ayagınızı dahı basmadığınız yerleri Allah size mıras olarak verdi. Allah her seye kadirdir" (el-Ahzab 33/27; Ayrica Ibn Hısam; a.g.e. III 250; M. Hamdı Yazır Hak Dını Kur'an Dılı VI 3886).

İslam Tarihi Ansiklopedisi