Hidayet Güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hacc mevsiminde ziyaret ediyorlardı.
Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını birtakım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Melikinin Yemen Valisi Ebrehe Esrem idi.
Ebrehe Kabe'ye olan insan akınının önlemek için Bizans İmparatorunun da yardımıyla önce San'a şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptirdi. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi dışını çeşitli yerlerden getirttiği son derece kiymetli taşlarla donattı. Öyle ki o anda yaptirdiği kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu!
Bu süs ve tezyinat ile Ebrehe güya halkı buraya celbedecek-ti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü aklınca kirmış olacaktı!
Ebrehe kilisenin inşası bittikten sonra Habeş Hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle de şu mektubu yazdı:
"Hükümdarım!.. Senin için öyle bir mabed yaptirdim ki şimdiye kadar ne bir Arap ne de bir Acem onun gibisini yapmış değildir! Arapların haccını buraya çevirmedikçe de asla durmayacağım!"27
Fakat Ebrehe'nin bütün bu masraf ve gayretleri boşa çıktı. Yaptirdiği kilisenin müstesna tezyinatını ve muhteşem yapısını görmek için birçok kimse etraftan geldi. Ama sadece süsünü püsünü görmek için... Kabe'ye olan akın yine eskisi gibi eksilmek şöyle dursun artarak devam ediyordu!
Kulleys 'in Kirletilmesi ve Ebrehe 'nin Kararı
Ebrehe'nin Kabe'ye olan teveccühü kirmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptirdiği Araplarca da duyulmuştu. Bu arada Kinane Kabilesinden Nevfel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek Kulleys'in içini dışını pisliğiyle kirletti; sonra da kaçıp memleketine döndü.
Bu hadise insanların Kabe'ye teveccühünün devam etmesinden fazlasıyla öfkelenmiş bulunan Ebrehe'yi bütün bütün çileden çıkardı. Hadiseyi Araplardan birini yaptığını da öğrenince "Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar.
Ben de onların Kabe'sinde taş üstünde taş bırakmayacağım!" diye yemin etli;28 sonra da Kabe'yi yıkmak gayesiyle Mekke üzerine yürümeye hazırlandı. Habeş Necaşisinden "Mahmud" adındaki meşhur fili istedi. Necaşi o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçe eşsiz olan Mahmud isimli fili Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi.20
Ebrehe ordusunu hazırladı Mekke'ye doğru yola çıktı.
Mahmud adlı fille ordunun önünde Mekke'ye doğru ilerliyordu.
Bu arada bazı Arap kabileleri bu büyük orduya karşı çıktılar; fakat muvaffakiyet gösteremediler ve Ebrehe tarafından mağlub edildiler.
Ebrehe ordusuyla Mekke'ye yakın Muğammis denilen mev-kiye gelince bir süvari birliğini öncü olarak gönderdi.
Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak Resul-i Ekrem Efendimizin dedesi Abdulmuttalib'in 200 devesi de dahil Kureyş ve Tihamelilerin sürülerini gasbetti.30
Bu sırada Abdulmuttalib Kureyş Kabilesinin reisi idi.
Ebrehe ve Abdulmuttalib
Ebrehe bir elçiyle Kureyşlilere şu haberi gönderdi:
"Ben sizinle harbetmek için değil şu mabedi yıkmak için geldim! Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş Kabilesinin reisi benimle harbetmek istemiyorsa yanıma kadar gelsin!"31
Kureyş Reisi Abdulmuttalib'in elçiye cevabı şu oldu:
"Allah adına yemin ederiz ki biz kendisiyle harbetmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabed Allah'ın evidir. Onu yikilmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse bizde Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet yoktur."32
Karşılıklı bu konuşmadan sonra Abdulmuttalib elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına vardı.
Abdulmuttalib heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe içinden kendisine karşı gayriihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu.
Abdulmuttalib isteğini belirtti: "Askerlerin 200 devemi almıştır. Arzum develerimin iadesidir."
Ebrehe bundan pek hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla "Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim; konuşmaya başlayınca pek de öyle büyük olmadığını anladım! Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya gelmişken sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun!" diye konuştu.
Abdulmuttalib Ebrehe'nin alaylı tavrına aldırmadan "Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır; elbette onu koruyacaktır!" diye karşılık verdi.
Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu: "'Onu bana karşı kimse koruyamaz!"
Abdulmuttalib yine sözün altında kalmadı ve "Orası beni ilgilendirmez. İşte sen ve işte o!.."'3 dedi.
Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe Abdulmuttalib'in gasbedilen develerini geri verdi. Abdulmuttalib ordugahı terkederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrica 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı.
Mekke Boşaltılıyor!
Abdulmuttalib ayrica Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı ve kapısının halkasına yapışarak "Allah'ım!.. Bir kul dahi evini barkını korur. Sen de Kendi evini koru! Ta ki yarın onların salibleri ve kuvvetleri Senin kuvvetine galebe çalmasın."34 diye dua etti.
Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu.
Mekke mahzun Kabe mahzun Kureyş mahzundu.
Ordu Harekete Hazır; Fakat!..
Ertesi günün sabahı idi.
Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlık tamamdı. Ordu tek bir işaret beklemekteydi.
Tarih: Miladi 571 17 Muharrem Pazar günü.
Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kilavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nüfeyl b. Habib adındaki adam büyük fil Mahmud'un kulağına eğilerek şunları fısıldadı:
'"Çok Mahmud!.. Sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin!"35
Bu sözleri söyledikten sonra da koşarak bir dağa sığindi.
Nüfeyl'in bu sözleri üzerine o heybetli fil birdenbire çöküverdi.
Kaldırmak için her tedbire başvurdular fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyordu. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekiliveriyor ve Mahmud çöküveriyordu.36
Bu heyecanlı anda kimsenin Fil-i Mahmud'un bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hakk "Celal" ismiyle tecelli etti ve Kur'an'da "Ebabil" diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde üçer taş taşıyordu. Bu taşların isabet ettiği her asker anında yerde debelenip oluveriyordu.37
Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yikilan yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenler ise kaçışmaya başladılar. Ebrehe de o anda canlarını zor kurtaranlar arasında idi. Fakat aldığı bir taş yarasıyla sonradan o da arzusuna muvaffak olamadan ölüp gitti.38
Bu arada Kabe üzerine yürümemenin bir mükafatı olarak Mahmud adındaki fil de sağ kurtuldu.
Cenab-ı Hakk Ebrehe ordusuna Ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra ayrica arkasından sel halinde yağmur yağdirdi. Yağmur seli Ebrehe ordusunun ölülerini de silip süpürerek denize döktü.39
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bu hadiseyi bize şöyle haber verir:
"(Ey Resulüm!.. Kabe'yi tahrip etmek isteyen) Ashab-ı Fil'e (fillerle teçhiz edilmiş Ebrehe ordusuna) Rabbinin ettiğini görmedin mi? Onların kötü niyet ve teşebbüslerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi onlara 'siccipden [pişmiş çamurdan] taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin onları (kurtlar tarafından kemirilip doğranan) yenik ekin yaprakları haline getirdi!"40
Bu hadise Resul-i Eükrem Efendimizin peygamberliğinin bir deliliydi.* Zira dünyaya gözlerini açmaya pek az bir zaman kala meydana gelmiş ve doğum yeri sevgili vatanı ve kiblesi olan Mekke ve Kabe-i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden masun kalmıştır.
Evet Cenab-ı Hakkın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabedi Ebrehe ordusuna çiğnetmeye müsaade etmezdi ve etmedi de!
Resul-i Ekrem Efendimize risalet vazifesi verilmeden önce peygamberliğiyle alakalı olarak meydana gelen harikulade hadiselere "irhasat" denir. Bu hadiseler Efendimizin peygamberliğine delil teşkil ederler. Alimler Fil Vak'asını da irhasatlan kabul etmişlerdir.
Salih SURUÇ