Akabe Biyatları (İkinci Akabe Biati)


(Miladi622).

Bu senenin hacc mevsiminde Kur'an muallimi Mus'ab b. Umeyr Hazretleri hem Medine'deki İslami gelişmeyi bizzat Peygamber Efendimize bildirmek hem de haccetmek üzere Evs ve Hazreç Kabilelerine mensup ikisi kadın 75 Müslümanla Mekke'ye geldi.

Bunları temsilen bir grup Mescidi Haram'da amcası Hz. Abbas'la oturan Resuli Ekrem Efendimizin yanına vardılar ve şu teklifte bulundular:

"Ya Resulallah!.. Biz oldukça kalabalığız. Seni yanımıza almak size yardımcı olmak uğrunuzda canımızı feda etmek şahsımızı koruduğumuz şeylerden zatınızı da esirgemeyip korumak üzere söz birliği etmiş bulunuyoruz! Bu hususta sizinle daha geniş konuşmak için nerede buluşalım?"

Resuli Kibriya yine Akabe'de buluşmayı uygun gördü.

Bu buluşma gece yarısı olacak ve kimseye duyurulmayacaktı. Hatta karargahlarından ayrılırken ve dikkatleri çekmemek için küçük küçük gruplar halinde Akabe'ye geleceklerdi.373

Medineli Müslümanlar bu talimat gereği gece yarısı hiç kimseye hissettirmeden ve kimsenin dikkatini çekmeden Akabe yanındaki vadide bir araya geldiler.

Peygamber Efendimiz de buraya henüz Müslüman olmamış amcası Hz. Abbas'la geldi. Hz. Abbas'ın maksadı yeğenini bu mühim meselede yalnız bırakmamak yapılanları ve verilen sözleri bizzat görüp işitmekti.

Önce Hz. Abbas söz aldı. Medineli Müslümanlara hitaben Allah Resulünü koruma hususunda kendilerine güvenleri varsa bu işe girişmeleri aksi takdirde daha şimdiden bu işten vazgeçmeleri gerektiğini belirten bir konuşma yaptı.

Ancak Medineli Müslümanlar bizzat Resulullah'ın konuşmasını istiyorlardı. "Ya Resulallah!.. Sen de konuş! Kendin ve Rabbin için arzu ettiğin ahdi al." dediler.

O esnada Medineli Müslümanların önderi durumunda olan Es'ad b. Zürare Hazretleri Resulullah'tan konuşmak için müsaade aldı ve "Ya Resulallah!.." dedi "Her davetin bir yolu var: O yol ya kolay olar ya da zor!.. Bugün senin yaptığın davet insanların çok zor kabul edecekleri çetin bir davettir! Sen bizi takib ettiğimiz dini bırakmaya ve kendi dinine tabi olmaya davet ettin. Bu çok güç ve zor bir işti. Buna rağmen biz bu teklifini kabul ettik. Biz yurdumuzda şerefli ve her tecavüzden korunmuş orada değil kavminden ayrılan ve amcaları tarafından düşmanlarına teslim edilmek istenilen bir zatın hatta kendimizden başka hiç kimsenin de hakim olmak için göz dikemeyeceği bir cemaattik

Bu çok zor bir iş olduğu halde biz senin bu yoldaki teklifini de kabul ettik! Halbuki bütün bunlar—Allah Teala doğru yolu bulma azmini ve sonunda hayra ulaşma ümidini ihsan etmedikçe—insanların hiç de hoşlanacakları şeylerden değildi. Fakat biz bunları dillerimizle ikrar kalblerimizle tasdik ellerimizi uzatmak suretiyle kabul ettik! Allah'tan getirdiklerine bilerek ve inanarak sana biat ediyoruz! Biz Rabbimize ve Rabbine biat ediyoruz! Allah'ın kudret eli ellerimizin üzerindedir! Kanlarımız kanınla ellerimiz elinledir! Kendimizi evladlarımızı kadınlarımızı esirgeyip koruduğumuz şeylerden seni de esirgeyip koruyacağız! Eğer bu ahdimizi bozarsak Allah'ın ahdini bozan bedbaht insanlar olalım!"

Es'ad b. Zürare Hazretleri konuşmasının sonunu şöyle bağladı:

"Ya Resulallah!.. Kendin için arzu ettiğin ahdini bizden al Rabbin için de istediğin şartı koş!"

Resuli Ekrem Efendimiz önce onlara Kur'anı Kerim'den bazı ayetler okudu. Onları Allah'a davet İslamiyete teşvik ettikten sonra da kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları şöyle sıraladı:

"Yüce Allah için size söyleyeceğim şartım şudur:

"O'na hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan ibadet etmeniz. Namazı kilmanız zekatı vermenizdir.

"Kendim için isteyeceğim ise şudur:

"Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etmeniz; kendinizi çocuklarınızı ve kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanız."374

Bu sırada Abdullah b. Revaha söz alarak "Ya Resulallah!.. Bunları söylediğiniz tarzda yaparsak bize ne var?" diye sordu.

Resuli Ekrem "Cennet var!" diye cevap verdi.

Bu cevabı alınca gözlerinde parlayan pırıl pırıl sevinçlerini "O halde bu kazançlı ve karlı bir alış veriştir!"375 diyerek sözleriyle de te'yid ettiler.

Sonra Peygamber Efendimize "Ya Resulallah!.. Sana ne yolda biat edelim söz verelim?" diye sordular.

Resuli Ekrem Efendimiz "Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirerek namazı kilacağınıza zekatı vereceğine; neşeli neşesiz zamanlarınızda sözlerime itaat edeceğinize emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize; darlıkta da varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza; hiçbir kinayıcının kinamasından korkmaksızın Allah yolunda Allah için hak ve gerçeği söyleyeceğinize iyiliği emredip kötülükten alıkoyacağınıza bey'at etmeli bana kesin söz vermelisiniz! Şahsıma gelince... Bana her yönden yardım edeceğinize; yanınıza vardığımda kendinizi kadınlarınızı ve çocuklarınızı esirgeyip koruduğunuz şeylerden beni de esirgeyip koruyacağınıza kat'i söz vermelisiniz!"376 dedi.

On İki Temsilci

Bundan sonra Resuli Kibriya Efendimiz onlara "Aranızdan her hususta kavimlerinin benim yanımda temsilcisi olacak 12 kişi seçiniz. Musa da İsrail Oğullarından 12 temsilci almıştı."377 buyurdu.

Medineli Müslümanlar Hazreç Kabilesinden dokuz Evslilerden de üç temsilci seçtiler.

Hazreçlilerden seçilen zatlar şunlardı:

1) Ebu Ümame Es'ad b. Zürare 2) Sa'd b. Rebi 3) Rafı b. Malik 4) Abdullah b. Ravaha 5) Abdullah b. Amr 6) Bera b. Marur 7) Sa'd b. Ubade 8) Ubade b. Samit 9) Münzir b. Amr.

Evslileri ise şu zatlar temsil edecekti:

1) Useyyid b. Hudayr 2) Sa'd b. Hayseme 3) Ebu'lHaysem Malik b. Tayyihan.378

Bu temsilcilerin hepsi de Medine'nin ileri gelen hatırı sayılır kimseleri ve okuma yazmasını bilen alim zatlardı.

Peygamber Efendimiz seçilen temsilcilere "Havariler Meryem oğlu İsa'ya karşı kavimlerinin kefili oldukları gibi siz de sizden olanların kefilisiniz ben de Mekkeli muhacirlerin kefiliyim."379 dedi.

Onlar da "Evet." deyip tasdik ettiler.

Ayrica Resuli Ekrem Efendimiz 12 temsilci seçildikten sonra Es'ad b. Zürare Hazretlerini de seçilen 12 temsilcinin başkanı tayin etti.

Temsilciler temsil ettikleri topluluklarla konuşup bey'atın ehemmiyetini anlattılar ve onları Resulullah'a bey'ata hazırladılar.

Bundan sonra Resuli Ekrem Efendimiz mübarek ellerini uzattı. Medineliler teker teker biat ettiler. Sadece iki kadına Efendimiz elini vermedi ve onları da kendisine biat etmiş kabul etti.

Yapılan bey'at bir manada Medineli ve Mekkeli Müslümanlar arasında bir ittifaktı.

Alıntı