Uzun süren Ficar savaşı esnasında Mekke'de asayiş bozulmuş can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vail oğlu As Mekke'ye gelen Yemen'li bir tacirin bütün malını gasbetmiş haksız olarak elinden almıştı. Yemen'li Ebu Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı bütün kabileleri yardıma çağirdi.

Yemenlinin bu feryadı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)'in amcası Zübeyr Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağirdi. Haşimoğulları Zühreoğulları Esedoğulları Temimoğulları Abdülluzzaoğulları Zübeyrin davetine icabet ederek Beni Temim'den Cüd'an oğlu Abdullah'ın evinde toplandılar."Mekke'de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe" karar verdiler.

Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler. Yemenlinin hakkını As'tan alıp geri verdiler. Mekke'de asayişi yoluna koydular.

Vaktiyle Cürhümiler zamanında Fadl b. Haris Fudayl b. Vedaa ve Mufaddal b. Fedale isimlerinde üç kabile başkanı kabileleri ile toplanarak"Mekke'de zulme meydan vermeyeceğiz zayıfların hakkını adalet üzere alacağız..."(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine "Hılfu'l-fudul" (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd'an oğlu Abdullah'ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple "Hılfu'l-fudul" denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: "İslam'da da böyle bir cemiyete cağrılsam yine icabet ederim" sözleriyle ifade etmiştir.

İrfan YÜCEL