Busra Panayırına yakın küçük bir manastırda o sırada bir rahib yaşıyordu: Bahira... Bu rahib Hıristiyanların o zaman hatırı sayılır bir alimi idi. Çünkü manastırda bir kitap vardı ki orada ibadete kapanan her rahib o kitaptan okuyarak Hıristiyanların en bilgili kimsesi olurdu. O güne kadar gelip geçmiş bütün rahibler de o kitaptan istifade etmişlerdi.94

Kureyş'in ticaret kafilesi her sene olduğu gibi bu sene de rahibin bu manastırına yakın bir yerde konakladı. Garibtir ki daha önceki seneler gelen Kureyş kervanının hiçbiriyle ilgilenmeyen konuşmayan Bahira bu sefer kafileye beklenmedik bir sürprizle yakın alaka gösterdi hatta kendileri için bir ziyafet tertipledi.

Bu ilgi bu ziyafet nedendi? Kafiledekileri düşündüren soru bu idi!

Bilgin rahib kafilede o ana kadar gözlerini şahid olmadığı bazı garibliklere şahid olmuştu: Manastırda Kureyş kafilesini

Bahira'nın asıl adı Circis veya Sercis'tir. Avrupalı tarihçiler "Serciyus" derler. Kendisi bir Yahudi alimi iken sonraları Hıristiyanlığı kabul etmiştir (İbni Hişam Sire c. 1 s. 191 dipnot 1). seyrederken bir bulutun Efendiler Efendisini gölgelediğini görmüştü! Kafile gelip bir ağacın altına konunca aynı bulutun ağacı da gölgelediğini; ağacın dallarının ise nur çocuğun üstüne adeta eğilip gölge ettiğini müşahede etmişti!

Bu garibliği görmüş olan Rahib Bahira manastırından çıkarak Mekkeli ticaret kafilesini çağirdi ve şöyle dedi:

"Ey Kureyşliler!.. Size yemek hazırladım. Bu ziyafetime büyüğünüz küçüğünüz hürünüz köleniz dahil hepinizin gelmesini istiyorum!"

Bahira'nın bu garib tavrı Kureyşli tüccarların dikkatinden kaçmadı. Sebebini merak ettiler ve sordular: "Ey Bahira!.. Vallahi bugün sende bambaşka bir hal var. Biz sana her gelişimizde uğrarız. Şimdiye kadar bize böyle bir şey yaptığın vaki değil. Sendeki bu hal nedir?"

Bahira sırrını açıklamadı ve şu cevapla yetindi:

"Evet gerçekten doğru söylediniz! Ama ne de olsa sizler misafirimsiniz. Bunun için sizi misafir etmek yemek yedirmek istedim. Buyurun yeyiniz!"

Davete icabet edildi ve sofraya oturuldu.

Ancak kafileden sofrada tek bir kişi eksikti: Bahira'nın aradığı Kainatın Efendisi! Yaş itibarıyla en küçükleri olduğundan kafilenin eşyalarını beklemekle vazifeli olarak ağacın altında oturuyordu.

Bahira bütün dikkatiyle sofradakileri süzmekle meşguldü; ancak aradığı nurlu sima yoktu aralarında... Sordu: "İçinizde yemeğe gelmeyen geride kalan kimse var mı?"

Cevap verdiler: "Hayır ey Bahira!.. Senin davetine icabet edip gelmeyen kimse yok. Sadece bir çocuk var: Eşyalarımızı beklemek üzere bırakılmış bir çocuk!.."

Mukaddes kitapları dikkatle incelemiş olan ve onlardan Son Peygamber'in özellik ve alametlerini öğrenmiş bulunan Bahira onun da gelmesini ısrarla istedi.

Kureyşli tüccarlar Bahira'nın bu ısrarlı isteğini reddetmediler ve Kainatın Efendisi Nur Çocuğu da alıp getirdiler.

Efendiler Efendisi sofrada yemek yemekle meşgul iken Bahira'nın gözleri bütün dikkat ve hayretiyle onun üzerinde dolaşıyordu. Her halini her hareketini dikkatli bakışlarla süzmekteydi.

Bahira aradığını bulmuştu! Maksadına erişmişti; zira bütün dikkatiyle süzmekte olduğu nur çocuğun her hali ve her hareketi yanındaki kitapta yazılı sıfatlara tıpatıp uyuyordu!

Yemek yendi. Sofradakiler dağılırken Bahira Kainatın Efendisi Peygamberimizin kulağına eğildi ve "Bak delikanlı Lat ve Uzza hakkı için sana soracağım şeylere cevap ver!"

Nur gözlerde bir tiksinti bir nefret belirtisi: "Lat ve Uzza adına benden bir şey isteme. Vallahi onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem!"

Bahira önceki teklifinden vazgeçti: "O halde Allah hakkı için sana soracaklarıma cevap ver!"

Peygamber Efendimiz "Sor" dedi "istediğini sor!"

Sorduğu her soruya aldığı cevap Bahira'yı hayretler içinde bırakıyordu; çünkü onun Son Peygamber hakkında bildiklerine aynen uyuyordu!

Son olarak Kainatın Efendisinin sırtına baktı ve Peygamberlik Mührünü gördü!

Artık Bahira'da ****iz şüphesiz kesin kanaat hasıl olmuştu: Bu genç beklenen Son Peygamber idi!

Rahib Bahira ile Ebu Talib Baş Başa

Rahib Bahira bu teşhisinden sonra Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına vardı. Aralarında şu konuşma geçti:

"Bu çocuk senin neyin olur?" "Oğlumdur!"

"Hayır o senin oğlun değil! Bu çocuğun babasının hayatta olmaması lazım!"

"Evet doğru söyledin; o benim öz oğlum değil yeğenimdir."

"Peki babasına ne oldu?"

"Annesi bu çocuğa hamile iken vefat etti."

"Evet doğru konuştun!"

Bahira açısından artık her şey apaçık ve kesin idi.

Sonunda Peygamberimizin amcasına şu tavsiyede bulunarak hakperestliğini gösterdi:

"Bu yeğenini hemen memleketine geri götür! Onu hasetçi Yahudilerden koru. Vallahi Yahudiler çocuğu görüp de benim farkettiklerimi onlar da farkederlerse ona kötülükte bulunurlar. Çünkü senin bu yeğenin ileride büyük şan ve nam kazanacaktır. Durma onu hemen geri götür!'"35

Bu tavsiye üzerine Ebu Talib mallarını orada satarak aziz yeğeniyle Mekke'ye geri döndü.96

Rahib Bahira gibi birçok Hıristiyan ve Yahudi alimi Resuli Ekrem Efendimizin sıfatlarını kitaplarında görmüşler ve "Evet kitaplarımızda Muhammedi Arabi'nin (s.a.v.) sıfatları yazılıdır." diyerek hak bir itirafta bulunmuşlardır. Bu itirafa rağmen yine de birçoğu İslam'ın şerefiyle şereflenmekten mahrum kalmışlardır.

Bu eşsiz bahtiyarlığa erenler arasında ise şunları sayabiliriz:

Abdullah İbni Selam Vehb İbni Münebbih Ebi Yasir Şamul Esid ve Sa'lebe b. Saye İbni Bünyamin Muhayrık Kabu'lAhbar Dağatır İbni Nafur Carud...97

Kur'anı Kerim Ehli Kitap'ın bu hakperest alimlerinden şu ayetleriyle bahseder:

"Şüphe yok ki onlar hakkı itiraf etmek hususunda büyüklenmek istemezler. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar 'Ey Rabbimiz!.. Biz Senin indirdiğine iman ettik. Artık Sen bizi hakka şahid olanlarla beraber yaz.' derler."9

Salih SURUÇ