Resuli Ekrem Efendimiz ömrü saadetlerinin 10. yılı içinde bulunuyorlardı.

Bu sırada himayesinde bulunduğu amcası Ebu Talib'in koyun ve keçilerini gütmek istediğini söyledi. Onu canı gibi seven amcası önce buna razı olmadı. Ancak Efendimizin şiddetli arzu ve ısrarı karşısında kabul etti. Fakat bu sefer zevcesi Fatıma Hatun bu isteğe şiddetle karşı koydu. Göz bebeklerinden daha çok kiymet verdikleri Kainatın Efendisini yakıcı güneş altında bırakmaya gönülleri nasıl rıza gösterebilirdi?

Fakat Fahri Alem Efendimiz bu arzusunda kararlı idi. Bunun için Fatıma Hatun'u ikna ve razı etti.

Efendimiz sabahları koyun ve keçileri alarak vadilerde ve tepelerde dolaştırıp otlatmaya başladı.

Böylece hem geçim sıkıntısı içinde bulunan amcasına hiç olmazsa çoban tutma masrafından kurtarmak suretiyle yardımda bulunmuş hem de yalnız başına yerleri ve gökleri derin derin tefekkür edebilme imkanını elde etmiş oluyordu.

Kırda Cenabı Hakk'ın her an tazelendirdiği yer ve gök sahifelerindeki ulvi manzaraları seyrediyor ve adeta ruhu onlardan eşsiz bir zevk ve derin bir feyiz alıyordu. Üzerine aldığı bu vazife onu aynı zamanda tefessüh etmiş cemiyetin yalan ve hile ile dolandırıcılık ve riya ile bulaşmış hayatlarından uzak kalma imkanına da kavuşturuyordu.

Ömrü saadetlerinin bir senesini koyun gütmekle geçiren Efendimize nübüvvet vazifesi verildikten sonra sahabileriyle bir gün kira çıkmışlardı. Merruzzahran mevkiinde beraberce misvak ağacının yemişini topluyorlardı. Gönülleri kucaklayan tebessümleri arasında sahabilerine şöyle buyurdu:

"Siz bu yabani yemişlerin karalarını tercih ediniz. Çünkü onun siyahı en lezzetlisidir!"

Sahabiler merak ve hayret içinde "Ya Resulallah!.." dediler "Bu yemişin iyisini kötüsünü çobanlar bilir. Siz de koyun güttünüz mü?"

Nebiyyi Ekrem Efendimiz yine ruhlar okşayan tebessümleri arasında "Hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmemiş olsun!"90 cevabını verdiler.

Ömür defterine tatlı bir hatıra olarak kaydedilen bu koyun gütme hadisesini yine Resuli Zişan Efendimiz bir gün şöyle yadedecektir:

"Musa (a.s.) peygamber gönderildi koyun güderdi. Davud (a.s.) peygamber gönderildi koyun güderdi. Ben de peygamber gönderildim. Ben de kendi ailemin koyunlarını Ciyad'da (Mekke'nin alt tarafında bir yer) güderdim."91

Görülüyor ki Kur'an'da "en yüksek ahlakın sahibi" olarak tavsif edilen Resulullah Efendimizin henüz 10 yaşlarındaki gayret ve himmeti dahi boş oturmayı hoş görmemiş ve başkasına yük olmayı uygun bulmamıştır.

Tafsili ciltler teşkil edecek şu mübarek sözlerinde de bu bir senelik koyun gütme tecrübesinin eserini bulmak mümkündür:

"Hepiniz çobansınız. İdareniz altında bulunanlardan mes'ulsünüz. Devlet reisi idaresi altındakilerden mes'uldür. Kişi ehil ve iyalini gözetip korumakla mükellef ve bundan mes'uldür. Kadın kocasının evinden mes'uldür. Hizmetçi efendisinin malının muhafızıdır ve bundan mes'uldür. Kişi babasının malinin muhafızıdır ve bundan mes'uldür. Hepiniz idareniz altında olanlardan mes'ulsünüz."

Alıntı