Hz. Muhammed (sav) Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e nispetle İsmaililer diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnaniler’e mensuptur.

Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten ataşı olan Adnan’a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır.

Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir:

Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan b. Ed b. Eded b. Yesa b. Hemeysa b. Seleman b. Nebet b. Sehail b. Kaydar b. İsmail b. İbrahim b. Tarah b. Bahura b. Sarua b. Eru b. Faliğ b. Abir b. Şaleh b. Fahşed b. Sam b. Nuh b. Lemek b. Müteveşlih b. Ahnüh b. Yarid b. Mehlail b. Kaynan b. Enuş b. Şit b. Adem


Alıntı