Mesnevi'ye Göre Kibir ve Kibir Şaşkınlığı

Mesnevî: “Ye
ryüzü gökyüzüne teslîm olmuştur da «Ben bir esirim; ne dilersen yağdır!» demektedir.” (c.3 452)

“Güneşten onun üstüne ateş yağsa yeryüzü o ateşe yüz tutmuştur. Ondan kaçmak şöyle dursun o ateşe karşı yüzünü yerlere sererek sessizce ona teslîm olmuştur.” (c.3 450)

“Ey insanoğlu sen de yeryüzünün bir cüz’üsün. Onun üstünde yaşıyorsun; sen de Allâh’ın buyruğuna kazâ ve kaderine karşı gelme!..”

«Sizi topraktan yarattık.» âyetini duydun işittin. Demek ki Allâh da senin toprak olmanı istiyor ilâhî emre karşı gelme!..”

“Allâh buyurdu ki: «Ey insan dikkatle bak da gör senin topraktan yaratılmış bedenine rûhumdan bir tohum ektim seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozu iken seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim aşk verdim.”

“Sen bir hamle daha yap da topraklığı yâni tevâzu’u kendine sıfat huy edin. Ben de seni bütün yarattıklarımın üstüne emîr kılayım.»” (c.3 453-456)

Mevlânâ yukarıdaki beyitlerinde tevâzu’un insan için asıl ve hatta fıtrat îcâbı olduğunu ifâde etmektedir. İnsanın bedeni topraktan hâsıl olan gıdalarla gelişip teşekkül ettiğine göre onun bedenen aslı topraktır. Ruh ise Allâh’ın emirlerinden bir “emr” yani iş ve fiil olmak itibâriyle Allâh’tandır. İnsanı bütün mahlûkâta üstün kılan ve yeryüzünde Allâh’ın halîfesi olarak telakkî ettiren âmil insan bedenine ilâhî bir nefha (üfürme) ile dâhil olan ruhtur. İnsanoğlu bedeninin aslı ve menşei olan toprak gibi mütevâzî olmakla mükelleftir. Vücûd madeninin aslı olan topraktaki sıfat ile muttasıf olması fıtrat icabıdır. Ancak bu fıtrî temâyüller “akıl” ve “irâde” denilen iki kâbiliyetin doğru kullanılmaması netîcesinde zaafa uğrar bozulur ve insan da tevâzûdan uzaklaşıp şeytanın sıfatı olan “kibir”le muttasıf hâle gelir. Bunun netîcesinde de o kendi aslî tabiatına vedâ ederek taşıdığı yüce şerefe aykırı hareket etmiş olur.

Gökten ne yağarsa yer itirazsız bir şekilde onu kabullenir. Zîrâ arzda irâde yoktur. İnsanoğlu da ilâhî takdir karşısında aynen toprak gibi teslîmiyet hâlini yaşamalı ve kadere yerin göğe teslim olduğu gibi mutlak bir sûrette teslim ve o Hak’tan gelene râzı olmalıdır ki yaratılış gâyesinin zirvesine ulaşsın. Kâmilleşerek böylece yeryüzünde kendisi hakkında takdir olunmuş bulunan “halîfetullâh” sıfatına layık bir hâle gelebilsin.

Mesnevî: “Her meyvenin tohumu önce yerdedir. Yere girer ondan sonra yerden başkaldırır yükselir.”
“Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu.” (c.3 459-460)

Canlı-cansız bütün varlıkların vücûd cevheri îtibariyle aslı “toprak”tır. Toprağın değişerek şekilden şekile bürünmesi canlıları vücûda getirir. Cenâb-ı Hak dünyamızın dörtte üçünü su ile kaplamış ve ancak dörtte birini kara olarak bırakmıştır. Bu dörtte birin de belki ancak dörtte birinin otuz santimlik tabakası bitki yetiştirmeye müsâiddir. Bu demek oluyor ki dünyanın yüzölçümü îtibariyle ancak onaltıda birini teşkil eden kısmında mevcut toprak dünyaya gelmiş ve gelecek nebât hayvan ve insanların bedenlerinin teşekkülü için tükenmez bir hazine olmuştur. Cenâb-ı Hak onu nihâyetsiz bir istihâle (değişim) kanununa tâbî kılmış ve sayısız beden için onu yegâne bir sermaye hâline getirmiştir.

Eğer -ezelden ebede- dünyaya gelecek olan nebât veya hayvanlardan bir çeşidi dünyaya toptan gelmiş olsaydı; mekân ve gıda o bir tek nev’e bile kâfî gelmezdi. Bunu farazâ bir çam ağacı veya fil için düşünebilirsiniz. İnsan da aynı durumdadır. Bütün insanlar aynı anda dünyaya gelmiş olsaydı; ne beslenme ne de adım atacak bir imkân bulabilirlerdi. Bundan dolayıdır ki Cenâb-ı Hak bütün mahlûkâtını aslı toprak olan bir sermayeyi kullanarak ilâhî bir tanzimle “nöbetleşe” dünyaya gönderir. Hayat her canlı varlık için toprakta başlar ve yine onda biter.

İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur sıcaktan kavrulur suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefâsına katlanır. Zamanı gelir bol bahar yağmurları ile yeniden dirilir. Binbir güzellik renk koku ve âhengi ile ilâhî kudret akışlarını sergiler. İnsan da böyledir. Hayat ihtirasının girdaplarında çöllerdeki kum fırtınaları gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendisini perîşân eder. Ancak nefs engelini aşması netîcesinde kâmilleşir. Toprağın bahar yağmurlarından hayat bulduğu gibi feyz ve rahmet tecellîlerine nâil olarak diğergâmlaşır. Böylece kendisine gelen nîmetleri bir bahâr bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde Allâh rızâsı için münbit topraklar misâli etrâfına infâk eder.

Hazret-i Mevlânâ’nın verdiği tohum misali o tohumdan meydana gelen bitkinin ya doğrudan doğruya ya da bir silsilelenmenin sonunda yine toprağa döndüğünü ifâde etmektedir. Bu kanundan hiçbir canlı varlık hâriç kalamaz. Bu hâl kâinâttaki sayısız azamet-i ilâhiyye tecellîlerinden biridir. Tefekkür sahiplerine ne mutlu!.. Âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır:

“İnsan yediğine bir baksın!.. Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler üzüm bağları sebzeler zeytin ve hurma ağaçları iri ve sık ağaçlı bahçeler meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı faydalandırmak içindir.” (Abese 24-32)

Mesnevî: “İyi talihli ve insan olan kişi bilir ki; zeki olmak akıllı geçinmek iblisin yoludur; aşk ve kulluk da Âdem’indir.”

“Şeytan gibi zeki olanlar okyanusta yüzenler gibidir. Koca bir okyanusta yüzen kimsenin kurtulması nâdirdir. Nihâyet batar boğulur; yâni aklına güvenip şerîat gemisine binmeyenler sonunda helâk olurlar.”

“Sen yüzmeyi bırak kendini beğenmekten vazgeç kini terket! Yüzdüğün su; dere ırmak değildir okyanustur! Bu okyanus aslında kazâ ve kader denizidir!” (c.4 1402-1404)

Hazret-i Mevlânâ aklı şeytana mahsus bir sıfat olarak zikrediyorsa da bu aklın vahiyle terbiye edilmemiş vahşet hâlini ifâde eder. Yoksa akıl Hakk’a ve hayra ulaşmak için bir ilk sermayedir. Lâkin bu sermaye sahibini Hakk’a ve hayra ulaştırmaya yetmez. Yani o lâzım fakat kâfî olmayan bir vasıtadır. Bundan dolayıdır ki İslam’da akıl “akl-ı nâkıs” yani eksik akıl olarak ifâde edilir. Aklın kemâli kendi kifayetsizliğini telakkî ederek bunu telâfîye medâr olacak vahye bağlanabilmekle yani teslîmiyetle mümkündür. Akıl Rabbimizin büyük bir nîmetidir. Ancak bu nîmet vahyin yani Kitab ve Sünnet’in içinde bir kıymet ifâde eder. Aksi hâlde sahibini nefsine esir ederek helâke sürüklenmekten alıkoyamaz.

Mevlânâ hazretleri vukuât âlemini bir okyanusa benzetmekte insanoğlunu da o okyanusta boğulmaya mahkûm bir acemi yüzücü olarak tavsif etmektedir. Beşerî akıl ve irâdeye güvenerek kadere meydan okumaksa hamâkatten başka bir şey değildir. Çünkü akıl ve irâde; kadere yani murâd-ı ilâhî’ye tam bir teslîmiyete girmedikçe hiçbir hayırlı netîce gerçekleşmez.

Kader ise mutlak mânâsıyla meçhûldür. Buna göre insanın gücü nisbetinde sebeplere tevessül edip irâdesini kullandıktan sonra kadere teslîmiyet göstermesi yegâne kurtuluş yoludur.

Tarlayı ekmeden nebâtın bitmesini beklemek beyhûde olduğu gibi sırf tohumu serpmenin onun yetişip boy atması için yeteceğini düşünmek de kâfî değildir. Tohum atmak insanın işidir; bitkiye hayâtiyet vermek ise Allâh’ın takdir ve kudretine bağlıdır. Bu sebeple insan tohumu ekmek sûretiyle “sebeplere tevessül etmeli” ve bundan sonra kendi güç ve irâdesini aşan rüzgar yağmur zaman ve benzeri bütün unsurlarda kaderin ve vukuâtın sahibi Rabbü’l-Âlemîn’e “tevekkül ve teslîmiyet” göstermelidir.

Mesnevî: “İlâhî aşk seçkin mü’minler için bir gemi gibidir. Bu gemiye binenler; âfete felâkete pek uğramazlar; çoğu zaman da kurtuluşa ererler.”

“Ey Hakk yolcusu! Sen; aklı zekayı sat da hayranlığı satın al! Çünkü zeki olmak akıllı olmak; bir fikir yürütmekten bir zanna kapılmaktan ibârettir! Hâlbuki hayranlık; Hakk’ın güzelliğini kudretini san’atını görmek şaşırıp kalmaktır!”

“Aklı Hazret-i Mustafa huzûrunda kurban et ve «Allâh’ım bana yeter!» de!” (c.4 1406-1408)

“Akıl ve zekâ sana kibir ve gurur verir.” (c.4 1421)

“Aklı dostun aşkında kurban et! Çünkü bütün akıllar dostun bulunduğu taraftadır! Çünkü rûhların da akılların da çıkış yeri Hakk’tır! Bu sebeple aklı Hakk’ın aşkında kurban et!”

“Akıllı olanlar akıllarını dostun bulunduğu yere ötelere göndermişlerdir! Bu dünyada kalan akıl ise sevgiden haberi olmayan sevmeyen sevilmeyen ahmak olan akıldır!” (c.4 1424-1425)

Yukarıdaki beyitlerin izahında da bahsettiğimiz gibi aklın doğru kullanılması onun ilâhî emirlerin “hikmet” ve “maslahat”a uygunluğunu yani Kitap ve Sünnetin muhtevâsı içinde hikmetini kavramaya tahsîs edilmesiyle mümkün olur. Bu yapılmayarak aklı hudutsuz bir kuvvete sahip zannetmek karıncayı at zannetmek gibi bir hamâkattir.

Mevlânâ hazretleri “Aklı Hazret-i Mustafa huzûrunda kurban et!” derken onun vâsıtasıyla vâkî olan ilâhî emirlere teslîmiyetin ehemmiyetini ifâde etmektedir. Akıl bu sûretle -âdeta azgın bir at gibi- “vahy”in dizginiyle dizginlenmedikçe sahibini hadsiz hudutsuz iddialara ve bunların netîcesi olan felaketlere sürükler.

İnsan aklını Allâh’ın kâinâttaki ilâhî sanatını ve kudret akışlarını farketmeye medâr olan “hayret” ve “hayranlık” duygusu yolunda kullanırsa hem “imân-ı kâmil” sahibi olur ve hem de bu hayret ve hayranlık sebebiyle aklının kifâyetsizliğini daha berrak bir sûrette müşâhede eder.

Lâkin bu hayranlıkta mutlak bir istiğrak hâline gelenler beşerî hayat için zarûrî olan “temkin”i ellerinden kaçırdıkları için meczûb olurlar. Bu ise hayret ve hayranlığın muazzam füyûzât ve bereketine rağmen merduttur. Çünkü beşerî hayatın normal îcabları için bir zaaf sebebi teşkil eder. Bundan dolayıdır ki dinde “meczûb” (sâlik-i meczûb) olmak yerine “câzib” (meczûb-ı sâlik) olmak şâyân-ı tercih ve matlûbdur. Câzib de hayret ve hayranlığa dalmış “Allâh kuluna kâfîdir” hükmüne ulaşmış ve fakat bununla beraber temkinini de muhafaza edebilmiştir. Mevlânâ’nın tervic eylediği aşk ve istiğrak hiç şüphesiz böyle temkinle zarflandırılmış bir muhtevadaki aşk ve istiğraktır.

Mesnevî: “Nefsini alçak gören kişiye ne mutlu!.. Dağ gibi kendini üstün gören kişinin de vay hâline.”

“Şunu iyi bil ki bu kibir ululanma kendini herkesten üstün görme hâli öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar.” (c.4 2746-2747)

Bir mü’minin bir çok beşerî meziyetlere sahip olmasına rağmen nefsini kifayetsiz telakkî ederek tevâzû tacı ile taçlanması gerekir ki olgunluk yolunda ilerleme nasib ve lutfuna mâlik olsun. Zirâ kendini mükemmel kabul edenler eksiklerini düzeltmeye yönelmezler. Çünkü o eksikliklerin varlığını kabul etmezler. Bu ancak o eksiklikleri idrak edip kendini böbürlenmekten koruyabilenlerin işidir. Bundan dolayıdır ki hadîs-i şerîfte:

“Kim Allâh Teâlâ’nın rızâsı için bir derece tevâzû gösterirse bu sebeple Allâh onu bir derece yükseltir. Kim de Allâh’a karşı bir derece kibir gösterirse Allâh da onu bu sebeple bir derece alçaltır netîcede onu esfel-i sâfilîne (aşağıların aşağısına) atar.” (İbn-i Mâce Zühd 16) buyrulmuştur.

Âyet-i kerîmede Allâh’ın medhettiği mütevâzî kullar şöyle tarif edilmektedir:

“Rahmân’ın kulları ki yeryüzünde vakar ve tevâzû ile yürürler câhiller kendilerine (hoşa gitmeyecek) lâflar attığı zaman «Selâm!» derler (geçerler).” (el-Furkân 63)

Diğer âyet-i kerîmelerde ise insanın kibir ve böbürlenmekten vazgeçmesi emredilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!.. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin!” (el-İsrâ 37)

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zîrâ Allâh kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri aslâ sevmez!” (Lokmân 18)

Şuna dikkat etmelidir ki tevâzû bir kul için meziyet olmakla beraber Allâh’ın kendisine lutfettiği ni’metlerini yok saymaya sebep olmamalıdır. Buradaki incelik o ni’metlerin idrâkinde olmakla beraber bunları Cenâb-ı Hakk’a izâfe edebilmek dirâyetidir. Buna dinde “tahdis-i ni’met” yani ni’metlerin Cenâb-ı Hakk’a âid olmak şartıyla varlığını idrak edip şükürde bulunmak denir. Bu kibirlenme değildir. Kibirlenme o nimetleri nefsine aid kabul etmek yani kendinden bilmektir. Kârûn’u nefsinin anaforunda helâke sürükleyen ve nihayet yerin dibine geçmesine sebep olan bu “benlik”tir. Şu hâlde Mevlânâ hazretlerinin yukarıdan beri akıl irâde tevâzû ve kibir gibi mefhumlar hakkında irad eylediği sözleri bu fikrî zeminde telakkî etmek gerekir.

Mesnevî: “Pâdişahın biri bir pâdişaha galip gelirse onu ya öldürür yâhut zindana attırır.”

“Fakat aynı pâdişah bir düşkün yaralıyı zavallı bir dertliyi bulursa yarasına merhem kor ona ihsânda bulunur.”

“Kendini üstün görmek pâdişah olduğu için kibirlenmek bir zehir olmasaydı o gâlip pâdişah mağlûp ve esîr olmuş pâdişahı suçu olmadığı hâlde niçin öldürürdü?”

“O düşkün dertliye kendisine bir hizmette bir kullukta bulunmadığı hâlde neden iyilik ediyor ona acıyor? Bu iki duruma bakıp kibrin nasıl bir zehir olduğunu anlaman mümkündür.” (c.4 2750-2754)

Mevlânâ hazretlerinin yukarıdaki beyitlerde zikrettiği misâl tevâzû ve kibrin muhâtaplarında husûle getirdiği irâdî tezâhürleri anlatmaktadır. Gerçekten yaralı bir insana onun kim olduğunu iyi veya kötü bir insan olup olmadığını bilmeksizin herkes yardıma koşar. Çünkü onun muzdarip hâli onu görenlerin merhamet ve yardım duygularını tahrîk eder. Kibirli ve iddiâlı bir insanınsa muhatabında hâsıl edeceği hisler bunun tam aksinedir. Onu rekabete sevkeder. İş güç gösterisine döner. Bu demektir ki; tevâzû beşerî dertlere devâ ve âcizliklere çâre bulmak husûsunda sahibi için büyük bir nimet olduğu hâlde kibirli bu nimeti peşînen ve kendi elleriyle yok etmiş olur. Hulâsaten tevâzû ve acziyet merhameti celbeder; hem Allâh katında hem de kul katında…

Mesnevî: “Birtakım kötü kişilerin elinden kurtarabilmek için Hızır -aleyhisselâm- gemiyi deldi sakatladı.”

“Mâdem ki kırık olan dökülen perîşan olan kurtuluyor; sen de kırıl dökül perîşan ol. Kurtuluş ve selamet yokluktadır. Haydi sen de benlikten varlıktan kurtul yokluğa doğru git.”

“İçindeki madende birazcık altın yâhut gümüş bulunan bir dağ kazma yaraları ile paramparça olur.”

“Kılıç boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi de yoktur.” (c.4 2756-2759)

Mevlânâ hazretleri yukarıdaki beyitlerinde de aynı gerçeği bir başka cihetle ifâde etmektedir. Şöyle ki mütekebbir olanlar kendilerinde vehmettikleri meziyeti sağa sola mübalağa ile takdim ettiklerinden muhâtabların iştihâsını kabartır ve onların husûmetlerini celbeder. Meşhûr bir darb-ı meselde:

“Bülbülün çektiği dili belâsıdır.” denilmiştir. Bu demektir ki bülbülün o güzel nağmesi olmasa kimse onu kafese sokmaz. Gerçekten hiçbir zaman kafeste karga beslendiği görülmemiştir.

Buradan çıkan bir netîce olarak şunu da söylemek lâzımdır ki meziyetli insanın hasmı bulunmak âdeta dünyada menfî bir kâidedir. Velev böyle bir insan peygamberler gibi yalnızca hayır ve fazîlet tevzii vasfında bulunsa bile… Bu gerçeği ifâde için şâir:

Nâ-ehil olur muârız-ı ehil

Her Ahmed’e bulunur bir Ebû Cehil

demiştir.

Mesnevî: “Ey dünya malı için çırpınan ve dünyaya tapan gâfil!.. Firavun’da olan kötü ahlâk tamamıyla sende de var! Sen de kibirlisin sen de kendini beğeniyorsun sen de mal ve şehvet peşinde koşuyorsun! Fakat senin ejderhan yâni nefsin âcizlik yoksulluk kuyusuna düşmüş güçsüz kalmış da Firavun gibi saldıramıyor bir şey yapamıyor!”

“Yazıklar olsun! Bu söylenilen sözlerin hepsi de senin hâllerin senin kötü huylarındır; tutuyor sen onları Firavun’un üstüne atıyorsun!”

“Hâlbuki senin kötü hâllerinden kötü huylarından söz edilse canın sıkılır hoşuna gitmez; başkalarından bahsedilse sana masal gibi gelir!..” (c.3 971-973)

Her insanda “nefsâniyet” ve “ruhâniyet” temâyülleri bir arada bulunur. Zîrâ Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de:

“Nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip ona fücûr ve takvâsını ilhâm edene andolsun!” (eş-Şems 7-8) buyurmuştur.

Fücûr ve takvâ insana dâimâ telkin ve fısıltı hâlindedir. Bu yüzden insan şahsiyeti hayra sevkeden ruhâniyet veya rahmâniyet ile şerre sevkeden nefsâniyet arasında bir çatışma yani harb sahası gibidir.

İnsanoğlunun nefsine mutlak bir sûrette gâlip geldiği takdirde melekten üstün; aksine ona yenilip tam mânâsıyla tâbî olduğu takdirde de hayvandan aşağı (belhüm edall) olduğu kabul edilmiştir. Bu “melekten üstünlük” keyfiyeti meleğin hayra ve Hakk’a yönelmek husûsunda önünde “nefs” gibi bir engel bulunmamasına mukâbil insanoğlunun böyle müthiş bir engeli aşmasından dolayıdır. Bunun mânâsı her insanda meknûz müessir bir “Firavun olmak” temâyülü vardır. Lâkin herkesin şartları ve imkânları bir ve aynı olmadığından kiminde bu temâyül küçük küçük filizler hâlinde mevcut bulunmasına mukabil; kiminde de imkânların elvermesiyle dehhâmeleşir yani anormal derecede büyür gelişir.

Mevlânâ hazretleri bu nükteye işâret ederek tarihteki meşhur Firavun’u tenkid ve târiz oklarına hedef kılanların kendi nefislerinde de küçük bir Firavun mevcut olduğunu unutmamalarını ister. Zîrâ bu küçücük Firavun şartları îtibariyle tarihteki meşhur Firavun’un şartlarının mükemmelliğine ulaşamadığı için kendi kabuğunda kalmıştır. Şâyet o da gelişme imkânı bulmuş olsa zulmü ve benliğiyle müşahhaslaşmış Firavun’dan asla geri kalmazdı.

Bu sûretle Hazret-i Mevlânâ başkalarını tenkid edenlerin de çoğu kere o tenkitten kendi nefislerinin berî olduğu zannı ile kendini kandırdıklarını ve bu hâlin kibirden neş’et ettiğini işaret etmektedir.

Yine aynı mânâyı te’kid eden başka bir beytinde Mevlânâ hazretleri şöyle buyurmaktadır:

“Kibir kendini üstün görüş durmadan mevkî rütbe mal ve mülk arar; çünkü külhan tezekle kızışır.

Bu iki dadı yani mevkî ile mal; deriyi semirtir kalınlaştırır; içine yağ et kibir ve gurur doldurur.”

Mesnevî: “Kibir yolunda önde giden yol gösteren İblis’tir; çünkü mevkî tuzağına ilk düşen avlanan odur.” (c.5 1950)

“Bu hastalık iblis hastalığıdır; iblis benliğe kapılmıştı da «Ben Âdem’den daha hayırlıyım.» demişti. Aslında bu hastalık her mahlûkun her insanın nefsinde vardır.” (c.1 3216)

“Ey alçak gönüllülük tevâzû perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi!.. Birisi denemek kastı ile seni kızdıracak coşturacak karıştıracak olursa içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar.” (c.1 3218)

Mahlûkât içinde sadece insanlar ve onlarla birlikte cinler “nefs” ile mücehhezdirler. Şeytan da Allâh’a âsî olmadan evvel meşhûr bir kanaata göre “meleklerin hocası” olduğu hâlde cin soyundan bulunmak îtibariyle nefse mâlikti. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk’ın Âdem’e secde edilmesi husûsundaki emrine melekler tereddüdsüzce uydukları hâlde şeytan bir kıyas yaparak ateşten yaratılmış olan kendisinin topraktan yaratılmış olan Âdem’e fâikiyetini (üstünlüğünü) iddiâ ile ona secde etmekten imtinâ etmiş ve Allâh’a âsî olmuştur. Allâh Teâlâ şeytana:

“–Hanginiz üstün?” diye sormamıştı.

Ondan secde emrine itaat etmesini istemişti. Şeytan ise Cenâb-ı Hakk’ın bu emrini görmezden gelerek bir kıyaslamaya gitti. Bizler de Cenâb-ı Hakk’ın açık emirleri karşısında kaçış yolları arar cüz’î aklımızla bu emir ve yasakları bertaraf etmek için âciz aklın çârelerine başvurursak şeytanın düştüğü felâket ve hüsrâna dûçâr oluruz. Meselâ ribâ ile iş görüp “Ben bununla zengin olup hayır ve hasenât yapmak istiyorum.” diyenler gibi…

Yukarıda zikredildiği üzere nefs engeline takılarak ilâhî emre muhalefet etme yolunda ilk örnek şeytan olduğundan bu tarzdaki bütün fiillerin kaynağını teşkil eden tekebbür (kibirlenme) şeytana izâfe edilmiş ve bu bâbdaki ameller “şeytanın amelleri” olarak kabul edilmiştir. Mevlânâ kibir sâikıyla Haktan yüz çevirenleri bu sebeple şeytanın etbâı yani ona tâbî olanlar şeklinde telakkî ve beyân buyurmaktadır. Şeytanın bu ilk ameline paralel düşenler de şeytan gibi merdûd (reddolunmuş) ve makhûr (kahrolunmuş) olmaktan kurtulamazlar.

Semazenet.