NA'T-I ŞERİF


Ya Habiballah resul-i halık-ı yekta tüyi
Ber güzin-i Zülcelali pak-ü bihemta tüyi;
Nazenin-i Hazret-i Hak sadr-ü bedr-i kainat
Nur-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi;
Der şeb-i Mi'rac bude Cebrail ender rikab
Pa nihade ber ser-i nüh künbedi hazra tüyi;
Ya resulallah tü dani ümmetanet acizend
Rehnüma-yi acizani bi ser-ü bi pa tüyi;
Servi bostan-i risalet nev behar-i ma'rifet
Gülbün-i bağ-ı şeriat sünbül-i bala tüyi;
Şemsi Tebrizi ki dared na'ti Peygamber ziber
Mustafa vü Mücteba an seyyid-i ala tüyi.

Bu Na't ın Türkçesi:


Ey Allah'ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı'nın Elçisi sensin
Allah'ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin;

Ulu Allah'ın nazlısı kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi

Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin;

Miraç gecesi "Cebrail" rikabında olduğu halde
Dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin;
Ey Allah'ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler
Başsız ayaksız acizlerin yol göstericisi sensin;

Peygamberlik bostanının selvisi ma'rifet dünyasının ilk baharı

Şeriat bağının gül fidanı yüce sünbül sensin;
Şemsi Tebrizi Peygamberin methini ezberlemiştir
Mustafa vü Mücteba o yüksek Ulu sensin.

Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't:

"Yâ Hazret-i Mevlana Hak dost
Ya Habiballah resul-i halık-ı yekta tüyi
Ber güzin-i Zülcelali pak-ü bihemta tüyi
Dost Sultanım

Nazenin-i Hazret-i Hak sadr-ü bedr-i kainat
Nur-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi
Ya Mevlana hak dost

Şemsi Tebrizi ki dared na'ti Peygamber ziber
Mustafa vü Mücteba an seyyid-i ala tüyi
Ya tabibel gulub ya Veliyallah Allah dost.

Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't'ın Türkçesi:

"Ya Hazreti Mevlânâ Hak Dostu

Ey Allah'ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı'nın Elçisi sensin
Allah'ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin;

Ulu Allah'ın nazlısı kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi

Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin;

Şemsi Tebrizi Peygamberin methini ezberlemiştir
Mustafa vü Mücteba o yüksek Ulu sensin.

ÖNEMLİ BİR NOT:

Bu Na'tin «makta» beytine bakarak bunu söyleyenin Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin en samimî dostu Şemsi Tebriz'i olduğu zannedilmemelidir. Mevlâna kendisi ile Şemsi Tebrizi arasında ayrılık ve gayrılık bulunmadığını göstermek için olmalı ki şiirlerinde hep Şemsi Tebrizi mahlasını kullanmıştır.

Türk musikisinin dâhi üstatlarından ITRİ'nin cidden emsalsiz bir şaheseri olan bu Na't bestesinin Mevlevî âyinleri esnasında her zaman bu güfte ile okunması şart değildi; (Divanı Mevlâna) dan intihap edilmiş başka Na'tler ve gazeller de bu beste ile okunurdu.

Alıntıdır.