Hz. Mevlana'nın Gece Yaptığı İbadetler

İnsanın kendi iç dünyasına yönelerek gündüzlerin maddî ve mânevî sıkletlerini üzerinden atabilmesi gecenin sükûnetine bürünmekle mümkündür. Zîrâ gündüzler gecenin rûhî ve sıhhî istirahatını vermekten uzaktır. Gecelerin nîmetini bilmeyenler için gündüzün hayrını düşünmek de mümkün değildir.


Gecenin ilâhî ve manevi manzaralarına girebilmek için onu gâyeli kullanmak mecbûriyeti vardır. Kalp ehli için gecenin sükûnetinden daha feyizli bir zaman olamaz. Geceleri belli miktarda uyanık geçirerek onun feyiz ve berekâtından istifâde etmek icap eder. Bu hususta âyet-i kerîmelerde şöyle buyurulur: "(O muttaki kimseler geceleri namaz kılmak ve istiğfâr etmek için) yanlarını (tatlı) yataklarından kaldırırlar… Rablerine azâbından korkarak ve rahmetini umarak duâ ederler (muratlarını isterler yalvarırlar). Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infâk ederler." (es-Secde 16)

"Gecenin bir kısmında O'na secde et! Gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbîh et!" (el-İnsân 25-26) Cenâb-ı Hakk'ın geceye verdiği kıymet ve onun içine yerleştirdiği sırlar sayısızdır. Bu hususta Rabbimizin: "Geceye ve karanlığın kapladığı her şeye andolsun ki…" (el-İnşikâk 17); "Sükûna erdiği zaman geceye andolsun ki…" (ed-Duhâ 2) ve "Kararmaya yüz tuttuğunda geceye; ağarmaya başladığında sabaha andolsun!" (et-Tekvîr 17-18) şeklinde kasem buyurmasındaki sır idrâkimize ve gönlümüze nice hakîkatleri seyrettirmek için açılan ilâhî bir penceredir.

Olgunluğa erişmiş müminler için geceler derunundaki sükûnet ve feyiz dolayısıyla müstesnâ bir ganîmettir. Bu ganîmetin kıymetini lâyıkıyla bilenler bilhassa gece yarısından sonra bütün mahlûkâtın istirâhate çekilerek âlemi derin bir sükûnetin kapladığı hengâmda duâ ibâdet ve yanık ilticâlarla Rablerine yönelmenin en feyizli zemînini bulurlar.

Hazret-i Mevlana gecelerde yaşadığı aşk ve vecdi Dîvân-ı Kebîr'inde şöyle mısralara döker:

Sâkî! Kadehi aşk-ı ilâhî ile doldur!
Mestaneye ekmek sözü etmekten uzak dur!
Sun kevseri kansın suya hep teşne gönüller
Deryâda yüzen canlı sudan başka ne ister.


Doldur o şerâbdan yine doldur yine bir sun!
Dursun gece ey dost onu durdur ne olursun!
Vur uykumu zincirlere vur geçmesin anlar.
Varmaz gecenin farkına varmaz uyuyanlar!

Gece ve seherleri uyanık geçirmek husûsunda Cenâb-ı Hak kendisinden sakındıkları için ilâhî nîmetlere mazhar olacaklarını beyân ile methettiği o bahtiyar kulları hakkında şöyle buyurur:

"O muttakîler geceleri pek az uyurlar seher vakitlerinde de istiğfâra devâm ederlerdi." (ez-Zâriyât 17-18)

"(O Rahman’ın kulları ki) Rablerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler." (el-Furkân 64)

Diğer bir ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: "(Ey Rasûlüm!) Allâh (gece namaza) kalktığın vakit seni ve secde edenler arasında dolaştığını görüyor…" (eş-Şuarâ218-219)

Bu ayet-i kerime hakkında Kâdî Beyzâvî diyor ki: "Ümmet için beş vakit namaz farz olup da gece namazı sünnet hâline gelince Rasûl-i Ekrem (s.a.v) ashâbın ahvâlini müşâhede sadedinde gece vakti hücre-i saâdetlerinden dışarı çıkıp ashâbın evleri arasında dolaşmış ve o evleri Kur'ân tilâveti zikir ve tesbîh sesleriyle arı kovanları gibi uğuldar bir hâlde bulmuştu."

Alıntıdır.