Hz. Mevlana'nın Eseri Yedi Meclis (Mecalis-i Seba)


Mecalis-i Seba'da konular işlenirken kısmen halkın anlayabileceği basit bir üslup seçilmekte sık sık getirilen Âyet ve Hadislerden başka temsil hikaye ve şiirlerle konunun iyice kavranmasına dikkat edilmektedir.
Eserin genelinde hakim olan bir usûl de konulara göre seçilmiş Hadis-i Şeriflerin açıklanması peygamber kıssalarının anlatılması ve özellikle Dîvân-ı Kebîr"den Mesnevî"den Senâî ve Attar"ın eserlerinden ilgili beyitlerin getirilmesidir.
Mecalis-i Seba “yedi meclis” anlamına gelen Hz. Mevlana’nın çeşitli zamanlarda yapmış olduğu yedi vaaz’ından meydana gelmiş bir eserdir. En uzunu 1. Meclis olan (diğer 6 Meclis"in tamamı kadar) bu vaazların tamamında aynı üslûp hakim olup; önce edebî bir dille Âyetler vasıtasıyla Allah"ın yüceliği ve hikmeti övülmekte Hz.Peygamber ve dört halifeye rahmetler okunmakta ve bir duayla asıl konu yada konulara girilmektedir.
Eser ilk olarak “Mevlâna"nın Yedi Öğüdü” adıyla tercüme edilmiş ve Farsça metniyle birlikte 1937 yılında yayınlanmıştır. Farsça metnini (Prof.) Dr.F.Nâfiz Uzluk"un; tercümesini ise M.Hulûsi Karadeniz"in yapıp Ahmed Remzi (Akyürek) nin gözden geçirdiği bu neşir bazı dizgi ve tercüme yanlışlıklarından dolayı eleştiri almıştır. Hayatının büyük bir bölümünü Mevlâna ve Mevlevîlik araştırmalarına adayan Abdülbaki Gölpınarlı Mecâlis-i Seb"a"yı da tercüme etmiş ve açıklama ve indekslerle birlikte 1965 yılında Konya"da yayınlanmıştır (138 s.). Bu tercüme 1994 yılında tekrar yayınlanmıştır. (İstanbul143 s.)
Mecalis-i Seba Sıra İle:

Mecalis-i Seba Sunuş
Birinci Meclis
İkinci Meclis
Üçüncü Meclis
Dördüncü Meclis
Beşinci Meclis
Altıncı Meclis
Yedinci Meclis
Konulara Göre Fihrist
Mecalis-i Seba'da Geçen Hadisler

Alıntıdır.