Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Esnaf Ve Küçük Sanatkarlar Kanunu (1) (2)  ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU (1) (2)


  Kanun Numarası : 507
  Kabul Tarihi : 17/7/1964
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 134/8/1964 Sayı: 11769-11771

  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2884

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği

  Derneğin tanımı ve üst kuruluşları:

  Madde 1 - (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/1 md;

  Aynen kabul: 14/2/1985-3153/1 md.)

  Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği
  denir.

  Derneğin üst kuruluşu olan birlikler federasyonlar ve konfederasyon kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

  Kanunun kapsamı:

  Madde 2 - İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabettirmiyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısiyle ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmiyen aynı niteliğe (Sermaye unsuru olsun olmasın) sahibolmakla beraber ayrıca çalıştığı sanat meslek ve hizmet kolunda bilgi görgü ve ihtisasını değerlendiren hizmet meslek ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracakları dernekler bu kanun hükümlerine tabidir.
  -------------
  (1) 14/2/1985 tarih ve 3153 sayılı Kanunun bu Kanuna "Ek madde 8" hükmü olarak alınan 39 uncu maddesi gereğince bu Kanunda geçen "Bakanlık" deyimi "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" "Denetçiler" deyimi "Denetim Kurulu" "Yönetim Meclisi" deyimi "Yönetim Kurulu" "Haysiyet Divanı" deyimi "Disiplin Kurulu" "Komiser" deyimi "Bakanlık Temsilcisi" "Dernek Katibi" deyimi "Başkatip" ve "Genel Katip" deyimi "Genel Sekreter" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (2) 9/5/1991 tarih ve 3741 sayılı Kanunla gelen Ek 10 uncu maddesi ile bu Kanunda adı geçen "Dernek" deyimi "Oda" "Küçük Sanatkar" deyimi "Sanatkar" Başkanlar Meclisi" deyimi "Başkanlar Kurulu" "Adiyen" kelimesi "Olağan" olarakdeğiştirilmiştir.

  KANUNLAR AĞUSTOS 1991 (EK - 9)
  Derneklerin kuruluşu:

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 9/5/1991 - 3741/1 md.) Esnaf ve sanatkarlar dernekleri dernek kurulması istenen yerde çalışmakta olan sanat hizmet meslek sahipleri ile esnaftan en az 200 kişinin isteği ve Bakanlığının izni ile kurulur.

  Bu hususta yapılacak müracaat dilekçesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan örneğe uygun düzenlenmiş tutanak ile birlikte statünün üç nüshası eklenerek İdare Amirliğine verilir.

  İdare Amirliği kendi yapacağı incelemeden sonra mütalaasiyle birlikte on beş gün içinde belgeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iki ay içinde izin verip vermediğini bildirmediği takdirde dernek kendiliğinden kurulmuş olur.

  Bu maddeye göre Danıştay`da açılacak davalar altı ay içinde hükme bağlanır.

  (Ek: 9/5/1991 - 3741/1 md.) Kurulacak karma derneklerde birliğin önerisi üzerine meslek komiteleri teşekkül ettirilir. Meslek komitelerinin kuruluş çalışma esas ve usulleri Konfederasyonca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  Çalışma bölgesi:

  Madde 4 - (Değişik: 9/5/1991 - 3741/2 md.)
  Esnaf ve sanatkarlar derneklerinin çalışma bölgesi bulundukları ilçenin sınırlarıdır.

  Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan derneklerin çalışma bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin sınırlarıdır.

  Aynı bölgede ve aynı konuda birden fazla dernek kurulamaz. Dernekler çalışma bölgeleri içinde şubeler ve irtibat büroları tesis edebilirler.

  Konularının değişik olup olmadığının belli edilmesi yönünden çıkacak anlaşmazlıklar 6 ncı maddede söz konusu komitece çözümlenir.

  Derneğe kayıt:

  Madde 5 - (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/2 md; Aynen kabul:14/2/1985-3153/2 md.)

  Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı esnaf ve küçük sanatkarlar çalışma bölgesi içindeki ilgili derneğe kayıt olmak zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler sicile kayıt tarihinden geçerli olmak üzere doğrudan doğruya kaydedilirler.

  Esnaf ve küçük sanatkarlar derneğine kayıtlı olanlar ticaret sanayi veya deniz ticaret odalarına kaydedilemezler; ticaret sanayi veya deniz ticaret odalarına kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve küçük sanatkarlar derneğine kayıt edilemezler.

  Belirleme koordinasyon kurulu ve anlaşmazlıkları çözümleme komiteleri:

  Madde 6 - (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/3 md; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/3 md.)

  Esnaf ve küçük sanatkar kollarını belirlemek ve yıllık gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve küçük sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin ayırımını yapmak Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesi gereğince çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararnamesini hazırlamak ve bunları ilan etmek üzereSanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Sanayi ve Ticaret Maliye ve Gümrük Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ilgili genel müdürleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünün birer temsilcisinden oluşan "Esnaf ve Küçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu" kurulmuştur.

  Kurul çalışmalarında Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Konfederasyonunun görüşlerini alır.

  Kurulun Sekreterlik görevi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür. Kurulun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

  Bu Kanuna tabi dernekler arasında veya bu dernekler ile 5590 sayılı Kanuna tabi odalar arasında üye kayıt zorunluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde üçer kişiden oluşan komiteler kurulur.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu Komiteler;
  a) İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bulunan illerde bu müdürlerin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bulunmayan illerde ise valinin görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında ticaret sanayi veya deniz ticareti odalarının temsilcisi ile esnaf ve küçük sanatkarlar dernekleri birliğinin temsilcisinden oluşur.

  b) İlçelerde mülki amirin başkanlığında ilgili dernek ve odaların birer temsilcisinden kurulur.

  Komite kararlarına ilgililer tarafından 10 gün içinde yetkili asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

  Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil memurlukları kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.

  Birlik ajanlığı:


  Madde 7 - Esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerinin kurulmadığı ilçe bucak ve köylerde Birlik tarafından ajanlık tesis olunabilir. Ajan o yer esnaf ve sanatkarlarının mütalaası da alınmak suretiyle Birlik tarafından o yer esnaf ve sanat sahiplerinden ve bunlar içinde gerekli nitelikte bir kimse bulunmadığı takdirde aynı şekilde sair kimselerden atanır. İşden uzaklaştırma da aynı usule tabidir.

  Ajanlık giderleri birlik tarafından karşılanır. Gelirleri de birliğe gelir kaydedilir.

  Ajanlıklar bulundukları yerin idari kuruluş sınırları içinde derneklere kayıtla zorunlu esnaf ve küçük sanat sahiplerini kaydetmek sicillerini tutmak ilgili merciler veya bizzat bağlı olan esnaf ve küçük sanat sahipleri tarafından istenecek belge ve bilgileri vermekle görevli olupbirliğe bağlı olarak çalışır.

  Yukardaki hizmet karşılığında yalnız 38 inci maddedeki ücretler tahsil olunur.

  Birlik ajanlık çalışma hudutlarını ajanlık kuruluşu mümkün olmıyan yerlere yayma yetkisindedir.

  Üyelik nitelikleri:
  Madde 8 - Esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerine üye olabilmek için aşağıdaki hususlar aranır.
  a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye`de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak

  b) Medeni hakları kullanmak yetkisine sahip olmak

  c) 2 nci maddedeki nitelikte olmak

  2 nci maddedeki nitelikte bulunmakla beraber reşidolmıyanlar derneklere aday üye olarak kaydedilebilirler. Bu gibi kimseler derneğin sağlıyacağı sosyal her türlü imkanlardan faydalanırlar. AncakGenel Kurula üye sıfatı ile katılamazlar.

  Üyelik niteliğinin kaybı:

  Madde 9 - Derneklere kayıtlı üyelerin kayıtlarının silinebilmesi için aşağı daki hallerin bulunması zorunludur:

  a) Daimi olarak bölge dışına çıkmak

  b) 8 inci maddenin "a" "b" "c" fıkralarındaki nitelikleri kaybedenler veya bu niteliklerinden birine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar

  c) Aralıksız olarak altı ay fiilen sanatmeslek ve hizmetlerini yapmıyanlar

  ç) Sanat ve ticaretten geçici veya sürekli olarak yasaklananlar

  Yukardaki fıkralara göre kayıtları silinenlerden üyelik niteliklerini yeniden almaları sebebiyle yeniden derneğe alınanların dernek üyeliği dolayısiyle kazandıkları haklar devam eder.

  KANUNLAR AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)
  Organlar:


  Madde 10 - Esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerinin organları:

  a) Genel kurul

  b) Yönetim kurulu

  c) Denetim kurulu

  ç) (Mülga: 2/5/1983 - KHK 62/38 md.)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 11 - (Mülga: 2/5/1983 - KHK 62/38 md.)

  Genel kurulun görevleri ve yetkileri:

  Madde 12 - Genel kurulun başlıca görevleri ve yetkileri:

  a) (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/4 md.; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/4 md.) Yargı gözetiminde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

  b) (Değişik: 2/5/1983-KHK 62/4 md.; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/4 md.) Yargı gözetiminde Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

  c) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek

  ç) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek

  d) Kesinhesapları kabul veya reddetmek

  e) Yıllık raporları tetkik yönetim kurulu Denetim Kurulunu ibra etmek

  f) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına karar vermek ve ilgililerin aynı süre içinde işten el çektirilmelerini karar altına almak

  g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen tip statüde değişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte bulunulmasına statünün derneklerin ihtiyarına bırakılan kısımları hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izine dayanarak karar vermek

  h) Mensubu olduğu birliğin muvafakati alınmak şartiyle taşınamaz mallar alım ve satımına taşınamaz malların karşılığında veya sair surette ödünç para alınmasına karar vermek

  ı) İmkanları nispetinde öğrenci okutulmasına bir evvelki yıl gelirlerinin % 5 ini geçmemek kaydiyle umumi menfaate hadim kuruluşlara yardımlarda bulunulmasına karar vermek

  i) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izne dayanarak feshi teklifi hakkında karar vermek

  j) (Mülga: 9/5/1991 - 3741/31 md.)

  k) Yönetim kurulunu derneğin gayesine uygun olarak yukardaki fıkralar dışın da kalan konularda görevlendirmektir.

  l) (Ek: 2/5/1983-KHK 62/4 md.; Aynen kabul: 14/2/1985 -3153/4 md.)

  Konfederasyonca teklif edilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek üyelerinin mesleki faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak ve münhasıran derneğin iştigal konusu ile ilgili amaçlara yönelik kooperatifler kurmaya veya bunlara katılmaya karar vermek.

  m) (Ek: 2/5/1983-KHK 62/4 md.; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/4 md.)

  Yönetim Kurulu üyelerine toplantılar için verilecek huzur hakkı ile yönetim kurulu başkan ve başkanvekilleri ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücreti tespit etmek.
  Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.

  Genel kurulun teşekkülü ve toplantıları:

  Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 9/5/1991 - 3741/3 md.) Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur genel kurul üç yılda bir defa ilan edilen yer ve zamanda toplanır.

  Genel kurul ayrıca;
  a) Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlasının kararı ile

  b) Üyelerden beşte birine (500 den fazla üyeli derneklerde onda biri) düzenlenecek tutanak ve gündemle yapılacak başvurma üzerine yönetim kurulu tarafından

  c) Denetim Kurulu çoğunluğu

  ç) Gerektiğinde Sanayi ve Ticaret BakanlığıncaHer zaman için olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir.

  Toplantıya çağrı ve çoğunluk:

  Madde 14 -(Değişik:2/5/1983-KHK 62/6 md.; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/6 md.)

  Genel Kurul toplantısı en az onbeş gün önce mahallinde çıkan günlük gazete ile bir defa ilan olunur. Günlük gazete çıkmayan yerlerde gelenek ve teamüle göre ilan yapılır ve durum bir tutanakla tespit olunur. İlanda toplantının yeri
  günü saati gündemi de belli edilir.

  Toplantının açılabilmesi için toplantı tarihinden en az iki ay önceden yönetim kurulu kararıyla derneğe kayıtları yapılmış olan üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir ayı geçmemek üzere ileri bir tarihe bırakılır ve durum iki üye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından düzenlenecek bir tutanak ile tespit olunur.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri günü saati belirtilmiş ise yeniden ilan yapılmaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılanlar sayısı dernek organlarının asıl ve yedek üye sayısı ile genel kurul başkanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz.

  Genel Kurullarda kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

  Toplantıya katılanlar listesi:

  Madde 15 - Toplantıya katılanlar üye kayıt defterlerine nazaran dernek sicil numaraları ad ve soyadları ile çalışma konularını belirtecek şekilde listedeki yerlerini imza suretiyle katılmalarını belirtirler.

  Üyelerin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup vekalet caiz değildir. Toplantıya katılanlar listesi başkanlık divanını teşkil eden başkan başkanvekili tutanak katipleri ve ayrıca Bakanlık Temsilcisi tarafından imza olunur.

  Bakanlık temsilcisi:
  Madde 16 - Genel Kurul toplantılarının muteber olabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir Bakanlık Temsilcisinin toplantının süresince bulunması zorunludur.

  Bakanlık Temsilcisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya verilen yetki ile idare amiri tarafından görevlendirilir.

  Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımıyan toplantıya katılanlar listesi ile tutanaklar ve dolayısiyle toplantı belgeleri hüküm ifade etmez.

  Toplantıdan en az on gün evvel idare amirliğine müracaatla toplantı yeri günü saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık Temsilcisi tayini talep edilmesi ayrıca derneklerin birliğe bilgi vermesi lazımdır. Toplantı başlamadan evvel çağrının usule uygun olarak yapıldığı toplantıya katılanlar listesinin istenen biçimde

  KANUNLAR AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)
  düzenlendiği ve çoğunluğun tamam olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından incelenip tesbit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir.

  Bakanlık Temsilcisi toplantının mevzuat statü ve gündem esasları içinde yürümesini denetleme ve teminle görevlidir.

  Bu suretle görevlendirilecek Bakanlık Temsilcilerinin miktar ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit edilecek zaruri masrafları dernek tarafından ödenir.

  Ancak; usulüne uygun müracaat yapıldığı halde Bakanlık Temsilcisi toplantıya gelmezse toplantı icrasını temin etmek üzere mahalli idare amirine durum bildirilir.

  Bakanlık Temsilcisi yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya baş
  lanır.

  (Ek: 9/5/1991 - 3741/4 md.) Esnaf ve sanatkarlar dernekleri ve üst kuruluşlarının yapacakları genel kurul toplantılarının usul ve esasları ve katılanların listesinin ne şekilde düzenleneceği toplantılarda bulundurulacak bakanlık tem silcilerinin görev ve yetkileri ile temsilcilere ödenecek ücretler Bakanlıkça üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.

  Başkanlık Divanı:

  Madde 17 - Bakanlık Temsilcisi tarafından verilen izin üzerine hazır bulunan dernek üyeleri veya derneğin bağlı bulunduğu birlik veyahut da konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir başkanvekili ve yeteri kadar katip işari oy ile seçilir. Üyelerden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır.

  Adi toplantı gündemi:

  Madde 18 - Genel Kurulun adi toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar bulunur:

  1. Başkanlık divanı seçimi

  2. Yönetim Kurulu çalışma raporunun müzakeresi hesapların tetkikı ve Denetim Kurulu raporunun okunması

  3. Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun ibrası

  4. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü

  5. (Değişik: 2/5/1983 - KHK 62/7 md.; Aynen kabul: 14/2/1985 - 3153/7 md.)

  Yönetim ve Denetim kurulları üyelerinin ve yedeklerinin seçimi


  6. Dileklerin tesbiti

  Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan üyelerden yirmide birinin yazılı isteği veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı konfederasyon ilgili federasyon ve derneğin bağlı bulunduğu birlik tarafından müzakeresi istenilen hususlar gündeme alınır. Statü değiştirilmesi ile fesih hususu ilan edilen gündeme dahil olmadıkça görüşülemez.

  Statü değiştirme fesih vesair konularda karar çoğunluğu:

  Madde 19 - Derneğin feshi hususunda karar alınabilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin statü değiştirme için kayıtlı üyelerin yarısından fazlasının sair konularda ise toplantıda bulunanların yarısından fazlasının çoğunluğu zorunludur.

  Yönetim kurulu:

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 20 -(Değişik: 2/5/1983-KHK 62/8 md.; Aynen kabul:14/2/1985-3153/8 md.)

  (Değişik: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Yönetim Kurulu dernek üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla seçilir.(1)

  (Değişik: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Yönetim Kurulu üye sayısı 1000`den az üyeli derneklerde 7 1000 - 2000 üyeli derneklerde 9 2000`den fazla üyesi olan derneklerde ise 11 kişidir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmesi zorunludur.

  (Değişik: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer.

  --------------

  (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.

  Derneğin hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.

  (Değişik: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Derneği yönetim kurulu başkanı veya başkanvekillerinden biri ile dernek genel sekreterinin ortak imzası bağlar.

  Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırası ile en fazla oy alanlar getirilirler yeni üye ilk toplantıya çağırılır.Çağrı yapılmaksızın yönetim kurulu toplantısı yapılamaz.

  Yönetim kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde dernek il birliğince görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından yeni seçimler yapılıncaya kadar yönetilir.

  Dernek Yönetim Kuruluna seçilebilmek için:

  a) Okur yazar olmak

  b) Derneğin faaliyet alanında en az üç yıl bilfiil çalışmış olmak ve en az altı aydan beri derneğin kayıtlı üyesi bulunmak

  c) (Değişik: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Asıl cezaları paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut zimmet ihtilas irtikap rüşvet hırsızlık sahtekarlık dolandırıcılık emniyeti veya görevi kötüye kullanma yalan yere yemin ve yalan yere şahadet ve kaçakçılık suçlarından biri ile mahküm olmamak

  d) Seçim sırasında meslek veya sanattan men edilmemiş olmak Şarttır.

  (Ek: 9/5/1991 - 3741/5 md.) Yönetim kuruluna seçilebilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

  Madde 21 - (Mülga: 2/5/1983 - KHK 62/38 md.)

  Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

  Madde 22 - Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

  a) Dernek işlerini mevzuat dairesinde yürütmek

  b) Genel kurulca verilecek kararları yürütmek

  c) Yeni yıl bütçesiyle çalışma programını hazırlamak ve genel kurula vermek

  ç) Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak hususunda bağlı bulunduğu birliğe teklifte bulunmak

  d) Bölgeleri içinde küçük sanatkar ve esnafla ilgili teamülleri tesbit etmek gelenek ve alışkanlıkları onamak ve ilan edilmek üzere birliğe vermek

  e) Üyelerinin çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve icabeden tesisleri kurmak

  f) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bağlı bulunduğu birlik kanalı ile verilecek emir ve talimatı yerine getirmek

  g) Dernek üyeleri için resmi dairelere gösterilmesi gereken belgeleri düzenlemek ve onamak
  h) Dernek mensubu olan esnaf ve küçük sanat sahiplerinin çalışma konulariyla ilgili durumları hakkında resmi makamların talep edeceği bilgiyi vermek

  ı) Dernek mensuplarının sicillerini tutmak

  i) Resmi ve hususi mercilerden istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek

  j) Dernek üyelerinden alınacak kayıt ücreti ile yıllık aidata ait tarife ile dernekçe yapılacak hizmetler ve düzenlenecek veya onanacak belgeler karşılığında alınacak ücretlere ait tarifeleri düzenlemek ve genel kurula vermek

  KANUNLAR AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)
  k) Konfederasyon (Federosyon) ve bağlı bulunduğu birlikçe verilecek mevzuata uygun ödevleri yerine getirmek

  l) Dernek üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlıklara muhatap olmak ve icabında 34 ve 124 üncü maddelerin esasları dairesinde zararın ödenmesine karar vermek ve cezayı icabettiren hallerde

  Disiplin Kuruluna göndermek

  m) Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak(Ek: 9/5/1991 - 3741/30 md.) Mensuplarının genel mesleki menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mercileri önünde yönetim kurulu başkanı marifetiyle temsil etmek.

  n) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak

  o) Genel sekreter memur ve hizmetlilerin atanma terfi cezalandırma ve azillerini yapmak

  ö) Ana sözleşme değiştirmeleri hususunu genel kurula teklif etmek

  p) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak.

  r) (Ek: 9/5/1991 - 3741/6 md.) Dernek üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini standartlara ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya her zaman doğrudan doğruya veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek ayrıca mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bu- lunmak tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak

  r) (Ek: 9/5/1991 - 3741/29 md.) Amaçları ile ilgili olarak sermaye şirketleri vakıflar fonlar kurmak kurulu bulunanlara katılmak.

  Yönetim kurulu toplantı ve kararları:

  Madde 23 -(Değişik:2/5/1983-KHK 62/9 md.; Aynen kabul: 14/2/1985-3153/9 md.)

  Yönetim Kurulu başkanının veya üyelerinin çoğunluğunun çağrısı ya da denetim kurulunun çoğunluğu kararıyla görülecek lüzum üzerine her zaman ve en az ayda bir defa kendiliğinden toplanır.

  Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

  Önceden bildirilen ve kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmayanlar Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine yedek üye getirilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş