Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Özel Hastaneler Yönetmeliği  Sağlık Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi:
  27/03/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24708

  BİRİNCİ KISIM :
  GENEL HÜKÜMLER

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ KAPSAM HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; etkin verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere bütün özel hastanelerin tesis hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine sınıflandırılmasına sınıflarının değiştirilmesine amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına faaliyetlerine kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 -
  (Değişik fıkra:14/01/2004 - 25346 S.RG. Yön. 1. md.) Bu Yönetmelik; Devlete il özel idarelerine belediyelere üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar.

  Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma tesis hizmet personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelik; 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 -
  Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kanun: 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu

  b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını

  c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü

  d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü

  e) Müdürlük:
  İl Sağlık Müdürlüklerini

  f) Özel hastane: Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup ayakta ve yatarak muayene tahlil tetkik tıbbi müdahale ameliyat tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını

  g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu

  h) (Değişik bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./2. md.) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını

  ı) (Değişik bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve açılışda hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi türü ve adresinin yer aldığı belgeyi

  i) (Değişik bent :
  21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi

  j) (Ek bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) Faaliyet izin belgesi: EK-7'de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli hizmet verilen laboratuvarları diğer tıbbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi

  k) (Ek bent :
  21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) Hastane yatak sayısı: Bir özel hastanedeki hasta yatak sayıları yoğun bakım yatak sayıları ve gözlem yatak sayılarının toplamından oluşan yatak sayısını

  l) (Ek bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/2.mad) Hasta yatak sayısı: Bir özel hastanede yoğun bakım yatağı ve gözlem yatağı haricinde hastaların yatacağı yatak sayısının toplamını ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN TÜRLERİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

  TÜRLER

  Madde 5 -
  Özel hastaneler faaliyet alanlarına hizmet birimlerine yatak kapasitelerine teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir.

  GENEL HASTANELER

  Madde 6 -
  (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/4.mad)

  Genel hastaneler; bu Yönetmelik ile asgarî olarak öngörülen bina tesis hizmet ve personel standartlarını haiz olan yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç en az on hasta yatağı bulunan ve en az dört uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene teşhis ve tedavi hizmeti veren hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım ünitelerini bünyesinde bulunduran radyoloji biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran veya bu laboratuvar hizmetlerini satın alan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.

  DAL HASTANELERİ

  Madde 7 -
  (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/5.mad)

  Dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene teşhis ve tedavi hizmeti veren hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler üniteler laboratuvar ile acil ünitesi bulunan veya uzmanlık dallarının gerektirdiği bu laboratuvar hizmetlerini satın alan ve tam gün faaliyet gösteren en az on hasta yatağı bulunan özel hastanelerdir.

  Bu Yönetmelik ile belirlenmeyen dal hastanelerinin acil ünitelerinin taşıması gereken asgarî standartlar ve laboratuvar hizmetleri Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır.

  SINIFLANDIRMA

  Madde 7/A -
  (Ek madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/6.mad)

  Özel hastaneler faaliyet gösterdiği veya göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği asgarî standartlar ile tıbbi hizmet kalitesine etken diğer hususlar dikkate alınarak belirlenecek esaslar ve puanlama kriterleri çerçevesinde sınıflandırılır.

  Sınıflandırma esasları puanlama kriterleri ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

  İKİNCİ KISIM : KURULUŞ VE BİNA ALT YAPI STANDARTLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM : YER SEÇİMİ ÖN İZİN VE BİNA DURUMU

  YER SEÇİMİ

  Madde 8 -
  (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/7.mad)

  Özel hastaneler;

  a)
  Gürültü hava ve su kirliliğine maruz olmayan insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğu valilik tarafında yetkilendirilmiş ilgili merci raporu ile tespit edilen

  b) Ulaşım şartları ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğu İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunan
  alanlarda kurulur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÖN İZİN

  Madde 9 -
  (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/8.mad)

  Açılmak istenilen özel hastanenin sahibi tarafından ön izin için;

  a) 8 inci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar

  b) Hastane yerleşimini gösteren mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimari proje içinde;

  1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planının

  2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlarının

  3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan yatak kapasitesi 50 ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arzeden; rampalı giriş bodrum ve benzeri noktalardan geçen en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylarının ve tüm cephelerin yer aldığı
  mimarî projeler

  c) Hastane mimari projesinin uygulanacak alan ve imar mevzuatına uygun olduğunu belirtir ilgili belediyece onaylanmış belge
  incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.

  Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda bu maddenin (b) bendinde bahsedilen mimari projeler imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır ve hastane binası inşa edilecek yer belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiğinin tesbit edilmesi halinde ön izin belgesi düzenlenir.

  Ayrıca;

  a)
  Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda

  b)
  Bakanlık tarafından ön izin verilmemiş ruhsatlı hastanelerin yeniden ruhsatlandırma talebinde bulunulması halinde

  c) Hastane ruhsatı verilen binalardaki Yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde avan projelerde bir değişiklik meydana getirecek tadilat işlerine başlanılmadan önce

  d) Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce
  bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.

  Ancak hastane ruhsatı verilen binalarda taşıt giriş-çıkışları değişmeyecek şekilde ilave bina inşa edilmesinde de 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar ile bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.

  Ön izin verilmesi için yapılan talepler başvuru belgelerinde usûlsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

  BİNA DURUMU

  Madde 10 -
  (Değişik madde : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/9.mad)

  Özel hastaneler;

  a)
  Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda

  b)
  8 inci maddedeki çevre şartlarını taşımakla birlikte binanın kurulduğu yer imar planında; 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde belirtilen merkezi iş alanı kapsamında yer aldığına dair ilgili belediyeden belge ibraz edilen ve bu belgeye dayanılarak Bakanlıkça ön izin verilen ve ayrıca ilgili belediyeden bu bina için yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda

  c) Başka amaçla yapılmakla birlikte 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda
  kurulur.

  Ancak; Bakanlıktan ön izin alarak ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat almış olmakla birlikte imar çalışmaları tamamlanmadığından dolayı yapı kullanma izin belgesi bulunmayan hastaneler belediye tarafından imar planları onaylandığında özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi verileceği yönünde yazılı belge ibraz etmeleri şartıyla bu binalarda faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hastaneler; imar planları onaylandığında yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek zorundadır.

  İmar mevzuatına uygun olarak imar planında yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan sınırları belirli bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal hastanesi ve/veya genel hastane binalarından oluşan hastane kompleksinde; laboratuvar hizmetleri görüntüleme hizmetleri acil hizmetleri ameliyathaneler yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbî hizmetler ortak hizmet verecek şekilde planlanabilir. İdarî birimler morg depo ve benzeri destek birimler ile otopark kreş kafeterya lokanta otel rehabilitasyon merkezi banka PTT konferans salonu ibadethane spor ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.

  Özel hastanenin tıbbî hizmet birimleri; tıbbî hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.

  Özel Hastaneler hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

  Hastane personeline hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya kantin çicekçi berber lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELER TEKNİK KOMİSYONU

  KOMİSYONUN TEŞKİLİ

  Madde 11 -
  Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları gruplandırılmaları denetlenmeleri değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur.

  Bakanlık gerekli gördüğünde ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

  Komisyon Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;


  a) (Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./3.mad) *1* Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden klinik şefi veya şef yardımcısı veyahut başasistan olmak üzere cerrahi iç hastalıkları anestezi ve reaminasyon dallarından birer kişi;

  b) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci

  c) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci

  d) (Değişik bent : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/10.mad) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir mimar

  e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci

  f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

  (Değişik fıkra : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/10.mad) Dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler ve ayrıca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlıkça belirlenir.

  (Değişik fıkra : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/10.mad) Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

  KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ

  Madde 12
  - Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır. (Değişik cümle: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./7. md.) Toplantı daveti toplantı tarihi yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

  Komisyon en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.

  Komisyon kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

  Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

  Komisyon gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere asıl veya yedek üyelerden alt komisyonlar oluşturabilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BAŞVURU VE RUHSATA ESAS BELGELER BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE RUHSATLANDIRMA

  BAŞVURU VE RUHSATA ESAS BELGELER

  Madde 13 -
  Özel hastaneler Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar.

  Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

  a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi

  b)
  Binanın projesini hazırlayan mimar imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler

  c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi

  d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge

  e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği

  f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı

  g)
  İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu

  h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği

  ı) (Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./4.mad) *1* Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere;

  1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair noter tasdikli mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri

  2) Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler

  3) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi

  4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği

  5) Diploması ve var ise uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği

  6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı

  7) Adlî sicil kaydı

  8) Tabip odası kayıt belgesi

  j) (Mülga bent: 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/11.mad)

  k) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi

  l) (Mülga bent: 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/11.mad)

  m) EK - 4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri

  n) EK - 5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi.

  BAŞVURUNUN MÜDÜRLÜKÇE İNCELENMESİ

  Madde 14 -
  (Değişik fıkra : 21/10/2006 - 26326 S.R.G Yön/12.mad) 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yoksa başvuru dosyası valilik yazısı ekinde onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

  Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:

  a)
  İl Sağlık Müdürünce özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan özel hastanenin bütün tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu

  b)
  İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu

  c)
  Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce EK - 9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş