Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hakkin Eser Sahibine Avdeti


  HAKKIN ESER SAHİBİNE AVDETİ:

  Madde 59 - Eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı muayyen bir gaye zımmında yahut muayyen bir süre için devretmişlerse gayenin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak sahibine avdet eder. Bu hüküm başkasına devrine sözleşme ile müsaade edilmemiş olan mali bir hakkı iktisap eden kimsenin ölümü yahut iflası halinde cari değildir; meğer ki işin mahiyeti icabı hakkın kullanılması iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun.

  Muayyen bir gaye zımmında veya muayyen bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada sayılan hallerde son bulur.

  B VAZGEÇME:

  Madde 60 - Eser sahibi yahut mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali haklardan önceden vakı tasarruflarını ihlal etmemek şartiyle bir resmi senet tanzimi ve bu hususun Resmi Gazete'de ilanı suretiyle vazgeçebilirler.

  Vazgeçme ilan tarihinden başlıyarak koruma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri doğurur.

  C HACİZ VE REHİN:

  I - CAİZ OLMIYAN HALLER:


  Madde 61 - İcra ve İflas Kanununun 24 ve 30 uncu maddelerinin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle:

  1. Eser sahibinin veya mirasçılardan birinin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşmemiş bir eserin müsvedde veya asılları;

  2. Sinema eserleri hariç olmak üzere birinci bentte zikredilen eserler üzerindeki mali haklar;

  3. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan paradan gayrı alacakları;

  Kanuni veya akdi bir rehin hakkının cebri icranın veya hapis hakkının konusu olamaz.

  II- CAİZ OLAN HALLER:

  Madde 62 - Aşağıdaki hükümler dairesinde:

  1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı;

  2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları;

  3. Eser sahibinin korunmaya layık olan manevi menfaatlerini ihlal etmemek şartiyle alenileşmiş bir eser üzerindeki mali hakları;

  4. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan para alacakları;

  Kanuni veya akdi bir rehin hakkının cebri icranın yahut hapis hakkının konusunu teşkil edebilir.

  Birinci fıkrada sayılan konulara dair rehin sözleşmesinin muteber olması için yazılı şekilde yapılması lazımdır. Sözleşmede rehin olarak verilenler ayrı ayrı gösterilmelidir.

  Güzel sanat eserlerine ait kalıplar ve sair çoğaltma vasıtaları birinci fıkranın üçüncü bendinde yazılı mali haklar üzerinde cebri icra tatbikı için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed olan kimselerden geçici olarak alınabilir.

  Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut mirasçılarına ait musiki ilim ve edebiyat eserlerinin müsveddeleri birinci fıkranın üçüncü bendinde yazılı mali haklar üzerinde cebri icra tatbikı için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed olan kimselerden geçici olarak alınabilir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ç MİRAS:

  I - GENEL OLARAK:

  Madde 63
  - Bu Kanunun tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder.

  Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir.

  II -
  MÜŞTEREK ESER SAHİPLERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ:

  Madde 64 -
  Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin tamamlanmasından yahut alenileşmesinden önce ölürse hissesi diğerleri arasında taksime uğrar. Bunlar ölenin mirasçılarına münasip bir bedel ödemekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu mahkeme tayin eder.

  Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri ölenin mirasçılariyle birliği devam ettirip ettirmemekte serbesttirler.

  Devama karar vermeleri halinde sağ kalan eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı haklarının kullanılması hususunda bir temsilci tayinini talep edebilirler.

  Devama karar verilmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

  III - MİRASÇILARIN BİRDEN FAZLA OLUŞU:

  Madde 65 -
  Eser sahibinin terekesinde bu kanunun tanıdığı mali haklar mevcut olupta Medeni Kanunun 581 inci maddesi uyarınca bir temsilci tayin edilmişse temsilci bu haklar üzerinde yapacağı muameleler için mirasçıların kararını almaya mecburdur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BEŞİNCİ BÖLÜM: HUKUK VE CEZA DAVALARI

  A HUKUK DAVALARI:

  I - TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI:

  1. GENEL OLARAK:


  Madde 66 - Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir.

  Tecavüz hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

  Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.

  Mahkeme eser sahibinin manevi ve mali haklarını tecavüzün şümulünu kusurun olup olmadığını varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir.

  (Ek fıkra: 07/06/1995 - 4110/19 md.) Eser sahibi ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir.

  2. MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE:

  Madde 67 -
  Henüz alenileşmemiş bir eser sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref'i davası ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm esere sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.

  Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tesbit davasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse tecavüz eden gerek aslına gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.

  32 33 34 35 36 39 ve 40 ıncı maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse ikinci fıkra hükmü uygulanır.

  Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

  1.
  Eser sahibi eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının yayım ve temsilinin radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik eserin gazete dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi masrafı tecavüz edene ait olmak üzere eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan bütün gazete dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir;

  2.
  (Değişik bent: 07/06/1995 - 4110/20 md.) Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  3. MALİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE:

  Madde 68 -
  (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/21 md.)

  (Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/25. md.) Eser eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya temsil edilmiş ise; izni alınmamış eser sahibi sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. Bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınır.

  Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa eser sahibi; çoğaltılmış kopyaların çoğaltmaya yarayan film kalıp ve benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus izinsiz çoğaltma yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluşturuyorsa eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir.

  Bedel talebinde bulunan kişi tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.

  II - TECAVÜZÜN MEN’İ DAVASI:

  Madde 69 -
  Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir.

  66 ncı maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanır.

  III - TAZMİNAT DAVASI:

  Madde 70 -
  (Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/22 md.) Manevi hakları haleldar edilen kişi uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.

  Mali hakları haleldar edilen kimse tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

  Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde tecavüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  B CEZA DAVALARI:

  I - SUÇLAR:

  1. MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ:

  Madde 71 -
  (Değişik madde: 01/11/1983 - 2936/11 md.)

  Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten:

  1. Alenileşmiş olsun veya olmasın eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan

  2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan

  3
  . Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden

  4. 32 33 34 35 36 37 39 ve 40 ıncı maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren

  5. (Ek bent: 03/03/2001 - 4630/26. md.) Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren

  (Değişik paragraf: 03/03/2004 - 5101/17 md.) *1* Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

  2. MALİ HAKLARA TECAVÜZ:

  Madde 72 -
  (Değişik madde:03/03/2004-5101/18.mad) *1*

  Bu Kanuna aykırı olarak kasten;

  1.
  Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden

  2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden

  3. Hak sahibinin izni olmaksızın;

  a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen

  b)
  Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan

  c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan

  d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan

  e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden

  Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş