Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz İcra Ve İflas Kanunu Yönetmeliği  Resmi Gazete Tarihi:
  11/04/2005


  Resmi Gazete Sayısı: 25783

  BİRİNCİ KISIM: AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK

  AMAÇ VE KAPSAM

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defter dosyalar ve diğer basılı kâğıtlara ilişkin hususlar ile aciz vesikası sicili icra dairelerinin teftiş ve denetimi ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kurulu ile tasfiye memurlarına ilişkin hususları düzenlemektir.

  DAYANAK

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14 26 ve 143 üncü maddesi ile 17/2/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ KISIM : İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNDE TUTULACAK DEFTERLER DOSYALAR KARTONLAR VE KULLANILACAK BASILI KÂĞITLAR

  BİRİNCİ BÖLÜM: DEFTERLER

  TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

  Madde 3 - Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur:

  a) Esas defteri (Örnek No. 1)

  b) Talimat defteri (Örnek No. 2)

  c) Disiplin soruşturması defteri (Örnek No. 3)

  d) Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri (Örnek No. 4)

  e) Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri (Örnek No. 5)

  f) Zimmet defteri (Örnek No. 6)

  g) İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter (Örnek No. 7)

  h) Posta mutemet defteri (Örnek No. 8)

  ı) Muhabere defteri. (Örnek No. 9)

  İKİNCİ BÖLÜM : DEFTERLERİN DÜZENLENME AMACI VE KULLANMA BİÇİMİ

  ESAS DEFTERİ

  Madde 4 - Esas defteri; takip talepleri ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin kaydedildiği defterdir.

  Bu defterde sıra numarası; başvurma tarihi; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi); borçlunun (bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; takibin şekli ve niteliği; alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; takibin dayanağı olan belgenin niteliği tarihi varsa sayısı; alacaklının ve varsa vekilinin uygulamaya elverişli imza veya mührü; alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası; İcra ve İflas Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası; işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır.

  Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları yeni yıl esas defterine devir suretiyle kaydedilmez.

  Yıl sonunda o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden ne kadarının icra edildiği ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu yazılarak devredilen dosyaların sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir veya bir liste halinde def-tere eklenir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TALİMAT DEFTERİ

  Madde 5 -
  Talimat defteri; başka yer icra ve iflâs dairelerinin talimat evrakının kaydedildiği defterdir.

  Bu deftere sıra numarası talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi; talimat evrakının tarih ve numarası; alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı yerleşim yerindeki adresi; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı yerleşim yerindeki adresi; talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir.

  Bu defterde de dördüncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince yıl sonunda devir işlemi yapılır.

  KASA VE YOL GİDERLERİ VE TAZMİNATI KAYIT DEFTERİ

  Madde 6 -
  Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan para miktarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir.

  Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde tahsilât ve reddiyata ait iki ayrı sayfa açılır. Tahsilât sayfasında sırasıyla genel toplam; günlük alınan para (lira-kuruş); tahsilât makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; paranın kimin tarafından ve ne için yatırıldığı; reddolunan paranın miktarı (lira-kuruş); tarih ve numarası ve toplam naklini gösteren sütunlar bulunur. Reddiyat sayfasında genel toplam; günlük reddolunan para (lira-kuruş); reddiyat makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; tahsilât makbuzunun numarası; kime verildiği; toplam naklini gösteren sütunlar bulunur.

  Kasaya giren ve çıkan paraların mutlaka bir tahsilât veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir.

  2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca alınacak yol giderleri ve tazminatları da bu deftere işlenir.

  Günlük tahsilât ve reddiyat toplamları tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılarak mevcut kontrol edilir. Sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat tutarı sayfa sonunda genel toplama eklenir; diğer sayfadaki (toplam nakil) kelimesinin karşısına her gün mesai saati sonunda aktarılır.

  Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda bir önceki yılın devri de dahil olmak üzere yıllık tahsilât toplamından yıllık reddiyat çıkarılır. Yıl içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paralar Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeni yıl kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilât makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilir. Bir önceki yıla ait kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğu açıklaması yazılır.

  Hak sahipleri tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar Hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının karşısına açıklama yazılır.

  Yıl başında bankaya yatırılan paraların faizleri çekilip Hazineye intikal ettirilir ve alınan makbuz ayrı bir kartonda saklanarak yıl sonu cetvelinde bu husus gösterilir.

  CEZAEVİ YAPI PULLARI YEVMİYE DEFTERİ

  Madde 7 -
  Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri; icra ve iflâs dairesi tarafından kullanılan cezaevi yapı pullarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir.

  Bu defter yevmiye numarası; tarihi; cezaevi yapı pulunun genel toplamı ve günlük satışı (lira-kuruş); dosya numarası; ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir.

  Makbuz karşılığı tahsil edilen cezaevi yapı pulu bedeli her gün bu deftere işlenir. Mesai saati sonunda cezaevi yapı pullarının günlük toplamları alınır. Her sayfanın sonunda günlük toplam genel toplama eklenir. Cezaevi yapı pulu genel toplamı sonraki sayfanın ilgili sütununa geçirilir. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda o yıl içinde kullanılan cezaevi yapı pulları toplam olarak gösterilir.

  Cezaevi yapı pulları karşılığı olan paralar en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar 93 üncü madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İCRA DAİRESİNCE ALINAN KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN KAYDINA İLİŞKİN DEFTER

  Madde 8 -
  İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine geçirilmeyen kıymetli evrak altın gümüş ve diğer değerli şeylerin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle kaydedildiği defterdir.

  Bu defter sıra ve dosya numarası; verilen makbuzun tarih ve numarası; kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli şeyin takdir edilen kıymeti; satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri tahsilât tarih ve numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi; alanın adı soyadı ve imzası; nerede saklandığı sütunlarını içerir.

  İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de bu deftere kaydedilmesi zorunludur.

  POSTA MUTEMET DEFTERİ

  Madde 9 -
  Posta mutemet defteri; icra ve iflâs dairesine posta ile gelen havale veya kolilerin kaydedildiği defterdir.

  Bu defter havale veya kolinin çıkış yeri; numarası; tarihi; değeri cinsi miktar veya ağırlığı; gönderenin adı ve soyadı ve açık adresi; dosya numarası ve posta memurunun imza ve mühürü; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinin kayıt tarihi ve numarası; tahsilât makbuzunun tarih ve numarası sütunlarını içerir.

  Posta ve Telgraf Teşkilâtından mutemetlerce havale veya kıymetli koli alındığında posta memurunun imza ve mühürü sütununa kadar olan sütunlar mutemet tarafından doldurulur ve ilgili posta memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez tahsilât makbuzu kesilerek kasa defteri ve ilgili defterlere işlenmesi ve gerek makbuz gerek defterlerdeki tarih ve numaranın da son iki sütuna geçirilmesi gerekir.

  Cumhuriyet savcıları posta merkezinden havale ve kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını bu kişilerden başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler.

  Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen uygulanır.

  MUHABERE DEFTERİ

  Madde 10 -
  Muhabere defteri; icra dairesinden yazılan veya icra dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde isimleri yazılı defterlere kaydı gerekmeyen evrakın kaydedildiği defterdir.

  Bu defter sıra numarası; evrakın tarih ve numarası; gönderilen veya gönderen daire; geliş veya sevk tarihi; evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir.

  Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla onlara verilen cevaplar ve icra talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere defterine geçirilmez.

  Muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevap ayrı muhabere numarası verilmek suretiyle ayrıca deftere kaydedilmez; böyle bir yazı cevap teşkil ettiği icra ve iflâs dairesinin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki sütuna işaret olunur.

  ZİMMET DEFTERİ

  Madde 11 -
  Zimmet defteri; icra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği defterdir.

  Bu defter sıra ve evrak numarası; gönderildiği yer; alındığı tarih; imza yeri; evrakı alanın adı ve soyadı sütunlarını içerir.

  DİSİPLİN SORUŞTURMASI DEFTERİ

  Madde 12 -
  Disiplin soruşturması defteri; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan defterdir.

  Bu defterde sıra numarası; müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı soyadı adresi; başvurma tarihi; hakkında şikâyette bulunulanın adı soyadı unvan ve sicil numarası; karar tarih ve numarası yer alır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DEFTERLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

  DEFTERLERİN NUMARALANMASI VE ONAYLANMASI

  Madde 13 -
  İcra ve iflâs dairelerinde tutulan defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflâs müdürü tarafından yazı ile belirtildikten sonra icra hâkimi tarafından imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DEFTERLERİN TUTULMA USULÜ

  Madde 14 -
  Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

  İşler ve işlemler işlem sütunları takip edilerek defterlere tarih sırası ile yazılır.

  YARDIMCI DEFTERLERİN TUTULABİLMESİ

  Madde 15 -
  İcra hâkimi icra ve iflâs dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DOSYALAR

  DOSYA USULÜ

  Madde 16 -
  İcra ve iflâs dairelerinde dosya usulünün uygulanması zorunludur.

  Talimat dahil her icra işi için bir dosya açılır. Dosyanın üzerine esas veya talimat defterindeki sıra numarası; alacaklının ve borçlunun veya müflisin ad ve soyadı yazılır.

  Bir işe ait olan tutanaklar ile bütün evrak bu dosyaya konulur ve özel yerine dosyanın içindeki evrak numaralandırılarak dizi listesi yapılır.

  GEÇİCİ DOSYA

  Madde 17 -
  Herhangi bir sebeple takip dosyası bir başka makam veya mercie gönderildiğinde bu dosya yerine geçmek üzere geçici bir dosya düzenlenir.

  Geçici dosyaya asıl takip dosyasındaki tüm evrakın okunaklı ve icra ve iflâs müdürü tarafından onaylı bir örneği konulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : KARTONLAR

  KARTONLAR

  Madde 18 -
  Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca icra ve iflâs dairelerinde aşağıda yazılı kartonlar bulundurulur:

  a) Faizlerin çekilip maliyeye yatırıldığına ilişkin makbuz kartonu

  b)
  Zamanaşımına uğrayan paraların maliyeye teslim edildiğine ilişkin makbuz kartonu

  c)
  Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlara ilişkin karton

  d)
  Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin tavsiyeler kartonu

  e)
  Cumhuriyet savcılığı teftiş kartonu

  f)
  İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.

  ALTINCI BÖLÜM :
  BASILI KÂĞITLAR

  KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI KÂĞITLAR

  Madde 19 -
  İcra ve iflâs işleri için aşağıda gösterilen basılı kâğıtların kullanılması zorunludur:

  a) İcra tutanağı ve takip talebi (Örnek No.1)

  b) Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri (Örnek No.2)

  c) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri (Örnek No.3)

  d) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri (Örnek No.4)

  e) Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri (Örnek No.5)

  f) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri (Örnek No.6)

  g) İlâmsız takipte ödeme emri (Örnek No.7)

  h) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.8)

  ı)
  İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.9)

  j) Kambiyo senetlerine (çek poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.10)

  k) İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri (Örnek No.11)

  l)
  Kambiyo senetlerine (çek poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte ödeme emri (Örnek No.12)

  m)
  Adî kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri (Örnek No.13)

  n) Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri (Örnek No.14)

  o) Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı (Örnek No.15)

  p) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu (m.38) (Örnek No.16)

  r)
  Takip talebinde bulunulduğuna verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz (Örnek No.17)

  s) İtiraz belgesi (Örnek No.18)

  t)
  Haciz tutanağı (Örnek No.19)

  u) Birinci haciz ihbarnamesi (Örnek No.20)

  v)
  İkinci haciz ihbarnamesi (Örnek No.21)

  y)
  Üçüncü haciz ihbarnamesi (Bildirim) (Örnek No.21a)

  z) Davet kâğıdı (Örnek No.22)

  aa) İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge (Örnek No.23)

  bb) Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı (Örnek No.24)

  cc) Taşınırın açık artırma ilânı (m.48) (Örnek No.25)

  dd)
  Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı (Örnek No.26)

  ee)
  Taşınmazın açık artırma ilânı (Örnek No.27)

  ff) Borç ödemeden aciz vesikası (Örnek No.28)

  gg) İlâmın icrası belgesi (Örnek No.29)

  hh) Muvakkat rehin açığı belgesi (Örnek No.30)

  ıı) Rehin açığı belgesi (Örnek No.31)

  jj)
  İflâsın açılmasına kapanmasına kaldırılmasına ilişkin ilân (Örnek No.32)

  kk) Tasfiyenin tatili ilânı (Örnek No.33)

  ll)
  Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı (Örnek No.34)

  mm)
  Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilânı (Örnek No.35)

  nn)
  İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli (Örnek No.36)

  oo)
  Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilânı (Örnek No.37)

  pp) Tahsilât makbuzu (Örnek No.38)

  rr)
  Reddiyat makbuzu (Örnek No.39)

  ss) Harç tahsil müzekkeresi (Örnek No.40)

  tt) Tebliğ mazbatalı zarf (Örnek No.41)

  uu)
  Telgrafla tebliğ zarfı (Örnek No.42)

  vv) Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi (Örnek No.43)

  yy)
  Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri. (Örnek No.44)

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  YEDİNCİ BÖLÜM : BASILI KÂĞITLARIN DÜZENLENME AMACI VE KULLANMA BİÇİMİ

  İCRA TUTANAĞI VE TAKİP TALEBİ

  Madde 20 -
  İlâmların ve ilâm niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler icra tutanağına tarih sırası ile düzenli olarak geçirilir.

  Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir. Bu sayfaya ilâmın veya belgenin tarih ve numarası; hangi mahkeme veya makamdan verildiği; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı; yerleşim yerindeki adresi vergi kimlik numarası; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı; alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi (yerleşim yeri göstermezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) ve hükmün veya belgenin özeti; bir terekeye karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı ve soyadı; yerleşim yerindeki adresleri; alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parası ile tutarı faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir.

  İlâmsız takibe ilişkin bütün işlemler icra tutanağına tarih sırası ile kaydedilir. Bu tutanağın ilk sayfasını teşkil eden takip talebinde birinci fıkrada yazılı hususlara ek olarak talep senede dayanıyorsa senedin tarih ve özeti ve senet yoksa borcun sebebi de gösterilir.

  İBRAZ EDİLECEK BELGELER AYRICA BİLDİRİLECEK HUSUSLAR

  Madde 21 - Takip talebine eklenecek belgeler ve bildirilecek hususlar aşağıda gösterilmiştir.

  a) Takip talebi bir belgeye veya senede dayanmakta ise belgenin veya senedin alacaklı veya kanuni temsilcisi tarafından onaylanmış borçlu sayısından bir fazla örneği.

  b) Takip talebi taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta ise alacaklı 20 nci maddede yazılı hususlardan başka rehnedilen şeyin ne olduğu ve rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya rehnedilen şeyin mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise onun ve rehnedilen şey üzerinde sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi.

  c) Kambiyo senetlerine (çek poliçe ve emre muharrer senet) dayalı takip talebinde kambiyo senedinin aslı ve borçlu adedi kadar alacaklı tarafından onaylı örneği kısmî ödeme yapılmış olması halinde 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çekin ön ve arka yüzünün bankaca onaylı fotokopisi.

  d) İcra ve İflas Kanununun 272 nci maddesi gereğince tahliye istendiğinde kira sözleşmesinin veya kiracının kira süresinin bitiminden önce kiralananı tahliye edeceğine ilişkin yazılı taahhüdü varsa bu taahhütnamenin aslı veya kendisi tarafından onaylanmış iki örneği.

  e)
  İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotek akit tablosunun tapu sicil müdürlüğünce verilmiş bir örneği ve ipotek bir cari hesap veya işleyecek kredi vesaire gibi bir sözleşmenin teminatı olarak verilmişse bu sözleşme ve bununla ilgili diğer belge ve makbuzların aslı veya borçlu adedinden bir fazla onaylı örneği.

  Kambiyo senetlerine dayanan takip talebinde 20 nci maddede yazılı hususlardan başka alacaklı iflâsa tâbi borçlusu aleyhine haciz ve iflâs yollarından hangisini istediğini takip talebinde belirtmek zorundadır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş