Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik


  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

  Sağlık
  Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25867

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 -
  Bu Yönetmeliğin amacı birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını çalışılan yer kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları meslek ilkeleri iş tanımları performans ve hizmet kalite standartlarını hasta sevk evrakı reçete rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 -
  Bu Yönetmelik 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını

  Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu

  Yerel sağlık idaresi: Toplum sağlığına ve çevreye yönelik sağlık hizmetleri ve idari görevler ile eğitim izleme değerlendirme denetim ve koordinasyon faaliyetlerini yürüten illerde il sağlık müdürlüğünü ve ilçelerde ilçe sağlık grup başkanlığını

  Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri

  Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin veya hastalık izninde bulunduğu sürede yerine bakan aile hekimini

  Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire ebe sağlık memurunu (toplum sağlığı)

  Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin veya hastalık izninde bulunduğu sürede yerine bakan aile sağlığı elemanını

  Aile sağlığı merkezi:
  Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu

  Birinci basamak sağlık hizmeti: Toplum sağlığına yönelik hizmetler ile kişisel koruyucu tanı koyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kapsayan kişilerin sağlık sisteminden ilk alış noktasında verilen sağlık hizmetini

  İkinci basamak sağlık hizmeti: Hastaların tanı ve tedavisinin birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sağlanamadığı durumlarda sevk edildiği sağlık kuruluşu tarafından verilen sağlık hizmetini

  Üçüncü basamak sağlık hizmeti: İkinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamında yer almayıp ileri tetkik ve tedavi yöntemlerini gerektiren ve tedavisi özellik arz eden hastaların sevk edildiği bir üst sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetini

  Gezici sağlık hizmeti:
  Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının il sağlık müdürlüğünce tespit edilen belde köy ve mezra ve benzeri yerleşim yerlerine Bakanlıkça belirlenen aralıklarla giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini

  Hizmet bölgesi hizmet grubu ve hizmet puanı: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili Maddelerinde açıklanan bölge grup ve puanları
  ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

  Aile hekiminin görevleri

  Madde 4 -
  Aile hekimi aile sağlığı merkezini yönetmek birlikte çalıştığı ekibi denetlemek hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

  Aile hekimi kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.

  Aile hekimi;

  a)
  Çalıştığı bölgenin sağlık hizmeti planlamasının yapılmasında yerel sağlık idaresi ile işbirliği yapmak

  b)
  Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları yerel sağlık idaresine bildirmek

  c)
  Kişiye yönelik rehberlik sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri rahim kanseri taraması ve benzeri) ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yerine getirmek

  d)
  İlk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak

  e) Çalıştığı mekanda ve gerektiğinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasında tespit ettiği evde takibi zorunlu özürlü yaşlı yatalak ve benzeri durumdaki kişilere) güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık tanı tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek

  f)
  Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütmek

  g) Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene tetkik tanı tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak

  h)
  Temel laboratuvar hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak

  ı) Verdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak

  i) İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak

  j) Gerektiğinde kişiyi kısa süreli gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak

  k) Gerektiğinde aldığı uzmanlık eğitimi ve bu eğitim sırasında yaptığı rotasyonlar çerçevesinde hastayı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak

  l) Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibini yapmak

  m)
  Özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek

  n) Doğum öncesi doğum sonrası loğusa ve bebeğe beraber izlem yapmak
  ile yetkili ve görevlidir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aile sağlığı elemanının görevleri

  Madde 5 -
  Aile sağlığı elemanı aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulması ile birlikte kişilerin sağlık kayıtları ve istatistiklerinin tutulması ile yükümlüdür. Aile hekiminin yukarıda sayılan görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur.

  Aile sağlığı elemanı;

  a)
  Aile sağlığı merkezine başvuran kişilerin vital bulgularını almak ve kaydetmek

  b) Aile hekiminin gözetiminde talimatı verilen ilaçları uygulamak

  c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek

  d)
  Tıbbi alet malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak

  e) İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerinde aile hekimine yardımcı olmak

  f)
  Poliklinik hizmetlerinde bulunmak hastaların başka bir sağlık kuruluşuna sevki durumunda sevk işlemlerini yürütmek tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak

  g) Laboratuvar tetkikleri için numune almak

  h) Basit laboratuvar tetkiklerini (eğitimini almışsa) yapmak

  ı) Aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak

  i) Gezici hizmetler sağlığı geliştirici sağlık eğitimi koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek

  j) Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak

  k)
  Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek
  ile yetkili ve görevlidir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Gezici hizmetlerin yürütülmesi

  Madde 6 -
  Aile hekimliğine geçilen illerde gezici sağlık hizmeti bölgeleri uygulama başlamadan önceki iki ay içinde aile hekimliği uygulamalarına geçildikten sonra yapılmak istenen değişiklikler ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında il sağlık müdürlüğünün teklifi ve Bakanlığın uygun görüşüyle tesbit edilir. Gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü aile hekimleri atama sırasında belirlenir. Gezici sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin bölgelerindeki dağınık yerleşim birimlerine belirli bir plan dâhilinde periyodik olarak ulaşmaları ve bu şekilde hizmet vermeleri esastır. Bunu sağlamak için aile hekimi coğrafi durum iklim koşulları ulaşım şartları ve kendisine bağlı olan yerleşim birimlerinin sayısını dikkate alarak hizmeti aksatmayacak şekilde ziyaret yapar ve programını köy/mahalle muhtarlar vasıtasıyla en geç bir önceki haftanın son iş günü saat 12.00'ye kadar duyurulmasını sağlar. Bu ziyaretlerin aile sağlığı elemanının görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde aile hekimince uygun görülen kısmı aile sağlığı elemanınca da yapılabilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bağışıklama hizmetleri

  Madde 7
  - Genişletilmiş bağışıklama programı ve gebe aşıları aile hekimi tarafından yürütülür. Aile hekimlerine ihtiyaçları olan aşılar ilçe sağlık grup başkanlıkları tarafından ulaştırılır.

  Acil hallerde aile hekiminin bilgilendirilmesi

  Madde 8 -
  Hastaneye başvuruyu gerektiren ve aile hekiminin müdahil olamadığı acil durumlarda hasta veya başvurulan acil servisin yetkilisi mümkün olan en kısa süre içerisinde aile hekimine/aile sağlığı merkezine gerekçesini belirterek yazılı olarak bilgi verir.

  Kişilerin aile hekimini seçebileceği bölgeler

  Madde 9 -
  Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması şarttır. Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı aile hekimliği uygulamalarına yeni geçilen illerde il sağlık müdürlüğü tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Daha sonra kişiler bulundukları yerin coğrafi şartlarına göre yakın konumdaki aile hekimini zaman ve bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilir. Kendi seçimini yapan kişinin aile hekimini değiştirmesi için en az altı ay beklemesi zorunludur. Aile hekimliği uygulamalarının olduğu bir il'e ikamet amacıyla yeni gelen kişiler bölgelerinde bulunan aile hekimlerinden istedikleri bir aile hekimine kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmamışlarsa ilk ev halkı tespitinde tespit edilirler ve il sağlık müdürlüğü tarafından kendine kayıtlı kişi sayısı en az olan yakın konumdaki aile hekiminden başlanarak kayıtları yapılır.

  Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi il sağlık müdürlüğü tarafından listesinde yakın konumdaki en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenir.

  İllerde merkez ilçe tek bölgedir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa tabi illerde ise büyükşehir belediyesine bağlı her ilçe ayrı bir bölgedir. Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimini seçebilir. Diğer ilçelerin her biri bir bölgedir.

  Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler gezici sağlık hizmet almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak isterler ise kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda kayıt olunan yeni aile hekimi o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermek ile yükümlü tutulamaz.

  Sürekli ikamet ettiği ilden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye'de ikamet edecek olan kişi zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmaksızın sağlık hizmeti alır veya hastaneye sevk edilir. Bu durumdaki sevk aile hekiminin sevk sayısına işlenmez. Aile hekimi bu konumdaki kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş